Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

cee®eõ 2009 lekeÀ meYer Mesøe mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW kesÀ hegôeJeeõme nsleg meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e keÀr ôeFõ "cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee" (SmeDeejSceSme)

DeejyerDeeF /2007-08/283
Deejhermer[r.Smeher.meb. 57/09.03.01/2007-08

15 Dehe´wue 2008

DeO³eãe/he´yebOe fôeosMekeÀ
meYer Yeejler³e meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj )

ceneso³e,

cee®eõ 2009 lekeÀ meYer Mesøe mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW kesÀ hegôeJeeõme
nsleg meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e keÀr ôeFõ "cewuee {esôes Jeeues
mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee" (SmeDeejSceSme)

pewmee fkeÀ DeehekeÀes ÿeele nw, mJe®íkeÀejeW keÀr cegfÊeÀ Deewj hegôeJeeõme kesÀ fueS jeøì£r³e ³eespeôee (SôeSmeSueDeejSme) Jeøeõ 1993 mes meYer meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀeW Üeje keÀe³eeõqôJele keÀr pee jnr nw ³eespeôee keÀe GÎsM³e 5 Jeøeõ keÀr DeJefOe ceW mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW keÀes cewuee {esôes kesÀ Jeleõceeôe hewleÉkeÀ ÁeÉfCele J³eJemee³e mes cegÊeÀ keÀjekesÀ Deô³e keÀesFõ mecceeôepeôekeÀ J³e³emee³e GheueyOe keÀjeôee nw~ Yeejle mejkeÀej ôes 2005-06 mes Jeleõceeôe SôeSmeSueDeejSme keÀes fôefOe osôee yebo keÀj fo³ee nw Deewj neue nr ceW " cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejeseäeej ³eespeôee" (SmeDeejSceSme) ôeecekeÀ SkeÀ ôeFõ Deewj megOeefjle ³eespeôee Deôegceesfole keÀr nw fpemekeÀe GÎsM³e cee®eõ 2009 lekeÀ Mesøe mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW keÀe hegôeJeeõme keÀjôee nw~ Fme Deôegceesfole ³eespeôee ceW hetBperäele meqyme[r, fj³ee³eler °eÝCe leLee JewkeÀquhekeÀ hesMes ceW mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme nsleg ãecelee fôeceeõCe kesÀ he´eJeOeeôe Meefceue nQ~ meeLe nr, Yeejle mejkeÀej ®eenler nw fkeÀ ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW fkeÀmer he´keÀej keÀr yeeOee keÀes heej keÀjôes kesÀ fueS ¢Ÿ mebkeÀuhe kesÀ meeLe Fme ³eespeôee keÀes jeøì£r³e he´eLefcekeÀlee kesÀ ªhe ceW ueeäet fkeÀ³ee peeS~

2. ³eespeôee kesÀ fJeJejCe leLee Fme ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀeW Üeje Deôegheeueôe fkeÀS peeôes Jeeues J³eehekeÀ foMeefôeo÷Me Fme hefjhe°e kesÀ DeôegyebOe I ceW foS äeS nQ~ ôeFõ ³eespeôee keÀe fjhees\ìäe he´esHeÀeceeõ DeôegyebOe II ceW fo³ee äe³ee nw~

3. Fme ³eespeôee keÀe meHeÀue keÀe³eeõôJe³eôe, meYer fôe³eb°eCe mlejeW hej meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀeW keÀr Fme ³eespeôee ceW he´YeeJer menYeefäelee Deewj fôeäejeôer hej fôeYeõj keÀjsäee~ Deleë yeQkeÀeW keÀes Fme henuet hej fJeMesøe O³eeôe osôee ®eefnS ke̳eebfkeÀ Fme ³eespeôee keÀes cee®eõ 2009 lekeÀ mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW leLee JewkeÀquhekeÀ J³eJemee³e nsleg GôekeÀr ãecelee keÀe helee ueäeekeÀj fôeOeeõfjle mece³eeJefOe ceW keÀe³eeõqôJele keÀjôee nw ~

4. keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ ³eespeôee keÀes keÀe³eeõqôJele keÀjôes nsleg Deheôes MeeKee keÀe³eeõue³eeW / fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes lelkeÀeue Gf®ele foMeefôeo÷Me peejr keÀjW leLee Fme mebyebOe ceW Deheôes yeQkeÀ Üeje keÀr äeFõ keÀejõJeeFõ mes nceW legble DeJeäele keÀjeSb ~

5. keÉÀhe³ee he´eqhle - met®eôee oW ~

YeJeor³e
(per.ÞerfôeJeemeôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


DeôegyebOe I

cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee (SmeDeejSceSme)

1. hefj®e³e

1. cee®eõ 2009 lekeÀ meYer Mesøe mJe®íkeÀejeW Deewj GôekesÀ DeefÞeleeW kesÀ hegôeJeeõme nsleg meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS SkeÀ ôeFõ mJejespeäeej ³eespeôee Meg© keÀjôes kesÀ he´mleeJe hej fJe®eej keÀjlee jne nw~ jep³eeW mes he´ehle meJe÷ãeCe fjheesìeÙ kesÀ Deôegmeej Yeejle ceW 7,70,338 mJe®íkeÀej Deewj GôekesÀ DeefÞele nQ~ SôeSmeSueDeejSme kesÀ Debleäeõle mene³elee he´ehle keÀj ®egkesÀ 4,27,870 leLee mene³elee nsleg Dehee°e cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW keÀes fnmeeye ceW uesles ngS hefjfMeøì - I ceW foS jep³e-Jeej y³eesjs kesÀ Deôegmeej 3,42,468 cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW keÀe hegôeJeeõme Deye Yer Mesøe nw~ cewuee {esôes Jeeues Mesøe mJe®íkeÀejeW (342468) kesÀ hegôeJeeõme nsleg fôefOe keÀr DeeJeM³ekeÀlee keÀe fJeJejCe hefjfMeøì - II ceW fo³ee äe³ee nw ~

leoôegmeej, ôeFõ ³eespeôee Deôegceesfole keÀjles mece³e kesÀfyeôesì ôes foôeebkeÀ 28 fomebyej 2006 keÀes ngFõ Deheôer yewþkeÀ ceW Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe, ³es fôeo÷Me foS nQ fkeÀ Fme ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW fkeÀmer he´keÀej keÀr yeeOee keÀes heej keÀjôes kesÀ fueS ¢Ÿ mebkeÀuhe kesÀ meeLe Fmes jeøì£r³e he´eLefcekeÀlee kesÀ ªhe ceW ueeäet fkeÀ³ee peeS~

(I)³eespeôee keÀe GÎsM³e

keÀ) ³eespeôee keÀe GÎsM³e mece³eye× lejrkesÀ mes cee®eõ 2009 lekeÀ Mesøe mJe®íkeÀejeW keÀes mene³elee he´oeôe keÀjôee nw fpeônW Deye lekeÀ hegôeJeeõme nsleg mene³elee ôenrb fceuer nw~

hee°elee
mJe®íkeÀej Deewj GôekesÀ DeefÞele fpeônW Yeejle mejkeÀej / jep³e mejkeÀejeW keÀr fkeÀmer Yer ³eespeôee kesÀ Debleäeõle hegôeJeeõme nsleg mene³elee he´oeôe keÀr peeôer nw, Yeues nr GôekeÀr Dee³e, fkeÀleôer Yer nes, Fme mene³elee nsleg hee°e neWäes ~

mJe®íkeÀej keÀr hefjYeeøee
"mJe®íkeÀej" Jen J³efÊeÀ nw pees cewuee {esôes kesÀ ÁeÉfCele Deewj DeceeôeJer³e keÀe³eõ ceW hetCeõleë DeLeJee DeebfMekeÀ ªhe mes keÀe³eõjle nw~ mJe®íkeÀej keÀe DeefÞele Jen nw pees GôekesÀ hefjJeej keÀe meom³e nw leLee Gôe hej DeefÞele nw ®eens Jen DeebfMekeÀ ªhe mes DeLeJee hetCeõleë Gme J³eJemee³e mes peg›e nes~ he´l³eskeÀ mJe®íkeÀej Deewj GmekesÀ mebleeôe fpeôekeÀr Dee³eg 18 Jeøeõ ³ee Gmemes DefOekeÀ nw Deewj fpemes jespeäeej (mJe®íkeÀej kesÀ DeueeJee) he´ehle ôenrb nw, keÀes hen®eeôe keÀj GmekeÀe hegôeJeeõme fkeÀ³ee peeSäee~

2. cegK³e fJeMesøeleeSb

2.1 cewuee {esôesJeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ hegôeJeeõme kesÀ fueS mJejespeäeej ³eespeôee mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀeW kesÀ fueS ueeäet nw~
2.2 ³en ³eespeôee hefjfMeøì III ceW mebueäôe met®er kesÀ Deôegmeej meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e kesÀ Merøeõ keÀehee÷jsMeôeeW kesÀ ceeO³ece mes keÀe³eeõqôJele keÀr pee jnr nw~ yeQkeÀeW mes °eÝCe he´ehle keÀjôes nsleg hee°e fnleefOekeÀefj³eeW keÀes jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeB he´e³eesfpele keÀjWäer~ Fme ôeFõ ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW ³eespeôee kesÀ meceäe´ ceeôeob[eW kesÀ Yerlej mJe³eb mene³elee mecetneW keÀes Meefceue fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ ®etbfkeÀ ³en mece³eye× ³eespeôee nw, FmefueS Deô³e ³eespeôeeDeeW kesÀ Debleäeõle mJe³eb mene³elee mecetneW hej ueeäet ceeôeob[ ³eneb ueeäet ôenrb neWäes~
2.3 hen®eeôes äeS mJe®íkeÀejeW keÀes he´fMeãeCe, °eÝCe Deewj meqyme[r GheueyOe keÀjeFõ peeSäer~ yeQkeÀ kesÀJeue jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeW Üeje he´e³eesfpele GcceroJeejeW keÀes °eÝCe oWäes~ °eÝCe mJerkeÉÀle fkeÀS peeôes kesÀ yeeo yeQkeÀ jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeW mes hetbperäele meqyme[r keÀr jefMe keÀe oeJee keÀjWäes pees yeoues ceW mJerkeÀe³eõ hetbperäele meqyme[r he´oeôe keÀjWäes fpemes fnleefOekeÀefj³eeW keÀes °eÝCe keÀr jefMe kesÀ meeLe mebfJelefjle fkeÀ³ee peeSäee~ fnleefOekeÀefj³eeW keÀes °eÝCe mebfJelefjle keÀjôes kesÀ yeeo yeQkeÀ keÀr mebyebfOele MeeKee fleceenr DeeOeej hej jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeW mes y³eepe meqyme[r keÀe oeJee keÀjsäer~
2.4 °eÝCe yeQkeÀeW Üeje fo³ee peeSäee pees fnleefOekeÀefj³eeW mes ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fôeOeeõfjle ojeW hej y³eepe ueWäes~ jeøì£r³e meHeÀeFõ keÀceõ®eejr fJeÊe SJeb fJekeÀeme fôeäece (SôeSmekesÀSHeÀ[rmer) ³ee Merøeõ mlej hej ®egôer äeFõ keÀesFõ Deô³e SpeWmer, jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeW ³ee jep³e mlej hej ®egôer äeFõ fkeÀmer Deô³e SpeWmer kesÀ ceeO³ece mes, Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle yeQkeÀeW Üeje ueäeeS peeôes Jeeues y³eepe leLee fnleefOekeÀefj³eeW mes Jemetues peeôesJeeues y³eepe kesÀ yer®e kesÀ Deblej kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes y³eepe meqyme[r GheueyOe keÀjeSäer~ leLeefhe, y³eepe Deewj hetbperäele meqyme[r kesÀ oeJes kesÀ fueS yeleeFõ äeFõ f¬eÀ³eefJefOe meebkesÀflekeÀ mJe©he keÀr nw~ mebyebfOele jep³e mejkeÀejeW Deewj SmeSueyermer kesÀ heeme ³eespeôee kesÀ meg®ee© keÀe³eeõôJe³eôe nsleg Deehemer mencefle mes Deô³e JewkeÀquhekeÀ f¬eÀ³eefJefOe fJekeÀfmele keÀjôes keÀe fJekeÀuhe jnsäee~

3. fôefOe³eôe

3.1 ³en ³eespeôee 5.00 ueeKe ©heS lekeÀ keÀr ueeäeleJeeuer hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS nw~ °eÝCe keÀr jefMe, mJerkeÀe³eõ hetbperäele meqyme[r ÁeìeS peeôes kesÀ yeeo hefj³eespeôee ueeäele keÀe Mesøe Yeeäe nesäer~ Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle keÀesFõ cee|peôe jefMe/he´JeleõkeÀ keÀeDebMeoeôe osôee Dehesfãele ôenrb nw~
3.2 cer³eeor °eÝCe (DefOekeÀlece 5 ueeKe ©heS lekeÀ) leLee J³eqøì fJeÊe (DefOekeÀlece 25,000 ©heS lekeÀ) oesôeeW Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle mJerkeÀe³eõ neWäes~ J³eqøì fJeÊeheesøeCe, mJe³eb mene³elee mecetneW (SmeS®eper) Deewj fJeK³eele äewj-mejkeÀejr mebäeþôeeW (SôeperDees) kesÀ ceeO³ece mes Yer fkeÀ³ee peeSäee~
3.3 fnleefOekeÀefj³eeW mes Jemetuer peeôes Jeeuer y³eepe oj fôecôeeôegmeej nesäer -
(keÀ) 25,000 ©heS lekeÀ keÀr 4% he´fle Jeøeõ (cefnuee fnleefOekeÀefj³eeW hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS kesÀ fueS)
(Ke) 25,000 ©heS mes DefOekeÀ 6% he´fle Jeøeõ hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS

3.4 peneb °eÝCe hej yeQkeÀeW Üeje ueäeeFõ peeôes Jeeuer y³eepe oj Fme ³eespeôee ceW fôeOeeõfjle ojeW mes DefOekeÀ nesäer, Jeneb Fme Deblej keÀes hetje keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes y³eepe meqyme[r or peeSäer Deewj FmekeÀr fôeäejeôer SôeSmekesÀSHeÀ[rmer/ceb°eeue³e Üeje ®egôer äeFõ Deô³e SpeWfme³eeW Üeje keÀr peeSäer~
3.5 he´l³eskeÀ jep³e ceW ³eespeôee kesÀ jep³eJeej ueã³eeW kesÀ Deôegmeej he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ Jee|øekeÀ ueã³e jep³e mlejr³e yeQkeÀmeõ mefcefle³eeW (SmeSueyermer) Üeje fôeOeeõfjle fkeÀS peeSbäes ~

4. ®egkeÀewler

25,000 ©heS lekeÀ keÀr hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS °eÝCe ®egkeÀewler keÀr DeJefOe lerôe Jeøeõ leLee 25,000 ©heS mes DefOekeÀ keÀr hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS 5 Jeøeõ nesäer~ °eÝCe ®egkeÀewler he´ejbYe keÀjôes kesÀ fueS DefOemLeäeôe DeJefOe 6 ceen nesäer~ jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeb (SmemerS) fnleefOekeÀefj³eeW keÀes lerôe ceen kesÀ Yerlej fôefOe keÀe mebfJelejCe keÀjWäer~

5. meqyme[r

5.1 fnleefOekeÀefj³eeW keÀes °eÝCe mebye× hetbperäele meqyme[r he´®eefjle keÀjles ngS hewceeôeeye× lejrkesÀ mes or peeSäer :
(keÀ) 25,000/- ©heS lekeÀ keÀr ueeäeleJeeuer hefj³eespeôee ueeäele keÀe 50% hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS
(Ke) 25,000/- ©heS mes DefOekeÀ keÀr ueeäele hefj³eespeôee ueeäele kesÀ 25% keÀr oj mes fpemeceW ô³etôelece
Jeeuer hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fueS jefMe 12,500/- ©heS Deewj DefOekeÀlece 20,000/- ©heS nesäer~
5.2 fnleefOekeÀefj³eeW keÀes ³eespeôee kesÀ Debleäeõle DeeJeM³ekeÀleeôegmeej hetbperäele meqyme[r Deewj y³eepe meqyme[r SJeb Deô³e DeôegoeôeeW kesÀ fyeôee otmeje Deewj yeeo ceW Yer °eÝCe uesôes keÀr Deôegcefle nesäer~

6. keÀe³eeõôJe³eôekeÀleeõ SpeWfme³eeb

6.1 jeøì£r³e meHeÀeFõ keÀceõ®eejr fJeÊe SJeb fJekeÀeme fôeäece (SôeSmekesÀSHeÀ[rmer) ³ee ³eespeôee kesÀ Debleäeõle ®egôer äeFõ Deô³e SpeWmer, ³eespeôee kesÀ Debleäeõle meYer keÀe³eõkeÀueeheeW keÀr fpeccesJeejr uesäer leLee fnleefOekeÀefj³eeW keÀes meJee÷Êece ueeYe megfôeq½ele keÀjôes nsleg mebyebfOele SpeWfme³eeW kesÀ meeLe meceôJe³e yeôeeS jKesäer~ SôeSmekesÀSHeÀ[rmer ³ee ®egôer äeFõ Deô³e SpeWmer keÀes ³eespeôee kesÀ Debleäeõle mJerkeÀe³eõ J³e³e kesÀ fueS DeheôermJe³eb keÀr fôefOe ceW mes Ke®eõ keÀjôes keÀr mJeleb°elee nesäer fpemekeÀr he´flehet|le GôekeÀes keÀr peeSäer~ SôeSmekesÀSHeÀ[rmer ³ee ®egôer äeFõ Deô³e SpeWmer keÀes ³eespeôee ceW fôeOeeõfjle ojeW hej mJe³eb keÀr fôefOe mes ueã³e mecetn keÀes °eÝCe he´oeôe keÀjôes leLee GmekeÀr Jemetuer keÀjôes keÀe fJekeÀuhe nesäee~ leLeefhe, Ssmer jefMe³eeW keÀr he´flehet|le mejkeÀej Üeje ôenrb keÀr peeSäer~ Ssmes ceeceueeW ceW, Jes ³eespeôee ceW yeleeS äeS Deôegmeej he´fMeãeCe, y³eepe meqyme[r (³efo DeeJeM³ekeÀ nes), hetbperäele meqyme[r Deefo keÀe oeJee keÀjôes nsleg hee°e neWäes~
6.2 he´mleeJe nw fkeÀ Fme ³eespeôee keÀes SôeSmekesÀSHeÀ[rmer ³ee Fme he´³eespeôeeLeõ ®egôer äeFõ Deô³e SpeWfme³eeW kesÀ ceeO³ece mes jeøì£r³e mlej hej keÀe³eeõqôJele fkeÀ³ee peeS~ jep³e mlej hej keÀe³eeõôJe³eôekeÀleeõ SpeWfme³eeb, Fme he´³eespeôe nsleg ®egôer äeFõ jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeb neWäer fpeôeceW mejkeÀejr SpeWfme³eeb Deewj fJeK³eele äewj-mejkeÀejr mebäeþôe Yer Meefceue nes mekeÀles nQ~ mJe³eb mene³elee mecetneW kesÀ ceeO³ece mes J³eqøì fJeÊe ³eespeôeeDeeW kesÀ fueS fJeK³eele J³eqøì fJeÊe mebmLeeôeeW Deewj SôeperDees keÀr menYeefäelee keÀes yeŸeJee osôes keÀr Yer yeele keÀnr äeFõ~ fnleefOekeÀefj³eeW kesÀ he´fMeãeCe kesÀ fueS mejkeÀejr mebmLeeôeeW kesÀ DeflefjÊeÀ fJeK³eele fJeMesøerkeÉÀle he´fMeãeCe mebmLeeôeeW keÀes Meefceue keÀjôes hej kesÀ fueS Yer keÀne äe³ee nw~6.3 ceb°eeue³e kesÀ Debleäeõle ceewpeto mebmLeeôeeW pewmes SôeSmekesÀSHeÀ[rmer Deewj GôekesÀ jep³e Üeje fôe|oøì SpeWfme³eeW keÀes he´mleefJele ³eespeôee keÀes keÀe³eeõqôJele keÀjôes keÀe he³eeõhle DeôegYeJe neslee nw~ leLeefhe, yegfôe³eeor megfJeOeeDeeW keÀr GôekeÀr merfcele ãecelee keÀes yeŸeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw~ Gôemes ³en Dehesfãele nw fkeÀ Jes Deheôes ceewpetoe keÀe³eõkeÀueeheeW kesÀ DeflefjÊeÀ Fme ³eespeôee keÀes keÀe³eeõqôJele keÀjW~ Deleë GônW yeŸles ngS keÀe³eõ keÀe meeceôee keÀjôes keÀr Deheôer ãecelee keÀes fJekeÀfmele keÀjôes nsleg menejs keÀr DeeJeM³ekeÀlee nesäer leLee meeQhes äeS keÀe³eõ keÀes hetje keÀjôes kesÀOe fueS ôeJeesôcesøe leb°e lew³eej keÀjôes keÀr Yer DeeJeM³ekeÀlee nesäer~ Fmer he´keÀej, fJefYeÄe mlejeW hej Meefceue Deô³e ®egôer äeFõ SpeWfme³eeW keÀes meneje osôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nesäer~ fJefYeÄe mlejeW hej ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW ueäer SpeWfme³eeW keÀes fJeÊer³e mene³elee he´oeôe keÀjôes nleg 5.00 keÀjes› ©heS keÀr SkeÀ megfJeOee fôefOe fôeOeeõfjle keÀr äeFõ nw~
6.4 keÀe³eeõôJe³eôe keÀr he´äefle keÀr fôeäejeôer SôeSmekesÀSHeÀ[rmer leLee Fme he´³eespeôeeLeõ ®egôer äeFõ Deô³e Merøeõ mlej keÀr SpeWfme³eeW Üeje keÀr peeSäer~ meHeÀeFõ keÀceõ®eefj³eeW keÀe jeøì£r³e Dee³eesäe Deheôer MeleeÙ kesÀ Deôegmeej , keÀe³eõ¬eÀceeW Deewj ³eespeôeeDeeW kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe, cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW kesÀ meeceefpekeÀ Deewj Dee|LekeÀ hegôeJeeõme keÀr mecerãee keÀj mekeÀlee nw~ ³eespeôee keÀe cetu³eebkeÀôe SkeÀ mJeleb°e SpeWmer Üeje fkeÀ³ee peeSäee fpemekesÀ fueS fôeäejeôer Deewj mebäeecer cetu³eebkeÀôe kesÀ Debleäeõle ³eespeôee keÀr kegÀue ueeäele keÀe 1% (DeLeeõled 7.35 keÀjes› ©heS) fôeOeeõfjle fkeÀ³ee äe³ee nw~

7. yeQkeÀeW keÀr YetfcekeÀe

7.1 ³eespeôee kesÀ he´fle nceeje ¢qøìkeÀesCe ueã³eesôcegKe nesôes kesÀ yepeeS jespeäeej / Dee³eesôcegKe nesôee ®eefnS~ ³eespeôee keÀe meHeÀue keÀe³eeõôJe³eôe yeQkeÀeW keÀr meYer mlejeW hej he´YeeJer menYeefäelee Deewj fôeäejeôer hej fôeYeõj keÀjsäee~ Deleë yeQkeÀ Fme henuet keÀr Deesj fJeMesøe ©he mes O³eeôe oW Deewj ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ he³eeõhle mebK³ee ceW MeeKeeSb jep³e mLeeôer³e Deôegmetf®ele peefle fJekeÀeme Deewj fJeÊe fôeäece kesÀ meeLe Áefôeøþ leeuecesue jKeles ngS ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW mef¬eÀ³e ©he mes menYeeäer nesler nQ~ yeQkeÀ fnleefOekeÀefj³eeW keÀes fJeÊe he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS fpeuee °eÝCe ³eespeôee ([rmerher) kesÀ fueS keÀJej keÀr äeFõ meYer yeQkeÀ MeeKeeDeeW keÀes GôekesÀ hefj®eeueôe ães°e kesÀ Deboj hee°e fnleefOekeÀefj³eeW keÀr GheueyOelee kesÀ Deôegmeej Jee|øekeÀ keÀe³eõ ³eespeôee (Smerher) kesÀ Debleäeõle fpeues kesÀ fueS ³eespeôee ceW fôeOeeõfjle kegÀue ueã³e keÀes ³eLeeôegheeflekeÀ DeeOeej hej fJelefjle keÀjles ngS ueã³e Deeyebfìle keÀjW~ yeQkeÀ ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe kesÀ fueS Deheôer MeeKeeDeeW / fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes ³eLeesf®ele DeôegosMe peejr keÀjW~
7.2 yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ GôekeÀr MeeKeeSb DeeJesokeÀ fnleefOekeÀefj³eeW keÀes hetje men³eesäe osler nQ Deewj Ssmes omleeJespeeW Deewj äeejbfì³eeW Deefo keÀr ceebäe ôenrb keÀjler nQ fpeôekeÀe ³eespeôee ceW GuuesKe ôenrb nw~
7.3 yeQkeÀ fnleefOekeÀefj³eeW mes meeJefOe pecee Keeles ceW jefMe pecee keÀjôes keÀe Deeäe´n ôe keÀjW~
7.4 yeQkeÀ fnleefOekeÀefj³eeW Deewj yeQkeÀeW kesÀ yer®e keÀece keÀjôes Jeeues ceO³eqmLefle³eeW keÀes otj jKeôes kesÀ fueS Deemeeôe Deewj heejoMerõ f¬eÀ³eefJefOe DeheôeeSb Deewj DeeJesoôeeW keÀes mece³e hej fôeheìeSb~
7.5 ©heS 25,000/- lekeÀ keÀr °eÝCe mercee Jeeues meYer °eÝCe DeeJesoôeeW keÀes SkeÀ heKeJee›s kesÀ Deboj Deewj ©heS 25,000/- mes DefOekeÀ °eÝCe mercee Jeeues DeeJesoôeeW keÀes 8 mes 9 mehleen kesÀ Deboj fôeheìe fo³ee peeS~
7.6 Dehesfãeleeôegmeej DeeJesoôeeW keÀr he´eqhle Deewj GôekesÀ fôeheìeôe keÀe Gf®ele fjkeÀe[õ jKee peeS~
7.7 MeeKee he´yebOekeÀ DeeJesoôeeW keÀes DemJerkeÉÀle (Depee/Depepee keÀes íes›keÀj) keÀj mekeÀles nQ yeMele÷ DemJerkeÉÀle fkeÀS äeS ceeceueeW keÀes yeeo ceW ceb[ue/ães°er³e he´yebOekeÀ Üeje mel³eefhele fkeÀ³ee peelee nw~ DeeJesoôeeW keÀes fíì-hegì keÀejCeeW keÀr Jepen mes DemJerkeÉÀle ôenrb fkeÀ³ee peeôee ®eefnS~ ³efo keÀesFõ DeeJesoôe DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee peelee nw lees DeeJesoôe hej GmekeÀe keÀejCe DeJeM³e fueKee peeS~
7.8 fôeOeeõfjle mece³e mercee kesÀ yeeo Yer uebfyele he›s meYer °eÝCe DeeJesoôeeW keÀes he´eLefcekeÀlee kesÀ DeeOeej hej fôeheìe³ee peeS~
7.9 SmeSueyermer keÀr yewþkeÀeW Deefo ceW ³eespeôee kesÀ Debleäeõle yeQkeÀeW kesÀ keÀe³eõfôeøheeoôe keÀr Deäe´Cer yeQkeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fJefYeÄe ceb®eeW hej DeeJefOekeÀ mecerãee keÀr peeS~
7.10 fnleefOekeÀefj³eeW keÀes °eÝCe osôes kesÀ fueS he´eslmeefnle keÀjôes nsleg yeQkeÀ mìeHeÀ keÀes fMefãele keÀjôes Deewj GôekesÀ ¢qøìkeÀesCe keÀes yeoueôes kesÀ he´³eeme fkeÀS peeSb~
7.11 ueã³e he´ehle keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes cebpetjr hetJeõ mebJerãee ceW megOeej ueeôee ®eefnS leLee mebfJelejCe he½eeled DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ meKle keÀj or peeS~
7.12 ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe kesÀ oewjeôe keÀFõ cenlJehetCeõ henuegDeeW hej Gmer mece³e fôeCeõ³e uesôee pe©jr nesäee~ ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe Deewj äebYerj mJe©he kesÀ cegÎeW hej lelkeÀeue fôeCeõ³e fueS peeôes keÀr megäecelee kesÀ fueS SkeÀ fJeMesøe leb°e fôeOeeõfjle fkeÀ³ee äe³ee nw~ mef®eJe, meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e keÀr DeO³eãelee ceW SkeÀ mefcefle äefþle keÀr peeSäer fpemeceW fôecôefuefKele meom³e neWäes :-

* DeflefjÊeÀ mef®eJe, meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e - meom³e
* meb³egÊeÀ mef®eJe Deewj fJeÊer³e meueenkeÀej, meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e - meom³e
* ³eespeôee Dee³eesäe kesÀ mebyebfOele meueenkeÀej - meom³e
* meb³egÊeÀ mef®eJe (Deôegmetf®ele peefle fJekeÀeme) Dee³eespekeÀ

mefcefle ³efo DeeJeM³ekeÀ mecePes lees, fJeMesøe J³efÊeÀ³eeW keÀes yewþkeÀ ceW Yeeäe uesôes kesÀ fueS Deecebf°ele keÀj mekeÀler nw~ mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeW ³eespeôee kesÀ cegK³e ceeheob[eW kesÀ Deôegmeej neWäes Deewj GôekeÀe keÀe³eeõôJe³eôe meeceefpekeÀ ô³ee³e Deewj meMefÊeÀkeÀjCe ceb°er kesÀ Deôegceesoôe mes nesäee~

8. hefj³eespeôee kesÀ he´keÀej

8.1 fnleefOekeÀejr fkeÀmer J³eJene³eõ Dee³e Depeõôe mJejespeäeej hefj³eespeôee keÀe ®e³eôe keÀjôes nsleg mJeleb°e nQ~ hefj³eespeôeeDeeW keÀr fôeo÷MekeÀ met®er ôer®es he´mlegle nw fpeôekeÀe he´e³eë fnleefOekeÀefj³eeW Üeje ®e³eôe fkeÀ³ee peelee nw , fpeônW peejr jKee pee mekeÀlee nw leLee fpeôemes fôe³efcele Dee³e keÀr mebYeeJ³elee De®ír nesler nw -

¬eÀce meb.

hefj³eespeôeeSb

hefj³eespeôee keÀr fôeo÷MekeÀ ueeäele

1.

HeÀue Deewj meyper fJe¬esÀlee Deewj cerì Meeöhe, heeôe keÀr ogkeÀeôe, Áe›r cejccele keÀr ogkeÀeôe leLee äeruer fhemeeFõ Deefo

he´fle 25,000 ©heS lekeÀ

2.

ôeeFõ keÀr ogkeÀeôe, ojer keÀr ogkeÀeôe, Deeìs keÀr ®ekeÌkeÀr, Yee›s hej meeFfkeÀue osôee Deewj cejccele leLee Smeìr[r/hermerDees yegLe Deefo

he´fle 25,000/- ©heS mes 50,000 ©.

3.

Deeöìes fjkeÌMee (hewì£esue) , DeeöìesceesyeeFue cejccele keÀr ogkeÀeôe hermerDees/HeÀesìes keÀeöher³ej yegLe, fkeÀjeCee keÀr ogkeÀeôe, y³egìr heeueõj Deewj mebäerle mìesj Deefo

he´fle 50,001/- ©heS mes 1,00,000 ©heS

4.

hefjJenôe, JeenôeeW Deewj Áejsuet GhekeÀjCeeW keÀr [WEìäe Deewj jbäeeFõ, ueeB[£r Deewj [£eFõ qkeÌueEôeäe keÀr ogkeÀeôe, mewfôeìjr Deewj ne[õJes³ej keÀr ogkeÀeôe, Áejsuet fJeÐegle GhekeÀjCeeW keÀr me|JeEmeäe Deewj cejccele, ìWì äeejceWì keÀr ogkeÀeôe, ôeeöôe-ueQ[ DeeOeefjle ³eespeôeeSb pewmes ì£skeÌìj,ì£euer, cegäerõ heeueôe mefnle keÉÀføe Deewj keÉÀføe mebye× keÀe³eõkeÀueehe

he´fle 1,00,000 ©heS mes 5,00,000 ©heS

9. he´fMeãeCe

9.1 ®etbfkeÀ mJe®íkeÀejeW keÀe hegôeJeeõme äewj-hejbhejeäele J³eJemee³eeW ceW fkeÀ³ee peelee nw Deleë GônW ôeS keÀewMeue Deewj GÐeceJeÉfÊe ãeceleeSB he´ehle keÀjôes nsleg he´fMeãeCe keÀr DeeJeM³ekeÀlee nesäer~ ³en keÀe³eõ mejkeÀejr SpeWfme³eeW/mebmLeeôeeW leLee fJeK³eele fJeMesøerkeÉÀle he´fMeãeCe SpeWfme³eeW Üeje fo³ee pee mekeÀlee nw~ he´fMeãeCee|Le³eeW keÀes ueeYekeÀejr jeseäeej he´oeôe keÀjôes nsleg ®e³efôele GÐeesäeeW/keÀejesyeejr mebäeþôeeW keÀes he´eslmeefnle fkeÀ³ee peeSäee~ he´l³eskeÀ fnleefOekeÀejr kesÀ fueS Deewmele he´fMeãeCe ueeäele 14,000 ©heS nesäer fpemeceW he´fMeãeCe MegukeÀ, Deeweej leLee he´fMeãeCee|Le³eeW kesÀ mìeFheW[ keÀe he´eJeOeeôe Meefceue nQ~

9.2 meYer mlejeW hej peeäe©keÀlee fôeceeõCe keÀjôes kesÀ GÎsM³e mes he´®eej keÀe SkeÀ J³eehekeÀ keÀe³eõ¬eÀce ®euee³ee peeSäee leefkeÀ ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ fnleefOekeÀefj³eeW keÀes mebYeefJele keÀce mes keÀce mece³e ceW DefOekeÀ mes DefOekeÀ ueeYe fceue jne nw~

10. fôeäejeôer Deewj cetu³eebkeÀôe

cewuee {esôes Jeeues mJe®íkeÀejeW keÀr cegfÊeÀ Deewj hegôeJeeõme kesÀ yer®e kesÀ Deblej keÀes pees›ôes kesÀ fueS Fme ³eespeôee keÀes DeeJeeme Deewj Menjr äejryer Gôcetueôe ceb°eeue³e (MOH & UPA) leLee jep³e/mLeeôer³e mlejeW hej ôeäejheefuekeÀe fôekeÀe³eeW kesÀ meceôJe³e mes metKes

Meew®eeue³eeW keÀes hefjJe|lele keÀjôes kesÀ keÀe³eõ¬eÀce mes menye× fkeÀ³ee peeSäee~ ®etbfkeÀ Yeejle mejkeÀej kesÀ fJefYeÄe ceb°eeue³e Deewj jep³e mejkeÀejW Deueäe-Deueäe fJekeÀemeelcekeÀ keÀe³eõ¬eÀce keÀe³eeõqôJele keÀj jnr nQ, FmefueS Ssmes he´³eeme fkeÀS peeSbäes fkeÀ Deô³e ceewpeto keÀe³eõ¬eÀceeW keÀes Yer ³es ueeYe fceue mekeWÀ leefkeÀ ueã³e mecetn keÀes DeLeõhetCeõ hewkesÀpe fo³ee pee mekesÀ Jeøeõ 2007 lekeÀ cewuee {esôes keÀr he´Lee kesÀ mebhetCeõ Gôcetueôe kesÀ fueS jeøì£r³e keÀe³eõ ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe keÀr fôeäejeôer nsleg Deblej-ceb°eeue³e he´flefôefOelJe mefnle mef®eJe (SceSmepes SB[ F) keÀr DeO³eãelee ceW kesÀêr³e fôeäejeôer mefcefle (merScemer) kesÀ ceewpetoe leb°e keÀe Ghe³eesäe Fme he´³eespeôe nsleg fkeÀ³ee peeSäee~
10.1 jeøì£r³e, jep³e, fpeuee Deewj ôeäej mlejeW hej keÀe³eõjle keÀe³eeõôJe³eôekeÀleeõ SpeWfme³eeb ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe keÀr fôeäejeôer Deewj cetu³eebkeÀôe keÀjler nQ Deewj megOeejelcekeÀ keÀejõJeeFõ keÀjler nQ leefkeÀ keÀe³eõ¬eÀce fôeOeeõfjle ueã³e kesÀ Deôegmeej keÀe³eeõqôJele neslee jns~
10.2 keÀe³eeõôJe³eôekeÀleeõ MeeKee DeôegyebOe II kesÀ Deôegmeej Deäe´Cer yeQkeÀ DefOekeÀejr (Deäe´Cer yeQkeÀ keÀr MeeKeeDeeW kesÀ ceeceues ceW) ³ee fpeuee meb³eespekeÀ (Deô³e yeQkeÀeW keÀr MeeKeeDeeW kesÀ ceeceues ceW) kesÀ meeLe-meeLe Deheôes mebyebfOele fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes Yer ceefmekeÀ fJeJejCe he´mlegle keÀjWäer~ mebyebfOele Deäe´Cer yeQkeÀ DefOekeÀejr / fpeuee meb³eespekeÀ fpeues kesÀ Deheôes yeQkeÀ keÀr meYer MeeKeeDeeW kesÀ yeejs ceW Gmer HeÀece÷ì ceW DeebkeÀ›s mecesfkeÀle keÀjsäee leefkeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle he´l³eskeÀ fpeues ceW he´l³eskeÀ yeQkeÀ keÀe keÀe³eõfôeøheeoôe mebyebOer [eìe GheueyOe nes mekesÀ~ fpeuee meb³eespekeÀ, fpeues ceW Deheôer MeeKeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW mecesfkeÀle [eìe Deäe´Cer yeQkeÀ DefOekeÀejr keÀes Yespesäee leefkeÀ fpeuee hejeceMeõoe°er mefcefle keÀr yewþkeÀeW ceW mecerãee nsleg yeQkeÀ-Jeej DeeBkeÀ›s jKes pee mekeWÀ~
10.3 yeQkeÀeW kesÀ fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e Deheôes ães°eefOekeÀej ceW DeeôesJeeuer meYer MeeKeeDeeW mes mebyefOele DeebkeÀ›s mecesfkeÀle OekeÀjW Deewj GônW jep³e mlej kesÀ ães°er³e / Deeb®efuekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes he´mlegle keÀjW — yeQkeÀeW kesÀ ães°er³e / Deeb®efuekeÀ keÀe³eeõue³e jep³e mlej hej hetjs jep³e kesÀ fueS Deheôer MeeKeeDeeW Üeje ³eespeôee kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe ceW keÀr äe³er he´äefle keÀr mecerãee keÀjW — he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e / Dee®ebfuekeÀ keÀe³eeõue³e jep³e /mebÁe Meefmele ães°e mlej kesÀ DeebkeÀ›s jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle kesÀ Dee³eespekeÀeW keÀes jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle keÀr yewþkeÀeW ceW mecerãee nsleg GheueyOe keÀjeSb~ Fme fJeJejCe keÀr SkeÀ he´fle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ äe´ecerCe Dee³eespeôee Deewj °eÝCe fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes Yer he´mlegle keÀr peeS~
10.4 yeQkeÀeW kesÀ ães°er³e / Deeb®efuekeÀ keÀe³eeõue³e jep³e / mebÁe Meefmele ães°eJeej DeebkeÀ›s yeQkeÀeW kesÀ cegK³e keÀe³eeõue³eeW keÀes mecerãee nsleg GheueyOe keÀjeSb~ yeQkeÀeW kesÀ he´Oeeôe keÀe³eeõue³e Ssmes fJeJejCeeW kesÀ DeeOeej hej ³eespeôee kesÀ Debleäeõle yeQkeÀeW kesÀ keÀe³eõfôeøheeoôe keÀr mecerãee keÀjW~ yeQkeÀeW kesÀ he´Oeeôe keÀe³eeõue³e jep³e / mebÁe Meefmele ães°e Jeej y³eesjs osles ngS Deheôes keÀe³eõfôeøheeoôe mebyebOer ceefmekeÀ DeebkeÀ›s Deäeues ceen kesÀ Deble lekeÀ äe´ecerCe Dee³eespeôee Deewj °eÝCe fJeYeeäe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e keÀes YespeWäes~
10.5 DeôegyeôOe II ceW foS HeÀece÷ì keÀe he´³eesäe yeQkeÀeW kesÀ fôe³eb°ekeÀ / ães°er³e / Deeb®efuekeÀ / he´Oeeôe keÀe³eeõue³eeW Deewj meeLe nr meeLe jep³e mlejr³e yeQkeÀj mefcefle kesÀ Dee³eespekeÀeW Üeje DeeBkeÀ›s Yespeôes kesÀ fueS fkeÀ³ee peeSäee~
10.6 ³eespeôee kesÀ meg®ee© keÀe³eeõôJe³eôe kesÀ mebyebOe ceW meeceefpekeÀ ô³ee³e SJeb meMefÊeÀkeÀjCe ceb°eeue³e mes he´ehle mheøìrkeÀjCe / DeôegosMe yeeo ceW peejr fkeÀS peeSbäes~


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष