अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e - fJeosMer DebMeoeôe (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece (SHeÀmerDeejS), 1976 - Yeejle ceW mebÁeeW/mebmLeeDeeW Üeje fJeosMer DebMeoeôeeW keÀr he´eqhle keÀes fJefôe³efcele keÀjôes ceW yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe

DeejyerDeeF/2010-2011/64
meboYeõ meb. yeQhefJefJe. SSceSue. yermer. meb.1/14.08.001/2010-11

1 pegueeFõ 2010
10 DeeøeeŸ 1932 (MekeÀ)

DeO³eãe leLee cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ (ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)
Deewj meYer fJeÊer³e mebmLeeSB

ceneso³e

ceemìj hefjhe°e - fJeosMer DebMeoeôe (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece
(SHeÀmerDeejS), 1976 - Yeejle ceW mebÁeeW/mebmLeeDeeW Üeje
fJeosMer DebMeoeôeeW keÀr he´eqhle keÀes fJefôe³efcele keÀjôes ceW yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe

keÉÀhe³ee 1 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e yeQhefJefJe. SSceSue. yermer. meb. 1/14.08.001/2009-10 osKeW , fpemeceW 30 petôe 2009 lekeÀ fJeosMer DebMeoeôe (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece, 1976 - Yeejle ceW mebÁeeW/ mebmLeeDeeW Üeje fJeosMer DebMeoeôeeW keÀr he´eqhle keÀes fJefôe³efcele keÀjôes ceW yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀeW keÀes peejr DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee Lee Fme ceemìj hefjhe°e ceW Fme mebyebOe ceW 30 petôe 2010 lekeÀ peejr DeôegosMeeW keÀes mecesfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee nw~

2. Fme ceemìj hefjhe°e keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì (http://www.rbi.org.in) hej GheueyOe keÀje³ee äe³ee nw ~

YeJeor³e

(fJeôe³e yewpeue)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष