विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम


fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle mes yeenj kesÀ fkeÀmer fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje fkeÀmer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2000

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe)
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ - 400 001

DefOeme®eeôee meb.HesÀcee 20/2000-Deejyer

 foôeebkeÀ 3 ceFõ, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle mes yeenj kesÀ fkeÀmer fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje fkeÀmer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) kesÀ Keb[ (Ke) Deewj Oeeje 47 Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀes fôeføe× keÀjôes, he´fleyebfOele ³ee fJefôe³efcele keÀjôes, Deblefjle keÀjôes ³ee peejr keÀjôes kesÀ he´³eespeôe mes fôecôefuefKele fJefôe³ece yeôeelee nw, DeLeeõled

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(1) Fôe fJefôe³eceeW keÀes fJeosMer cegbêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀe DeblejCe ³ee fôeäeõceôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀne peeSäee

(2) ³es henuer petôe, 2000 mes ueeäet nWäes~

2. hefjYeeøee

Fme fJefôe³eceeJeuer ceW, peyeleye fkeÀ meboYeõ mes Deô³eLee Dehesfãele ôe nes, -

i) 'DefOefôe³ece' mes DefYehe´sle nw fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999) keÀe 42);

ii) 'hetbper' mes DefYehe´sle nw, FõqkeÌJeìr Mes³ej, DefOeceeôe Mes³ej, hefjJeleõôer³e DefOeceeôe Mes³ej Deewj hefjJeleõôer³e f[yes®ebj;

iii) 'hebperkeÉÀle fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ' (SHeÀDeeFDeeF) mes DefYehe´sle nw, Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ (mesyer) ceW hebperkeÉÀle fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ;

iv) 'mejkeÀejr Deôegceesoôe' mes DefYehe´sle nw, Yeejle mejkeÀej kesÀ DeewÐeesfäekeÀ mene³elee mef®eJeeue³e (SHeÀDeeFS), DeewÐeesfäekeÀ ôerfle Deewj mebJeOeõôe fJeYeeäe DeLeJee ³eLeeqmLefle, Yeejle mejkeÀej kesÀ fJeosMer fôeJesMekeÀ yees[õ (SHeÀDeeFheryer) mes Deôegceesoôe;

v) 'Yeejler³e kebÀheôer' mes DefYehe´sle nw, Yeejle ceW fôeäefcele kebÀheôer;

vi) 'he´l³eeJeleõôe DeeOeej hej fôeJesMe' mes DefYehe´sle nw, Jen fôeJesMe fpemekesÀ fye¬eÀr Dee³e, keÀj ÁeìekeÀj, Yeejle mes yeenj he´l³eeJe|lele fkeÀ³es peeôesJeeues neW, Deewj 'äeQj-he´l³eeJeleõôe DeeOeej hej fôeJesMe' DefYeJ³efÊeÀ keÀe DeLeõ leodôegmeej nesäee

vii) 'meb³egÊeÀ GÐece' Deewj hetCeõ mJeefcelJeJeeuer mene³ekeÀ mebmLee' keÀe DeLeõ ¬eÀceMeë Jenr nesäee pees fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe Deewj fôeäeõceôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 ceW fo³ee äe³ee nw:

viii) 'DefôeJeemer Yeejler³e (SôeDeejDeeF)', 'fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e' keÀe DeLeõ ¬eÀceMeë Jenr nesäee pees fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 ceW fo³ee äe³ee nw;

ix) 'Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôe³ece yees[õ (mesyer)' mes DefYehe´sle nw, Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ DefOefôe³ece 1992 (1992 keÀe 15) kesÀ Debleäeõle äefþle Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ;

x) 'DeewÐeesfäekeÀ mene³elee fme\eJeeue³e' mes DefYehe´sle nw, Yeejle mejkeÀej kesÀ DeewÐeesfäekeÀ ôerfle Deewj mebJeOeõôe fJeYeeäe, JeefCeqp³e Deewj GÐeesäe ceb°eeue³e ceW qmLele DeewÐeesfäekeÀ mene³elee mef®eJeeue³e:

xi) DeblejCer³e fJekeÀeme DefOekeÀej (ìr[rDeej) keÀe Jenr DeLeõ nw pees DefOefôe³ece keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (2) kesÀ Debleäeõle yeôee³es äe³es fJefôe³eceeW ceW FmekesÀ fueS Gmes fo³ee äe³ee nw;

xii) Fôe fJefôe³eceeW ceW he´³egÊeÀ hejbleg DehefjYeeføele Meyo leLee DefYeJ³efÊeÀ³eeW keÀe Jenr DeLeõ nesäee pees ¬eÀceMeë DefOefôe³ece ceW GônW fo³ee äe³ee nw~

3. Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle peejr keÀjôes ³ee Deblefjle keÀjôes hej he´fleyebOe

DefOefôe³ece ³ee FmekesÀ Debleäeõle yeôee³es äe³es fôe³eceeW ³ee fJefôe³eceeW ceW ³eLee GheyebfOele kesÀ fmeJee³e, Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeuee keÀesFõ J³efÊeÀ fkeÀmer Yer he´keÀej keÀr he´fleYetfle pejr ³ee Deblefjle keÀj ôenrb mekesÀäee,

yeMele÷ Jen he´fleYetfle Fôe fJefôe³eceeW kesÀ he´ejbYe keÀr leejrKe mes hetJeõ pejr keÀr äe³er nes DeLeJee jeskeÀ jKer nes lees Gmes Fôe fJefôe³eceeW kesÀ Debleäeõle pejr keÀr äe³er he´fleYetfle ceeôee peeSäee Deewj Jes leoôegmeej Fôe fJefôe³eceeW kesÀ Debleäeõle Meefmele nes;

yeMele÷ ³en Yer fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ, FmekesÀ fueS fkeÀ³es äe³es DeeJesoôe leLee he³eeõhle keÀejCe jnôes hej Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes Gôe Melee÷ kesÀ Debleäeõle, fpeônW Jen DeeJeM³ekeÀ mecešesb, he´fleYetfle pejr keÀjôes ³ee Deblefjle keÀjôes keÀr Deôegcefle os~

4. Yeejler³e mebmLee hej Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes he´fleYetfle pejr keÀjôes ³ee Gme J³efÊeÀ mes ³ee keÀes he´fleYetfle kesÀ DeblejCe keÀes yefn³eeW ceW opeõ keÀjôes kesÀ fueS he´fleyebOe

DefOefôe³ece ³ee FmekesÀ Debleäeõle yeôee³es äe³es fôe³eceeW ³ee fJefôe³eceeW ceW ³eLee GheyebfOele kesÀ fmeJee³e, keÀesFõ Yeejler³e mebmLee Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes fkeÀmer he´keÀej keÀr he´fleYetfle pejr ôenrb keÀjsäer DeLeJee Deheôer yefn³eeW ceW Ssmes fkeÀmer J³efÊeÀ mes ³ee fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes he´fleYetfle keÀe keÀesFõ Yer DeblejCe pejr ôenrb keÀjsäer

yeMele÷ fjeJeõ yeQkeÀ, FmekesÀ fueS fkeÀ³es äe³es DeeJesoôe leLee he³eeõhle keÀejCe jnôes hej fkeÀmer mebmLee keÀes Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ keÀes keÀesFõ he´fleYetfle pejr keÀjôes keÀr Deôegcefle os DeLeJee Gôe Melee÷ kesÀ Debleäeõle fpeônW Jen DeeJeM³ekeÀ mecešesb, Ssmes fkeÀmer J³efkeÀle mes ³ee keÀes he´fleYetfle kesÀ DeblejCe keÀes GmekeÀr yefn³eeW ceW oeõ keÀjôes keÀr Deôegcefle os~

5. Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues keÀflehe³e J³efÊeÀ³eeW Üeje Mes³ej keÀr Kejro kesÀ fueS Deôegcefle

(1) Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeuee keÀesFõ J³efÊeÀ (yeebäeuee osMe ³ee heefkeÀmleeôe ³ee ÞeruebkeÀe kesÀ ôeeäefjkeÀ keÀes íes›keÀj) ³ee Yeejle kesÀ yeenj keÀr keÀesFõ mebmLee (yeebäeuee osMe ³ee heefkeÀmleeôe ceW qmLele mebmLee keÀes íes›keÀj) Yeues nr Jen fôeäefcele nes ³ee ôenrb, Deôegmet®er-1 ceW GquuefKele Melee÷ kesÀ DeOerôe fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ³ees]eôee kesÀ Debleäeõle Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW ³ee hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀr Kejro keÀj mekesÀäee~

(2) keÀesFõ Yer hebperkeÉÀle fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ (SHeÀDeeFDeeF) Deôegmet®er-2 ceW GquuefKele MeleeÙ kesÀ Deôegmeej mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fkeÀmer Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW ³ee hefjJeleõôer³e f[ye®e\ejeW keÀr Kejro keÀj mekesÀäeeë

(3) keÀesFõ Yer DefôeJeemer Yeejler³e ³ee fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e fkeÀmer Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW ³ee hefjJeleõôer³e f[yes®ebjeW keÀr fôecôefuefKele DeeOeej hej Kejro keÀj mekesÀäeeë

  1. Deôegmet®er-3 ceW GquuefKele Melee÷ kesÀ Deôegmeej mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Mes³ej yeeeej ceW DeLeJee Deewj

  2. Deôegmet®er-4 ceW GquuefKele MeleeÙ kesÀ Deôegmeej mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ DeueeJee Dehe´l³eeJeleõôe DeeOeej hej~

  3. keÀesFõ Yer DefôeJeemer Yeejler³e ³ee fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e ³ee hebperkeÉÀle fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ (SHeÀDeeFDeeF) Deôegmet®er-5 kesÀ Deôegmeej Mes³ejeW ³ee Yeejler³e kebÀheôer kesÀ hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀes íes›keÀj he´fleYetfle keÀr Kejro keÀj mekesÀäee~

6. nkeÀoejr Mes³ejeW keÀe DefOeäe´nCe

(1) Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeuee keÀesFõ J³efÊeÀ Gme Yeejler³e kebÀheôer Üeje he´mleefJele FõqkeÌJeìr ³ee DefOeceeôe Mes³ejeW ³ee hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀr Kejro keÀj mekesÀäee pees Ghe-fJefôe³ece (2) ceW GquuefKele MeleÙ hetjr keÀjler nes~

(2) keÀesFõ Yer Yeejler³e kebÀheôer pees fôecôefuefKele MeleÙ hetjr keÀjler nes, Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes nkeÀoejr DeeOeej hej FõqkeÌJeìr ³ee DefOeceeôe Mes³ejeW ³ee hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀe he´mleeJe (DeeöHeÀj) os mekesÀäer, DeLeeõled

(i) nkeÀoejr DeeOeej hej fkeÀmer he´mleeJe kesÀ keÀejCe hetJeõ-Deôegceesfole ³ee Fôe fJefôe³eceeW kesÀ Deôegmeej fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Deôegcele fJeosMer FõqkeÌJeìr kesÀ he´fleMele ceW JeÉf× ôenrb nesäer;

(ii) fpeôe Jeleõceeôe Mes³ejeW ³ee f[yeW®ejeWW hej kebÀheôer Üeje DeeOeej hej Mes³ej ³ee f[yeW®ejeW pejr fkeÀ³es peeles nQ GônW Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje Fôe fJefôe³eceW kesÀ Deôegmeej DefOeäeÉnrle Deewj Oeefjle fkeÀ³ee peelee nw;

(iii) Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes nkeÀoejr DeeOeej hej he´mleeJe keÀe cetu³e Jenr nw nes fôeJeemer OeejkeÀeW kesÀ he´mleeJe keÀe nw~

(3) Yeejle kesÀ yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje Kejros äe³es nkeÀoejr Mes³ejeW ³ee f[yes®ebjeWs kesÀ fueS he´l³eeJeleõôer³elee mebyebOer he´fleyebOemefnle Jenr MeleÙ neWäer, pees Gôe cetue Mes³ejeW hej Yer ueeäet nw fpeôe hej nkeÀoejr Mes³ej ³ee f[yeW®ej pejr fkeÀ³es peeles nw hejbleg nkeÀoejr Mes³ejeW ³ee f[yeW®ejeW keÀr Kejro kesÀ fueS he´fleHeÀue keÀr jefMe keÀe Yegäeleeôe meeceeô³e yeQfkeÀäe he´Ceeuer kesÀ pefj³es fJeosMer cegêe ceW DeeJekeÀ he´søeCe kesÀ ªhe ceW ³ee ³efo Mes³ej ³ee f[yeW®ejeW he´l³eeJeleõôe DeeOeej hej pejr fkeÀ³es äe³es neW lees, SôeDeejFõ/SHeÀmerSueDeej Keeles ceW ôeeces [euekeÀj fkeÀ³ee peeSäeeë

hejbleg ³en Yer fkeÀ Dehe´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej pejr fkeÀ³es äe³es Mes³ejeW ³ee f[yes®ebjeW kesÀ mebyebOe ceW he´fleHeÀue jefMe keÀe Yer Yegäeleeôe SôeDeejDees/SôeDeejSmeDeej/ SôeDeejSôeDeej Keeles ceW ôeeces [euekeÀj fkeÀ³ee peeSäee~

7.Yeejler³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fJeue³eôe DeLeJee äewj-fJeue³eôe DeLeJee meceecesueôe kesÀ yeeo Mes³ejeW keÀe fôeäeõce Deewj DefYeäe´nCe

1)peye oes DeLeJee Gmemes DefOekeÀ Yeejler³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fJeue³eôe DeLeJee meceecesueôe DeLeJee fkeÀmer Yeejler³e kebÀheôer keÀe äewj-fJeue³eôe DeLeJee Deô³e lejrkesÀ mes hegôe|ôeceeõCe keÀr ³eespeôee Yeejle kesÀ ô³ee³eeue³e Üeje Deôegceesfole keÀr peeler nw leye Deblefjler kebÀheôer DeLeJee pewmee Yer ceeceuee nes, ôe³er kebÀheôer fôecôefuefKele MeleeÙ kesÀ DeOerôe Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer DeblejCekeÀleeõ kebÀheôer kesÀ Mes³ejOeejkeÀeW keÀes Mes³ej pejr keÀj mekeÀler nw, DeLeeõled

keÀ) Deblefjler DeLeJee ôe³er kebÀheôer ceW Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW kesÀ Mes³ej OeejCe keÀe he´fleMele kesÀê mejkeÀej DeLeJee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje foS peeS Deôegceesoôe ceW fJefôe|oøì DeLeJee Fôe fJefôe³eceeW ceW fJefôe|oøì he´fleMele mes DefOekeÀ ôe nes

yeMele÷ peye he´fleMele Deôegceesoôe DeLeJee fJefôe³eceeW ceW fJefôe|oøì he´fleMele mes keÀce keÀr mebYeeJeôee nes, lees DeblejCekeÀleeõ kebÀheôer DeLeJee Deblefjler DeLeJee ôeFõ kebÀheôer keWÀê mejkeÀej mes Deôegceesoôe he´ehle nesôes hej fjeJeõ yeQkeÀ keÀes Fôe fJefôe³eceeW kesÀ Debleäeõle GmekesÀ Deôegceesoôe kesÀ fueS DeeJesoôe keÀjW~

Ke) DeblejCekeÀleeõ kebÀheôer DeLeJee Deblefjler DeLeJee ôeFõ kebÀheôer keÉÀføe, yeeäeJeeôer DeLeJee Yetfce-YeJeôe DeLeJee ìr[rDeej ceW keÀejyeej ôe keÀjler nes; Deewj

äe)Deblefjler DeLeJee ôeFõ kebÀheôer, fJeue³eôe/meceecesueôe/hegôe|ôeceeõCe mes hetJeõ Deewj yeeo ceW Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW Üeje DeblejCekeÀleeõ DeLeJee Deblefjler DeLeJee ôeFõ kebÀheôer ceW Oeefjle Mes³ejeW kesÀ hetjs y³eesjs osles ngS fjeJeõ yeQkeÀ keÀes 30 foôe kesÀ Yerlej fjheesìõ HeÀeFue keÀjler nw Deewj ³en Fme DeeMe³e keÀr hegqøì Yer he´mlegle keÀjler nw fkeÀ ô³ee³eeue³e Üeje Deôegceesfole ³eespeôee ceW fJefôe|oøì meYer MeleeÙ keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

8. Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW keÀes keÀceõ®eejr mìeökeÀ fJekeÀuhe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Mes³ej peejr keÀjôee

1) keÀesFõ Yer Yeejler³e kebÀheôer, ®eens fkeÀmer Yer ôeece mes peeôer peeler nes, keÀceõ®eejr mìeökeÀ fJekeÀuhe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Deheôes keÀceõ®eejr³eeW DeLeJee Deheôes meb³egÊeÀ Ghe¬eÀceeW kesÀ DeLeJee hetCeõ mJeefcelJeJeeuer fJeosMe qmLele mene³ekeÀ mebmLeeDeeW kesÀ keÀceõ®eejr³eeW keÀes pees Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer nw, merOes DeLeJee ô³eeme kesÀ ceeO³ece mes Mes³ej peejr keÀj mekeÀler nQ

yeMele÷

keÀ) GÊeÀ ³eespeôee Yeejler³e he´fleYetfle fJefôece³e yees[õ DefOefôe³ece, 1992 kesÀ Debleäeõle peejr fJefôe³eceeW kesÀ Deôegmeej yeôee³er äe³er nes; Deewj

Ke) GÊeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle DefôeJeemer keÀceõ®eejr³eeW keÀes Deeyebfìle fkeÀ³es peeôesJeeues Mes³ejeW keÀe DebfkeÀle cetu³e peejrkeÀleeõ kebÀheôer keÀr he´oÊe hetbper kesÀ 5 he´fleMele mes DefOekeÀ ôe nes~

2) ô³eeme Deewj peejrkeÀleeõ kebÀheôer ³en megfôefMed\ele keÀjs fkeÀ GÊeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Debleäeõle Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ³eeW Üeje Oeefjle Mes³ejeW keÀe cetu³e Ghe fJefôe³ece (1) kesÀ Keb[ (Ke) ceW fJefôe|oøì mercee mes DefOekeÀ ôe nes~

3) peejrkeÀleeõ kebÀheôer, GÊeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Mes³ejeW kesÀ peejr keÀjôes keÀr leejrKe mes 30 foôe kesÀ Yerlej fjeJe yeQkeÀ keÀes SkeÀ fjheesìõ he´mlegle keÀjs fpemeceW fôecôefueKefle fJeJejCe/omleeJespe fo³es äe³es neW -

(i) GÊeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle fpeônW Mes³ej peejr fkeÀ³es äe³es nQ, Ssmes J³efÊeÀ³eeWkesÀ ôeece Deewj GôeceW mes he´l³eskeÀ keÀes peejr fkeÀ³es äe³es Mes³ejeW keÀr mebK³eeë

(ii) peejrkeÀleeõ kebÀheôer kesÀ kebÀheôer fmefJe Üeje SkeÀ he´ceeCehe°e fkeÀ GÊeÀ ³eespeôee kesÀ Debleäeõle peejr Mes³ejeW keÀe cetu³e peejrkeÀleeõ kebÀheôer keÀr he´oÊe hetperb kesÀ 5 he´fleMele mes DefOekeÀ ôe nes Deewj ³en fkeÀ GÊeÀ Mes³ej 'mesyer' Üeje Fme mebyebOe ceW peejr fJefôe³eceeW kesÀ Deôegheeueôe ceW peejr fkeÀ³es äe³es nQ~

9. Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW Deewj hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀe DeblejCe

1) Ghe fJefôe³ece (2) kesÀ GheyebOeeW kesÀ DeOerôe Fôe fJefôe³eceeW kesÀ DeôegmejCe ceW fkeÀmer Yer Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ej DeLeJee f[yeW®ejeW keÀes OeejCe keÀjôesJeeuee Yeejle kesÀ yeenj keÀe fôeJeemer J³efÊeÀ Fôe fJefôe³eceeW keÀr mebyebfOele Deôegmet®er ceW fJefôe|oøì MeleeÙ kesÀ Deôegheeueôe ceW GôekesÀ Üeje Oeefjle Mes³ejeW DeLeJee f[yeW®ejeW keÀes Deblefjle keÀj mekeÀles nQ~

2) i) Yeejle kesÀ yeenj keÀe fôeJeemer keÀesFõ Yer J³efÊeÀ DefôeJeemer Yeejler³e DeLeJee fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e ôe nesôes kesÀ keÀejCe GmekesÀ Üeje Oeefjle Mes³ej DeLeJee hefjJeleõôer³e f[yeW®ej, fye¬eÀr kesÀ pefj³es Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer fkeÀmer Yer J³efÊeÀ keÀes Deblefjle keÀj mekeÀles nQ~

yeMele÷ fpeme J³efÊeÀ keÀes Mes³ej Deblefjle fkeÀ³es pee jns nQ Gmeôes ³efo Deheôes Gmer ães°e DeLeJee Deô³e ães°e fpemeceW Yeejler³e kebÀheôer, fpemekesÀ Mes³ej Delefjle nesôee fôefnle nw, ceW Mes³ej DeLeJee f[yeW®ej ceW fôeJesMe DeLeJee lekeÀôerkeÀr men³eesäe DeLeJee ì£s[ ceekeõÀ keÀjej DeLeJee fôeJesMe fpeme fkeÀmer ôeece mes peeôee peelee nes, kesÀ ceeO³ece mes henues keÀesFõ GÐece nes DeLeJee Yeejle ceW äebþpees› nes, Mes³ej he´ehle keÀjôes kesÀ fueS keWÀê mejkeÀej keÀr hetJeeõôegcefle he´ehle keÀj uer nes~

ii) keÀesFõ Yer DefôeJeemer Yeejler³e DeLeJee fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e GmekesÀ Üeje DeLeJee GôekesÀ Üeje Oeefjle Mes³ej DeLeJee hefjJeleõôer³e f[yeW®ejfye¬eÀr kesÀ pefj³es DeLeJee Deô³e DefôeJeemer Yeejler³e DeLeJee kesÀJeue fkeÀmer fJeosMer kebÀheôer fôekeÀe³e keÀes Deblefjle keÀj mekeÀler nw~

(iii) keÀesFõ Yer Yeejle kesÀ yeenj keÀe fôeJeemer GmekesÀ Üeje Oeefjle keÀesFõ he´fleYetfle Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ keÀes Ghenej kesÀ pefjS Deblefjle keÀj mekeÀlee nw~

10 keÀflehe³e ceeceueeW ceW he´fleYetfle kesÀ DeblejCe kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeeõôegcefle

keÀ. Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje Ghenej DeLeJee fye¬eÀr kesÀ pefj³es DeblejCeYeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ, pees Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes

keÀ) keÀesFõ he´fleYetfle, Ghenej kesÀ pefj³es, Deblefjle keÀjôes keÀe he´mleeJe keÀjlee nes, lees Jen fjeJeõ yeQkeÀ keÀes fôecôefuefKele peeôekeÀejr he´mlegle keÀjles ngS DeeJesoôe keÀjs, DeLeeõled
(i) DeblejCekeÀleeõ Deewj he´mleefJele Deblefjler keÀe ôeece Deewj helee
(ii) DeblejCekeÀleeõ Deewj he´mleefJele Deblefjler kesÀ yer®e fjMlee
(iii) Ghenej osôes kesÀ keÀejCe

Ke) fkeÀmer Yer Yeejler³e kebÀheôer keÀe keÀesFõ Mes³ej/hefjJeleõôer³e f[yes®ebjeW fye¬eÀr kesÀ pefj³es Deblefjle keÀjôes keÀe he´mleeJe nes, lees Jen DeblejCe kesÀ fueS mejkeÀej keÀe Deôegceesoôe he´ehle keÀjW leLee GmekesÀ yeeo fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme GmekesÀ Deôegceesoôe kesÀ fueS DeeJesoôe keÀjs, pees fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Gf®ele mecePer peeôesJeeuer MeleeÙ kesÀ DeOerôe cebpetj fkeÀ³ee pee mekesÀ fpemeceW Ssmer fye¬eÀr fpeme cetu³e hej keÀr peeSäer, Jen cetu³e Yer Meefceue neWäee~

Ke. Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje fJefôe³ece 9 ceW Meefceue ôe keÀr äeFõ fye¬eÀr kesÀ ªhe ceW DeblejCe

1. Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje fJefôe³ece 9 ceW Meefceue ôe keÀr äeFõ fye¬eÀr kesÀ ªhe ceW GmekesÀ heeme jKes ng³es Mes³ejeW/hefjJeleõôer³e f[yes®ebjeW keÀe Yeejle ceW fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ keÀes DeblejCe keÀjôes kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeeõôegcefle uesôee DeeJeM³ekeÀ nesäee fpemekesÀ fueS HeÀeceõ ìrSme-1 ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes DeeJesoôe fkeÀ³ee peeS~

2. Deôegcefle he´oeôe keÀjles mece³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes fôecôefuefKele yeeleeW keÀe O³eeôe jKeôee nesäee, DeLeeõled

keÀ) peneb Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW keÀe Mes³ej yeeeej (mìeBkeÀ SkeÌme®eWpe) ceW ¬eÀ³e-fJe¬eÀ³e fkeÀ³ee peelee nw,

i) fye¬eÀr, Mes³ej yeeeej ceW he´®efuele yeeeej cetu³e hej nesler nw Deewj Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ ceW hebperkeÉÀle JeefCeqp³ekeÀ yeQkeÀj DeLeJee Mes³ej yeeeej ceW hebperkeÉÀle mìekeÀ ye´eskeÀj kesÀ pefjS he´YeeJer nesler nw;

ii) ³efo DeblejCe, Keb[ (i) ceW GquuefKele keÀes íes›keÀj nw lees fjeJeõ yeQkeÀ mJe³eb ³en hegqøì keÀjsäee fkeÀ 5 he´fleMele kesÀ Áeì-yeŸ-mefnle DeeJesoôe keÀr leejrKe mes hetJeõJelerõ SkeÀ mehleen kesÀ fueS Deewmele mebfJeoe oj (owfôekeÀ G\\e leLee fôecôe Deewmele) fôeOeeõfjle cetu³e hej yes®e peeôesJeeues Mes³ejeW keÀe he´mleeJe fkeÀ³ee peelee nw~ leLeefhe, peneb, fJeosMer men³eesäer mebmLee DeLeJee Yeejler³e kebÀheôer kesÀ fJeosMer he´JeleõkeÀ Üeje Mes³ejeW keÀr fôeJeemer he´JeleõkeÀeW kesÀ heãe ceW heefjle he´yebOe fôe³eb°eCe kesÀ GÎsMe mes Yeejle ceW Jeleõceeôe he´JeleõkeÀeW keÀes fye¬eÀr keÀr pee jnr nw Jeneb fye¬eÀr kesÀ he´mleeJe Ssmes cetu³e hej mJerkeÀej fkeÀ³es peeSbäes pees Thej GquuefKele fôeOeeõfjle cetu³e mes 25 he´fleMele keÀr G®®elece mercee lekeÀ mes DefOekeÀ nw,

Ke) peneb Yeejler³e kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW keÀes Mes³ej yeeeej ceW met®erye× fkeÀ³ee peelee nw DeLeJee GmekeÀe yengle nr keÀce cee°ee ceW ¬eÀ³e-fJe¬eÀ³e fkeÀ³ee peelee nw,

i) ³efo, DeblejCe kesÀ fueS os³e he´fleHeÀue he´fle kebÀheôer he´fle fJe¬esÀlee 20 ueeKe ©he³es mes DefOekeÀ ôenrb nw, lees Yeejler³e kebÀheôer, fpemekesÀ Mes³ej Deblefjle keÀjôes keÀe he´mleeJe nw, kesÀ Mes³ejeW kesÀ cetu³eôe kesÀ mebyebOe ceW meebfJefOekeÀ uesKee-hejrãekeÀeW mes he´ceeCehe°e kesÀ he´mleglerkeÀjCe hej Jeleõceeôe ceW he´®efuele fkeÀmer cetu³eôe keÀe³eõhe´Ceeuer hej DeeOeefjle Ssmes cetu³e fpeme hej fJe¬esÀlee Deewj ¬esÀlee kesÀ yer®e Deehemer mencefle nes äe³er nw, Deewj

ii) ³efo, fôecôefuefKele ceW mes fkeÀmer Yer ªhe ceW fJe¬esÀlee kesÀ fJekeÀuhe hej fôeOeeõfjle cetu³e hej DeblejCe kesÀ fueS os³e he´fleHeÀue keÀr jefMe he´fle fJe¬esÀlee he´fle kebÀheôer 20 ueeKe ©he³es mes DefOekeÀ nw, DeLeeõleë

keÀ) cetu³e Depeõôe äegCekeÀ (her/F) mes mebye× he´fle Mes³ej Dee³e Depeõôe (FherSme) hej DeeOeefjle cetu³e, DeLeJee yenr cetu³e äegCekeÀ mes mebye× fôeJeue hefjmebhefÊe cetu³e (SôeSJer) hej DeeOeefjle cetu³e, pees Yer DefOekeÀ nes, ³ee

Ke) fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ³eLeefôeOeeõfjle íesìs-íesìs 'ueeöì' ceW he´®efuele yeeeej cetu³e leefkeÀ mebhetCeõ Mes³ejOeefjlee ¬eÀrôe hej DeeOeefjle J³eeheefjkeÀ he´Ceeuer kesÀ pefjS ¬eÀ³e-fJe¬eÀ³e foôeeW mes Deô³etôe ceW yes®er peeler nes,

äe) peneb Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ kesÀ meeLe hebperkeÉÀle meebfJefOekeÀ uesKee-hejrãekeÀes Mes³ejeW kesÀ SkeÀ mJeleb°e cetu³eôe Deewj meôeor uesKeekeÀej DeLeJee ÞesCer-1 ceW JeefCeqp³ekeÀ yeQkeÀj Üeje Mes³ejeW kesÀ Deô³e mJeleb°e cetu³eôe, Mes³ejeW kesÀ Fôe oes mJeleb°e cetu³eôeeW keÀe pees Deuhelece cetu³e nw Gme hej fkeÀmer Mes³ej yeeeej ceW Mes³ejeW keÀes met®er ye× ôenrb fkeÀ³ee peelee nw~

mheøìrkeÀjCeë

i) Mes³ej keÀe yengle nr keÀce cee°ee ceW ¬eÀ³e-fJe¬eÀ³e fkeÀ³ee äe³ee nw leYer ceeôee peelee nw peye hetJeõJelerõ ceen, fpemeceW DeeJesoôe fkeÀ³ee äe³ee nw, kesÀ ín kewÀueW[j cenrôes kesÀ oewjeôe Yeejle ceW he´cegKe Mes³ej yeeeejeW hej Gôe Mes³ejeW ceW Jee|øekeÀ kegÀue ¬eÀ³e-fJe¬eÀ³e met®erye× mìekeÀ ceW mes 2 he´fleMele /Mes³ejeW keÀr mebK³ee mes) mes keÀce nw~

ii) he´fle Mes³ej fôeJeue hefjmebhefÊe cetu³e fôefMed\ele keÀjôes kesÀ GÎsM³e mes Deeäes ues pee³es äe³es HegÀìkeÀj J³e³eeW,nefôe³eeW, kegÀue yeenjr os³eleeDeeW, hegôehetõu³eôe Deejfãele fôefOe³eeW Deewj hetbperäele Deejfãele fôefOe³eeW (ôekeÀo ceW he´ehle Dee|LekeÀ mene³elee keÀes íes›keÀj) keÀes kegÀue hefjmebhefÊe kesÀ cetu³e ceW mes Áeìe³ee pee³esäee Deewj fôeJeue DeebkeÀ›e he´ehle nes peeôes hej Gmes peejr fkeÀ³es äe³es Deewj he´oÊe FõqkeÌJeìr Mes³ejeW keÀr mebK³ee Üeje fJeYeefpele fkeÀ³ee peeSäee~

iii) JewkeÀquhekeÀ ªhe mes, Decetleõ hefjmebhefÊe keÀes FõqkeÌJeìr hetb]per Deewj Deejfãele fôefOe³eeW (hetôecetõu³eôe Deejfãele fôefOe³eeW keÀes íes›keÀj) ceW mes Áeìe³ee peeSäee Deewj pees DeebkeÀ›s he´ehle neWäes Gmes fkeÀ³es äe³es Deewj he´oÊe FeqkeÌJeìr keÀr mebK³ee Üeje fJeYeefpele fkeÀ³ee peeSäee~ hefjäefCele fôeJeue hefjmebhefÊe cetu³e (SôeSJer) keÀe Ghe³eesäe hetJeõJelerõ cenrôes fpemeceW DeeJesoôe fkeÀ³ee nw, kesÀ legjble yeeo Jeeues kewÀueW[j cenrôes kesÀ oewjeôe cegbyeFõ mìeökeÀ SkeÌme®eWpe keÀe jeøì£r³e met\ekeÀebkeÀ kesÀ Deewmele yenr cetu³e (yerJer) äegCekeÀ kesÀ meeLedb fkeÀ³ee peeSäee Deewj yenr cetu³e (yerJer) äegCekeÀ keÀes 40 he´fleMele mes yeÆe keÀjôee nesäee~

iv) he´fle Mes³ej Dee³e Depeõôe hej DeeOeefjle cetu³e keÀr äeCeôee keÀjôes kesÀ fueS kebÀheôer kesÀ DeÐeleôe legueôehe°e kesÀ Deôegmeej he´fle Mes³ej Dee³e Depeõôe keÀe hetJeõJelerõ cenrôes fpemeceW DeeJesoôe fkeÀ³ee äe³ee nw, kesÀ yeeo kewÀueW[j cenrôes kesÀ fueS cegbyeFõ mìeökeÀ SkeÌme®eWpe keÀe jeøì£r³e met®ekeÀ kesÀ Deewmele cetu³e Dee³ee Depeõôe äegCekeÀ kesÀ meeLe Ghe³eesäe fkeÀ³ee peeSäee~

11. fye¬eÀr Dee³e keÀe fJehe´søeCe

v) (1) Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje jKer ngFõ Yeejler³e he´fleYetfle keÀr fye¬eÀr Dee³e keÀe fJehe´søeCe Fôe fJefôe³eceeW Deewj mebyebfOele Deôegmet®er ceW GquuefKele MeleeÙ kesÀ Deôegmeej Deô³eLee ôenrb fkeÀ³ee peeSäee~

(2) fkeÀmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr keÀes he´fleYetfle (ueeäet keÀjeW keÀes ÁeìekeÀj) keÀr fye¬eÀr Dee³e keÀe fJehe´søeCe Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeues fôeJeemer kesÀ Mes³ejeW kesÀ fJe¬esÀlee keÀes keÀjôes keÀr Deôegcefle or peeS~

yeMele÷ -

keÀ) fye¬esÀlee Üeje he´l³eeJeleõôe kesÀ DeeOeej hej he´fleYetfle jKer äe³er Ler;
      
Ke) ³ee lees Mes³ej yeepeej ceW ³eLeefôeOeeõfjle he´®efuele yeeeej keÀrcele hej mìeökeÀ ye´eskeÀj kesÀ pefjS Yeejle ceW ceeô³elee-he´ehle mìeökeÀ, SkeÌme®eWpe ceW he´fleYetfle yes®eR äe³er nw DeLeJee he´fleYetfle keÀr fye¬eÀr kesÀ fueS Deewj GmekesÀ fye¬eÀr Dee³e kesÀ fJehe´søeCe nsleg ceeceueeW ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀe Deôegceesoôe he´ehle fkeÀ³ee äe³ee nw; Deewj

äe) Dee³e keÀj he´efOekeÀjCe mes DeôeehefÊe he´ceeCehe°e/keÀj yesyeekeÀr he´ceeCehe°e he´mlegle fkeÀ³ee äe³ee nw~

(her.Deej. äeesheeue jeJe)
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष