अधिसूचनाएं

DefôeJeemer Yeejler³eeW Üeje ®eeuet Dee³e keÀe fJehe´søeCe

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fJeYeeäe)
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ - 400 001

S.her.([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb. 45

14 ceFõ 2002

he´fle

fJeosMer cegêe kesÀ mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheejr

fhe´³e ceneso³e, /ceneso³ee

DefôeJeemer Yeejler³eeW Üeje ®eeuet Dee³e keÀe fJehe´søeCe

pewmee fkeÀ DeehekeÀes fJefole nw fkeÀ fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 kesÀ Debleäeõle peejr 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.5/2000 Deej yer keÀr Deôegmet®er ì3 kesÀ hewje 3 (ii) lenle he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yeejle ceW ®eeuet Dee³e kesÀ fJehe´søeCe keÀr Deôegcefle KeeleeOeejkeÀeW kesÀ DefôeJeemer (meeceeô³e) ©he³ee (SôeDeejDees) Keeles keÀr Deesj ôeeces [eue keÀj os mekeÀles nw

2. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Deyemes DefôeJeemer Yeejler³eeW fpeônesôes Yeejle ceW DefôeJeemer meeceeô³e Keelee Keesuee ôenr nw, kesÀ fkeÀje³ee, ueeYeebMe, hesôMeôe, y³eepe Deefo pewmes ®eeuet Dee³e kesÀ fJehe´søeCe keÀr Deôegcefle fkeÀmer meôeor uesKeekeÀej Üeje SkeÀ mecegf®ele he´ceeCehe°e kesÀ DeeOeej hej os mekeÀles nw fpemeces ³en he´ceefCele fkeÀ³ee äe³ee nes fkeÀ fJehe´søeCe keÀr peeôesJeeuer he´mleefJele jefMe fJehe´øeCe kesÀ fueS hee°e nw Deewj he´³eesp³e keÀjeW keÀes Deoe fkeÀ³ee äe³ee nw / kesÀ fueS he´eJeOeeôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

3. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³e-Jemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje³es~

4. Fme hefjhe°e ceW Deôle|Jeøì fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ DeOerôe peejr fkeÀS äeS nw~

YeJeor³e

äe´sme keÀesMer
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष