Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

yeQkeÀesb Üeje mceeìõ / ¾sfyeì keÀeæ¾ peejr

yeQkeÀesb Üeje mceeìõ / ¾sfyeì keÀeæ¾ peejr
keÀjôes kesÀ fueS foMee-fôeosõMe

meboYeõ ë yeQHefJefJe. SheÀSmemer. yermer. 133 /24.01.019/2000-2001

18 petôe 2001
28 p³esøþ 1923 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀesb keÀes íesæ¾keÀj)

fHe´³e ceneso³e,

yeQkeÀesb Üeje mceeìõ / ¾sfyeì keÀeæ¾ peejr
keÀjôes kesÀ fueS foMee-fôeosõMe

keÉÀHe³ee 12 ôeJebyej 1999 kesÀ nceejs HefjHe°e yeQHefJefJe. meb. SheÀSmemer. yermer. 123 /24.01.019/99-2000 keÀe Hewjeäe´eheÀ 4 osKesb, fpemecesb ³en GuuesKe fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ yeQkeÀesb Üeje peejr mceeìõ / ¾sfyeì keÀe¾es¥ kesÀ keÀe³eõkeÀueeHeesb Hej fjHeesìõ GHe³egõkeÌle HefjHe°e kesÀ DeôegyebOe II cesb oMeeõ³er äe³er peeôekeÀejr Meefceue keÀjles ngS HeefãekeÀ DeeOeej Hej He´Yeejr HejeceMeõoelee, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, ceewfêkeÀ ôerfle fJeYeeäe keÀes Yesper pee³es

2. ³en fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ nceejs GHe³egõkeÌle HefjHe°e kesÀ DeôegyebOe II cesb oMeeõ³es äe³es Deôegmeej mceeìõ / ¾sfyeì keÀe¾es¥ kesÀ keÀe³eõkeÀueeHeesb Hej fjHeesìs¥ Deeäes mes He´Yeejr cegK³e cene He´yebOekeÀ, met®eôee He´ewÐeesfäekeÀr fJeYeeäe keÀes He´mlegle keÀr pee³esb leLee GôekeÀr SkeÀ He´fle íceenr DeeOeej Hej, DeLeeõled 31 cee®eõ Deewj 30 fmelebyej keÀr fmLefle keÀr, yeQfkebÀäe He³eõJesãeCe fJeYeeäe kesÀ Gme mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes Yesper pee³es fpemekesÀ DefOekeÀej ães°e cesb yeQkeÀ keÀe He´Oeeôe keÀe³eeõue³e Deelee nw ~ yeQkeÀesb keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes He´Yeejr HejeceMeõoelee, ceewfêkeÀ ôerfle fJeYeeäe keÀes fjHeesìõ He´mlegle keÀjôee yebo keÀj osb ~

3. keÉÀHe³ee He´efHle-met®eôee osb ~

YeJeor³e

(Deôeõye je³e)
GHe cene He´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष