Click here to Visit the RBI’s new website

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी)

jeøì£r³e FueskeÌì£eöfôekeÀ fôefOe DeblejCe he´Ceeuer (SôeFõSHeÀìr)
DekeÌmej hetís peeôes Jeeues he´Môe

he´.1 SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer ke̳ee nw ?

G. jeøì£r³e FueskeÌì£eöfôekeÀ fôefOe DeblejCe (SôeFõSHeÀìr) he´Ceeuer fkeÀmer Yer yeQkeÀ MeeKee mes Deô³e yeQkeÀ MeeKee keÀes fôefOe DeblejCe megfJeOee osôes Jeeuer SkeÀ jeøì£J³eeher fôefOe DeblejCe he´Ceeuer nw

he´.2 ke̳ee meYer yeQkeÀ MeeKeeSb fôefOe DeblejCe keÀr Fme he´Ceeuer keÀe fnmmee nQ ?

G. ôenrb ~ 30 ôeJecyej 2007 keÀes 78 yeQkeÀeW keÀr 33046 MeeKeeSB SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer ceW Yeeäe ues jnr nQ ~ yeQkeÀeW Je MeeKeeDeeW keÀes Fme he´Ceeuer ceW Meefceue keÀj FmekeÀe Deewj fJemleej keÀjôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce Gþe³es pee jns nQ ~

he´.3 ke̳ee ³en he´Ceeuer kesÀê DeeOeefjle nw ³ee FmekeÀr keÀesFõ YeewäeesfuekeÀ mercee nw ?

G. ôenrb ~ osMe keÀr mercee kesÀ Yerlej kesÀê ³ee keÀesFõ YeewäeesfuekeÀ ães°e mebyebOer mercee ôenrb nw ~³en he´Ceeuer kesÀêr³ekeÉÀle uesKee he´Ceeuer keÀr OeejCee hej keÀece keÀjler nw Deewj fôefOe DeblejCe fôeo÷Me Yespeôes Deewj he´ehle keÀjôes Jeeues yeQkeÀeW kesÀ Keeles kesÀJeue SkeÀ kesÀê cegcyeFõ ceW hefj®eefuele nesles nQ ~ SôeFõSHeÀìr ceW Yeeäe uesôes Jeeuer MeeKeeSB osMe ceW keÀnrb Yer qmLele nes mekeÀler nQ ~ Fôe MeeKeeDeeW keÀr met®er nceejr JesyemeeFì hej GheueyOe nw ~

he´.4 fnleefOekeÀejr keÀes fôefOe keÀye GheueyOe nes peeler nw ?

G. fnleefOekeÀejr keÀes fôeheìeôe kesÀ mece³e kesÀ DeeOeej hej Gmer foôe ³ee Deäeues foôe fôefOe he´ehle nes peeler nw ~

he´.5 SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer kewÀmes keÀece keÀjler nw ?

G. ®ejCe 1 - ©he³es Yespeôes Jeeuee fnleefOekeÀejr keÀe hetje fJeJejCe (fnleefOekeÀejr keÀe ôeece, yeQkeÀ MeeKee, Keeles keÀe he´keÀej Deewj Keelee mebK³ee) osles ngS SôeFõSHeÀìr nsleg he´eLeõôee he°e oslee nw Deewj yeQkeÀ MeeKee keÀes DefOekeÉÀle keÀjlee nw fkeÀ GmekesÀ Keeles keÀes [sfyeì keÀj SkeÀ fôeq½ele jefMe fnleefOekeÀejr keÀes he´sføele keÀj os ~ (³en megfJeOee kegÀí yeQkeÀeW Üeje ôesì yeQEkeÀäe Üeje Yer or pee jnr nw )

®ejCe 2 - he´søekeÀ yeQkeÀ MeeKee mebj®eôeeäele fJeÊer³e mebosMe meceeOeeôe (SmeSHeÀSceSme) mebosMe lew³eej keÀjlee nw Deewj Gmes Deheôes SôeFõSHeÀìr mesJee kesÀê keÀes Yespe oslee nw ~

®ejCe 3 - mesJee kesÀê Fme mebosMe keÀes mLeeôer³e Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ (jeøì£r³e meceeMeesOeôe keÀãe, cegcyeFõ) keÀes Yespelee nw leefkeÀ Gmes Deäeues GheueyOe fôeheìeôe ceW Meefceue fkeÀ³ee pee mekesÀ ~ Jeleõceeôe ceW SôeFõSHeÀìr kesÀ 6 fôeheìeôe (meesceJeej mes Meg¬eÀJeej) ¬eÀceMe: 0930, 1030, 1200, 1300, 1500 Deewj 1600 yepes nesles nQ Deewj MefôeJeej keÀes kesÀJeue 3 fôeheìeôe ¬eÀceMe: 0930, 1030 Deewj 1200 yepes nesles nQ ~

®ejCe 4 - Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ kesÀ meceeMeesOeôe kesÀê ceW Ssmes meewoeW keÀr yeQkeÀJeej íbìôer keÀr peeler nw Deewj Fme he´Ceeuer ceW Yeeäe uesôes Jeeues yeQkeWÀ keÀr fôeJeue [sfyeì ³ee ¬esÀf[ì keÀr uesKee he´fJeqøì³eeB lew³eej keÀr peeler nQ ~ FmekesÀ he½eele yeQkeÀJeej he´søeCe mebosMe yeQkeWÀ keÀes Yespe fo³es peeles nQ ~

®ejCe 5 - he´ehlekeÀleeõ yeQkeÀ Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ mes he´ehle he´søeCe mebosMeeW keÀes he´esmesme keÀjlee nw Deewj fnleefOekeÀefj³eeW kesÀ KeeleeW ceW jefMe pecee oMeeõ or peeler nw ~

he´.6 SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer Jeleõceeôe ceW ceewpeto Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀr FõSHeÀìr he´Ceeuer mes kewÀmes yesnlej nw ?

G. FõoSHeÀìr he´Ceeuer kesÀJeue Gôe 15 kesÀêeW hej merfcele nw peneB Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ ³en megfJeOee GheueyOe keÀjelee nw, peyefkeÀ SôeFõSHeÀìr ceW Fme lejn keÀr keÀesFõ mercee ôenrb nw ke̳eeWfkeÀ ³en kesÀêr³ekeÉÀle fJe®eejOeeje hej DeeOeefjle nw ~ SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer ceW Yeeäe uesôes Jeeues yeQkeÀeW keÀr fJefYeÄe MeeKeeDeeW keÀr met®er nceejr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe nw ~ mebhe´søeCe SJeb megjãee nsleg ³en he´Ceeuer mìsì DeeöHeÀ Deeìõ lekeÀôerkeÀ keÀe Yer Ghe³eesäe keÀjler nw Deewj yesnlej äe´enkeÀ mesJee he´oeôe keÀjler nw ~

he´.7 ³en he´Ceeuer DeejìrperSme Deewj FõSHeÀìr mes kewÀmes fYeÄe nw ?

G. SôeFõSHeÀìr osMe ceW fkeÀmer SkeÀ peäen mes otmejr peäen fôefOe DeblejCe keÀr FuewkeÌì£eöfôekeÀ Yegäeleeôe he´Ceeuer nw Deewj ³en fôeJeue fôeheìeôe hej DeeOeefjle nw peyefkeÀ DeejìrperSme mekeÀue fôeheìeôe hej DeeOeefjle nw Deewj FõSHeÀìr kesÀJeue Gôe 15 kesÀêeW lekeÀ merfcele nw, peneB Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ kesÀ keÀe³eeõue³e qmLele nQ ~

he´.8 ke̳ee J³efÊeÀäele meewoeW nsleg Oeôe mebyebOer keÀesFõ mercee nw ?

G. J³efÊeÀäele meewoeW nsleg ©he³eeW mebyebOer keÀesFõ mercee fôeOeeõfjle ôenrb keÀr äeFõ nw ~

he´.9 FmekesÀ he´mebmkeÀjCe/mesJee he´Yeej ke̳ee nQ ?

G. Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ ôes 31 cee®eõ 2008 lekeÀ Fme mesJee keÀe he´mebmkeÀjCe he´Yeej cegÊeÀ jKee nw ~ yeQkeÀeW Üeje fue³es peeôes Jeeues mesJee he´Yeej keÀes mebyebfOele yeQkeÀeW kesÀ fJeJeskeÀefOekeÀej hej íes›e äe³ee nw ~ yeQkeÀeW Üeje fue³es peeôes Jeeues he´Yeej keÀe yeQkeÀJeej fJeJejCe nceejr JesyemeeFì hej GheueyOe nw ~

he´.10 ceQ ³en kewÀmes peeôe mekeÀ lee ntB fkeÀ keÀewôe keÀewôemer MeeKeeSb SôeFõSHeÀìr ceW Yeeäe ues jnr nQ ?

G. SôeFõSHeÀìr he´Ceeuer ceW Yeeäe uesôes Jeeuer yeQkeÀ MeeKeeDeeW keÀr met®er Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ Deheôer JesyemeeFì www.rbi.org.in hej he´keÀefMele keÀjlee nw ~

he´.11 DeeFõSHeÀSme keÀes[ (IFSC) ke̳ee nw ? ³en ceeFkeÀj (MICR) keÀes[ mes kewÀmes fYeÄe nw ?

G. Yeejler³e fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes[ (Indian Financial System Code-IFSC) DeãejeW Je mebK³eeDeeW hej DeeOeefjle keÀes[ nw fpemes Yeejle ceW qmLele yeQkeÀ MeeKeeDeeW keÀr hen®eeôe nsleg yeôee³ee äe³ee nw ~³en 11 mebK³eeDeeW keÀe keÀes[ nw fpemeceW he´Lece 4 mebK³ee yeQkeÀ keÀes[, Deäeuer mebK³ee keÀes fôe³eb°eCe mebK³ee kesÀ ©he ceW fjpeJeõ jKee äe³ee nw (Jeleõceeôe ceW heeB®eJes mLeeôe hej 0 Deelee nw) Deewj yeekeÀr keÀr 6 mebK³ee MeeKee keÀr hen®eeôe nsleg jKer äe³er nQ ~ ceeFkeÀj keÀes[ ceW yeQkeÀ MeeKee keÀr hen®eeôe nsleg 9 mebK³eeSb nesler nQ ~

he´.12 ceQ Deheôer yeQkeÀ MeeKee keÀe DeeFõSHeÀSme keÀes[ kewÀmes peeôe heeTBäee ?

G. Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ Üeje Deye meYer yeQkeÀeW keÀes ³en meueen or äeFõ nw fkeÀ Jes Deheôes äe´enkeÀeW keÀes peejr keÀr peeôes Jeeuer ®ewkeÀ yegkeÀeW kesÀ heÄeeW hej DeeFõSHeÀSme keÀes[ íeheW ~ Deehe Deheôer yeQkeÀ MeeKee mes mebhekeõÀ keÀj Gme MeeKee keÀe DeeFõSHeÀSme keÀes[ he´ehle keÀj mekeÀles nQ ~

he´.13 fnleefOekeÀejr kesÀ Keeles ceW pecee ôe oMeeõ³es peeôes ³ee pecee oMeeõôes ceW osjr nesôes hej ceQ fkeÀmemes mebhekeõÀ keÀj mekeÀlee ntB ?

G. Deehe Deheôer yeQkeÀ/MeeKee mes mebhekeõÀ keÀjW ~³efo ceeceues keÀe mebleesøepeôekeÀ fôeheìeôe ôenrb neslee nw lees Deehe Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ kesÀ äe´enkeÀ mesJee fJeYeeäe mes cgmcsd@rbi.org.in hej DeLeJee fôecôefuefKele keÀes he°e fueKekeÀj mebhekeõÀ keÀj mekeÀles nQ -

cegK³e cenehe´yebOekeÀ
Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ
äe´enkeÀ mesJee fJeYeeäe
he´Lece leue, Decej fyeÅu[äe
HeÀesìõ, cegcyeFõ - 400 001

he´.14 ke̳ee SôeFõSHeÀìr mes fôefOe DeblejCe nsleg yeQkeÀ Keelee nesôee DefôeJee³eõ nw ?

G. neB ~ SôeFõSHeÀìr Keeles mes Keeles ceW fôefOe DeblejCe keÀr he´Ceeuer nw ~

he´.15 ke̳ee fnleefOekeÀejr keÀe äebleJ³e yeQkeÀ MeeKee ceW Keelee nesôee DefôeJee³eõ nw ?

G. neB ~ SôeFõSHeÀìr Keeles mes Keeles ceW fôefOe DeblejCe keÀr he´Ceeuer nw ~

he´.16 ke̳ee ceQ SôeFõSHeÀìr kesÀ ceeO³ece mes fJeosMer he´søeCe he´ehle keÀj mekeÀlee ntB ?

G. Fme he´Ceeuer kesÀ Üeje kesÀJeue Yeejler³e ©he³es keÀe DeblejCe osMe ceW nr Fme he´Ceeuer ceW Yeeäe uesôes Jeeues yeQkeÀeW kesÀ yer®e fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~

he´.17 ke̳ee ceQ SôeFõSHeÀìr Üeje fJeosMe ceW fôefOe Deblefjle keÀj mekeÀlee ntB ?

G. ôenrb ~

he´.18 ke̳ee ceQ otmejs Keeles mes fôefOe he´ehle keÀjôes nsleg meewoe he´ejbYe keÀj mekeÀlee ntB ?

G. ôenrb ~

he´.19 ke̳ee ceQ SôeDeejDeeFõ (NRI) Keeles kesÀ/mes fôefOe Yespe/he´ehle keÀj mekeÀlee ntB?

G. neB, HesÀcee (FEMA) kesÀ fôe³eceeW keÀes O³eeôe ceW jKekeÀj ~

he´.20 ke̳ee äe´enkeÀ keÀes fnleefOekeÀejr kesÀ Keeles ceW ©he³eeW kesÀ ¬esÀf[ì nesôes keÀr keÀesFõ met®eôee or peeler nw ?

G. ôenrb ~ fkeÀôleg he´søekeÀ MeeKee hej äe´enkeÀ nsleg Fme DeeMe³e keÀr SkeÀ FuewkeÌì£eöfôekeÀ heeJeler lew³eej keÀr peeler nw fkeÀ fnleefOekeÀejr Üeje GmekesÀ ©he³es he´ehle keÀj fue³es äe³es nQ ~

he´.21 ³efo he´sføele Oeôe fnleefOekeÀejr kesÀ Keeles ceW pecee ôenrb neslee nw lees ke̳ee GÊeÀ OeôejefMe fôefOe Yespeôes Jeeues äe´enkeÀ keÀes Jeeheme fceue pee³esäer ?

G. neB, ³efo fnleefOekeÀejr keÀe Keelee ¬esÀf[ì ôenrb neslee nw lees GÊeÀ OeôejefMe fôefOe Yespeôes Jeeues äe´enkeÀ keÀes Jeeheme fceue pee³esäer ~

he´.22 SôeFõSHeÀìr mesJee fkeÀme mece³e lekeÀ GheueyOe jnler nw ?

G. Jeleõceeôe ceW SôeFõSHeÀìr kesÀ 6 fôeheìeôe (meesceJeej mes Meg¬eÀJeej) ¬eÀceMe: 0930, 1030, 1200, 1300, 1500 Deewj 1600 yepes nesles nQ Deewj MefôeJeej keÀes kesÀJeue 3 fôeheìeôe 0930, 1030 Deewj 1200 yepes nesles nQ ~

he´.23 äe´enkeÀ Üeje Oeôe he´søeCe kesÀ mece³e keÀewôemer DeeJeM³ekeÀ peeôekeÀefj³eeB osôer neler nQ ?

G. Oeôe he´søeCe kesÀ mece³e äe´enkeÀ keÀes fôecôefuefKele DeeJeM³ekeÀ peeôekeÀefj³eeB GheueyOe keÀjJeeôer nesler nQ -

    • fnleefOekeÀejr keÀe fJeJejCe pewmes fnleefOekeÀejr keÀe ôeece Deewj Keelee mebK³ee

    • fnleefOekeÀejr yeQkeÀ-MeeKee keÀe ôeece Deewj DeeFõSHeÀSme keÀes[

he´.24 ke̳ee he´søekeÀ äe´enkeÀ Üeje he´søeCe meewos kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr he´ehle keÀjôes keÀe keÀesFõ lejrkeÀe nw ?

G. Oeôe Yespeôes Jeeuee äe´enkeÀ he´søeCe meewos keÀr peeôekeÀejr kesÀJeue Oeôe Yespeôes Jeeuer MeeKee kesÀ ceeO³ece mes he´ehle keÀj mekeÀlee nw ke̳eeWfkeÀ he´søekeÀ MeeKee keÀes he´søeCe meewoeW keÀr qmLefle keÀr peeôekeÀejr or peeler nw ~


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष