Click here to Visit the RBI’s new website

प्रकाशन

अक्तूबर 01, 2007
fJeÊer³e SJeb yeQEkeÀäe meebqK³ekeÀr kesÀ mebyebOe ceW cewôegDeue 32.87 kb
he´mleeJeôee 25.19 kb
Yeeäe I - fJeÊer³e meebqK³ekeÀr
DeO³ee³e - I
I - ceewfêkeÀ meebqK³ekeÀr 179.75 kb
DeO³ee³e - II
II. yeQEkeÀäe meebqK³ekeÀr 580.78 kb
DeôegyebOe 2.1 legueôehe°e ceoeW kesÀ y³eewjs Deewj uesKee-fìhheCer 88.13 kb
DeôegyebOe 2.2 Yeejle ceW yeQkeÀeW mes mebyebfOele meebqK³ekeÀr³e meejCer he´keÀeMeôe keÀr he´cegKe fJeøe³e-met®er 56.38 kb
DeôegyebOe 2.3 met®er keÀ Deeyeeor mecetn 83.91 kb
DeôegyebOe 2.4 keÀe³eõkeÀueehe/J³eJemee³e keÀe JeäerõkeÀjCe 161.03 kb
DeôegyebOe 2.5 DeeFSmeDees cegêe ketÀì 69.87 kb
DeôegyebOe 2.6 SueyerSme Deewj meryerSme kesÀ mebkeÀueôe keÀr keÀe³eõhe´´Ceeuer 78.93 kb
DeôegyebOe 2.7 DeeFSmeDees osMe ketÀì kesÀ Deôegmeej osMe kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr 83.32 kb
DeôegyebOe 2.8 Deblejjeøì£r³e mebäeþôe GôekesÀ ães°e ketÀì kesÀ meeLe 76.38 kb
DeôegyebOe 2.9 DeefOekeÀefjkeÀ ceewfêkeÀ he´´efOekeÀejr 69.73 kb
DeôegyebOe 2.10 DeeFyerSme kesÀ Debleäeõle [sfjJesfìJeeW keÀr fjhees\ìäe 65.42 kb
DeôegyebOe 2.11 he´esHeÀeceeõ - I peye keÀYer ôe³er MeeKee/keÀe³eeõue³e/SôeSDeeFDees Keesues pee³eW GôekeÀe fJeJejCeë 122.6 kb
DeôegyebOe 2.12 Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ he´keÀeMeôeeW ceW he´keÀefMele he³eõJesãekeÀr³e DeeBkeÀ›s 39.71 kb
DeôegyebOe 2.13 S:Yeeäe I - menkeÀejr °eÝCe mefcefle³eeB 89.52 kb
DeôegyebOe 2.14 ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW kesÀ mebyebOe ceW he´keÀefMele meebqK³ekeÀr keÀr fJeøe³e-Jemleg 42.04 kb
DeôegyebOe 2.15 Menjr menkeÀejr yeQkeÀ : fJeJejfCe³eeW keÀe JeCeõôe, DeeJefOekeÀlee Deewj he´mleglerkeÀjCe keÀr fôe|oøì flefLe 65.59 kb
DeO³ee³e - III
III. fôefOe he´Jeen KeeleeW keÀe mebkeÀueôe 161.49 kb
DeôegyebOe 3.1 : menkeÀejr °eÝCeslej mefcefle³eeW keÀr met®er 39.86 kb
DeôegyebOe 3.2 : DeesSHeÀDeeFõ ães°e kesÀ Debleäeõle Meefceue mebmLeeDeeW keÀr met®er 41.57 kb
DeôegyebOe 3.3 : Deblejjeøì£r³e mebmLeeDeeW keÀr met®er 38.77 kb
Yeeäe II - fJeÊeslej meebqK³ekeÀr
DeO³ee³e - IV
4. kebÀheôer fJeÊe meebqK³ekeÀr 72.04 kb
DeôegyebOe 4.1 Jee|øekeÀ DeO³e³eôe Deewj leoLeõ he´keÀeMeôe Jee|øekeÀ DeO³e³eôe 52.99 kb
DeôegyebOe 4.2 fJeÊer³e JebyeQEkeÀäe meebqK³ekeÀr kesÀ mebyebOe ceW cewôegDeue 49.92 kb
DeO³ee³e - V
5. yee¿e ães°e meebqK³ekeÀr 183.23 kb
DeôegyebOe 5.1: Deblejjeøì£r³e fôeJesMe qmLefle : DeeFSceSHeÀ Üeje Sme[r[rSme kesÀ Debleäeõle ³eLeefôeOeeõfjle HeÀecezì 65.74 kb
DeO³ee³e - VI
6. äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB 105.08 kb
DeôegyebOe 6.1 : 31 peôeJejr 2007 keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej [rSôeyerSme Üeje he´ehle keÀr äe³er fJeJejfCe³eeW kesÀ y³eewjs 49.87 kb
DeO³ee³e - VII
7. mejkeÀejr he´fleeYetfle yeepeej kesÀ mebyebOe ceW meebqK³ekeÀr 96.81 kb
DeôegyebOe 7.1 ®euefôefOe mecee³eespeôe megfJeOee kesÀ Debleäeõle jshees/fjJemeõ jshees ôerueecer 54.04 kb
DeôegyebOe 7.2 Yeejle mejkeÀej Kepeeôee fyeueeW (ìryerSme) keÀr ôerueecer 62.55 kb
DeôegyebOe 7.3 kesÀbê mejkeÀej kesÀ yeepeej GOeej kesÀ y³eewjs 61.81 kb
DeôegyebOe 7.4 mejkeÀejr he´fleeYefle yeepeej ceW kegÀue keÀejesyeej (DebfkeÀle cetu³e) 60.37 kb
DeôegyebOe 7.5 MeyoeJeuer 66.81 kb
DeO³ee³e - VIII
8. jepekeÀesøer³e ães°e meebqK³ekeÀr 49.48 kb
DeôegyebOe 8.1 yepeì omleeJespeesb keÀr kegbÀper - yepeì 2006-07 75.73 kb
DeôegyebOe 8.2 jep³e mejkeÀejeW kesÀ yepeì hefj®eeueôe -cegK³e Merøeõ 45.35 kb
DeôegyebOe 8.3 J³eeK³eelcekeÀ fìhhefCe³eeB 58.47 kb
DeO³ee³e - IX
9. ceewmecer keÀejkeWÀ keÀe Deôegceeôe ueäeeôee 229.93 kb
mebãesheeãejeW keÀr met®er 42.36 kb

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष