Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

Dee³ekeÀj he´efOekeÀefj³eeW mes Dee³ekeÀj ®egkeÀewler he´ceeCehe°e / DeôeehefÊe

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001

S.her([rDeeFõDeej fmejre)hefjhe°e meb. 56

ôeJebyej 26, 2002

mesJee ceW
fJeosMer cegêe kesÀ mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee /ceneso³e,

Dee³ekeÀj he´efOekeÀefj³eeW mes Dee³ekeÀj ®egkeÀewler he´ceeCehe°e / DeôeehefÊe

he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀe O³eeôe 28 fmelebyej 2002 kesÀ S.her.([rDeeFõDeej fmejre)hefjhe°e meb. 27 keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ meeLe fJeosMer cegêe he´sføele keÀjôes Jeeues J³efÊeÀ mes Je®eôehe°e uebôeb mes mebyebfOele mejkeÀej keÀe 18 ôeJebyej 1997 keÀe hefjhe°e meb. 759(SHeÀ ôeb.500/152/96-SHeÀìr[r) mebueäôe Lee

2. keWÀêr³e he´l³eãe keÀj yees[õ, fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej ôes ôeJebyej 18, 1997 kesÀ Deheôes GÊeÀ hefjhe°e fôeOeeõfjle Je®eôehe°e Deewj he´ceeCehe°e kesÀ mLeeôe hej mebMeesfOele Je®eôehe°e Deewj he´ceeCehe°e fôeOeeõfjle keÀjles ngS DeÊetÀyej 9, 2002 keÀe hefjhe°e meb.10/2002(SHeÀ.meb.500/152/96-SHeÀìr[r) peejr fkeÀ³ee nw ~

3. meryer[rìr kesÀ hefjhe°e Deewj hefjfMeøì De Je Dee keÀr he´flefuefhe³eeB mebueäôe nQ ~ FmefueS he´efOekeÉÀle J³eeheejr he´søeCe keÀr Deôegcefle osôes mes henues Dee³ekeÀj DefOefôe³ece keÀr Oeeje 288 ceW ³eLee hefjYeeføele, Dee³ekeÀj he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ fueS GÊeÀ Je®e ôe he°e Deesj meeLe ceW uesKeekeÀej keÀe he´ceeCehe°e he´ehle keÀjW ~

4. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg keÀr peeôekeÀejr Deheôes meYer äe´enkeÀeW keÀes os oW~

5. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999(1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ ~

YeJeor³e

(äe´sme keÀesMer)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष