अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀlee ães°e kesÀ Debleäeõle DeeJeeme °eÝCe keÀr mercee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ /2010-11/521
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer)hefj.meb.46/09.09.001/2010-11

11 ceFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e /ceneso³ee

he´eLefcekeÀlee ães°e kesÀ Debleäeõle DeeJeeme °eÝCe keÀr mercee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee 30 Deäemle 2007 keÀe hefjhe°e MeyeQfJe.hermeryer hefj.meb.11/09.09.01/2007-08 osKeW fpemekesÀ meeLe Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes °eÝCe hej foMeefôeo÷Me he´sføele fkeÀS äeS Les Ghe³egõÊeÀ hefjhe°e kesÀ "he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ mebJeäeõ" kesÀ Debleäeõle ceo (vi) leLee DeôegyebOe kesÀ Yeeäe I kesÀ hewje 7.1 kesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW Üeje Deheôes keÀceõ®eefj³eeW keÀes cebpetj fkeÀS äeS °eÝCeeW keÀes íes[keÀj he´fle hefjJeej cekeÀeôe keÀr Kejro /fôeceeõCe kesÀ fueS cekeÀeôe keÀr DeJeqmLefle hej O³eeôe foS fyeôee ueesäeeW keÀes foS äeS 20 ueeKe ©heS lekeÀ kesÀ °eÝCe he´eLefcekeÀlee ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÉÀle fkeÀS peeôes kesÀ hee°e nQ~

2. keWÀêr³e fJeÊe ceb°er Üeje Jeøeõ 2011-12 kesÀ yeeì YeeøeCe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 44 kesÀ Debleäeõle keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ DeôegmejCe ceW ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ Ghe³egõÊeÀ mercee keÀes 20 ueeKe ©heS mes yeŸekeÀj 25 ueeKe ©heS keÀj fo³ee peeS ~ Ghe³egõÊeÀ hefjJeleõôe 1 Dehe´wue 2011 keÀes ³ee GmekesÀ yeeo cebpetj fkeÀS äeS DeeJeeme °eÝCeeW hej ueeäet neWäes~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष