Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej - DeeJeeme fJeÊe kebÀhefôe³eeW (S®eSHeÀmer) keÀes °eÝCe
DeejyerDeeF /2008-09/315

äe´eDee°eÝfJe.kesÀkeÀe.hueeôe.yermer. 74/04.09.01/2008-09

 
8 fomebyej 2008
 

DeO³eãe / he´yebOe fôeosMekeÀ / cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj )

ceneso³e,

 

he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e keÀes GOeej - DeeJeeme fJeÊe kebÀhefôe³eeW
(S®eSHeÀmer) keÀes °eÝCe

 

foôeebkeÀ 6 fomebyej 2008 keÀr he´sme he´keÀeMeôer meb. 2008-2009/842 ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ÁeesøeCee kesÀ Deôegmeej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ fjne³eMer FkeÀeF³eeW keÀr Kejro / fôeceeõCe kesÀ fueS SkeÀue J³efÊeÀ³eeW keÀes °eÝCe GheueyOe keÀjeôes kesÀ fueS hegôe|JeÊe kesÀ he´³eespeôe nsleg jeøì£r³e DeeJeeme yeQkeÀ Üeje Deôegceesfole, DeeJeemer³e fJeÊe kebÀhefôe³eeW (S®eSHeÀmer) keÀes yeQkeÀeW Üeje he´oeôe fkeÀS peeôesJeeues °eÝCeeW keÀes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e ceW JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee peeS yeMele÷ DeeJeeme fJeÊe kebÀhefôe³eeW Üeje he´oeôe fkeÀS äeS DeeJeeme °eÝCe he´fle hefjJeej he´fle fjne³eMer FkeÀeFõ 20 ueeKe ©heS mes DefOekeÀ ôe nes leLeefhe, Fme Ghee³e kesÀ Debleäeõle hee°elee ³en nw fkeÀ Fme °eÝCe keÀr cee°ee fôejblej DeeOeej hej, he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ mekeÀue he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej kesÀ 5 he´fleMele mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS~

2.³en fJeMesøe mebfJelejCe S®eSHeÀmer keÀes yeQkeÀeW Üeje he´oeôe fkeÀS äeS °eÝCeeW hej 31 cee®eõ 2010 lekeÀ ueeäet nesäee~ 31 cee®eõ 2010 lekeÀ he´oeôe fkeÀS äeS Ssmes °eÝCeeW keÀe he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÀjCe GôekeÀr ®egkeÀewler nesôes lekeÀ peejr jnsäee~

3. keÉÀhe³ee he´eqhle met®eôee oW~

 

YeJeor³e

 

( yer.her.fJepe³eWê )

cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष