अधिसूचनाएं

keÀ®®es nrjW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS Defäe´ce he´søeCe
DeejyerDeeF/2008-09/133

DeejyerDeeF/2008-09/133
Sher([rDeeFDeej fmejre)hefjhe°e meb.08

21 Deäemle , 2008

mesJee ceW
meYer ÞesCer-I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e,

keÀ®®es nrjW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS Defäe´ce he´søeCe

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer-I yeQkeÀeW keÀe O³eeôe 02 cee®eõ 2007 kesÀ Sher([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb.34 Deewj 04 Deäemle ,2008 kesÀ Sher([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb.03 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw , fpemekesÀ Deôegmeej ÞesCer-I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀeW keÀes , fyeôee fkeÀmer yeQkeÀ äeejbìr DeLeJee meceLeõôekeÀejr meeKehe°e kesÀ keÀflehe³e MeleeÙ kesÀ DeOerôe, Dee³eelekeÀ (fkeÀmer mejkeÀejr ães°e keÀr kebÀheôer DeLeJee Yeejle mejkeÀej/jep³e mejkeÀejeW kesÀ fkeÀmer fJeYeeäe/Ghe¬eÀce mes Flej) Üeje fôecôefuefKele Keoeôe kebÀhefôe³eeW mes Yeejle ceW keÀ®®es nrjeW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS fkeÀmer mercee lekeÀ Defäe´ce Oeôe-he´søeCe keÀr Deôegcefle or äeFõ nw

i.[e³eceb[ ì£sE[äe kebÀheôer he´eFJesì fuefceìs[, ³etkesÀ,
ii.
fj³ees fìôìes, ³etkesÀ;
iii.
yerS®eher fyequueìôe, Deeömì£sfue³ee,
iv.
Sqô[³eecee, Fõ.her. Debäeesuee;
v.
Sue£esmee, ªme Deewj
vi.
äeesKejôe, ªme
vii.
fj³ees fìôìes, yesqupe³ece Deewj Oe,
viii.
yerS®eher fyequueìôe, yesqupe³ece

2. ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ 01 Deäemle ,2008 mes [e³eceb[ ì£sE[äe kebÀheôer he´eFJesì fuefceìs[, ³etkesÀ keÀe ôeece yeouekeÀj [r fye³emeõ ³etkesÀ fuefceìs[ nes äe³ee nw ~leodôegmeej meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer-I yeQkeÀ , kebÀheôer kesÀ ôeece ceW ngS hefjJeleõôe keÀes ôeesì keÀj ueW ~ ceDeewj peJeenjele fôe³eeõle mebJeOeõôe hefjøeo (perpesFõhermer) keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej, ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ Ghe³egõÊeÀ met®erye× í: kebÀhefôe³eeW kesÀ meeLe fôecôefuefKele Keoeôe kebÀhefôe³eeW keÀes Yer met®er ceW Meefceue fkeÀ³ee peeS;

i) fj³ees Eììes, yesqupe³ece, Deewj
ii) yerS®eher fyequueìôe, yesqupe³ece.

3. 04 Deäemle ,2008 kesÀ Sher([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb.03 ceW GquuefKele Deô³e fôe³ece Deewj MeleÙ DehefjJe|lele jnWäer ~

4. ÞesCer-I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

5. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece (HesÀcee), 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष