Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg ceeäeõoMerõ fmeOoeble

©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg ceeäeõoMerõ fmeOoeble

äe´eDee°eÝfJe.meb.HerSueSôeSheÀSme.yermer.57/06.04.01/2001-02

16 peôeJejr 2002
26 Heewøe 1923 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ

ceneso³e,

©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg ceeäeõoMerõ fmeOoeble

ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eeb (SmeSmeDeeF) DeewÐeesfäekeÀ ães°e keÀr cenlJeHetCeõ Deewj ôeepegkeÀ fnmmee nesler nQ ³en leL³e Yeejle mejkeÀej ôes Yer mJerkeÀeje nw Deewj Gônesbôes ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀes G®®e He´eLefcekeÀlee or nw ~ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ ôes Yer ueÁeg GÐeesäeesb keÀes He´eLefcekeÀlee He´eHle ães°e keÀe opeeõ osles ngS yeQkeÀessb Üeje GOeej osôes kesÀ mebyebOe cesb mece³e-mece³e Hej fJefYeôôe HefjHe°e/ceeäeõoMerõ fmeOoeble peejr fkeÀ³es nQ ~

2. ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ keÀe³eõ fôeøHeeoôe Hej yengle mes DeeblefjkeÀ Deewj yee¿e keÀejCe He³eeõHle oyeeJe ¾eueles nQ fpemekeÀr Jepen mes keÀFõ FkeÀeF³eeb ©äCe nes peeler nQ ~ Deepe keÀue, ueÁeg GÐeesäe ães°e cesb ©äCelee kesÀ ceeceues yeæÑles pee jns nQ Deewj yeæ¾r mebK³ee cesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eeb, pees ©äCe kesÀ ©He cesb Hen®eeôer äe³er nQ, mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece ôenR Hee³er äe³er ~

3. FmekesÀ meeLe-meeLe Deewj Deô³e mebyeOo ceeceueesb Hej ueÁeg GÐeesäe cebf°e³eesb kesÀ mecetn ôes foôeebkeÀ 16 Deäemle 2000 keÀes Dee³eesfpele GôekeÀr yewþkeÀ cesb F®íe J³ekeÌle keÀr Ler fkeÀ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Jeleõceeôe cesb ©äCe Deewj mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg SkeÀ mebMeesfOele,fJemleÉle , HeejoMerõ Deewj äewj ceôeceeôer ceeäeõoMerõ fmeOoeble lew³eej keÀjsb ~ leoôegmeej Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe kesÀ DeO³eãe Þer Sme.Sme.keÀesnuer keÀr DeO³eãelee cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje ©äCe ueÁeg GÐeesäeesb kesÀ HegôeJeeõme Hej SkeÀ keÀe³eõkeÀejr oue keÀe äeþôe ôeJebyej 2000 cesb fkeÀ³ee ~ mecetn ôes Deye DeHeôer fjHeesìõ He´mlegle keÀr nw Deewj ueÁeg GÐeesäe ães°e cesb ©äCe FkeÀeF³eesb keÀr Hen®eeôe Deewj JeäerõkeÀjCe nsleg fo³es äe³es ceeôeob¾esb cesb yeoueeJe mefnle keÀr äe³er meYer cegK³e fmeheÀefjMesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje mJerkeÉÀle keÀr äe³er nQ ~ mebMeesfOele ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb keÀeÀ He´e©He YeefjyeQ JesyemeeFì Hej Yespee äe³ee Deewj yeQkeÀesb,ueÁeg GÐeesäe SmeesfmeSMeôe Deefo mes GôekesÀ DefYecele cebäeeôes kesÀ fueS Hefj®eefuele fkeÀ³ee äe³ee ~ keÀe³eõkeÀejr oue keÀr fmeheÀefjMeesb kesÀ DeeOeej Hej mebMeesfOele ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb keÀes Debflece mJe©He osles mece³e He´eHle megPeeJeesb Hej fJe®eej fkeÀ³ee äe³ee~

4. ueÁeg GÐeesäe ães°e cesb ©äCe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme kesÀ mebyebOe cesb, ©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀr HefjYeeøee, GôekeÀr fôeäejeôer,DeLeõãecelee kesÀ ceeôeob¾, He´ejbfYekeÀ ©äCelee Deewj mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece FkeÀeF³eesb kesÀ mebyebOe cesb yeQkeÀesb/fJeÊer³e mebmLeeDeesb mes mene³elee Deewj jenle kesÀ fJefMeøì meboYeõ cesb, mebMeesfOele ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb keÀe Hetje mesì mebueäôe nw ~ neueebfkeÀ, yeæ¾r,ceO³ece Deewj íesìr DeewÐeesfäekeÀ FkeÀeF³eesb keÀr ©äCelee yengle mes Deece ueãeCe oMeeõler nQ Hejbleg ueÁeg GÐeesäe ães°e keÀr ©äCelee keÀe keÀesFõ Yer He´mleeJe, DeeblefjkeÀ Deewj meeLe nr meeLe yeenjr oyeeJeesb keÀe cegkeÀeyeuee ôe keÀj Heeôes cesb Gôe FkeÀeF³eesb keÀr mebyebfOele keÀcepeesjr oMeeõlee nw ~ ueÁeg GÐeesäe Deewj Del³eble ueÁeg ães°e FkeÀeF³eesb kesÀ yer®e kesÀ Yeso leLee Del³eble ueÁeg pees ães°e Deewj fJekesbÀêrkeÉÀle ães°e FkeÀeF³eeb, fpemecesb keÀejräej,äe´ece Deewj kegÀìrj GÐeesäe FkeÀeF³eeb Yer Meefceue nQ, kesÀ yer®e kesÀ Yeso Hej Yer fJe®eej fkeÀ³ee äe³ee nw ~ Deleë ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ ceeceues cesb HegôeJeeõme kesÀ He´³eemeesb kesÀ fueS He´ejbfYekeÀ ©äCelee kesÀ ueãeCeesb keÀr MerÁe´ Hen®eeôe, He³eeõHle Deewj lerJe´ jenle GHee³e Deewj FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg p³eeoe mece³e osôes kesÀ yepee³e lelHejlee HetJeõkeÀ GôekeÀs GHe³eesäe Hej peesj fo³ee äe³ee nw ~ leoôegmeej, DeôegyebOe - I cesb fo³es äe³es Deôegmeej ueÁeg GÐeesäe ães°e cesb ©äCe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme nsleg mebMeesfOele ceeäeõoMerõ fmeOoeble peejr fkeÀ³es äe³es nQ ~ nceejs Henues kesÀ meYer HefjHe°e Deewj i) foôeebkeÀ 6 heÀjJejr 1987 keÀe äe´eDee°eÝfJe. meb. HerSueSôeSheÀSme. yermer.48/ SmeDeeF³et.20-87 ii) foôeebkeÀ 8 petôe 1989 keÀe äe´eDee°eÝfJe.meb. HerSueSôeSheÀSme.yermer.122/ SmeDeeF³et-20/88-98 iii) foôeebkeÀ 8 peôeJejr 1991 keÀe äe´eDee°eÝfJe.meb.HerSueSôeSheÀSme. yermer.69/SmeDeeF³et. 20/90-91 iv) foôeebkeÀ 1 pegueeFõ 1992 keÀe äe´eDee°eÝfJe.meb. HerSueSôeSheÀSme.yermer.1/ SmeDeeFõ³et.20/92-93 Deewj v) foôeebkeÀ 13 heÀjJejr 1996 keÀe äe´eDee°eÝfJe.meb. HerSueSôeSheÀSme.yermer.90/ 06.04.01/ 95-96 cesb fo³es äe³es ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb kesÀ mLeeôe Hej Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb ke es He´YeeJer mecePee peeS ~

5. keÀe³eõkeÀejr oue keÀr fmeheÀefjMeesb Hej DeeOeefjle ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb cesb fkeÀ³es äe³es cenlJeHetCeõ HefjJeleõôeesb kesÀ meeLe nr meeLe ©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme Hej Jeleõceeôe ceeäeõoMerõ fmeOoeble lelkeÀeue meboYeõ nsleg DeôegyebOe II cesb He´mlegle nQ ~

6. nce Fme yeele Hej peesj osôee DeeJeM³ekeÀ mecePeles nbw fkeÀ mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb , pees Henues nr ©äCe nes äe³er nQ ³ee ©äCe nesôes Jeeuer FkeÀeF³eesb keÀr mece³e Hej Deewj He³eeõHle mene³elee, fmeheõÀ fJeÊeHeesøeCe keÀjôesJeeues yeQkeÀesb keÀr ¢føì mes nr Hejce DeeJeM³ekeÀ ôenR nQ, yefukeÀ meceäe´ DeewÐeesfäekeÀ GlHeeoôe,fôe³eeõle Deewj jespeäeej fôeceeõCe kesÀ He´fle Fme ães°e kesÀ DebMeoeôe keÀes osKeles ngS jeøì£r³e DeLeõJ³eJemLee kesÀ megOeej kesÀ fueS Yer DeeJeM³ekeÀ nw ~ Deleë yeQkeÀesb keÀes ueÁeg GÐeesäe ães°e FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme kesÀ fueS, meneôegYetfleHetJeõkeÀ ©Ke Deewj He´³eeme keÀjôes ®eefnS, fJeMesøekeÀj peneb ©äCelee GÐecer kesÀ fôe³eb°eCe mes yeenj keÀr HefjfmLefle³eesb keÀr Jepen mes ngFõ nes ~ leLeefHe, yeQkeÀesb keÀes MerÁe´ nr Gôe FkeÀeF³eesb kesÀ ceeceues cesb, pees Hegôe©pperJeôe kesÀ fueS meãece ôenR nQ, mecePeewlee keÀjôes kesÀ fueS He´³eeme keÀjôes ®eefnS Deewj/³ee Deô³e Jemetuer GHee³eesb keÀr mene³elee uesôer ®eefnS ~

7. keÉÀHe³ee He´efHle mJerkeÉÀfle Yespesb Deewj GHe³egõkeÌle ceeäeõoMerõ fmeOoebleesb kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe cesb DeHeôes yeQkeÀ Üeje keÀr keÀejõJeeFõ mes ncesb DeJeäele keÀje³esb ~

YeJeor³ee

( JeeCer pes.Meceeõ )

cegK³e ceneHe´yebOekeÀ

DeôegueäôekeÀë GHe³egõkeÌleeôegmeej

GkeÌle foôeebkeÀ keÀe HejebkeÀôe meb.HerSueSôeSheÀSme. 973S /06.04.01/2001-02

He´flefuefHe fôecôefuefKele keÀes He´sføele ë

( ¾ekeÀ met®er kesÀ Deôegmeej )

( Jer.Sce.cewL³et )

GHe ceneHe´yebOekeÀ


DeôegyebOe - I

 

©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme Ôsleg

meeceeô³e foMee-fôeosõMe

He´ejbfYekeÀ ©äCelee

1. ³eÔ Del³eble ceÔlJeHetCeõ Ôw fkeÀ ©äCelee keÀr He´ejbfYekeÀ ®ejCe Hej Ôr HeÔ®eeôe megfôefM®ele keÀjôes Ôsleg GHee³e fkeÀS peeSb ~ MeeKee DefOekeÀefj³eesb keÀes Keeleesb kesÀ Hefj®eeueôe Hej keÀæ¾r fôeäejeôer jKeôer ®eefÔS leLee Fme GfsM³e keÀes He´eHle keÀjôes kesÀ fueS He³eeõHle GHee³e fkeÀS peeôes ®eefÔS ~ fJelleHeesføele FkeÀeF³eesb kesÀ He´yebOe leb°e keÀes ³eÔ metf®ele fkeÀ³ee peeôee ®eefÔS fkeÀ yeQkeÀesb kesÀ meceãe Deeôes Jeeuer Ssmer mecem³eeDeesb fpeôemes ©äCelee Ôes mekeÀler Ôes leLee FkeÀeFõ keÀes meeceeô³e fmLefle cesb ueeôes kesÀ mebyebOe cesb metf®ele keÀjôee Gôe keÀe He´eLefcekeÀ oef³elJe Ôw ~ ©äCelee keÀes HeÔues Ôr HeÔ®eeôeôes leLee lelkeÀeue fôeJeejCe kesÀ fueS keÀejõJeeFõ keÀjôes Ôsleg MeeKee mlej Hej Yer mebäeþôeelcekeÀ DeJemLee HetCeõleë lew³eej jKeôer ®eefÔS ~ yeQkeÀesb/fJeller³e mebmLeeDeesb keÀes He´YeeJer fôeäejeôer Üeje ©äCelee kesÀ ueãeCe oMeeõôes Jeeuer FkeÀeF³eesb keÀes HeÔ®eeôeôee ®eefÔS Deewj ³efo DeeJeM³ekeÀ Ôes lees DeflefjkeÌle fJelle GHeueNOe keÀjeôee ®eefÔS leefkeÀ Fôe FkeÀeF³eesb keÀes Hegôeë De®ír fmLefle cesb uee³ee pee mekesÀ ~ GOeej Keeleesb leLee Deô³e mebyebfOele DefYeuesKeesb pewmes DeeJefOekeÀ fJeller³e N³eesje, mìeökeÀ fJeJejCe, hesÀkeÌìjr Hefjmej Deewj äeesoeceesb kesÀ fôejrãeCe keÀr fjHeesìõ Deefo keÀr íeôe-yerôe kesÀ oewjeôe He´keÀì He´ejbfYekeÀ ©äCelee keÀs ®esleeJeôer mebkesÀle keÀr fôeoMerõ met®er DeôegyebOe - I cesb He´mlegle Ôw pees Hefj®eeueôe keÀjôes Jeeues DefOekeÀejr kesÀ fueS GHe³eesäer ceeäeõoMeõôe Ôesbäes ~ meeLeÔr, yeQkeÀesb cesb Meg© keÀr äeFõ Deefmle JeäerõkeÀjCe keÀr He´Ceeuer Gôe Defäe´ceesb keÀes meÔr mece³e Hej HeÔ®eeôeôes cesb GHe³eesäer fmeOo Ôesäer fpeôekeÀr äegCeJellee fäejeJeì Ôes jÔr Ôes ~ peye SkeÀ Defäe´ce ceeôeob¾esb kesÀ Deôegmeej DeJeceeôekeÀ µsCr cesb ®euee peelee Ôw lees MeeKee keÀes FkeÀeFõ keÀr fJeller³e fmLefle, GmekesÀ Hefj®eeueôe Deefo keÀr Hetjr Hetí-leeí keÀjôer ®eefÔS leLee megOeejelcekeÀ keÀejõJeeFõ keÀjôer ®eefÔS ~ Gôe MeeKee DeefOekeÀefj³eesb, fpeôÔsb GOeej Keeleesb kesÀ owôebfoôe Hefj®eeueôe keÀr peeôekeÀejr Ôes, keÀe oef³elJe Ôw fkeÀ Jes He´ejbfYekeÀ ®esleeJeôer kesÀ mebkesÀleesb keÀes HeÔ®eeôesb Deewj lelkeÀeue megOeejelcekeÀ keÀoce Gþe³esb ~ Ssmes GHee³eesb cesb fmeOo keÀr äeFõ DeeJeM³ekeÀlee kesÀ DeeOeej Hej GôekesÀ He´l³eesfpele DefOekeÀejesb kesÀ yeeÔj Ôes lees fôe³e°ebkeÀ keÀe³eeõue³e mece³e Hej fJeller³e meÔe³elee, MeeKee He´yebOekeÀ kesÀ DefOekeÀej cesb Ôesôes Hej GHeueNOe keÀjeôee leLee peÔeb DeHesfãele ítì GôekesÀ He´l³ee³eesfpele DefOekeÀejesb kesÀ yeeÔj Ôes lees fôe³e°ebkeÀ keÀe³eeõue³e keÀes HetJeõ met®eôee osôee mefccefuele Ôw ~ MeeKee He´yebOekeÀ FkeÀeFõ keÀes äewj-fJeller³e mJe©He Jeeuer mecem³eeDeesb keÀes meguePeeôes cesb ceoo keÀj mekeÀlee Ôw fpeôecesb yeeÔjr Spesfmeb³eesb pewmes, mejkeÀejr fJeYeeäeesb/GHe¬eÀceesb, fJeÐegle yees¾es¥ Deefo mes meÔe³elee keÀr DeeJeM³ekeÀlee Ôes ~ JeÔ FkeÀeFõ mes mebyebfOele cer³eeor °eÝCeoelee mebmLeeDeesb keÀes FkeÀeFõ keÀr fmLefle kesÀ yeejs cesb yelee mekeÀlee Ôw ~

2. ªäCe DeewÐeesfäekeÀ FkeÀeF³eesb kesÀ mebyebOe cesb keÀejõJeeFõ keÀjôes Ôsleg He´Oeeôe keÀe³eeõue³e kesÀ meeLe-meeLe meYer ães°er³e kesÀôêesb cesb mesue Keesueôes leLee Ssmes mesueesb cesb lekeÀôerkeÀr keÀceõ®eejr mefÔle fJeMesøeÿelee He´eHle mìeheÀ Yer GHeueNOe keÀjeôes kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje meYer yeQkeÀesb keÀes peejr DeôegosMeesb keÀes oesÔje³ee peelee Ôw ~

3. ©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeFõ keÀr HefjYeeøee -

SkeÀ ueÁeg GÐeesäe FkeÀeFõ keÀes leYer '©äCe' ceeôee peeSäee ³efo

(keÀ) FkeÀeFõ keÀe keÀesFõ GOeej Keelee íë ceeÔ mes DefOekeÀ DeJefOe kesÀ fueS DeJeceeôekeÀ jÔlee Ôes DeLeeõle GOeej Keeles mes mebyebfOele cetueOeôe DeLeJee N³eepe SkeÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ DeJefOe kesÀ fueS Defleos³e jÔlee Ôes ~ DeJeceeôekeÀ kesÀ ªHe cesb Keeles kesÀ JeäerõkeÀjCe Ôsleg Jeleõceeôe DeJefOe keÀes ³eLeemece³e Áeìe³es peeôes kesÀ yeeJepeto SkeÀ Jeøeõ DefOekeÀ keÀr Defleos³e DeJefOe keÀr DeHesfãele DeJefOe cesb keÀesFõ HefjJeleõôe ôeÔrb Ôesäee

DeLeJee

(Ke) HetJeõ uesKee Jeøeõ kesÀ oewjeôe GôekesÀ fôeJeue cetu³e kesÀ 50% lekeÀ mebf®ele ôekeÀo Ôefôe kesÀ keÀejCe fôeJeue cetu³e cesb Ëeme ÔgDee Ôes;

leLee

(äe) keÀce mes keÀce oes Jeøeõ kesÀ fueS FkeÀeFõ JeefCep³e GlHeeoôe mes pegæ¾r Ôes ~

Fmemes yeQkeÀ FkeÀeF³eesb kesÀ Hegôe©lLeeôe kesÀ fueS He´ejbfYekeÀ ®ejCe Hej keÀejõJeeFõ keÀj mekesbÀäes ~ GHe³egõkeÌle HefjYeeøee keÀes 31 cee®eõ 2002 keÀes meceeHle íceeÔr kesÀ N³eesjs keÀr fjHeesfì¥äe Ôsleg DeHeôee³ee pee mekeÀlee Ôw , peyefkeÀ HeesøeCe keÀe³eõ¬eÀce lew³eej keÀjôes Ôsleg yeQkeÀ keÀes lelkeÀeue He´YeeJe mes GHe³egõkeÌle HefjYeeøee kesÀ Deôegmeej keÀejõJeeFõ keÀjôer ®eefÔS ~

4. ©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀr meãecelee

FkeÀeFõ keÀes mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece keÀÔe peeSäee ³efo JeÔ yeQkeÀesb, fJeller³e mebmLeeDeesb, mejkeÀej (kesÀôêr³e/jep³e) leLee Deô³e mebyebfOele Spesbfme³eesb pewmee DeeJeM³ekeÀ Ôes, kesÀ HewkesÀpe keÀr Meg©Deele mes 5 Jeøeõ mes keÀce DeJefOe kesÀ fueS jeÔle HewkesÀpe keÀe³eeõfôJele keÀjôes kesÀ yeeo, HetJeõ meÔcele ÔgS Deôegmeej DeHeôer ®egkeÀewler yeeO³eleeSB peejr jKeôes keÀr fmLefle cesb Ôes, Fmecessb HetJeõkeÀfLele DeJefOe kesÀ yeeo fj³ee³eleesb keÀr meÔe³elee fyeôee HewkesÀpe keÀe Yeeäe yeôeôesJeeuer ®egkeÀewler yeeO³eleeSB Yer Meefceue ÔQ ~ HegôeëmLeefHele (HetJeõ) keÀpees¥ kesÀ fueS ®egkeÀewler DeJefOe, HewkesÀpe keÀe³eeõfôJele Ôesôes keÀr leejrKe mes meele Jeøeõ mes DefOekeÀ ôeÔR Ôesôer ®eefÔS ~ Del³eble ueÁeg/fJekesÀfôêle ães°e FkeÀeF³eesb kesÀ ceeceues cesb HegôeëmLeefHele keÀpeõ keÀr jeÔle/ítì DeJefOe leLee ®egkeÀewler DeJefOe pees Deye lekeÀ ¬eÀceMeë oes Deewj lerôe Jeøeõ Ôw keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee Ôw leefkeÀ ³eÔ ¬eÀceMeë Heeb®e Deewj meele Jeøeõ mes DefOekeÀ ôe Ôes pewmeefkeÀ Deô³e ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb mes Ôw ~ GHe³egõkeÌle fôeOeeõfjle ceeôeob¾esb kesÀ DeeOeej Hej ³eÔ yeQkeÀ/fJeller³e mebmLeeôe ³eÔ fôeCeõ³e uesäee fkeÀ ke̳ee SkeÀ ©äCe ueÁegGÐeesäe FkeÀeFõ mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece Ôw ³ee ôeÔR ~ ©äCe kesÀ ©He cesb HeÔ®eeôer äeFõ FkeÀeFõ keÀr mebYeJ³elee Hej lelkeÀeue fôeCeõ³e uesôee ®eefÔS leLee Fmes peuo mes peuo FkeÀeFõ keÀes leLee Deô³e mebyebfOele keÀes yelee³ee peeôee ®eefÔS ~ FkeÀeFõ keÀes 'mebYeebJ³e ©He mes DeLeõãece'/'DeLeõãece' Áeesføele keÀjôes keÀr leejrKe mes íë ceeÔ kesÀ Yerlej HegôeJeeõme HewkesÀpe keÀes HetCeõleë keÀe³eeõfôJele fkeÀ³ee peeôee ®eefÔS ~ HegôeJeeõme HewkesÀpe keÀes HeÔ®eeôeôes Deewj keÀe³eeõfôJele keÀjles ÔgS yeQkeÀesb/fJeller³e mebmLeeDeesb keÀes íë ceeÔ keÀr DeJefOe kesÀ fueS 'OeejCe Hefj®eeueôe' keÀjôes kesÀ fueS metf®ele fkeÀ³ee peelee Ôw ~ Fmemes ©äCe FkeÀeFõ Ssmes 'OeejCe Hefj®eeueôe' keÀr DeJefOe kesÀ oewjeôe keÀce mes keÀce fye¬eÀr Dee³e keÀr peceejefMe lekeÀ ôekeÀor °eÝCe Keeles mes fôefOe³eeB DeeÔfjle keÀj mekesbÀäer ~

5. mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme Ôsleg jeÔle Deewj fj³ee³elesb

Fme yeele Hej peeösj fo³ee peelee Ôw fkeÀ HegôeJeeõme kesÀ fueS kesÀJeue Gôe FkeÀeF³eesb keÀes fue³ee peeS fpeôÔsb mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece ceeôee peelee Ôw ~ fôeOeeõfjle jeÔle Deewj fj³ee³elesb ôescer He´keÀej mes ôeÔR or peeôer ®eefÔS leLee Fme Hej fôeCeõ³e He´l³eskeÀ ceeceues kesÀ JeefCep³e fJeJeskeÀ Deewj äegCeesb kesÀ DeeOeej Hej mebyebfOele yeQkeÀ/fJeller³e mebmLee Üeje fue³ee peeôee ®eefÔS ~ yeQkeÀ Hee°e ceeceueesb cesb ceeôeob¾esb mes Hejs jeÔle Deewj fj³ee³elesb Yer He´oeôe keÀjôes Ôsleg mJeleb°e ÔQ ~ kesÀJeue DeHeJeeoelcekeÀ ceeceueesb cesb ceeôeob¾esb mes Hejs fj³ee³ele/jeÔle osôes Hej fJe®eeej fkeÀ³ee peeôee ®eefÔS ~ Jemlegleë mebYeeJ³elee DeO³e³eôe cesb fôefÔle peesfKece mes mebyebfOele mebJesoôeMeruelee fJeMuesøeCe Meefceue Ôesôee ®eefÔS fpememes megOeejelcekeÀ keÀejõJeeFõ DeeOeej fôefM®ele fkeÀ³ee pee mekesÀ ~ yeQkeÀesb/fJeller³e mebmLeeDeesb Üeje mebYeeJ³e ©He mes DeLeõãece ©äCe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme Ôsleg He´oeôe keÀr äeFõ jeÔle Deewj fj³ee³elesb DeôegyebOe - ÁÁ cesb He´mlegle Ôw ~

6. peeôeyetPekeÀj kegÀHe´yebOe, peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ, DeôefOekeheÌÀle ©He mes fôefOe³eesb keÀe fJeHeLeôe, Yeeäeroejesb/ He´JeleõkeÀesb kesÀ yer®e fJeJeeo Deefo kesÀ keÀejCe ÔgFõ ©äCe FkeÀeF³eesb Hej HegôeJeeõme kesÀ fueS fJe®eej ôeÔR fkeÀ³ee peeôee ®eefÔS leLee yeQkeÀ keÀr Defleos³e jefMe keÀr Jemetuer kesÀ fueS GHee³e fkeÀS peeôes ®eefÔS ~ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje fo. 20 heÀjJejr 1999 kesÀ GôekesÀ HefjHe°e yewsHefJefJe meb. yermer.¾rSue(¾Nue³et)12/20.016.02(1) 98-99 cesb or äeFõ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõ keÀr HefjYeeøee cesb ceesìs leewj Hej fôecôefuefKele Meefceue ÔQ ë-

(keÀ) He³eeõHle ôekeÀor GHeueNOelee Deewj ueeYeeLeõkeÀ MegOo cetu³e kesÀ yeeJepeto os³e jefMe keÀe peeôeyetPekeÀj Yegäeleeôe ôe keÀjôee ~

(Ke) ®etkeÀkeÀleeõ FkeÀeFõ mes fôefOe³eesb keÀes fôekeÀeueôee fpememes FkeÀeFõ keÀe DefÔle Ôes ~

(äe) fJelleHeesføele Deefmle³eeb fpeôÔsb ³ee lees Kejroe ôeÔR äe³ee ³ee Gmes yes®e fo³ee äe³ee Ôes leLee GmekeÀr Dee³e keÀe og©He³eesäe fkeÀ³ee äe³ee Ôes ~

(Áe) DefYeuesKeesb keÀr äeuele ye³eeôer/fceL³eekeÀjCe

(ý) yeQkeÀ keÀr peeôekeÀejr kesÀ fyeôee He´fleYetfle³eesb keÀe fôeHeìeôe/fôeøkeÀemeôe

(®e) GOeejkeÀleeõ Üeje keÀHeìHetCeõ uesôe-osôe

fôefOe³eesb/®etkeÀesb kesÀ peeôeyetPekeÀj kegÀHe´yebOeôe kesÀ mebyebOe cesb GOeej osôesJeeuer fJeller³e mebmLeeDeesb/yeQkeÀesb kesÀ fJe®eejesb keÀes Debflece ceeôee peeSäee ~

7. DefOekeÀejesb keÀes He´l³eeJeleõôe

mJerkeheÌÀle HegôeJeeõme HewkesÀpeesb kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe cesb fJeuebye keÀes keÀce fkeÀ³ee peeôee ®eefÔS ~ Ssmes fJeuebye keÀe SkeÀ keÀejCe Ôw jeÔle Deewj fj³ee³ele Ôsleg fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e mes cebpetjr He´eHle keÀjôes kesÀ fueS fue³ee äe³ee mece³e ~ ®etbfkeÀ cebpetjr keÀr He´f¬eÀ³ee keÀes lJefjle keÀjôee ceÔlJeHetCeõ Ôw, yeQkeÀ Deewj fJeller³e mebmLeeDeesb, fJefYeôôe mlejesb pewmes fpeuee, ceb¾ue, ães°er³e , Deb®eue leLee He´Oeeôe keÀe³eeõue³e cesb Yer, Jefjøþ DefOekeÀefj³eesb keÀes He³eeõHle DefOekeÀej He´l³eeJefleõle keÀjsb leefkeÀ HegôeJeeõme HewkesÀpe cesb GôekeÀr He´fleyeOolee fôeOeeõfjle foMeefôeosõMeesb kesÀ Deôeg©He lew³eej keÀr pee mekesÀ ~


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष