Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

ceewfêkeÀ ôerfle 2009-10 keÀr otmejr fleceenr mecerãee hej äeJeôeõj, [eö. [r.megyyeejeJe keÀe he´sme JeÊeÀJ³e

27 DekeÌìtyej 2009

ceewfêkeÀ ôerfle 2009-10 keÀr otmejr fleceenr mecerãee hej
äeJeôeõj, [eö. [r.megyyeejeJe keÀe he´sme JeÊeÀJ³e

"Deepe megyen he´cegKe yeQkeÀeW kesÀ he´OeeôeeW kesÀ meeLe cesjr SkeÀ yewþkeÀ ngFõ peneB neue keÀr Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW hej nceôes ®e®eeõ keÀr Deewj peneB ceQôes Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ceewfêkeÀ ôerfle keÀr otmejr fleceenr mecerãee keÀr ÁeesøeCee keÀr Fme ôerfle mecerãee kesÀ oewj ceW nceôes mìskeÀOeejkeÀeW keÀr J³eehekeÀ ÞesfCe³eeW mes hejeceMeõ fkeÀ³ee Deewj GôekesÀ fJe®eejeW keÀes megôee~

yeQkeÀ meeceeô³ele: fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôerfle ©Peeôe keÀe mJeeäele keÀjles nQ~ Jes °eÝCe he´JeeneW fJeMesøekeÀj keÉÀføe Deewj J³eqøì, ueÁeg Deewj ceO³ece GÐeceeW hej JeÉf× keÀes hegôepperõfJele keÀjôes keÀr mene³elee kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ oyeeJeeW hej mencele ngS~ GôneWôes GuuesKe fkeÀ³ee fkeÀ peyefkeÀ Dee|LekeÀ äeflefJefOe keÀes jsKeebfkeÀle keÀjôes ceW leser Dee äeFõ nw °eÝCe ceeBäe ceW ®eghher yeôer ngFõ nw ke̳eeWfkeÀ yee¿e Deewj Áejsuet äewj-yeQkeÀ ñeesleeW mes fJeÊer³e mene³elee lekeÀ hengB®e GuuesKeôer³e ªhe mes Deemeeôe nes äeFõ nw~ yeQkeÀeW ôes cenmetme fkeÀ³ee fkeÀ Deeäes ®euekeÀj °eÝCe JeÉf× mebYeeJeôeeSB DeôegketÀue yeôer jnWäer~ °eÝCe Meg©Deele kesÀ DeueeJee ³en ®e®eeõ fJeMesøe cegÎeW, pewmes fkeÀ MeeKee he´efOekeÀjCe hej ôeFõ GoejrkeÉÀle ôerfle, he´eJeOeeôerkeÀjCe ceeôeoC[eW ceW hefjJeleõôe, cetueYetle megfJeOee keÀes fJeÊer³e mene³elee, cegêe he´yebOe, he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e °eÝCe he´ceeCehe°e (herSmeSuemer) Deewj yeW®eceekeõÀ cetue GOeej oj hej keÀe³eõoue keÀr DeôegMebmeeDeeW hej keWÀfêle jnr~ yeQkeÀeW ôes MeeKee he´efOekeÀjCe hej GoejrkeÉÀle ôerfle keÀe mJeeäele fkeÀ³ee pees GôekesÀ Deôegmeej GoejrkeÉÀle keÀejesyeejr he´flefôefOe he´fleoMeõ kesÀ meeLe fceuekeÀj fJeÊer³e meceeJesMeôe Deewj °eÝCe he´Jeen ceW JeÉf× keÀes he´eslmeefnle keÀjsäee~ peneB lekeÀ yeQkeÀeW Üeje cetueYetle megfJeOee fJeÊer³e mene³elee keÀe mebyebOe nw, ³en fJe®eej Lee fkeÀ peyefkeÀ yeQkeÀeW keÀr cetueYetle megfJeOee fJeÊer³e mene³elee ceW SkeÀ YetfcekeÀe nw Deblele: Fmes orÁeeõJefOe mebmLeeäele fôeJesMekeÀeW keÀr menYeefäelee kesÀ meeLe kebÀheôer yeeöC[ yeeeej kesÀ ceeO³ece mes fkeÀ³ee peeôee ®eefnS~ yeQkeÀeW ôes DeblejCe fJeÊe heesøeCe keÀr YetfcekeÀe keÀr hen®eeôe keÀr Deewj GuuesKe fkeÀ³ee fkeÀ Jes Fme ceeceues hej Yeejler³e cetueYetle megfJeOee fJeÊe kebÀheôer fuefceìs[ (DeeFDeeFSHeÀmerSue) kesÀ meeLe keÀe³eõ keÀj jns nQ~ peyefkeÀ yeQkeÀeW ôes JeefCeqp³ekeÀ Yet-mebheoe fôeJesMeeW hej he´eJeOeeôerkeÀjCe Dehesãee ceW JeÉf× kesÀ he´mleeJe keÀe mJeeäele fkeÀ³ee, GôneWôes he´eJeOeeôerkeÀjCe megjãee keÀr äeCeôee ceW keÀflehe³e mebMeesOeôe megPeeS leLee kegÀí Deewj mece³e keÀr ceeBäe keÀr~ fjeJeõ yeQkeÀ ôes ôeesì íBìeFõ ceMerôeeW mefnle DeeOegfôekeÀ he´ewÐeesfäekeÀr kesÀ Ghe³eesäe kesÀ cenÊJe hej yeue fo³ee~ SkeÀ meeceeô³e YeeJeôee Ler fkeÀ he´eLefcekeÀleehe´ehle ães°e °eÝCe he´ceeCehe°eeW (herSmeSueSme) kesÀ äegCe Deewj oesøeeW keÀr meeJeOeeôer mes peeB®e keÀr peeS pewmee fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ ôes he´mleefJele fkeÀ³ee nw~ yeQkeÀeW mes Deeäe´n fkeÀ³ee äe³ee fkeÀ Jes mesfceôeejeW, keÀe³eõMeeueeDeeW Deefo kesÀ ceeO³ece mes yeW®eceekeõÀ cetue GOeej oj (yerherSueDeej) hej keÀe³eõoue keÀr DeôegMebmeeDeeW hej ®e®eeõ Megª keÀjeSb~

JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee

pegueeFõ 2009 ceW ngFõ fheíuer mecerãee kesÀ mece³e mes JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee ceW ¢qøìäees®ej megOeej nes jne nw~ ³en megOeej GYejler yeeeej DeLeõJ³eJemLeeDeeW, fJeMesøekeÀj SfMe³ee ceW Glheeoôe fJemleej mes Oe mece|Lele nw~ otmejr fleceenr ceW fJeée Glheeoôe ceW megOeej Dee³ee nw, fJefôeceeõCe äeflefJefOe ôes eesj hekeÀ›e nw, J³eeheej keÀr qmLefle De®ír jnr nw, fJeÊer³e yeeeej qmLefle³eeB megOej jnr nQ Deewj peesfKece uesôes keÀr YetKe Jeeheme ueewì jnr nw~ Mes³ej yeeeejeW ceW leser mes De®ír qmLefle Deeôes kesÀ keÀejCe yeQkeÀeW keÀes Deheôes legueôehe°e keÀr qmLefle megOeejôes kesÀ fueS hetBper pegìeôee Deemeeôe nes äe³ee nw~ leLeefhe, E®eleeSb fHeÀj Yer nQ fkeÀ ³en megOeej ye›e keÀceeesj nw~ neueebfkeÀ Glheeoôe fHeÀj mes eesj hekeÀ› jne nw Deewj yesjeseäeejr 10 he´fleMele mes DefOekeÀ yeŸôes keÀr mebYeeJeôee nw~ Kejeye legueôehe°eeW, DefOekeÀ ãecelee Deewj fJeÊer³e yeeOeeDeeW kesÀ ®eueles fôeJesMe keÀr qmLefle Yer keÀceeesj yeôes jnôes keÀr DeeMee nw~ yeQkeÀeW keÀe uegŸkeÀôee peejr nw~ fJeée J³eeheej SkeÀ Jeøeõ henues kesÀ Deheôes mlej mes DeYer Yer ôer®es yeôee ngDee nw~ kegÀue fceueekeÀj peneB JewféekeÀ Dee|LekeÀ mebYeeJeôeeSb megOejr nQ Jenrb Dee|LekeÀ qmLefle megOejôes keÀr äefle Deewj Jenôer³elee kesÀ yeejs ceW Defôeq½eleleeSb keÀe³ece nQ~

Yeejler³e DeLeõJ³eJemLee

Yeejle ceW Yer DeLeõJ³eJemLee kesÀ `heuee³eôe Jesäe' lekeÀ hengB®eôes Deewj hegôe: JeÉf× keÀr heìjr hej Jeeheme ueewìôes kesÀ fôeq½ele mebkesÀle foKeeFõ osôes ueäes nQ~ ³en meye fôe³eeõleeW kesÀ keÀce nesôes Deewj 1972 kesÀ yeeo kesÀ meyemes Ye³ebkeÀj metKes keÀr qmLefle kesÀ yeeJepeto nw~ neue nr kesÀ cenrôeeW ceW DeewÐeesfäekeÀ ães°e kesÀ fôeøheeoôe ceW GuuesKeôer³e megOeej Dee³ee nw~ osMer Deewj fJeosMer fJeÊer³e qmLefle³eeW ceW heueìeJe keÀe ©Ke nw~ hetBper he´JeeneW ceW fHeÀj mes peeôe Dee äeFõ nw~ he´eLefcekeÀ hetBper yeeeej keÀr äeflefJefOe ôes eesj hekeÀ› fue³ee nw Deewj yeQkeÀ mes Flej Áejsuet ñeesleeW mes fôeOer³eôe Deemeeôe ngDee nw~ ®euefôefOe qmLefle³eeB megäece yeôer jnr nQ Deewj y³eepe ojW cegêe SJeb ¬esÀf[ì yeeeejeW ceW ôejce he›r nQ~

kegÀí E®eleeSb DeYer Yer keÀe³ece nQ~ cegêemHeÀrfle yeŸôes kesÀ mheøì mebkesÀle nQ Deewj ³es DefOekeÀebMele: Deehet|le keÀr Deesj mes fJeMesøe ªhe mes KeeÐeeÄe cetu³eeW mes GlheÄe nes jns nQ~ fôeper GheYeesäe ceeBäe ôes DeYer Yer eesj ôenrb hekeÀ›e nw~ keÉÀføe Glheeoôe ceW fäejeJeì keÀr mebYeeJeôee nw~ mesJee ães°e keÀr JeÉf× he´JeÉfÊe mes ôer®es yeôer ngFõ nw~ yeQkeÀ ¬esÀf[ì ceW JeÉf× melele cebo nw~

mejkeÀejr GOeej

fyeôee fkeÀmer mecem³ee kesÀ Yeejr mejkeÀej yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀe he´yebOeôe fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ fueS SkeÀ he´cegKe ®egôeewler jnr nw~ fôeYeeJehejkeÀ ceewfêkeÀ ¢qøìkeÀesCe kesÀ Deôegªhe fjeJeõ yeQkeÀ ôes Fme GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀes he´eLefcekeÀ ®euefôefOe GheueyOe keÀjeôes kesÀ fueS Keguee yeeeej hefj®eeueôeeW (DeesSceDees) Deewj yeeeej qmLejrkeÀjCe ³eespeôee (SceSmeSme) keÀes KeesuekeÀj Deheôer osMer Deeqmle³eeB yeŸeF¥~ 2009-10 ceW Deye lekeÀ keWÀê mejkeÀej ôes Deheôee fôeJeue yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce 80 he´fleMele (3,19,911 keÀjes› ©heS) hetje keÀj fue³ee nw Deewj jep³e mejkeÀejeW ôes yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce kesÀ ceeO³ece mes 58,683 keÀjes› ©heS (fôeJeue) pegìeS nQ~ yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce kesÀ he´ejbYe ceW nr hetje nes peeôes (He´bÀì ueesE[äe) kesÀ keÀejCe 2009-10 keÀr Mesøe DeJefOe ceW keWÀê mejkeÀej kesÀ yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce kesÀ Debleäeõle fôeJeue Defäe´ce ueäeYeäe 62,500 keÀjes› ©heS nr neWäes~ Fme fôeäeõce kesÀ äegCe-oesøeeW hej fJe®eej keÀjôes kesÀ DeeOeej hej yeQkeÀeW kesÀ fueS hefjhekeÌJelee lekeÀ Oeefjle (S®eìrSce) fôeJesMe mercee yeŸeôes kesÀ fJeøe³e hej ®e®eeõ kesÀ meboYeõ ceW fjeJeõ yeQkeÀ ôes ³en fôeCeõ³e fue³ee nw fkeÀ S®eìrSce Deôegheele yeŸeôee þrkeÀ ôenrb nw~

®euefôefOe keÀr qmLefle Deewj y³eepe ojW

®euefôefOe keÀr qmLefle ôeJebyej 2008 kesÀ ceO³e mes mebleesøepeôekeÀ jnr pees ®euefôefOe mecee³eespeôe megfJeOee (SueSSHedÀ), fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ceeO³ece kesÀ Deôleäeõle owfôekeÀ DeeOeej hej 1,20,000 keÀjes› ©. kesÀ ueäeYeäe ye›r cee°ee ceW Kehele mes mheøì nw~ DefOekeÀebMe JeefCep³e yeQkeÀeW Üeje Deheôer peceejefMe keÀr ojW keÀce keÀjôes mes fôefOe keÀr ueeäele keÀce nes äe³er nw fpememes yeQkeÀ Deheôer GOeej ojW keÀce keÀj heeS nQ~

JeÉf× hefj¢M³e

®eeuet cetu³eebkeÀôe ceW 2009-10 kesÀ mekeÀue osMer Glheeo kesÀ fueS JeÉf× he´ekeÌkeÀueôe TOJeõäeecer he´JeÉfÊe kesÀ meeLe 6.0 he´fleMele jne pees pegueeFõ mecerãee ceW DehefjJe|lele jne~ Fmemes keÉÀføe Glheeoôe ceW kegÀí keÀcer keÀr mebYeeJeôee nw ke̳eeWfkeÀ ofãeCe heq½ecer ceeôemetôe Fme Jeøeõ, 1972 mes DeyelekeÀ meyemes keÀcepeesj jnr nw fpememes keÉÀføe HedÀmeueeW keÀr Dee³e Deewj SkeÀ› ães°eHeÀue he´YeefJele ngDee nw uesfkeÀôe DeeweÐeesfäekeÀ Glheeoôe ceW DefOekeÀ lespes mes megOeej ngDee nw~

cegêemHedÀefle hefj¢M³e

LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ kesÀ DeeOeej hej cegêemHedÀefle leLee fJefôece³e GheYeesÊeÀe cetu³e met®ekeÀebkeÀ cegêemHedÀefle Ghee³eeW kesÀ yer®e J³eehekeÀ Deblej kesÀ ceÎsôepej neue nr ceW cegêemHedÀefle cetu³eebkeÀôe GÊejesÊej pefìue nes äe³ee nw~ ³en qmLefle osMe kesÀ keÀFõ YeeäeeW ceW keÀce Jeøeeõ Deewj metKes keÀr qmLefle mes Deewj Kejeye nes äeFõ~ GheYeesÊeÀe cetu³e met®ekeÀebkeÀ oes DebkeÀeW ceW nw uesfkeÀôe LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ keÀce jne nw~

heC³e cetu³eeW ceW JewféekeÀ he´JeÉfÊe Deewj osMer ceebäe-Deehet|le Mesøe keÀes O³eeôe ceW uesles ngS cee®eõ 2010 kesÀ Deble ceW LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ cegêemHedÀefle keÀe cetue Deôegceeôe TOJeõäeecer he´JeÉfÊe kesÀ meeLe 6.5 he´fleMele hej jKee äe³ee nw~ ³en pegueeFõ 2009 keÀr mecerãee ceW Deôegceefôele 5.0 he´fleMele keÀr LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ cegêemHedÀefle mes DefOekeÀ nw~ FmekeÀe keÀejCe nw TOJeõcegKer peesfKece keÀe nesôee~

cegêe Deehet|le

Jeøeõ 2009-10 keÀr Mesøe DeJefOe ceW mejkeÀej keÀr Deewj JeefCep³e ães°e keÀr GOeej DeeJeM³ekeÀlee keÀes O³eeôe ceW uesles ngS pegueeFõ 2009 keÀr mecerãee ceW cegêe Deehet|le ceW fôeOeeõfjle 18 he´fleMele keÀr JeÉf× keÀe meebkesÀflekeÀ Deôegceeôe mebMeesfOele keÀjles ngS 17 he´fleMele jKee äe³ee nw~ FmekesÀ Deôegªhe Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW keÀr mekeÀue peceejefMe³eeW ceW 18 he´fleMele lekeÀ JeÉf× nesôes keÀe Deôegceeôe ueäee³ee äe³ee nw~ mecee³eesfpele KeeÐeslej °eÝCe, meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ Ghe¬eÀceeW kesÀ yeeC[/f[yeW®ej/Mes³ejeW Deewj fôeper keÀehee÷jsì ães°e leLee JeefCeqp³ekeÀ he°e ceW fôeJesMe mefnle, ceW JeÉf× Yer henues fôeOeeõfjle 20 he´fleMele mes keÀce keÀjles ngS 18 he´fleMele nesôes keÀe Deôegceeôe ueäee³ee äe³ee nw~ yeQkeÀeW mes HedÀfj mes Deeäe´n fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ Jes °eÝCe fJemleej keÀjôes kesÀ Deheôes he´³eeme ye{eSb pees JeÉf× kesÀ hegôe©pperJeôe kesÀ fueS cenlJehetCeõ nw~

megOeej keÀe he´yebOe : kegÀí cegÎs

fJeéeYej ceW Deewj meeLe nr Yeejle ceW O³eeôe mebkeÀì kesÀ he´yebOe hej fìkeÀe ngDee nw~ fôecôefuefKele keÀejCeeW mes Yeejle kesÀ fueS ôerfleäele ogfJeOeeSb kegÀí cenlJehetCeõ ceeceueeW ceW GÄele DeLeõJ³eJemLeeDeeW leLee meeLe nr Deô³e GYejler yeeeej DeLeõJ³eJemLeeDeeW mes Deueäe nQ :

 • FôeceW mes yengle mes osMeeW keÀes cegêemHeÀrfle keÀe lelkeÀeue peesfKece ôenrb nw peyefkeÀ Yeejle cegêemHeÀrfle kesÀ megOeej kesÀ fueS mef¬eÀ³e ªhe mes meeceôee keÀj jne nw~

 • Yeejle kesÀ meeceôes Áejsuet GheYeesäe leLee fôeJesMe ceeBäe mebYeeueôes keÀr ®egôeewler jnr nw peesfkeÀ nceejr JeÉf× kesÀ heejbhefjkeÀ, he´cegKe [£eFJej nw~ ³eÐefhe, Áejsuet JemlegSb, Yeejle keÀr HeÀceõ Deewj fJeÊer³e mebmLeeSb Defäe´ce DeLeõJ³eJemLee Jeeues osMeeW kesÀ fJekeÉÀle legueôe he°e keÀr lejn he´yeue GÐeesäe ôenrb keÀj hee jnr nw~

 • Yeejle ceW DeLeõJ³eJemLee heejbhefjkeÀ ªhe mes Defäe´ce DeLeõJ³eJemLee Jeeues osMeeW, peneB ceeBäe DeeOeefjle jnler nw, kesÀ fJehejrle fôe³ebf°ele ªhe ceW jnr nw~ Deehet|le yeeO³elee pees fkeÀ keÀceeesj ceeBäe kesÀ ®eueles mebkeÀì kesÀ mece³e fôe³ebf°ele ªhe ceW jnr nw Jen Deye hegôe: GYejsäer Deewj JeemleJe ceW yeeO³ekeÀejr nes peeSäer~

 • Yeejle ye›s hewceeôes hej oes Áeeìs Jeeuer GYejler DeLeõJ³eJemLee ³eLee jepekeÀesøer³e Deewj ®eeuet Keelee Áeeìs Jeeuer DeLeõJ³eJemLee Jeeues osMeeW ceW mes SkeÀ jne nw~

fôeäeõceôe ôerfle

hetjs fJeée ceW fJemleÉle ceewfêkeÀ mJeªhe mes yeenj fôekeÀueôes kesÀ mece³e Deewj lejlerye hej mef¬eÀ³e ªhe mes JeeofJeJeeo neslee jne nw~ nceejs ôerfleäele {eB®es ceW `fôeäeõceôe' keWÀêr³e cegÎe Yer jne nw~ fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ fueS ®egôeewler Fme yeele keÀr jnr nw fkeÀ cetu³e qmLejlee mes mecePeewlee fkeÀS yeäewj Jemetuer he´f¬eÀ³ee keÀes yesnlej yeôeeôee nw~ JeÉf×keÀejkeÀ fJeuebye mes fôekeÀueôee ®eenles nQ peyefkeÀ cegêemHeÀrfle lJefjle fôeäeõce ®eenler nw~ mece³e-hetJeõ fôeäeõceôe keÀceeesj JeÉf× keÀes äe›ye›e mekeÀlee nw peyefkeÀ fJeuebfyele fôeäeõceôe cegêemHeÀrfle mebYeeJeôeeDeeW keÀr mebYeeJ³elee keÀes yeŸe mekeÀlee nw~ FmekeÀr yeen mes uesôeosôe he´yebOeôe hej fJeMesøe O³eeôe osôee nesäee~

ceewfêkeÀ meceÉf× kesÀ heãe Deewj fJejesOe kesÀ lekeõÀ hej nceôes DeO³e³eôe fkeÀ³ee~ ³es lekeõÀ ôerfle mecerãee omleeJese kesÀ fueS äeS nQ~ Fme mece³e hej Gf®ele fôeCeõ³e ³en nesäee fkeÀ `fôeäeõceôe' kesÀ ¬eÀce keÀes ³eLeesf®ele ªhe mes Fme lejn mes Deheôee³ee peeS leefkeÀ Jemetuer he´f¬eÀ³ee ceW yeäeõj keÀesFõ ©keÀeJeì ueeS cegêemHeÀrfle DehesãeeSb peneB nQ Jenrb yeôer jnW~

ceewfêkeÀ ôerfle ©Peeôe

GÊeÀ meceäe´ cetu³eebkeÀôe kesÀ DeeOeej hej Jeøeõ 2009-10 kesÀ DeJeMesøe DeJefOe kesÀ fueS ceewfêkeÀ ©Peeôe fôecôeeôegmeej jnsäee:

 • cegêemHeÀrfle keÀr he´JeÉfÊe hej melekeõÀ fôeäeen jKeW leLee ôerfle mecee³eespeôe Üeje he´YeeJer {Bäe mes lelhejlee hetJeõkeÀ cegêemHeÀrfle DehesãeeDeeW keÀes fôe³ebf°ele keÀjôes kesÀ fueS lew³eej jnW~

 • ®euefôefOe qmLefle hej yeejrkeÀr mes fôeäejeôer jKeôee Deewj GmekeÀe mef¬eÀ³e he´yebOeôe keÀjôee leefkeÀ ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ GlheeokeÀ ães°eeW keÀr °eÝCe ceeBäe he³eeõhle ªhe mes hetjr keÀjôes kesÀ meeLe-meeLe cetu³e qmLejlee Deewj fJeÊer³e qmLejlee Yer yeôeeFõ jKer peeler nw~

 • cetu³e qmLejlee Deewj fJeÊer³e qmLejlee kesÀ meeLe-meeLe ceewfêkeÀ Deewj y³eepe oj yeôeeS jKeôee pees JeÉf× he´f¬eÀ³ee keÀes mece|Lele keÀjs~

Deeäeecer heLe

fjeJeõ yeQkeÀ meceäe´ ªhe mes cetu³e qmLefle hej fôeäejeôer jKeôee peejr jKesäee Deewj meeceôes DeeôesJeeues meceqøì DeeLeõkeÀ qmLefle³eeW Üeje Dehesfãele MerÁe´ Deewj he´YeeJer ªhe mes Ghee³e keÀjsäee~

ceewfêkeÀ ôerfle kesÀ Ghee³e

fHeÀueneue, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes fôeCeõ³e fue³ee nw  fkeÀ ôerfleäele fjhees oj keÀes 4.75 he´fleMele hej fjJemeõ fjhees oj keÀes 3.25 he´fleMele hej leLee yeQkeÀeW kesÀ merDeejDeej keÀes GôekeÀr fôeJeue ceeBäe Deewj mece³e os³elee kesÀ 5 he´fleMele hej DehefjJe|lele jKee peeS~

`fôeäeceõôe' kesÀ he´Lece ®ejCe ceW fôecôefuefKele Ghee³e Meefceue nQ :

 • meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele (SmeSueDeej) keÀes henues ceeBäe Deewj mece³e os³elee kesÀ 25 he´fleMele mes ÁeìekeÀj 24 he´fleMele fkeÀ³ee äe³ee Lee, Deye Fmes hegôe: 25 he´fleMele fkeÀ³ee peelee nw~

 • fôe³eeõle °eÝCe hegôe: fJeÊeheesøeCe megfJeOee keÀr mercee keÀes hee°e Mesøe fôe³eeõle °eÝCe kesÀ 50 he´fleMele lekeÀ yeŸe³ee äe³ee Lee, Deye Fmes hegôe: mebkeÀì-hetJeõ kesÀ 15 he´fleMele kesÀ mlej hej uee³ee äe³ee nw~

 • (i) Deôegmetf®ele JeefCeqp³ekeÀ yeQkeÀeW nsleg fJeMesøe hegôe: fJeÊe heesøeCe megfJeOee; leLee (ii) Deôetmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW [c³et®egDeue HeÀC[eW (SceSHeÀ) keÀes fôefOe³eeB he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS], äewj-yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW (SôeyerSHeÀmer) leLee DeeJeeme fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW (S®eSHeÀmer) keÀes or peeôes Jeeuer oes DeheejbhefjkeÀ fJeÊeheesøeCe megfJeOeeDeeW keÀes legjble he´YeeJe mes Kelce fkeÀ³ee peelee nw~

Yeejler³e meceeMeesOeôe fôeäece fuefceìs[ kesÀ meeLe fkeÀS peeôes Jeeues mebheeéerõkeÉÀle GOeej Deewj °eÝCeoe³er yeeO³elee (meryerSueDees) Jeeues osôeosôeeW mes GlheÄe nesôesJeeuer Deôegmetf®ele yeQkeÀeW keÀr os³eleeSb Deye ôekeÀor Deejfãele Deôegheele yeôeeS jKeôes kesÀ DeOerôe neWäer~

fJekeÀemeelcekeÀ fJefôe³eecekeÀ cegÎs

Deye ceQ fJekeÀemeelcekeÀ leLee fJefôe³eecekeÀ cegÎeW hej Deelee ntB~ Deô³e DefOekeÀebMe osMeeW kesÀ cegkeÀeyeues Yeejle Fme mebkeÀì mes keÀce he´YeefJele ngDee nw hej fHeÀj Yer Yeejle keÀes Fme mebkeÀì mes kegÀí merKe fceuer nw fpeôeceW Meefceue nQ : (i) he´Ceeueräele leLee mebmLeeäele mlej hej fJefôe³eceôe keÀes Deewj meg¢Ÿ keÀjôee; (ii) Deheôes he³eõJesãeCe keÀes Deewj DefOekeÀ he´YeeJer leLee cetu³e-mebJe|Oele yeôeeôee; Deewj (iii) peesfKece he´yebOeôe ceW Deheôes keÀewMeue keÀes megOeejôee~ FmekesÀ DeueeJee, nceejs fueS DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ fJeÊer³e meceeJesMeôe keÀr ®egôeewfle³eeW keÀe mef¬eÀ³e ªhe mes meeceôee fkeÀ³ee peeS~ nceôes pees kegÀí keÀejõJeeF³eeB keÀr nQ ceQ GôekeÀe GuuesKe keÀjôee ®eentBäee~

fJeÊer³e qmLejlee

 • fomebyej 2009 lekeÀ Yeejle keÀr henuer fJeÊer³e qmLejlee fjheesìõ peejr keÀjôee~

y³eepe ojW

 • yeW®eceekeõÀ cetue GOeej oj (yerherSueDeej) he´Ceeuer hej äefþle keÀe³eõ mecetn keÀr fmeHeÀefjMeeW hej HeÀr[yewkeÀ fceueôes kesÀ Ghejeble fJe®eej keÀjôee~

fJeÊer³e yeeeej Glheeo

 • mecegf®ele megjãee ceeôekeÀeW kesÀ DeOerôe fôeJeemer meÊeeDeeW nsleg keÀejheesjsì yeeC[ kesÀ fueS meeOeejCe DeesJej-fo-keÀeGBìj (Deesìrmer) SkeÀue ôeeceJeeues ¬esÀf[ì f[HeÀeuì mJewhe (mer[rSme) Megª keÀjôes keÀe he´mleeJe~ yeeeej menYeefäe³eeW kesÀ meeLe fJe®eej-fJeceMeõ keÀjôes kesÀ Ghejeble hefj®eeueôe mebyebOer {eB®es keÀes Debflece ªhe fo³ee peeSäee~

 • he´fleqøþle Mes³ej yeeeejeW keÀes Jeleõceeôe ªhe³ee-DecejrkeÀr [eöuej meewoeW kesÀ DeflefjÊeÀ ©he³ee-³etjes, ©he³ee-heeGB[ mì\ueäe, ©he³ee-peeheeôer ³esôe kesÀ keÀjWmer pees›eW ceW keÀjWmer YeeJer meewoeW kesÀ he´mleeJe keÀr Deôegcefle or~

fJefôe³eecekeÀ Ghee³e

 • `ceeôekeÀ Deeqmle³eeW' kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle JeefCep³e mebheoe ães°e keÀes Defäe´ceeW kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ he´eJeOeeôerkeÀjCe keÀes 0.4 he´fleMele mes 1.0 he´fleMele yeŸe fo³ee äe³ee~

 • Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW kesÀ Áejsuet äewj-ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ kesÀ fueS Jeleõceeôe MeeKee he´efOekeÀjCe ôerfle keÀes Goej yeôee³ee äe³ee~

 • yeQkeÀeW keÀes ®ejCeye× ªhe mes DeblejCe fJeÊe heesøeCe fôeJesMeeW kesÀ fueS hetBper yeŸeôes keÀr Deôegcefle or äeFõ~

 • yeQkeÀeW keÀes DeôepeõkeÀ Deeqmle³eeW (SôeherS) leLee DeqmLej he´eJeOeeôeeW kesÀ fueS fJefMeøì he´eJeOeeôeeW Jeeuer Deheôer he´eJeOeeôerkeÀjCe megäecelee keÀes yeŸeôes kesÀ fueS metf®ele fkeÀ³ee äe³ee leefkeÀ DeqmLej he´eJeOeeôeeW mefnle GôekeÀe kegÀue he´eJeOeeôerkeÀjCe megjãee Deôegheele fmelebyej 2010 lekeÀ 70 he´fleMele nes peeS~

 • meg¢Ÿ ãeflehet|le ôerfle³eeW kesÀ mebyebOe ceW fôeper ães°e Deewj fJeosMer yeQkeÀeW keÀes foMee-fôeo÷³ee peejr keÀjôee~

 • cetueYetle megfJeOee hefj³eespeôeeDeeW kesÀ fJeÊeheesøeCe kesÀ fueS Deheôer kegÀue Deeqmle³eeW kesÀ ô³etôelece 75 he´fleMele Oeefjlee Jeeuer mebmLeeDeeW keÀes `cetueYetle megfJeOee äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer' kesÀ ªhe ceW hefjYeeføele äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀr SkeÀ ÞesCer Megª keÀjôee~

 • cetueYetle megfJeOee äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes yeQkeÀeW kesÀ fôeJesMeeW keÀr peesfKece Yeefjlee keÀes yee¿e °eÝCe cetu³eebkeÀôe mebmLeeDeeW (FmerSDeeF) Üeje äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀes or äe³er °eÝCe jsEìäe mes pees›ôee~

fJeÊer³e meceeJesMeôe

 • yeQkeÀeW keÀes (i) keÀejesyeej he´flefôefOe³eeW (yermer) kesÀ ªhe ceW DeflefjÊeÀ mebmLeeDeeW keÀr fôe³egfÊeÀ leLee (ii) yermer kesÀ ceeO³ece mes mesJee he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS äe´enkeÀeW mes ³eLeesf®ele mesJee he´Yeej heejoMerõ ªhe mes Jemetue keÀjôes keÀr Deôegcefle osôee~

 • cee®eõ 2011 lekeÀ 2,000 mes DefOekeÀ peôemebK³eeJeeues he´l³eskeÀ äeebJe ceW yeQEkeÀäe mebmLeeDeeW kesÀ ceeO³ece mes yeQEkeÀäe mesJeeSb GheueyOe keÀjeôes kesÀ fueS Deäe´Cer yeQkeÀeW keÀes cee®eõ 2010 lekeÀ ªhejsKee lew³eej keÀjôes kesÀ fueS keÀoce Gþeôes kesÀ mebyebOe ceW metf®ele keÀjôee~

 • he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e GOeej he´ceeCehe°e (herSmeSuemer) Megª keÀjôes ceW fôefnle cegÎeW keÀr peeb®e kesÀ fueS keÀe³eõkeÀejr oue keÀe äeþôe keÀjôee~

cegêe he´yebOeôe

 • yeQkeÀeW keÀes Deheôer meYer MeeKeeDeeW ceW ôeesì mee\ìäe ceMerôe fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Deôegceesfole ªhejsKee kesÀ Deôegmeej ®ejCeye× ªhe mes mLeefhele keÀjôes kesÀ fueS DefôeJee³eõ keÀjôee~"

per. jÁegjepe
Ghe cenehe´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/632

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष