Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

Deblejjeøì£r³e keÀeöue meWìjeW kesÀ fueS Yeejle ceW fyepeôesme he´esmesme DeeGìmees\meäe (yerherDees) kebÀhefôe³eeW Üeje GhekeÀjCeeW keÀe Dee³eele

DeejyerDeeF/2006-07/418
S her([rDeeFDeej fmejre)hefjhe°e meb.63

ceFõ 25, 2007

mesJee ceW
meYer ÞesCer I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e,

Deblejjeøì£r³e keÀeöue meWìjeW kesÀ fueS Yeejle ceW fyepeôesme he´esmesme DeeGìmees\meäe (yerherDees) kebÀhefôe³eeW Üeje GhekeÀjCeeW keÀe Dee³eele

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀe O³eeôe petôe 19, 2003 kesÀ S.her.([rDeeFDeej) meb.106 kesÀ DeôegyebOe kesÀ hewje De.10.1 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw, fpemekesÀ Deôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW, fpemekesÀ ceeO³ece mes Dee³eele kesÀ fueS he´søeCe fkeÀ³ee äe³ee nw, kesÀ fueS ³en megfôeq½ele keÀjôee DefôeJee³eõ nw fkeÀ Dee³eelekeÀ Áejsuet Kehele kesÀ fueS Dee³eele kesÀ meyetle kesÀ ªhe ceW fyeue DeeöHeÀ Fôì£r keÀr fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe he´fle Üeje he´mlegle keÀjlee nw

2. Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes Yeejle qmLele yerherDees kebÀhefôe³eeW mes Fme DeeMe³e kesÀ DeôegjesOe he´ehle nes jns nQ fkeÀ GônW GôekesÀ Deblejjeøì£r³e keÀeöue meWìmeõ ceW GhekeÀjCeeW keÀr mLeeheôee kesÀ mebyebOe ceW mecegêheejr³e mLeueeW ceW GhekeÀjCeeW kesÀ Dee³eele Deewj mLeeheôee kesÀ fueS he´søeCe keÀr Deôegcefle or peeS~ Ssmes ceeceueeW ceW, Yeejle ceW YeewflekeÀ ªhe mes Dee³eele fkeÀS fyeôee mecegêheejr³e mLeueeW ceW GhekeÀjCeeW keÀes mLeefhele fkeÀ³ee peelee nw~ hefjCeecemJeªhe, Dee³eelekeÀ Dee³eele kesÀ meyetle he´mlegle keÀjôes ceW DemeceLeõ nesles nQ Deewj fjeJeõ yeQkeÀ mes fJefMeøì Deôegcefle DeeJeM³ekeÀ nes peeler nw~

3. Jeøeõ 2007-08 kesÀ Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW [hewje 146(i)(v)] ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ Deôegmeej fJeosMer cegêe fJefôe³eceeW keÀes lekeõÀmebäele Deewj mejue yeôeeôes kesÀ he´³eespeôe mes SJeb Ssmes uesôeosôeeW keÀes Deewj uees®ekeÀlee he´oeôe keÀjôes keÀr ¢qøì mes ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ Deye mes Deeäes he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Yeejle ceW yerherDees kebÀhefôe³eeW keÀes GôekesÀ mecegêheejr³e mLeueeW ceW Dee³eele Deewj mLeefhele fkeÀS peeôesJeeues GhekeÀjCeeW keÀr ueeäele kesÀ fueS he´søeCe keÀjôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~

4. he´søeCe fôecôefuefKele MeleeÙ kesÀ DeOerôe nQ :

  1. yerherDees kebÀheôer keÀes meb®eej Deewj met®eôee lekeÀôerkeÀ ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej Deewj Deblejjeøì£r³e keÀeöue meWìj keÀr mLeeheôee kesÀ fueS mebyebfOele Deô³e he´efOekeÀjCeeW mes DeeJeM³ekeÀ Deôegceesoôe he´ehle keÀjôee ®eefnS~
  2. he´søeCe keÀr Deôegcefle he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ kesÀ JeefCeqp³ekeÀ fôeCeõ³e, uesôeosôe keÀr JeemlefJekeÀlee kesÀ DeeOeej hej Deewj þrkeÀ-þrkeÀ keÀjej keÀr MeleeÙ kesÀ Deôegmeej or peeôer ®eefnS~
  3. he´søeCe mecegêheejr³e Deehet|lekeÀleeõ kesÀ Keeles ceW merOes fkeÀ³ee peelee nw~

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Dee³eele kesÀ meyetle kesÀ ªhe ceW Dee³eelekeÀ kebÀheôer kesÀ cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr DeLeJee uesKeehejrãekeÀ mes Fme DeeMe³e keÀe SkeÀ he´ceeCehe°e he´ehle keÀjW fkeÀ ceeue, fpemekesÀ fueS he´søeCe fkeÀ³ee äe³ee nw, keÀe mecegêheejr³e mLeueeW ceW JeemleJe ceW Dee³eele fkeÀ³ee äe³ee nw Deewj Gmes mLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nw~

6. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ leLee he´efOekeÉÀle yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele ÁeìkeÀeW Deewj äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

7. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष