Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

ceeueeW Deewj JemlegDeeW kesÀ fôe³eeõle - Jemetuer keÀr DeJefOe ceW yeŸewÊejr

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fJeYeeäe)
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ - 400 001

S.her.([rDeeFõDeej fmejre) hefjhe°e meb. 20

28 peôeJejr 2002

he´fle

fJeosMer cegêe kesÀ meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr

fhe´³e ceneso³e, /ceneso³ee

ceeueeW Deewj JemlegDeeW kesÀ fôe³eeõle - Jemetuer keÀr DeJefOe ceW yeŸewÊejr

mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀe O³eeôe 9 fmelecyej 2000 kesÀ S.her.([rDeeFDeejfmejrpe) hefjhe°e meb.12 kesÀ hewje mer-15 keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej Gôe ceeceueeW ceW peneB fôe³eeõlekeÀ keÀes ueoeFõ kesÀ DeeäeceeW keÀes Jemetuer fôeOeeõfjle DeJefOe kesÀ Deboj (DeLeeõle fôe³eeõleeW keÀes flefLe mes íën ceeneW kesÀ Deboj) keÀjôee GmekesÀ fôe³eb°eCe kesÀ hejs keÀejCeeW mes mebYeJe ôenrb ngDee Lee, JeneB fôe³eeõlekeÀ kesÀ fueS Jemetuer keÀr DeJefOe yeŸeôes nsleg HeÀeceõ FõìrSkeÌme ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes DeeJesoôe keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw Deye ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ keÀes keÀesFõ meboYeõ fkeÀ³es fyeôee he´efOekeÉÀle J³eeheejr fpeônesôes fôe³eeõle omleeJespeeW hej J³eJenej fkeÀ³ee nw, fôe³eeõlekeÀ mes SkeÀ DeeJesoôe he°e he´ehle keÀj fôe³eeõle keÀr flefLe mes íën ceen kesÀ hejs Jemetuer keÀr DeJefOe fôecôefuefKele MeleeÙ kesÀ DeOerôe yeŸe mekeÀles nw peneB yerpekeÀ cetu³e 100000 DecejrkeÀr [eöuej mes DefOekeÀ ôenW nw~

  1. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme yeele mes meblegøì nes fkeÀ fôe³eeõlekeÀ keÀes fôe³eeõle DeeäeceeW keÀr Jemetuer keÀjôes ceW GôekesÀ fôe³eb°eCe kesÀ hejs keÀejCeeW kesÀ fueS mebYeJe ôenrb ngDee nw~

  2. fôe³eeõlekeÀ ôes Fme DeeMe³e keÀe ÁeesøeCee he°e he´mlegle fkeÀ³ee nw fkeÀ Jen yeŸe³er äe³er DeJefOe kesÀ Yerlej fôe³eeõle DeeäeceeW keÀr Jemetuer keÀjsäee~ 

  3. mece³e ceW ye{ewÊejr Sce yeej 3 ceen keÀrDeJefOe lekeÀ he´oeôe keÀj mekeÀles nw Deewj peye fôe³eeõle keÀr flefLe mes SkeÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ yeŸewÊejr osôes kesÀ fueS fJe®eej keÀjles mece³e leye fôe³eeõlekeÀ keÀe kegÀue fôe³eeõle yekeÀe³ee fheíues lerôe Jeøee÷ kesÀ oewjeôe fôe³eeõle Jemetuer kesÀ Deewmele keÀe 100000 DecejrkeÀr [eöuej mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS~

2. 100000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr mercee JeneB ueeäet ôenrb nesäer peneB fôe³eeõlekeÀ ôes fJeosMer Dee³eelekeÀ kesÀ fKeueeHeÀ ³eef®ekeÀe oe³ej keÀr nw~ Ssmes ceeceueeW ceW mece³e ceW yeŸewÊejr SkeÀ yeej ín ceen lekeÀ GmeceW Meefceue ngFõ jefMe keÀr Deesj O³eeôe fo³es fyeôee os mekeÀles nw~

3. fôecôefuefKele ceeceueeW keÀes Meefceue Jes ceeceues pees GÊeÀ DeôegosMeeW Üeje keÀJej ôenrb nw, GônW fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e keÀe³eeõue³e mes hetJeõ Deôegceesoôe Dehesfãele ôenrb neWäes~

  1. peneB fôe³eeõle yerpekeÀ he´Jeleõôe fôeosMeeue³e/kesÀêr³e DeôJesøeCe y³egjes ³ee fkeÀmer DeôJesøeCe Spesqôme³eeW Üeje DeôJesøeCe kesÀ DeOerôe nw~

  2. peneB yerpekeÀ cetu³e 100000 DecejrkeÀr [eöuej mes DefOekeÀ nw (GÊeÀ hewje 2 kesÀ lenle keÀJej fkeÀ³es äe³es ceeceueeW keÀes íes›keÀj) 

4. fôe³eeõle keÀr flefLe mes ín ceen mes DefOekeÀ yekeÀe³ee meYer fôe³eeõle fyeueeW keÀe fjheesìõ fôel³e keÀr ôejn SkeÌmeDeeSme fJeJejCe ceW keÀjW~ leLeefhe peneB he´efOekeÉÀle J³eeheejr Üeje mece³e ceW ye{ewÊejr he´ehle ngDer nw, "fìhhefCe³eeW kesÀ mlebYe ceW fkeÀme leejrKe lekeÀ yeŸewÊejr fceuer nw, Gmes oMeeõ³ee pee³es"

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³e-Jemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje³es~

6. Fme hefjhe°e ceW Deôle|Jeøì fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ DeOerôe peejr fkeÀS äeS nw~

YeJeor³e

äe´sme keÀesMer
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष