अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJehe´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2002

fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 62/2002-Deejyer

 foôeebkeÀ:13 ceFõ,2002

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJehe´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2002

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 47 Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS leLee 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 13/2000-Deejyer kesÀ DeebfMekeÀ DeeMeesOeôe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJehe´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000, ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

1. (i) Fôe fJefôe³eceeW keÀes fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJehe´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2002 keÀne pee³esäee

(ii) ³es Yeejle mejkeÀej kesÀ mejkeÀejr äepeì ceW he´keÀeMeôe keÀr flefLe mes ueeäet neWäes ~

fJefôe³eceeJeuer ceW mebMeesOeôe

2. fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJehe´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 ceW;

(keÀ) fJefôe³ece 2 ceW ;

Keb[ (ii) kesÀ yeeo fôecôefuefKele Keb[ pees›e pee³es;

" (iii) keÀesFõ DefôeJeemer Yeejler³e (SôeDeejDeeFõ)Yeejle kesÀ yeenj jnôes Jeeuee keÀesFõ J³efÊeÀ pees Yeejle keÀe ôeeäefjkeÀ nw ~"

(ii) Jeleõceeôe Keb[ (iii) Deewj (iv) Deewj (v) ¬eÀceMe: (iv), (v) Deewj (vi) kesÀ ªhe ceW hegôe: mebK³eebfkeÀle keÀjW~

(Ke) fJefôe³ece 4 ceW ;

(i) Ghe-fJefôe³ece (1) kesÀ fueS fôecôefuefKele Ghe-fJefôe³ece he´flemLeefhele keÀjW , DeLeeõled;

" (1) Ghe-fJefôe³ece (2) leLee (3) ceW fJefôe|oøì J³efÊeÀ fkeÀmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr kesÀ pefj³es Gôe Ghe-fJefôe³eceeW ceW GquuefKele mercee lekeÀ Deeqmle³eeW kesÀ fJehe´søeCe keÀj mekeÀlee nw ~

(ii) Ghe-fJefôe³ece (2) ceW, " he´fle kewÀueW[j Jeøeõ 20 ueeKe ©he³es MeyoeW kesÀ mLeeôe hej " he´fle kewÀueW[j Jeøeõ 1,00 000 DecejrkeÀr [eöuej (SkeÀ ueeKe DecejrkeÀr [eöuej cee°e ) " MeyoeW keÀes he´flemLeefhele keÀjW ~

(iii) Ghe-fJefôe³ece (2) kesÀ yeeo fôecôefuefKele Ghe-fJefôe³ece pees›e pee³es ~

" (3) DefôeJeemer Yeejler³e/ /Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ fJejemele/hewleÉkeÀ mebhefÊe , fôecôefuefKele omleeJespe he´mlegle keÀjkesÀ Deheôes Üeje De|pele Deeqmle³eeW ceW mes he´fle kewÀueW[j Jeøeõ DefOekeÀleced 1,00, 000 DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ keÀr jefMe keÀe fJehe´søeCe keÀj mekeÀlee nw ~

(keÀ) fJejemele/hewleÉkeÀ mebhefÊe kesÀ meceLeõôe ceW omleeJesper meeã³e

(Ke)fJehe´søeCe kesÀ fueS Dee³ekeÀj he´efOekeÀjCe mes keÀj fôekeÀemer/Deôeeheqhle he´ceeCehe°e yeMele÷ fkeÀ ;peneB fJehe´søeCe SkeÀ mes DefOekeÀ fkeÀMleeW ceW fkeÀ³ee äe³ee nes , JeneB meYer fkeÀmleeW keÀe he´søeCe Gmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr kesÀ ceeO³ece mes fkeÀ³ee pee³es ~

(iv) Ghe-fJefôe³ece (3) kesÀ fueS fôecôefuefKele Ghe-fJefôe³ece pees›e pee³es ,

(v)" Yeejle ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr , Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ fyeôee Deôegceesoôe Ghe-fJefôe³ece (2) DeLeJee Ghe-fJefôe³ece (3) pewmee keÀesFõ ceeceuee nes , kesÀ lenle hee°e fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje fkeÀ³es äe³es Deeqmle³eeW kesÀ fJehe´søeCe hetje keÀj mekeÀlee nw ~

(äe) fJefôe³ece (6) ceW ;

Yeejle kesÀ yeenj mLee³er ªhe mes fôeJeemer fJeosMer jeøì£ kesÀ jeqøì£keÀ kesÀ fueS hewleÉkeÀ mebhefÊe, Jemer³ele DeLeJee fJejemele kesÀ keÀejCe he´fle kewÀueW[j Jeøeõ 1,00, 000 DecejrkeÀr [eöuej ( kesÀJeue SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej cee°e ) mes DefOekeÀ he´søeCe ~ "

    
(fkeÀ.pe. GosMer)
    
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष