अधिसूचनाएं

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (fjeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fme×eble leLee fôeosMe 2003- mebMeesOeôe

YeefjyeQ/2009-2010/413
äewyeQhefJe.(ôerhe´Yee) kebÀhefj. meb.18/SCRC/26.03.001/2009-10

21 Dehe´wue 2010

meYer hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeB

fhe´³e ceneso³e,

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer
(fjeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fme×eble leLee fôeosMe 2003- mebMeesOeôe

keÉÀhe³ee Jeøeõ 2010-2011 kesÀ fueS peejr 20 Dehe´wue 2010 kesÀ ceewfêkeÀ ôerfle mebyebOer JeÊeÀy³e kesÀ hewjeäe´eHeÀ 113 Deewj 114 (G×jCe mebueäôe) osKeW

ceewfêkeÀ ôerfle ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ ceÎsôeej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ 23 Dehe´wue 2003 keÀes peejr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 2/merperSce(merSmeSce)-2003 ceW Deble|Jeøì he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (fjeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fme×eble Deewj fôeosMe, 2003 (fpeônW FmekesÀ yeeo fôeosMe keÀne äe³ee nw) keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee peeS leefkeÀ keÀflehe³e cegÎeW ³eLee he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje mLeefhele ì£mìeW Üeje fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe, fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS fJefôe|oøì mece³e - mercee ceW fJemleej, yesMer fôefOe³eeW kesÀ fôe³eespeôe, he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje Yetfce Deewj YeJeôe kesÀ DefOeäe´nCe, hefjmebhefÊe³eeW kesÀ JeäerõkeÀjCe, legueôehe°e ceW DeflefjÊeÀ he´keÀìrkeÀjCe kesÀ yeejs ceW keÀflehe³e mheøìrkeÀjCe foS pee mekeWÀ pewmeefkeÀ y³eesje ôer®es fo³ee äe³ee nw:

(keÀ) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 3(1)(iii) ceW mebMeesOeôe-Depeõôe (DefYeäe´nCe) keÀr leejrKe

Depeõôe keÀr leejrKe keÀe DeLeõ Gme leejrKe mes nw, fpeme leejrKe keÀes he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀe mJeefcelJe Deheôer yefn³eeW ³ee merOes ì£mì keÀr yefn³eeW ceW äe´nCe fkeÀ³ee peelee nw~

(Ke) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7(1) ceW mebMeesOeôe-fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe keÀr ôerfle

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje "fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe keÀr ôerfle" kesÀ fôeceeõCe ceW fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀe Depeõôe, ®eens Jen GmekeÀr Deheôer yefn³eeW ceW nes ³ee merOes ì£mì keÀr yefn³eeW ces nes, Meefceue nesäee~

(äe) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7(6)(ii) ceW mebMeesOeôe-Jemetuer keÀr ³eespeôee

fôeosMe kesÀ Keb[ 7(6)(i) kesÀ Deôegmeej he´l³eskeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer mes Dehesfãele nw fkeÀ Jen De|pele fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀr Jemetuer keÀr ³eespeôee lew³eej keÀjs fpemeceW FmekesÀ SkeÀ ³ee DefOekeÀ Ghee³eeW keÀes met®erye× fkeÀ³ee äe³ee nes~ FmekesÀ DeueeJee fôeosMe kesÀ Keb[ 7(6)(ii) kesÀ Deôegmeej Jemetuer ³eespeôee ceW hefjmebhefÊe³eeW kesÀ hegôe|ôeceeõCe Deewj SkeÀ fJefôe|oøì mece³e mercee, pees fkeÀmer Yer ceeceues ceW heeb®e Jeøeõ mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS, kesÀ Deboj GôekeÀr Jemetuer kesÀ fueS he´mleefJele Ghee³eeW keÀe mheøì ªhe mes GuuesKe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS~

mecerãee keÀjôes hej, ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe keÀr leejrKe mes heeb®e Jeøeõ keÀr meceeqhle hej, he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀe fôeosMekeÀ yees[õ fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS DeJefOe keÀes Fme he´keÀej yeŸe mekeÀlee nw fkeÀ Jen DeJefOe mebyebfOele fJeÊer³e hefjmebhefÊe kesÀ Depeõôe keÀr leejrKe mes kegÀue Deeþ Jeøe¥ mes DefOekeÀ ôe nes~ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀe fôeosMekeÀ yees[õ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje fJefôe|oøì DeJefOe ceW fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS Ghee³eeW keÀe mheøì GuuesKe Yer keÀjsäee~

Denõlee he´ehle mebmLeeäele ¬esÀlee Thej fkeÀS äeS GuuesKe kesÀ Deôegmeej Ssmer fJemleefjle DeJefOe keÀr meceeqhle hej nr mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 7(3) kesÀ GheyebOeeW keÀe DeJeuebyeôe uesôes kesÀ nkeÀoej neWäes~ ³efo Jemetuer keÀr mece³e-mercee ceW fJemleej ôenrb fkeÀ³ee peelee nw lees Denõlee he´ehle mebmLeeäele ¬esÀlee Jemetuer keÀr mece³e mercee,pees mebyebfOele fJeÊer³e hefjmebhefÊe kesÀ Depeõôe keÀr leejrKe mes heeb®e JeøeeÙ mes DefOekeÀ ôenrb nesäer, keÀr meceeqhle hej GÊeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 7(3) kesÀ GheyebOeeW keÀe DeJeuebyeôe ues mekeWÀäes~

(Áe) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 8(1) ceW mebMeesOeôe-he´fleYetfle jmeroW peejr keÀjôee

fôeosMe keÀe hewjeäe´eHeÀ 8(1) fJefôe|oøì keÀjlee nw fkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer, GÊeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 7(1) Deewj (2) kesÀ GheyebOeeW keÀes, fJeMesøe ªhe mes Fme he´³eespeôe kesÀ fueS mLeefhele fkeÀS äe³es SkeÀ ³ee DefOekeÀ ô³eemeeW(ì£mìeW) kesÀ ceeO³ece mes ueeäet keÀjsäer~ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GÊeÀ hefjmebhefÊe³eeW keÀes Ghe³egõÊeÀ ô³eemeeW keÀes Gmer cetu³e hej nmleeblefjle keÀjsäer, fpeme hej Jes he´JeleõkeÀ (Deeöjrfpeôesìj) mes De|pele keÀr äeFõ neW~ ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes hefjmebhefÊe³eeW keÀes ³ee lees Deheôer yefn³eeW ceW De|pele keÀjkesÀ fHeÀj Gmes ì£mì keÀes Deblefjle keÀj mekeÀler nQ ³ee ì£mìeW keÀr yefn³eeW ceW merOes De|pele keÀj mekeÀler nQ~ ³efo Ssmer fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeB he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀr yefn³eeW ceW henues De|pele keÀr peeSb lees he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GÊeÀ hefjmebhefÊe³eeW keÀes ô³eemeeW keÀes he´JeleõkeÀ (Deeöjrfpeôesìj) mes De|pele cetu³e hej Deblefjle keÀjsäer~

(ý) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 10(ii) ceW mebMeesOeôe-yesMer fôefOe³eeW keÀe fôe³eespeôe

keÀesFõ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Deheôes heeme GheueyOe yesMer/DefOekeÀ OeôejefMe³eeb Fme mebyebOe ceW GmekesÀ fôeosMekeÀ ceb[ue Üeje fôeOeeõfjle keÀr äe³er ôerfle kesÀ Deôegmeej kesÀJeue mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW Deewj Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW ceW peceejefMe³eeW kesÀ ªhe ceW jKe mekeÀler nw~

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀes GôekeÀr yesMer fôefOe³eeW kesÀ fôe³eespeôe kesÀ fueS DeflefjÊeÀ ceeO³ece GheueyOe keÀjeôes nsleg ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer, Deheôes fôeosMekeÀ yees[õ Üeje fôe|cele ôerfle kesÀ Debleäeõle, Yeejler³e ueÁeg GÐeesäe fJekeÀeme yeQkeÀ, jeøì£r³e keÉÀføe Deewj äe´ecerCe fJekeÀeme yeQkeÀ ³ee Ssmer nr Deô³e mebmLee fpemes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mece³e-mece³e hej fJefôe|oøì keÀjs, keÀr peceejefMe³eeW ceW Yer fôe³eesfpele keÀj mekeÀler nw~

(®e) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ  10(iii) ceW mebMeesOeôe- he´fleYetflekeÀjCe
 kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje Yetfce ³ee YeJeôe keÀe DefOeäe´nCe

mebhe´fle fkeÀmer Yer he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀes Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW ceW mes Yetfce ³ee YeJeôe ceW fôeJesMe keÀjôes keÀr Deôegcefle ôenrb nw, hejbleg Meleõ ³en nw fkeÀ ³en he´fleyebOe GOeej uer äe³er fôefOe³eeW Deewj ô³etôelece fôeOeeõfjle mJeefOekeÉÀle fôefOe mes DefOekeÀ fôefOe³eeW hej ueeäet ôenrb nesäer~

mecerãee keÀjôes hej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ keÀesFõ Yer he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer, Yetfce SJeb YeJeôe ceW fôeJesMe ôenrb keÀjsäer:-

yeMele÷ ³en he´fleyebOe he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje Deheôes mJe³eb kesÀ Ghe³eesäe nsleg Yetfce SJeb/³ee YeJeôe ceW Deheôer mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW kesÀ 10% lekeÀ fôeJesMe keÀjôes hej ueeäet ôenrb nesäee,

yeMele÷ GmekesÀ DeueeJee ³en he´fleyebOe he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje hefjmebhefÊe³eeW kesÀ hegôe|ôeceeõCe kesÀ meeceeô³e keÀejesyeej kesÀ Debleäeõle Deheôer he´fleYetfle³eeW kesÀ fnleeW keÀes he´Je|lele keÀjles mece³e DefOeäe´nrle/De|pele Yetfce Deewj/³ee YeJeôe kesÀ mebyebOe ceW Yer ueeäet ôenrb nesäee ³efo GmekeÀe fôeheìeôe Ssmes Depeõôe keÀr leejrKe mes heeb®e Jeøeõ ³ee he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀr he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fnle ceW yeQkeÀ Üeje Deôegcele fJemleefjle DeJefOe ceW keÀj fo³ee peelee nw~

(í) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 12 ceW mebMeesOeôe- hefjmebhefÊe JeäerõkeÀjCe

³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ hefjmebhefÊe³eeW kesÀ JeäerõkeÀjCe mes mebyebfOele GheyebOe he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀr yefn³eeW ceW Oeefjle hefjmebhefÊe³eeW hej nr ueeäet neWäes~ FmekesÀ DeueeJee GÊeÀ hewjeäe´eHeÀ 7(6)(ii) ³ee 7(6)(iii) ceW he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje yeôeeFõ äeFõ Jemetuer ³eespeôee ceW fJefôe|oøì kegÀue mece³e-mercee ceW Jemetue ôe keÀr pee mekeÀr Deewj he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje ueäeeleej OeejCe jnr he´fleYetfle jmeroeW mefnle fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀes Meefceue keÀjôes kesÀ fueS "nefôeäele hefjmebhefÊe" MeyoeW kesÀ DeLeõ keÀes fJemleÉle fkeÀ³ee äe³ee nw~

(pe) fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 15 ceW mebMeesOeôe-legueôehe°e ceW he´keÀìrkeÀjCe

³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ he´l³eskeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Deheôes legueôehe°e ceW fôecôefuefKele cegÎeW hej DeflefjÊeÀ he´keÀìrkeÀjCe keÀjsäer:-

  1. fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ oewjeôe Deheôer yefn³eeW ³ee ì£mì keÀr yefn³eeW ceW De|pele fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀe cetu³e;

  2. fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ oewjeôe fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW mes ngFõ Jemetuer keÀe cetu³e;

  3. fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ Deble ceW Jemetuer kesÀ fueS Mesøe fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀe cetu³e;

  4. fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ oewjeôe DebMele: Deoe keÀr äeFõ he´fleYetfle jmeroeW leLee hetCeõle: Deoe ngFõ he´fleYetfle jmeroeW keÀe cetu³e;

  5. fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ Deble ceW Deoe nesôes kesÀ fueS uebfyele he´fleYetfle jmeroeW keÀe cetu³e;

  6. hewjeäe´eHeÀ 7(6)(ii) ³ee 7(6)(iii) kesÀ Debleäeõle he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS fôe|cele ôerfle kesÀ Debleäeõle Jemetuer ôe nes heeôes kesÀ keÀejCe fpeôe he´fleYetfle jmeroeW keÀr Deoe³eäer ôenrb nes mekeÀr, GôekeÀe cetu³e;

  7. hefjmebhefÊe³eeW kesÀ hegôe|ôeceeõCe kesÀ (Jeøeõ-Jeej) meeceeô³e keÀejesyeej kesÀ Debleäeõle De|pele Yetfce SJeb/³ee YeJeôe keÀe cetu³e~
2. Fme mebyebOe ceW 21 Dehe´wue 2010 keÀr mebMeesOeôekeÀejr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. ôerfle he´Yee.(Smemer/ Deejmer) 8/cegcehe´(SSmeDeej)-2010 keÀr he´flefuefhe mebueäôe nw~

YeJeor³e

(S. Sme. jeJe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ - ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष