अधिसूचनाएं

DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB

YeefjyeQ/2009-10/316
äewyeQhefJe.ôerfle he´Yee.kebÀhefj. meb.168/03.02.089/2009-10

12 HeÀjJejr 2010

meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB
(DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW keÀes íes›keÀj)

fhe´³e ceneso³e,

DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB

keÉÀhe³ee Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS ceewfêkeÀ ôerfle keÀr otmejr fleceenr keÀr mecerãee kesÀ hewjeäe´eHeÀ 178 keÀe DeJeueeskeÀôe keÀjW he´cegKele: FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊer³e keÀejesyeej ceW ueäer mebhetCeõ he´Ceeuer keÀr ¢qøì mes cenÊJehetCeõ peceejefMe³eeö ôe mJerkeÀejôes/ OeejCe keÀjôes Jeeuer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW (SôeyerSHeÀmer-Sôe[r-SmeDeeFõ) ôes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes DefYeJesoôe fkeÀ³ee Lee fkeÀ FbHe´Àemì£keÌ®ej ães°e keÀes °eÝCe GheueyOe keÀjeôes keÀr cenÊJetheCeõ YetfcekeÀe Deoe keÀjôes kesÀ ceÎs ôeej FbHe´Àemì£keÌ®ej ães°e keÀes fJeÊer³e megfJeOee he´oeôe keÀjôes Jeeuer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fueS Deueäe mes SkeÀ ÞesCer nesôer ®eefnS/yeôee³er peeS~ mebhe´fle fjeJeõ yeQkeÀ ôes äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes lerôe ÞesfCe³eeW DeLeeõle hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀhefôe³eeW, °eÝCe kebÀhefôe³eeW SJeb fôeJesMe kebÀhefôe³eeW ceW JeäerõkeÉÀle keÀj jKee nw~ Deye ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀr SkeÀ ®eewLer ÞesCer "FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀhefôe³eeW (DeeFõSHeÀmer) kesÀ ªhe ceW he´ejbYe keÀr peeS~

2. leoôegmeej, ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ FbHe´Àemì£keÌ®ej kebÀhefôe³eeW keÀr ôeFõ ÞesCer keÀes Meefceue keÀjôes kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ ceewpetoe JeäerõkeÀjCe/ÞesCerkeÀjCe keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee pee jne nw~ SkeÀ FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀheôerb (DeeFõSHeÀmer) Ssmer kebÀheôer kesÀ ªhe ceW hefjYeeføele nw pees peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes Jeeuer Deewj fôecôefuefKele ceeôeoC[eW keÀes hetje keÀjôes Jeeuer kebÀheôer nw:

  1. fpeme kebÀheôer keÀr kegÀue hefjmebhefÊe³eeW kesÀ 75% keÀes FbHe´Àemì£keÌ®ej °eÝCeeW kesÀ ªhe ceW fo³ee äe³ee nes pewmeefkeÀ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e (peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes ³ee OeejCe keÀjôes Jeeuer) kebÀheôer fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[ (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 2007 kesÀ hewje 2 (viii) ceW hefjYeeføele nw;

  2. fpemekeÀr fôeJeue mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeB (SôeDeesSHeÀ) 300 keÀjes› ©heS ³ee DefOekeÀ nW;

  3. fpemekeÀr ô³etôelece ¬esÀf[ì jsEìäe "S" ³ee f¬eÀfmeue, fHeÀ®e, kesÀ³ej, F¬eÀe keÀr mecelegu³e jsEìäe ³ee Deô³e ceeô³eleehe´ehle jsEìäe SpeWfme³eeW Üeje he´oÊe mecelegu³e jsEìäe ns;

  4. fpemekeÀr peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper keÀe Deôegheele (merDeejSDeej) 15% ns (fpemeceW mes ô³etôelece 10 % fyeôog fì³ej 1 hetbper mes nw)~

3. FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀhefôe³eeB GÊeÀ fôeosMe kesÀ hewje 18 ceW ¬esÀf[ì ceeôeoC[eW kesÀ meb¬eWÀoôe kesÀ mebyebOe ceW fJefôe|oøì mercee keÀes fôecôe mercee lekeÀ heej keÀj mekeÀler nQ :

(i) °eÝCe osôes kesÀ mebyebOe ceW :

(keÀ) fkeÀmer SkeÀ GOeejkeÀleeõ keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ ome he´fleMele fyeôog lekeÀ; leLee
(Ke) fkeÀmer SkeÀ GOeejkeÀleeõ mecetn keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ hebên he´fleMele fyeôog lekeÀ;

(ii) °eÝCe osôes Deewj fôeJesMe keÀjôes (°eÝCe/fôeJesMe fceueekeÀj) kesÀ mebyebOe ceW :

(keÀ) fkeÀmer SkeÀ heeìrõ keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ heeb®e he´fleMele fyeôog lekeÀ; Deewj
(Ke) hee|ì³eeW kesÀ SkeÀ mecetn keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ ome he´fleMele fyeôog lekeÀ;

(iii) SkeÀ heeìrõ Deewj heefì³eeÙ kesÀ SkeÀ mecetn oesôeeW kesÀ fueS fôeJesMe mebyebOer ceewpetoe ceeôeoC[ Jenr neWäes pees GÊeÀ fôeosMe kesÀ hewje 20 ceW foS äeS nQ~

4. FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀhefôe³eeW kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesôes mebyebOer GquuefKele ceeôeoC[eW keÀes hetje ôe keÀj heeôes Jeeuer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW Üeje foS äeS/peeôes Jeeues FbHe´Àemì£keÌ®ej °eÝCeeW kesÀ yeejs ceW GÊeÀ fôeosMe kesÀ hewje 20 ceW Je|Cele ceewpetoe ceeôeoC[ ueeäet jnWäes~

5. ®etbfkeÀ Dee³e fôeOeeõjCe, hefjmebhefÊe JeäerõkeÀjCe leLee he´eJeOeeôerkeÀjCe ceeôeoC[ kesÀ he´³eespeôeeLeõ JeäerõkeÀjCe hefjmebfheÊe fJefôeo÷Meôe hej DeeOeefjle nQ, Demleg fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[ Deye lekeÀ keÀr Yeebfle ueeäet jnWäes~

6. GquuefKele ceeôeoC[ hetjs keÀjôes Jeeuer kebÀhefôe³eeB FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀheôer kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesôes kesÀ fueS yeQkeÀ Üeje peejr cetue hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e kesÀ meeLe nceejs Gme ães°er³e keÀe³eeõue³e mes mebhekeõÀ keÀjW fpemekesÀ DefOekeÀej ães°e ceW kebÀheôer keÀe hebperkeÉÀle keÀe³eeõue³e Deelee nes~ kebÀheôer Deheôes DeôegjesOe kesÀ meeLe 31 cee®eõ keÀes meceehle ôeJerôelece fJeÊer³e Jeøeõ keÀr hefjmebhefÊe/Dee³e hewìôeõ keÀr hegqøì keÀjôes Jeeuee Deheôes meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ keÀe he´ceeCehe°e mebueäôe keÀjs~ JeäerõkeÀjCe hefjJeleõôe yeQkeÀ Üeje peejr hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e ceW SôeyerSHeÀmer-Sôe[r-DeeFõSHeÀmer kesÀ ªhe ceW DebfkeÀle fkeÀ³ee peeSäee~

7. FbHe´Àemì£keÌ®ej fJeÊe kebÀheôer kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesôes kesÀ fueS kesÀJeue hee°e hefjmebhefÊe³eeW keÀes Meefceue keÀjôes keÀe oef³elJe mebyebfOele kebÀheôer keÀe nesäee~

8. Fme mebyebOe ceW 12 HeÀjJejr 2010 keÀr mebMeesOeôekeÀejr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe.213/cegcehe´(SSmeDeej)-2010 keÀr he´flefuefhe Deôegheeueôe kesÀ fueS mebueäôe nw~

YeJeor³e

(S.Sme. jeJe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

meb. ³eLeesÊeÀ


Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
meWìj-1, fJeée J³eeheej keWÀê
keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee
cegbyeFõ-400 005

DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 213/cegcehe´ (SSmeDeej)-2010, foôeebkeÀ 12 HeÀjJejr 2010

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, peôelee kesÀ fnle ceW ³en DeeJeM³ekeÀ mecePekeÀj Deewj Fme yeele mes meblegøì neskeÀj fkeÀ osMe kesÀ fnle ceW °eÝCe he´Ceeuer keÀes fJefôe³efcele keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ he´³eespeôe mes 22 HeÀjJejr 2007 keÀr DefOemet®eôee meb. [rSôeyerSme.193/[rper(JerSue)-2007 ceW Deble|Jeøì äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e (peceejefMe³eeB ôe mJerkeÀejôes ³ee OeejCe keÀjôes Jeeuer) kebÀhefôe³eeB fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[ (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 2007 (fpeônW FmekesÀ yeeo fôeosMe keÀne äe³ee nw) keÀes mebMeesfOele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2) keÀr Oeeje 45-òe, 45-òekeÀ leLee 45-þ Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW Deewj Fme mebyebOe ceW he´ehle mecemle MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS GÊeÀ fôeosMe keÀes lelkeÀeue he´YeeJe mes fôecôeJele mebMeesfOele keÀjôes keÀe fôeosMe oslee nw DeLeeõle-

1. hewjeäe´eHeÀ 1 ceW mebMeesOeôe-

Ghe hewjeäe´eHeÀ (3) ceW, Keb[ (i) kesÀ Deble ceW "DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊe kebÀheôer mefnle" pees›e peeSäee~

2. hewjeäe´eHeÀ 2 ceW mebMeesOeôe-

(1) Ghe hewjeäe´eHeÀ (1) ceW, Keb[ (vii) kesÀ yeeo, fôecôefuefKele Keb[ (viikeÀ) pees›e peeSäee~

"(viikeÀ) "DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊe kebÀheôer keÀe DeLeõ Gme äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer mes nw pees Deheôer kegÀue hefjmebhefÊe³eeW kesÀ ô³etôelece 75% keÀes FbHe´Àemì£keÌ®ej °eÝCeeW ceW ueäeeler nes"

(2) Ghe hewjeäe´eHeÀ 1 ceW , Keb[ (viii) ceW, GheK[eb (pe) kesÀ yeeo , GheK[eb (pekeÀ) pees›e peeSäee~

"(pekeÀ) äewme, keÀ®®ee lesue(¬etÀ[ Dee³eue) leLee heì£esfue³ece heeFhe ueeFôeW yeíeôes Deewj /³ee kesÀ jKe-jKeeJe"

3. Ghe hewjeäe´eHeÀ 1 ceW , Keb[ (viii) ceW, GheK[eb (ì) DeLeeõle fMeãee mebmLeeDeeW SJeb DemheleeueeW keÀe fôeceeõCe" MeyoeW keÀes nìe³ee peeSäee~

3. ôe³ee hewjeäe´eHeÀ pees›ôee-

hewjeäe´eHeÀ 19 kesÀ yeeo fôecôefuefKele hewjeäe´eHeÀ 19S pees›e peeSäee-

"DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊe kebÀheôer kesÀ fueS DehesãeeSb-

19S. SkeÀ "DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊe kebÀheôer" -

  1. peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej ôenrb keÀjsäer;
  2. kesÀ heeme fôeJeue mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeB 300 keÀjes› ©heS ³ee DefOekeÀ neWäer;
  3. keÀr ô³etôelece ¬esÀf[ì jsEìäe "S" ³ee f¬eÀfmeue, fHeÀ®e, kesÀ³ej, F¬eÀe keÀr mecelegu³e jsEìäe ³ee Deô³e ceeô³eleehe´ehle jsEìäe SpeWfme³eeW Üeje he´oÊe mecelegu³e jsEìäe nesäes;
  4. keÀr peesfKece Yeefjle hefjmebhefÊe³eeW keÀr legueôee ceW hetbper keÀe Deôegheele (merDeejSDeej) 15% nesäee (fpemeceW mes ô³etôelece 10 % fyeôog fì³ej 1 hetbper mes nesäer)~

4. hewjeäe´eHeÀ 20 ceW mebMeesOeôe-

(1) Ghe hewjeäe´eHeÀ (12) kesÀ yeeo fôecôefuefKele Ghe hewjeäe´eHeÀ (12S) pees›e peeSäee~

"(12S) DeJemebj®eôee (FbHe´Àemì£keÌ®ej) fJeÊe kebÀhefôe³eeB GÊeÀ fôeosMe kesÀ hewje 18 ceW Je|Cele ¬esÀf[ì ceeôeoC[eW kesÀ meb¬eWÀoôe keÀes fôecôe mercee lekeÀ heej keÀj mekeÀler nQ :

(i) °eÝCe osôes kesÀ mebyebOe ceW :

(keÀ) fkeÀmer SkeÀ GOeejkeÀleeõ keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ ome he´fleMele fyeôog lekeÀ; leLee
(Ke) fkeÀmer SkeÀ GOeejkeÀleeõ mecetn keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ hebên he´fleMele fyeôog lekeÀ;

(ii) °eÝCe osôes Deewj fôeJesMe keÀjôes (°eÝCe/fôeJesMe fceueekeÀj) kesÀ mebyebOe ceW :

(keÀ) fkeÀmer SkeÀ heeìrõ keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ heeb®e he´fleMele fyeôog lekeÀ; Deewj
(Ke) hee|ì³eeW kesÀ SkeÀ mecetn keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ ome he´fleMele fyeôog lekeÀ;

(S.Sme. jeJe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष