मास्टर परिपत्र

ceemìj hefjhe°e - yeQkeÀeW ceW Enor keÀe he´³eesäe

DeejyerDeeF /2010-11/69
yeQhefJefJe.meb.jepeYeeøee.yermer. 22/06.11.04/2010-11

1 pegueeFõ 2010
10 DeeøeeŸ 1932 (MekeÀ)

DeO³eãe SJeb he´yebOe fôeosMekeÀ
mejkeÀejr ães°e kesÀ meYer yeQkeÀ

ceneso³e

ceemìj hefjhe°e - yeQkeÀeW ceW Enor keÀe he´³eesäe

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 1 pegueeFõ 2009 keÀe ceemìj hefjhe°e meb. yeQhefJefJe. jepeYeeøee. yermer. 4/06.11.04/2009-10 osKeW Fme ceemìj hefjhe°e keÀes 30 petôe 2010 lekeÀ peejr DeôegosMeeW keÀes Meefceue keÀjles ngS ³eLeesf®ele ªhe ceW DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw Deewj Fmes fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì (htpp://www.rbi.org.in) hej Yer GheueyOe keÀje fo³ee äe³ee nw ceemìj hefjhe°e keÀr SkeÀ he´fle mebueäôe nw

YeJeor³e

(fJeôe³e yewpeue)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष