अधिसूचनाएं

mene³elee mebÁer³e J³eJemLee/yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle °eÝCe osôee

DeejyerDeeFõ / 2008-09/354
MeyeQfJe.hermeryer.meb.36/13.05.000/2008-09

21 peôeJejr 2009

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ
(met®er kesÀ Deôegmeej)

ceneso³e/ceneso³ee

mene³elee mebÁer³e J³eJemLee/yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle °eÝCe osôee

pewmee fkeÀ DeehekeÀes ÿeele nw Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes DeÊetÀyej 1996 ceW mene³elee mebÁe/yeng yeQEkeÀäe/mecetnôe J³eJemLee kesÀ hefj®eeueôe kesÀ mebyebOe ceW fJefYeÄe fJefôe³eecekeÀ J³eJemLeeSb Jeeheme ues uer Lerb, leefkeÀ °eÝCe fJelejCe he´Ceeuer ceW ue®erueeheôe Dee³es Deewj °eÝCe he´Jeen Deemeeôe yeôes hejbleg, mene³elee mebÁer³e/yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee mes mebyebfOele neue ceW Áefìle OeesKeeOe›r kesÀ ceeceueeW keÀes osKeles ngS keWÀêr³e melekeõÀlee Dee³eesäe, Yeejle mejkeÀej ôes yeQEkeÀäe he´Ceeuer ceW mene³elee mebÁer³e GOeej Deewj yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ keÀecekeÀepe hej E®elee J³eÊeÀ keÀr nw~ Dee³eesäe ôes OeesKeeOe›r keÀr ÁeìôeeDeeW keÀe cegK³e keÀejCe fJefYeÄe yeQkeÀeW kesÀ yer®e GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ Keeles kesÀ hefj®eeueôe Deewj °eÝCe Ffleneme kesÀ mebyebOe ceW peeôekeÀejr keÀe hejmhej he´YeeJer Deeoeôe-he´oeôe ôe nesôee yelee³ee nw~

2. nceôes Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe kesÀ meeLe hejeceMeõ keÀjkesÀ Fme ceeceues keÀr peeb®e keÀr nw ~ Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe keÀr je³e nw fkeÀ SkeÀ mes DefOekeÀ yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOee he´ehle keÀjôesJeeues GOeejkeÀleeõDeeW keÀr qmLefle kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀeW kesÀ yer®e peeôekeÀejr kesÀ Deeoeôe-he´oeôe/met®eôee kesÀ he´meej ceW megOeej ueeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw~ Deleë yeQkeÀeW keÀes he´eslmeefnle fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes SkeÀ mes DefOekeÀ yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOee heeôesJeeues GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ mebyebOe ceW Deheôes met®eôee DeeOeej keÀes fôecôeeôegmeej meg¢Ÿ keÀjW:

  (i) ôe³er °eÝCe megfJeOee cebpetj keÀjles mece³e yeQkeÀ GOeejkeÀleeõDeeW mes DeôegyebOe 1 ceW Deô³e yeQkeÀeW mes henues mes nr fceue jnr °eÝCe megfJeOeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW ÁeesøeCee he´ehle keÀjW~fJeÐeceeôe GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ ceeceues ceW, meYer yeQkeÀeW keÀes Deheôes Ssmes GOeejkeÀleeõDeeW mes ÁeesøeCee he´ehle keÀjôer ®eefnS pees 5.00 keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ keÀr mJerkeÉÀle mercee keÀe GheYeesäe keÀj jns nQ ³ee yeQkeÀeW keÀes ³en helee nw fkeÀ GôekesÀ GOeejkeÀleeõ Deô³e yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOee he´ehle keÀj jns nQ ~ pewmee fkeÀ Thej fôe|oøì fkeÀ³ee äe³ee nw, yeQkeÀeW keÀes Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe met®eôee kesÀ Deeoeôe-he´oeôe keÀr he´Ceeuer DeejbYe keÀjôer ®eefnS~

  (ii) yeeo ceW yeQkeÀeW keÀes DeôegyebOe II ceW fo³es äe³es HeÀece÷ì ceW Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ KeeleeW kesÀ hefj®eeueôe kesÀ mebyebOe ceW keÀce-mes-keÀce fleceenr Deblejeue hej met®eôee keÀe Deeoeôe-he´oeôe keÀjôee ®eefnS~
  (iii) DeôegyebOe III ceW fo³es äe³es ôecetôes kesÀ Deôegmeej fkeÀmer he´esHesÀMeôeue mes, DefOeceeôeleë fkeÀmer kebÀheôer mes¬esÀìjr mes he´®efuele fJefYeÄe meebfJefOekeÀ DehesãeeDeeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ mebyebOe ceW fôe³efcele he´ceeCeôe he´ehle keÀjW~

  (iv) fmefyeue (merDeeFyerDeeFSue) mes he´ehle ¬esÀf[ì fjheesìeÙ keÀe DefOekeÀ Ghe³eesäe keÀjW~

  (v) yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes YefJeø³e ceW (Jeleõceeôe megfJeOeeDeeW kesÀ ceeceues ceW Deäeues ôeJerkeÀjCe kesÀ mece³e) °eÝCe keÀjejeW ceW °eÝCe met®eôee kesÀ Deeoeôe-he´oeôe kesÀ mebyebOe ceW Ghe³egÊeÀ Keb[ Meefceue keÀjW leefkeÀ äeesheôer³elee mebyebOer cegÎeW keÀe meceeOeeôe nes mekesÀ ~

3. keÉÀhe³ee he´eqhle-met®eôee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW~

YeJeor³e

(S.kesÀ.KeeQ[)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : DeôegyebOe I, II Deewj III

DeôegyebOe -1

yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle fJeÊe kesÀ fueS he´mleeJe keÀjles mece³e
GOeejkeÀleeõ mebmLee Üeje yeQkeÀeW keÀes Áeesføele keÀr peeôesJeeuer ô³etôelece peeôekeÀejr

keÀ.  Deô³e yeQkeÀeW mes GOeej keÀr J³eJemLee keÀe y³eesje (mebmLee-Jeej)

I. yeQkeÀ/mebmLee keÀe ôeece Deewj helee

 

II.fkeÀme he´³eespeôe kesÀ fueS GOeej fue³ee

 

III.mJerkeÉÀle mercee (mebhetCeõ y³eesje fo³ee peeS, GoenjCeeLeõ keÀe³eõMerue hetbper/ceebäe °eÝCe/cer³eeor °eÝCe/DeuheeJefOe °eÝCe/ fJeosMer cegêe °eÝCe, keÀehee÷jsì °eÝCe/°eÝCe mene³elee / ®ewôeue fJeÊeheesøeCe, Deôegøebäer megfJeOeeSb - pewmes Suemer, yerper, [rherper (DeeF Deewj SHeÀ) Deefo~ meeKe he°e fyeueeW keÀr YegôeeFõ/ hefj³eespeôee-Jeej fue³es äe³es fJeÊe kesÀ yeejs ceW Yer y³eesje oW ~

 

IV.mJerkeÉÀfle keÀr leejrKe

 

V. Jeleõceeôe yekeÀe³ee

 

VI.Defleos³e mebyebOer qmLefle, ³efo kegÀí nes

 

VII.®egkeÀewler keÀr MeleÙ (ceebäe °eÝCe, cer³eeor °eÝCe, keÀehee÷jsì °eÝCe, hefj³eespeôee-Jeej fJeÊe kesÀ fueS)

 

VIII. or äeFõ peceeôele (he´eLefcekeÀ Deewj mebheeqMoJekeÀ peceeôele keÀe mebhetCeõ y³eesje fpemeceW hefj³eespeôee-Jeej fJeÊe/ pegìe³es äe³es °eÝCe mes nesôes Jeeues fJefôe|oøì ôekeÀor he´Jeen leLee he´mlegle keÀr peeôesJeeuer J³efÊeÀäele/keÀehee÷jsì äeejbìr Meefceue nw)

 

IX.megfJeOeeDeeW kesÀ fueS DeeJesoôe pees he´f¬eÀ³eeOerôe nw

 

[JeefCep³e yeQkeÀeW, fJeÊer³e mebmLeeDeeW Deewj äewj-yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW mes Áejsuet leLee fJeosMer GOeej nsleg or peeôesJeeuer peeôekeÀejr]

Ke.  fJefJeOe y³eesjs

(i) Jeøeõ kesÀ oewjeôe pegìe³es äe³es JeefCeqp³ekeÀ heshej (merher) leLee Jeleõceeôe yekeÀe³ee

 

(ii) yeenjr yeQEkeÀäe he´Ceeuer kesÀ yeenj mes he´ehle fJeÊeheesøeCe, GoenjCeeLeõ meeKe-he°eeW keÀr YegôeeFõ

 

(iii) cegK³e leLee mebye× keÀe³eõkeÀueehe leLee GôekesÀ mLeeôe

 

(iv) fye¬eÀr keÀe ães°e leLee yeeeej Mes³ej

 

(v) fJeÊer³e henuet kesÀ y³eesjs fpemeceW Deô³e °eÝCeoeleeDeeW kesÀ meeLe mencele/mJerkeÉÀle cenlJehetCeõ fJeÊer³e mecePeewlee ³efo keÀesFõ nes leLee yeQkeÀ keÀr DeeJeM³ekeÀlee kesÀ Deôegmeej peneb keÀnrb ueeäet [rSmemerDeej Deôegceeôe Meefceue nQ ~

 

(vi) fJeÊeheesøeCe keÀjôesJeeues yeQkeÀeW kesÀ Yerlej/yeenj hefj®eefuele fkeÀ³es pee jns merDeeF[r Keeles, ³efo keÀesFõ nes

 

(v) meebfJefOekeÀ he´efOekeÀefj³eeW Üeje ceebäe/GôekeÀr Jeleõceeôe qmLefle

 

(vi) DefôeCerõle cegkeÀoces

 

(vii) fJeÊeheesøeCe keÀjôes Jeeues Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe met®eôee keÀe
Deeoeôe-he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀ keÀes he´efOekeÉÀle keÀjôes Jeeuer ÁeesøeCee ~

 

DeôegyebOe - II

yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle mebMeesfOele HeÀece÷ì °eÝCe met®eôee keÀe Deeoeôe he´oeôe

Yeeäe - I

(yee³ees-[eìe)

I. GOeejkeÀleeõ heãe keÀe ôeece Deewj helee

 

II. mebfJeOeeôe

 

III. fôeosMekeÀeW/YeeäeroejeW kesÀ ôeece

 

IV. keÀejesyeejr äeflefJefOe

 

• cegK³e
• mebye×
 
V. fJeÊeheesøeCe keÀjôes Jeeues Deô³e yeQkeÀeW kesÀ ôeece

 

VI. fôeosMekeÀeW/YeeäeroejeW keÀr fôeJeue ceefue³ele

 

VII. mecetn mebyebOe, ³efo keÀesFõ nes

 

VIII. men³eesäer mebmLeeDeeW kesÀ y³eesjs, ³efo Jes SkeÀ nr yeQkeÀ kesÀ  meeLe uesôe-osôe keÀj jnr neW

 

IX. hetJeõJelerõ fjheesìõ keÀr legueôee ceW Mes³ejOeefjlee leLee he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe, ³efo keÀesFõ nes

 

Yeeäe - II
(fJeÊer³e)

I. DeeFDeejSmer JeäerõkeÀjCe

 

II. JeCeõôe kesÀ meeLe DeeblefjkeÀ ¬esÀf[ì jsEìäe

 

III. yeenjr ¬esÀf[ì jsEìäe, ³efo keÀesFõ nes

 

IV. GOeejkeÀleeõ keÀe DeÐeleôe GheueyOe Jee|øekeÀ fjheesìõ

foôeebkeÀ ---------- keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej

Yeeäe - III
(SkeÌmeheesej y³eesjs)

I. °eÝCe megfJeOeeDeeW keÀe he´keÀej, GoenjCeeLeõ keÀe³eõMerue hetbper °eÝCe/ceebäe °eÝCe/cer³eeor °eÝCe/DeuheeJefOe °eÝCe/ fJeosMer cegêe °eÝCe, keÀehee÷jsì °eÝCe/°eÝCe mene³elee/ ®ewôesue fJeÊeheesøeCe, Deôegøebäer megfJeOeeSb pewmes Suemer, yerper leLee [rherper (DeeFõ Deewj SHeÀ) Deefo ~ meeKe he°e fyeueeW keÀr YegôeeFõ/ hefj³eespeôee-Jeej fue³es äe³es fJeÊe kesÀ yeejs ceW Yer y³eesjs oW ~

 

II. °eÝCe keÀe he´³eespeôe

 

III. °eÝCe megfJeOeeDeeW keÀr leejrKe
(DemLee³er megfJeOeeSb Meefceue keÀjles ngS)

 

IV. mJerkeÉÀle jefMe (megfJeOee-Jeej)

 

V. Mesøe yekeÀe³ee (megfJeOee-Jeej)

 

VI. ®egkeÀewler keÀr MeleÙ

 

VII. or äe³er peceeôele

 

• he´eLefcekeÀ
• mebheeqMoJekeÀ
• J³efÊeÀäele/keÀehee÷jsì äeejbfì³eeb
• ôekeÀor he´Jeen hej fôe³eb°eCe keÀr mercee
 
VIII. cer³eeor he´fleye×leeDeeW/heÆe fkeÀje³ee/Deô³e ceW ®etkeÀ

 

XI. keÀesFõ Deô³e fJeMesøe peeôekeÀejr pewmes fkeÀ keÀesìõ kesÀme, meebfJefOekeÀ os³ejefMe³eeB, ye›r ®etkeÀ, DeeblefjkeÀ/yee¿e uesKee hejrãee keÀr fìhhefCe³eeb

 

Yeeäe - IV
(DeôegYeJe) (*)

I. fôefOe megfJeOeeDeeW keÀe hefj®eeueôe
(ôekeÀo he´yebOeôe/DefOekeÀ DeenjCe keÀr he´JeÉfÊe hej DeeOeefjle)

 

II. Deôegøebäer megfJeOeeDeeW keÀe hefj®eeueôe
(Yegäeleeôe kesÀ hetJeõJeÉÊe hej DeeOeefjle)

 

III. fJeÊer³e mecePeewleeW keÀe Deôegheeueôe

 

IV. kebÀheôer keÀr DeeblefjkeÀ he´Ceeuer leLee keÀe³eõhe×fle

 

V. he´yebOeôe keÀr äegCeJeÊee

 

VI. meceäe´ cetu³eebkeÀôe

 

(Ghe³egõÊeÀ keÀes De®íe, mebleesøepeôekeÀ DeLeJee Deewmele mes keÀce kesÀ ªhe ceW nr fôeOeeõfjle fkeÀ³ee peeS)
(*) Fme Merøeõ kesÀ Debleäeõle fìhhefCe³eeb Meefceue keÀjôes kesÀ fueS J³eehekeÀ foMeefôeo÷Me Deäeues heÉøþ hej fo³es äe³es n

Yeeäe IV kesÀ Debleäeõle fìhhefCe³eeB Meefceue keÀjôes nsleg J³eehekeÀ foMeefôeo÷Me

°eÝCe met®eôee fjheesìõ keÀe (DeôegYeJe)

 

 

De®íe

mebleesøepeôekeÀ

Deewmele mes ôer®es

I.

fôefOekeÀ megfJeOeeDeeW keÀe hefj®eeueôe

 

 

 

 

 • pecee mes DefOekeÀ jefMe keÀe DeenjCe (fkeÀleôer yeej)

4 yeej lekeÀ

5 mes 6 yeej

6 mes DefOekeÀ yeej

 

 • mecee³eespeôe keÀr Deewmele DeJefOe

1 cenrôes kesÀ Yerlej

2 cenrôes kesÀ Yerlej

2 cenrôes mes DefOekeÀ

 

 • pecee mes DefOekeÀ jefMe kesÀ   DeenjCe keÀr mercee
  (°eÝCe mercee keÀe he´fleMele)

10 he´fleMele lekeÀ

10 mes 20 he´fleMele

20 he´fleMele mes DefOekeÀ

II.

Deôegøebäer megfJeOeeDeeW keÀe hefj®eeueôe

 

 

 

 

 • ®etkeÀ keÀr mebK³ee

2 yeej lekeÀ

3 mes 4 yeeo

4 yeej mes DefOekeÀ

 

 • mecee³eespeôe keÀr Deewmele DeJefOe

1 mehleen kesÀ Yerlej

2 mehleen kesÀ Yerlej

2 mehleen mes DefOekeÀ

III.

fJeÊer³e mecePeewleeW keÀe Deôegheeueôe

 

 

 

 

 • mìekeÀ fJeJejCe / fJeÊer³e DeebkeÀ›

mece³e hej

15 foôe lekeÀ fJeuebye

15 foôe mes DefOekeÀ fJeuebye

 

 • °eÝCe Yeej meÉfpele keÀjôee

legjble

2 cenrôes lekeÀ fJeuebye

2 cenrôes mes DefOekeÀ fJeuebye

IV.

kebÀheôer keÀr DeeblefjkeÀ he´Ceeuer Deewj keÀe³eõ he´Ceeuer

 

 

 

 

 • ceeue met®er he´yebOeôe

he³eeõhle
he´Ceefue³eeb nw

he³eeõhle he´Ceefue³eeb nQ hejbleg Deôegheeueôe ôenrb fkeÀ³ee peelee nw

he³eeõhle he´Ceefue³eeb ôenrb nQ

 

 • he´eh³e jefMe³eeW keÀe he´yebOeôe

-Jenr-

-Jenr-

Jenr

 

 • mebmeeOeôe keÀe fJefôe³eespeôe

-Jenr-

Jenr

-Jenr-

 

 • met®eôee hej fôe³eb°eCe

-Jenr-

Jenr

-Jenr-

V.

he´yebOeôe keÀr äegCeJeÊee

 

 

 

 

 • Fõceeôeoejr

fJeéemeôer³e

he´fleketÀue kegÀí ôenrb

fheíues mlebYeeW ceW ÞesCerye× ôenrb fkeÀ³ee pee mekeÀlee

 

 • fJeMesøeÿelee ãecelee/Je®eôeye×lee

J³eeJemeef³ekeÀ leLee YefJeø³ees cegKer

DeeJeM³ekeÀ DeôegYeJe nw

- Jenr -

 

 • fheíuee keÀe³eõfôeøheeoôe fjkeÀe[õ

mece³e hej

keÀe³eõfôeøheeoôe

- Jenr-

Yeeäe : 1

meeJeOeeôer fjheesìõ

he´yebOekeÀ
--------------- (yeQkeÀ keÀe ôeece)

--------------------- keÀes meceehle íceenr keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej ceQôes/nceôes -------------------------------
fuefceìs[ (kebÀheôer) kesÀ jfpemìjeW, DefYeuesKeeW, yefn³eeW Deewj keÀeäepeeleeW keÀr peeb®e keÀr nw, fpeônW kebÀheôer DefOefôe³ece 1956
(DefOefôe³ece) leLee GmekesÀ Debleäeõle yeôee³es äe³es fôe³eceeW, fJefYeÄe keÀeôetôeeW kesÀ ³eLeehe´³eesp³e he´eJeOeeôeeW, kebÀheôer kesÀ yefn|ôe³ece Deewj
Deble|ôe³ece ceW GquuefKele he´eJeOeeôeeW leLee ceeô³eleehe´ehle Mes³ej yeepeejeW kesÀ meeLe kebÀheôer ôes ³efo keÀesFõ met®erye×lee keÀjej fkeÀ³ee nes
lees GmeceW GquuefKele he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej jKee peelee nw ~ cesjs/nceejs fJe®eej ceW leLee cesjr/nceejr meJee÷Êece peeôekeÀejr kesÀ
Deôegmeej leLee cesjs/nceejs Üeje keÀr äe³er peeb®e leLee kebÀheôer, GmekesÀ DefOekeÀefj³eeW Deewj SpeWìeW Üeje cegPes/nceW fo³es äe³es mheøìrkeÀjCe
kesÀ Deôegmeej ceQ/bnce Ghe³egõÊeÀ DeJefOe kesÀ mebyebOe ceW fjheesìõ keÀjles nQ fkeÀ
1. kebÀheôer keÀe he´yebOeôe fôeosMekeÀ ceb[ue Üeje fkeÀ³ee peelee nw, fpemeceW fôecôefuefKele J³efÊeÀ nQ :
mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe fôecôefuefKele hefjJeleõôe ngS :
2. kebÀheôer keÀr Mes³ejOeefjlee keÀe mJeªhe Fme he´keÀej nw :
mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe fôecôefuefKele hefjJeleõôe ngS :

3. kebÀheôer ôes (i) mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe mebmLee kesÀ yefn|ôe³ece kesÀ fôecôefuefKele he´eJeOeeôeeW keÀes yeouee nw leLee DefOefôe³ece kesÀ he´eJeOeeôeeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw

(ii) mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe mebmLee kesÀ fôecôefuefKele Deble|ôe³eceeW keÀes yeouee nw leLee DefOefôe³ece kesÀ he´eJeOeeôeeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw ~

4.mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe kebÀheôer ôes Gôe J³eeJemeef³ekeÀ mebmLeeDeeW kesÀ meeLe fôecôefuefKele uesôeosôe fkeÀ³ee,fpeôeceW fôeosMekeÀeW keÀe fnle fôefnle Lee ~

5. kebÀheôer ôes mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe Deheôes fôeosMekeÀeW keÀes Deewj/DeLeJee Ssmes J³efÊeÀ³eeW ³ee HeÀceeÙ ³ee kebÀhefôe³eeW keÀes, fpeôeceW fôeosMekeÀeW keÀe fnle fôefnle Lee, --------------- ©he³es keÀe °eÝCe fo³ee, äeejbìr or Deewj peceeôele or ~

6. kebÀheôer ôes mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe fôecôeeôegmeej Deô³e J³eeJemeef³ekeÀ mebmLeeDeeW keÀes °eÝCe Deewj fôeJesMe fo³ee ³ee äeejbìr or ³ee peceeôele or :

7. kebÀheôer Üeje fôeosMekeÀeW, meom³eeW,peôelee,fJeÊer³e mebmLeeDeeW, yeQkeÀeW Deewj Deô³e mes fue³es äe³es GOeej keÀr jefMe kebÀheôer keÀr GOeej mercee kesÀ Yerlej nw ~ kebÀheôer kesÀ GOeej keÀe y³eewje fôecôeeôegmeej nw :

8. mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe kebÀheôer ôes peôelee keÀr peceejefMe ³ee äewj-peceeôeler °eÝCeeW keÀr ®egkeÀewler ceW keÀesFõ ®etkeÀ ôenrb keÀr nw leLee kebÀheôer DeLeJee GmekesÀ fôeosMekeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ®etkeÀkeÀleeõ met®er ³ee Fõmerpermer keÀr fJefôe|oøì Deôegceesoôe met®er ceW Meefceue ôenrb nQ ~

9. kebÀheôer ôes mecerãeeOerôe DeJefOe kesÀ oewjeôe kebÀheôer keÀr Deeqmle³eeW hej fôecôeeôegmeej Yeej me|pele fkeÀ³ee, mebMeesfOele fkeÀ³ee DeLeJee GôekesÀ mebyebOe ceW meblegqøì keÀr :

10. kebÀheôer keÀe fJeosMer cegêe SkeÌmeheesej Deewj fJeosMer GOeej Fme he´keÀej nQ :

11. kebÀheôer ôes hee°e J³efÊeÀ³eeW keÀes meYer he´fleYetfle³eeb peejr keÀr nQ, DeeöHeÀj keÀr nQ Deewj Deeyebfìle keÀr nQ leLee mebyebfOele J³efÊeÀ³eeW keÀes Fmemes mebyebfOele he°e, ketÀheôe, Jeejbì Deewj he´ceeCehe°e peejr fkeÀ³es nQ leLee Deheôes DefOeceeôe Mes³ej/f[yeW®ej íg›e³es nQ Deewj (peneb ueeäet nes) fôeOeeõfjle he´f¬eÀ³ee keÀe heeueôe keÀjles ngS fôeOeeõfjle mece³e kesÀ Yerlej Deheôes Mes³ej Jeeheme Kejros nQ ~

12. kebÀheôer ôes Deheôer meYer jfãele Deeqmle³eeW keÀe yercee keÀje³ee nw ~

13. kebÀheôer ôes °eÝCe megfJeOee uesôes kesÀ mece³e leLee °eÝCe ®eeuet jnôes kesÀ oewjeôe °eÝCe osôesJeeuer mebmLee Üeje fôeOeeõfjle fôeyebOeôe Deewj MeleeÙ keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw leLee fôefOe keÀe Ghe³eesäe Gônrb he´³eespeôeeW kesÀ fueS fkeÀ³ee nw fpeôekesÀ fueS GÊeÀ GOeej fue³ee äe³ee Lee ~

14.kebÀheôer ôes kebÀheôer DefOefôe³ece,1956 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej ueeYeebMe keÀr ÁeesøeCee keÀr nw Deewj Deheôes Mes³ejOeejkeÀeW keÀes GôekeÀe Yegäeleeôe fkeÀ³ee nw~
15. kebÀheôer ôes Deheôer meYer Deeqmle³eeW keÀe hetje yercee keÀje³ee nw ~

16. kebÀheôer/fôeosMekeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ®etkeÀkeÀleeõ met®er ceW ôenrb nQ ~

17. kebÀheôer/fôeosMekeÀ Fmerpermer keÀr fJefôe|oøì Deôegceesoôe met®er ceW ôenrb nQ ~

18. kebÀheôer ôes Deheôer meYer meebfJefOekeÀ os³e jefMe³eeW keÀe Yegäeleeôe fkeÀ³ee nw leLee Fme mebyebOe ceW keÀesFõ yekeÀe³ee jefMe ôenrb nw ~

19. kebÀheôer ôes keÀesFõ megfJeOee uesles mece³e leLee °eÝCe peejr jnôes kesÀ oewjeôe °eÝCeoe°er mebmLee Üeje fôeOeeõfjle MeleeÙ
keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw~
20. kebÀheôer ôes fpeme he´³eespeôe mes GOeej fue³ee Lee Gmer kesÀ fueS fôefOe keÀe he´³eesäe fkeÀ³ee nw~

21. kebÀheôer ôes kebÀheôer DefOefôe³ece kesÀ GheyebOeeW kesÀ Debleäeõle ueeYeebMeeW keÀr ÁeesøeCee keÀr nw Deewj Deheôes Mes³ejOeejkeÀeW keÀes GôekeÀe Yegäeleeôe fkeÀ³ee nw~

22. kebÀheôer ôes kebÀheôer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 372 keÀ ceW Deblej-kebÀheôer °eÝCe Deewj fôeJesMe mes mebyebfOele fôeOeeõfjle he´eJeOeeôeeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw ~

23. kebÀheôer ôes Yeejler³e meôeor uesKeekeÀej mebmLeeôe Üeje peejr ueeäet DefôeJee³eõ uesKee ceeôekeÀeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw ~

24. kebÀheôer ôes fôeJesMekeÀ fMeãee Deewj megjãee fôefOe ceW meYer DeoÊe ueeYeebMeeW leLee Ssmer Deô³e jefMe³eeW keÀes pecee fkeÀ³ee nw, fpeôekesÀ mebyebOe ceW Ssmer Dehesãee keÀr äe³er nw ~

25. DefOefôe³ece kesÀ Debleäeõle Deejesfhele DehejeOeeW kesÀ fueS kebÀheôer kesÀ fJe©× DeejbYe fkeÀ³es äe³es DefYe³eesäe ³ee kebÀheôer keÀes he´ehle keÀejCe yeleeDees ôeesfìmeeW leLee Ssmes ceeceueeW ceW kebÀheôer hej ueäee³es pegceeõôes Deewj DeLeõob[ ³ee keÀesFõ Deô³e ob[ keÀr SkeÀ met®er mebueäôe nw ~

26. kebÀheôer ôes ³eLeehe´³eesp³e met®erye×lee keÀjej kesÀ fJefYeÄe Keb[eW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee nw ~kebÀheôer ôes fôeOeeõfjle he´efOekeÀefj³eeW kesÀ heeme YefJeø³e fôefOe ceW keÀceõ®eefj³eeW Deewj fôe³eesÊeÀe oesôeeW kesÀ DebMeoeôe pecee fkeÀ³es nQ ~
fìhheCer : ³efo keÀesFõ hefjJeleõôe met®ekeÀ, DeehefÊe met®ekeÀ ³ee he´fleketÀue fìhheCer nes lees GmekeÀe ³eLeemLeeôe GuuesKe fkeÀ³ee peeS ~

mLeeôe :

leejrKe :

nmleeãej :
kebÀheôer mes¬esÀìjr keÀe ôeece :
mer. her. meb.

Yeeäe II

meôeor uesKeekeÀejeW /kebÀheôer
mes¬esÀìjr Üeje GOeej uesôesJeeuer kebÀhefôe³eeW keÀe he´ceeCeôe

i. yeQkeÀeW Üeje mìeökeÀ keÀr uesKee hejrãee keÀr fJe®eejeLeõ ceoW mheøì ªhe ceW yelee³er peeôer ®eefnS, leefkeÀ meôeor uesKeekeÀej Ssmes ães°eeW hej O³eeôe keWÀfêle keÀj mekeWÀ~

ii .³efo meebfJefOekeÀ uesKee hejrãekeÀ GOeej or äe³er jefMe kesÀ Debflece Ghe³eesäe keÀe mel³eeheôe keÀjles nQ lees ³en yeQkeÀeW kesÀ fueS De®íe Deeéeemeôe nesäee~

iii. ®etBfkeÀ yeQkeÀ DekeÌmej äewj-met®erye× kebÀhefôe³eeW kesÀ meeLe keÀejesyeej keÀjles nQ, Deleë SkeÀ fJefôe|oøì mercee mes DefOekeÀ ìôeõDeesJej Jeeuer kebÀhefôe³eeW kesÀ mebyebOe ceW he´keÀìrkeÀjCe DehesãeeSB met®erye× kebÀhefôe³eeW hej ueeäet DehesãeeDeeW kesÀ meceeôe keÀr pee mekeÀler nQ~ GoenjCe kesÀ fueS mecesfkeÀle legueôehe°e, Keb[ fjhees\ìäe Deefo~ ye›r Mes³ejOeefjlee kesÀ mebyebOe ceW met®eôee Yer Ghe³eesäer nesäer~

iv. FmekesÀ DeueeJee, meôeor uesKeekeÀej ³ee kebÀheôer mes¬esÀìjr mes fôecôefuefKele DeflefjÊeÀ he´ceeCeôe hej Yer fJe®eej fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw :

(keÀ) ®etkeÀkeÀleeõ met®er (Yee.fj.yeQ/Fmerpermer) /Fjeoleôe ®etkeÀkeÀleeõ met®er Deefo ceW kebÀheôer fôeosMekeÀeW keÀe ôeece Meefceue ôe nesôee~

(Ke) SkeÀ fJefôe|oøì G®®elece mercee mes DefOekeÀ jefMe Jeeues cegkeÀoceeW kesÀ y³eesjs
                            
(äe) kebÀheôer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 372(keÀ)kesÀ Deôegheeueôe kesÀ mebyebOe ceW SkeÀ fJefôe|oøì he´ceeCehe°e, mebYeJeleë kebÀheôer mes¬esÀìjr mes~
 
(Áe) kebÀheôer keÀr Deeqmle³eeW kesÀ mebyebOe ceW °eÝCe Yeej kesÀ meÉpeôe /hefjJeleõôe/meblegqøì mes mebyebfOele y³eewjs, yercee mes mebyebfOele qmLefle, he´ehle keÀejCe yeleeDees ôeesfìme, ueäee³es äe³es pegceeõôes Deewj DeLeõob[ kesÀ y³eewjs~

v. hefj®eeueôe keÀr megfJeOee keÀr ¢qøì mes ³en megPeeJe fo³ee peelee nw fkeÀ uesKee hejrãekeÀeW keÀes he´l³eskeÀ 3 Jeøeõ kesÀ yepee³e he´l³eskeÀ 5 Jeøeõ ceW yeouee peeS~

vi. ³efo mecetn keÀe ìôeõ DeesJej 100 keÀjes› ©he³es mes DefOekeÀ nes lees mebkeWÀêCe mes ye®eôes kesÀ fueS mecetn kebÀhefôe³eeB Deueäe-Deueäe meebfJefOekeÀ/DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀ jKe mekeÀler nQ~

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष