Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

(i) fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeF³eeW (ii) fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue / fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeF³eeW leLee (iii) ôeefcele SpeWfme³eeW Üeje mJeCeõ Dee³eele

DeejyerDeeFõ/2004-05/30
S.her.([rDeeFDeej fmejre ) hefjhe°e meb. 2

pegueeFõ 9, 2004

mesJee ceW
fJeosMer cegêe kesÀ meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCeqp³e yeQkeÀ

ceneso³ee / ceneso³e

(i) fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeF³eeW (ii) fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue / fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeF³eeW leLee
(iii) ôeefcele SpeWfme³eeW Üeje mJeCeõ Dee³eele

keÉÀhe³ee cee®eõ 6, 1998 keÀe nceeje S.[r.(per.her. fmejrpe) hefjhe°e meb. 7 (he´flefuefhe mebueäôe osKeW fpemeceW ôeefcele SpeWfme³eeW leLee Deôegceesfole yeQkeÀeW keÀes Deueäe-Deueäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle mJeCeõ Dee³eele keÀjôes keÀr Deôegcefle or äeFõ Ler

2. he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀe O³eeôe DeÊetÀyej 1, 2003 kesÀ S.her. ([rDeeFDeej fmejrpe) hefjhe°e meb.25 keÀr Deesj Yer DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw fpemeces he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ ôeefcele SpeWmer ³eespeôee kesÀ Debleäeõle mJeCeõ Dee³eele kesÀ fueS meeKe he°e ôeefcele SpeWfme³eeW keÀr Deesj mes nr he´ceefCele fkeÀ³ee peeS leLee fkeÀmer Yer qmLefle ceW meeKehe°e fkeÀmer otmejr mebmLee keÀr Deesj mes peejr ôe fkeÀ³ee peeS yeeJepeto FmekesÀ fkeÀ ³es mebmLeeSb ôeefcele SpeWmer Üeje peejr he´efOekeÀej he°e he´mlegle keÀjler nQ ~

3. JeefCep³e SJeb GÐeesäe ceb°eeue³e ôes Deye mheøì fkeÀ³ee nw fkeÀ SqkeÌpece ôerfle 2002-07 kesÀ hewje 6.2 (Ke) kesÀ Deôegmeej jlôe Deewj DeeYetøeCe ães°e keÀr fôe³eeõleesôcegKe FkeÀeF³eeW keÀes merOes mJeCeõ Dee³eele keÀr Deôegcefle nQ ~ ³es FkeÀeF³ee ôerfle kesÀ hewje 6.2 (í) kesÀ Deôegmeej Jeleõceeôe ôeefcele SpeWfme³eeW kesÀ ceeO³ece mes Yer mJeCeõ uee mekeÀler nQ ~ FmekesÀ DeueeJee, jlôe leLee DeeYetøeCe kesÀ ães°e kesÀ fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue keÀr FkeÀeF³eeb Yer SqkeÌpece ôerfle 2002-2007 kesÀ Deôegmeej mJeCeõ Dee³eele keÀj mekeÀler nQ ~

4. leoôegmeej, fôekeÌôefuefKele MeleeÙ kesÀ DeOerôe he´efOekeÉÀle J³eeheejr merOes mJeCeõ Dee³eele kesÀ fueS meeKe he°e Keesue mekeÀles nQ Deewj jlôe Deewj DeeYetøeCe ães°e keÀr fôe³eeõleesôcegKe FkeÀeF³eeW Deewj fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue keÀr FkeÀeF³eeW keÀr Deesj mes fJehe´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ ~

i) mJeCeõ Dee³eele menr ©he ceW SqkeÌpece ôerfle kesÀ Deôegmeej nr nesôee ®eefnS ~

ii) Deehet|lekeÀleeõ Deewj ¬esÀlee °eÝCe merOes mJeCeõ Dee³eele kesÀ fueS Keesues äeS meeKehe°ed kesÀ "³etmeWme herfj³e[" mefnle 90 foôeeW mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS ~ ³en ôeefcele SpeWfme³eeW keÀr Deesj mes Keesues äeS meeKehe°eeW kesÀ fueS Yer ueeäet nesäee ~

iii) mJeCeõ Dee³eele mes mebyebfOele meYer uesôeosôe kesÀ fueS yeQkeÀj kesÀ fJeJeskeÀ keÀe Ghe³eesäe hetjr lejn fkeÀ³ee peeS ~ he´efOekeÉÀle J³eeheejr ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ Ssmes uesôeosôe keÀjles mece³e he³eeõhle keÀleõJ³e fôeøþe Deewj yeQEkeÀäe hefj®eeueôe Deewj fJekeÀeme fJeYeeäe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr Deheôes äe´enkeÀ keÀes peefôeS ceeôeob[eW Deewj Sbìr ceôer ueeb[fj[äe ceeäeõoMerõ meYer fmeOoebleeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee peelee nw ~ Dee³eelekeÀ kesÀ keÀejesyeej keÀr cee°ee ceW Yeejr DeLeJee DemeeOeejCe JeÉqOo keÀr meeJeOeeôerhetJeõkeÀ peeb®e keÀr peeS ~ he´efOekeÉÀle J³eeheejr he³eeõhle keÀleõJ³efôeøþe mes meeceeô³e keÀece keÀjôes kesÀ DeueeJee Ssmes uesôeosôeeW keÀr yeejrkeÀr mes fôeäejeôer keÀjW ~ meeKehe°e Keesueôes mes henues Deehet|lekeÀleeõ kesÀ fJeéeemeôer³elee keÀe Yer helee ueäee³ee peeS ~ Dee³eelekeÀ äe´enkeÀ keÀr fJeÊer³e qmLefle keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes kesÀ fueS Deô³e yeQkeÀeW mes Yer FmekeÀr meeJeOeôerhetJeõkeÀ hetíleeí keÀjW ~ FmekesÀ DeflefjÊeÀ, Dee³eele / fôe³eeõle uesôeosôees kesÀ uesKee hejrãee keÀr foMee le³e keÀjôes kesÀ fueS Ssmes uesôeosôeeW mes mebyebfOele meYer keÀeäepeele keÀce mes keÀce heeb®e JeøeeÙ lekeÀ DeJeM³e jKes peeSb ~

iv) Dee³eelekeÀeW Üeje fyeue DeeöHeÀ Sbôì£r keÀr he´mlegfle kesÀ mebyebOe ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr foôeebkeÀ Deäemle 18, 2003 kesÀ nceejs S.her. ([rDeeFDeej fmejrpe) hefjhe°e meb.9 ceW foS äeS DeôegosMeeW keÀe Deôegheeueôe keÀjW ~

v) mJeCeõ kesÀ Dee³eele mebyebOer uesôeosôe keÀjôes Jeeues he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW kesÀ he´Oeeôe keÀe³eeõue³e/ DeeFyer[r keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Ghe³egõÊeÀ kesÀ mebyebOe ceW mebueäôe ceW foS äeS HeÀeöce÷ì kesÀ Deôegmeej SkeÀ ceefmekeÀ fJeJejCe J³eehej he´Yeeäe, fJeosMer cegêe fJeYeeäe, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, Menro Yeäele Emen ceeäeõ, HeÀesìõ, cegbyeFõ keÀes he´mlegle keÀjW ~ fJeJejCe Deäeues ceen kesÀ 10 foôeeW kesÀ Deboj he´mlegle fkeÀ³ee peeS ~ fJeJejCe Fõcesue DeeF[r tradedivisionimport@rbi.org.in hej Fõcesue Üeje Yer he´sføele fkeÀ³ee peeS ~

5. ³es ceeäeõoMerõ fmeOoeble HesÀcee, 1999 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Debleäeõle fJeosMer cegêe keÀr ¢qøì mes nr peejr fkeÀS äeS nw leLee Fmes fkeÀmer Deô³e Jeleõceeôe keÀeôetôe / fJefôe³ece kesÀ Debleäeõle fkeÀmer meebfJefOekeÀ he´efOekeÀjCe DeLeJee mejkeÀej Üeje Deôegceesoôe ôe ceeôee peeS ~ mebyebfOele keÀeôetôe / fJefôe³ece kesÀ Debleäeõle ³efo fkeÀmer Deô³e fJefôe³eecekeÀ he´efOekeÀjCe DeLeJee mejkeÀej mes DeflefjÊeÀ Deôegceesoôe ³ee Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee nesler nw lees mebyebfOele kebÀheôer uesôeosôe keÀjôes mes henues mebyebfOele SpeWmer keÀe Deôegceesoôe he´ehle keÀjW ~

6. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW ~

7. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11 (1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nw ~

YeJeor³ee

äe´sme keÀesMer
cegK³e cene he´yebOekeÀ.


mebueäôekeÀ
ed S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.2
foôeebkeÀ pegueeFõ 9, 2004

keÀes meceehle ceen kesÀ oewjeôe Dee³eele fkeÀS äeS mJeCeõ keÀe fJeJejCe

yeQkeÀ keÀe ôeece  :
fJeJejCe keÀr leejrKe :

 

  uesôeosôeeW keÀr mebK³ee

Dee³eele fkeÀS äeS mJeCeõ keÀe cetu³e

 

fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeFõ/ fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue

ôeefcele SpeWmer / yeQkeÀ

(fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej )

(keÀjes› ©heS)

fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeFõ/ fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue

ôeefcele SpeWmer / yeQkeÀ

fôe³eeõle GôcegKe FkeÀeFõ/ fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue

ôeefcele SpeWmer / yeQkeÀ

mJeCeõ            
  1. Yegäeleeôe DeeOeej hej meghetoõäer
  2. Deehet|lekeÀleeõ °eÝCe DeeOeej hej
  3. hejsøeCe DeeOeej hej
  4. DefôeOeeõfjle cetu³e DeeOeej hej

 

 

 

 

 

 

fìhheCer : 1. SkeÀue Dee³eelekeÀ kesÀ ceeceues ceW ³efo SkeÀ cefnôes ceW ome uesôeosôeeW mes DefOekeÀ DeLeJee kegÀue Dee³eele cetu³e 50 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej mes DefOekeÀ nes lees uesôeosôeeW kesÀ hetjs y³eesjs foS peeSb1
2. fôe³eeõleesôcegKe FkeÀeF³eeW / fJeMesøe Dee|LekeÀ Deb®eue keÀr FkeÀeF³eeW leLee ôeefcele SpeWfme³eeW kesÀ y³eesjs Deueäe-Deueäe foS peeSb 1


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष