Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

ceewfêkeÀ ôerfle 2009-10 keÀr henuer fleceenr mecerãee [eö [r. megyyeejeJe, äeJeôeõj keÀe he´sme JeÊeÀJ³e

28 pegueeFõ 2009

ceewfêkeÀ ôerfle 2009-10 keÀr henuer fleceenr mecerãee
[eö [r. megyyeejeJe, äeJeôeõj keÀe he´sme JeÊeÀJ³e

"Deepe megyen ceQôes cegK³e yeQkeÀeW kesÀ he´cegKeeW kesÀ meeLe yewþkeÀ keÀr nw, fpemeceW nceôes 2009-10 keÀr Mesøe DeJefOe nsleg fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ceewfêkeÀ ôerfle keÀr ÁeesøeCee Deye lekeÀ ngFõ meceqøì Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW kesÀ DeeueeskeÀ ceW keÀr nw Fme yewþkeÀ mes fjeJeõ yeQkeÀ leLee JeefCep³e yeQkeÀeW keÀes SkeÀ otmejs kesÀ ¢qøìkeÀesCe keÀes mecePeôes Deewj GmekeÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes keÀe cenlJehetCeõ DeJemej fceuee nw~

yeQkeÀjeW ôes meeceeô³ele: fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôerfle ©Peeôe keÀe mJeeäele fkeÀ³ee~ GôneWôes cenmetme fkeÀ³ee fkeÀ ôerfle ojeW hej ³eLeeqmLefle y³eepe oj he´l³eeMeeDeeW keÀes J³eJeqmLele keÀjsäer fpememes fôeJesMe ceeBäe ceW Gíeue nesäee~ GôneWôes ³en mebkesÀle fo³ee fkeÀ Jes Áejsuet DeLeõJ³eJemLee ceW hegôeperõJeôe kesÀ mebkesÀle osKe jns nQ Deewj DeeMee keÀjles nQ fkeÀ Jeøeõ keÀr otmejr íceenr ceW °eÝCe ceeBäe ceW lesper DeeSäer~ Fme meboYeõ ceW ceQôes fJeMesøekeÀj keÉÀføe Deewj meceqøì, ueÁeg Deewj ceO³ece GÐeceeW ceW °eÝCe he´Jeen ceW JeÉf× keÀr DeeJeM³ekeÀlee hej eesj fo³ee nw~ yeQkeÀeW keÀr E®elee ³en nw fkeÀ GôekeÀr os³elee mebj®eôee peceejefMe³eeW keÀr cer³eeor {eB®es ceW keÀcer kesÀ meeLe íesìr nesler pee jnr nw peyefkeÀ Deeqmle mebj®eôee, orÁeeõJefOe °eÝCe fJeMesøekeÀj cetueYetle megfJeOee kesÀ ngS fnmmes kesÀ keÀejCe ye›r nesler pee jnr nw~ keÀFõ yeQkeÀeW ôes ³en GuuesKe Yer fkeÀ³ee fkeÀ ®eeuet Deewj ye®ele (merSSmeS) peceejefMe³eeW keÀe fnmmee Áeì jne nw pees GôekesÀ fôeJeue y³eepe cee|peôeeW (SôeDeeFSce) hej oyeeJe [euesäee~ peneB lekeÀ °eÝCe äegCeJeÊee keÀe mebyebOe nw, yeQkeÀeW keÀe fJe®eej Lee fkeÀ DeôepeõkeÀ Deeqmle³eeW (SôeherS) fJeMesøekeÀj äewj-peceeôeler KeC[eW ceW yeŸeslejr keÀr DeeMee nw ³eÐefhe Jes he´yebOe-³eesä³e yeôer jnWäer~ Deeäes yeesueles ngS meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ yeQkeÀeW ôes Deheôes Deeqmle mebfJeYeeäe ceW peesfKece Yeefjle Deeqmle fJemleej kesÀ ªhe ceW hetBper mebäe´nCe keÀr DeeJeM³ekeÀlee hej eesj fo³ee~

JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee

JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee ceW mLeef³elJe kesÀ DeejbfYekeÀ mebkesÀle foKe jns nQ hej DeYer fHeÀj mes Gþ Ke›s nesôes keÀr (fjkeÀJejr) qmLefle ôenrb nw~ keÀFõ he´cegKe Deäe´Cer DeLeõJ³eJemLeeDeeW keÀr Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW keÀr fäejeJeì keÀr jHeÌleej ceW keÀcer DeeFõ nw, fôe¬eÀr³e °eÝCe yeepeej ceW nue®eue Megª ngFõ nw leLee FõkeÌJeìr yeepeej ceW megOeej Megª nes äe³ee nw~ neue kesÀ cenrôeeW ceW osKee äe³ee nw fkeÀ keÀFõ GYejler yeepeej DeLeõJ³eJemLeeDeeW ceW DeewÐeesfäekeÀ äeflefJefOe³eeW ceW fHeÀj mes peeôe Dee³er~ kegÀí mekeÀejelcekeÀ mebkesÀleeW kesÀ yeeJepeto, Oercer GheYeesÊeÀe ceebäe, yesjespeäeejr mlej leLee JewféekeÀ J³eeheej leLee fôeper hetbper he´Jeen ceW Deewj keÀcer Deeôes keÀr he´l³eeMee kesÀ DeeueeskeÀ ceW JewféekeÀ megOeej keÀr jen leLee mece³e keÀe oe³eje Defôeq½ele yeôee ngDee nw~ keÀejesyeejr leLee GheYeesÊeÀe ceeyetler Deeôes kesÀ fôeq½ele mebkesÀle DeYer foKeôes Mesøe nQ peyefkeÀ fJeée Yej keÀr mejkeÀejeW leLee keWÀêr³e yeQkeÀeW Üeje GþeS äeS mecesfkeÀle keÀoceeW keÀr he´flef¬eÀ³ee ceW fJeÊer³e ães°e ceW mLeef³elJe foKeôes ueäee nw~ mebheoe ães°e (fj³eue meskeÌìj) ceW Dee|LekeÀ cebor yeôer ngFõ nw~ Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe (DeeFõSceSHeÀ) kesÀ ôeJerôelece DeekeÀueôe kesÀ Deôegmeej, JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee 2009 ceW megOeej nesôes mes henues 1.4 he´fleMele Áeìôes keÀe leLee 2010 ceW 2.5 he´fleMele yeŸôes keÀe Deôegceeôe nw~ leLeefhe, (DeeFõSceSHeÀ) ôes ®erôe leLee Yeejle keÀr megOejr ngFõ mebYeeJeôeeDeeW keÀe fe¬eÀ keÀjles ngS fJekeÀemeMerue SfMe³ee keÀr JeÉf× keÀr mebYeeJeôeeDeeW keÀes GÄele fkeÀ³ee nw~

mebkeÀì leLee Yeejle

Yeejler³e DeLeõJ³eJemLee ôes fheíues heeb®e Jeøeõ kesÀ meg¢Ÿ JeÉf×Merue fôeøheeoôe keÀr legueôee ceW 2008-09 ceW GuuesKeôer³e cebor keÀe meeceôee fkeÀ³ee, Ssmee cegK³ele: JewféekeÀ fJeÊer³e mebkeÀì kesÀ he´YeeJe kesÀ Demej kesÀ keÀejCe ngDee~ Yeejle kesÀ fôe³eeõle ceW ueäeeleej Deeþ cenrôeeW lekeÀ keÀcer DeeFõ fpemekesÀ hefjCeecemJeªhe DeewÐeesfäekeÀ ães°e leLee mesJee ães°e hej Demej he›e~ leLeefhe, JewféekeÀ mlej hej megfJeOee nìeôes keÀr he´f¬eÀ³ee mes GlheÄe ngS äebYerj oyeeJe kesÀ yeeJepeto fJeÊer³e ães°e meehesãele: he´YeefJele ôenrb ngDee, fpememes 2008-09 keÀr otmejr íceenr ceW hetbper yefnJeeõn he´Jeen Megª ngDee~

mejkeÀej leLee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, oesôeeW kesÀ lJefjle leLee Dee¬eÀecekeÀ ôerfleäele keÀejõJeeFõ ôes JewféekeÀ fJeÊer³e mebkeÀì kesÀ Demej keÀes keÀce fkeÀ³ee~ mejkeÀejr GheYeesäe kesÀ meceLeõôe mes yeŸr ngFõ ye›r Áejsuet ceebäe, fJeosMer cegêe (HeÀesjskeÌme) kesÀ he´eJeOeeôe leLee ©he³ee ®euefôefOe kesÀ meeLe - meeLe ôerfleäele ojeW ceW lespe keÀìewler, meg¢Ÿ yeQEkeÀäe ães°e leLee meg®eeª ªhe mes keÀe³eõ keÀj jns fJeÊer³e yeepeej ôes mebkeÀì kesÀ äebYerj he´YeeJe mes DeLeõJ³eJemLee keÀes ye®eeôes ceW ceoo keÀr~ Yeejle ceW Deye megOeej kesÀ he´äeecer mebkesÀle foKe jns nQ: KeeÐeeÄe Yeb[ej ceW JeÉf× ngFõ nw; DeewÐeesfäekeÀ Glheeoôe mekeÀejelcekeÀ nes äe³ee nw; keÀeöjheesjsì kesÀ keÀe³eõfôeøheeoôe ceW megOeej ngDee nw; keÀejesyeejr fJeéeeme hej fkeÀS äeS meJe÷ãeCe mekeÀejelcekeÀ nQ; he´cegKe mebkesÀlekeÀ GOJeõäeecer foKe jns nQ; y³eepe ojeW ceW fäejeJeì DeeFõ nw; ceFõ 2009 ceW °eÝCe he´oeôe keÀjôes ceW lesper DeeFõ nw; Mes³ejeW keÀr keÀrceleeW ceW fHeÀj mes yeŸesÊejr ngFõ nw; he´eLefcekeÀ hetbper yeepeej ceW kegÀí äeflefJefOe³eeb foKe jnr nQ; leLee yee¿e fJeÊer³e qmLefle³eeW ceW megOeej ngDee nw~ otmejr lejHeÀ: osjr mes Dee³ee leLee keÀce ceeôemetôe, KeeÐeeÄe keÀr keÀrceleeW ceW cegêemHeÀrfle; JewféekeÀ heC³e cetu³eeW ceW fHeÀj mes lesper; yee¿e ceebäe keÀe keÀcepeesj yeôes jnôee; leLee G®®e jepekeÀesøer³e Áeeìe pewmes kegÀí ôekeÀejelcekeÀ mebkesÀle Yer nw~

ceewfêkeÀ ôerfle keÀejõJeeFõ

fheíues ome cenrôeeW ceW nceôes ôerfle ojeW ceW keÀFõ yeej mecee³eespeôe fkeÀ³ee nw~ Fme mece³e, fjhees oj 4.75% nw, he´l³eeJeleõôer³e fjhees oj 3.25% nw leLee Deejfãele ôekeÀor fôefOe Deôegheele (merDeejDeej) 5% nw~ meceqøì Dee|LekeÀ leLee ceewfêkeÀ qmLefle³eeW kesÀ Deheôes Jeleõceeôe cetu³eebkeÀôe kesÀ Deôegªhe nceôes Fôe ojeW keÀes DehefjJe|lele jKeôes keÀe fôeCeõ³e fue³ee nw~

fjeJeõ yeQkeÀ keÀe ôerfle he´YeeJe

fmelebyej 2008 kesÀ ceO³e mes fjeJeõ yeQkeÀ Üeje fkeÀS äeS fJefYeÄe ôerfle he´³eemeeW keÀe he´YeeJe he³eeõhle ©he³ee ®euefôefOe GheueyOe keÀjeôee, ³en megfôeq½ele keÀjôee fkeÀ [eöuej ®euefôefOe megäece yeôer jns Deewj meYer GlheeokeÀ ães°eeW keÀes °eÝCe he´Jeen yeôeeS jKeôes kesÀ fueS Deôegªhe yeeeej JeeleeJejCe yeôeeS jKes peeôes hej jne nw~ Fme keÀejõJeeFõ kesÀ hefjCeecemJeªhe ueäeYeäe 5,61,700 keÀjes› ©heS keÀr JeemlefJekeÀ /meãece ®euefôefOe ceW JeÉf× ngFõ~ ôeJebyej 2008 kesÀ ceO³e mes ®euefôefOe hefjqmLefle megäece yeôer jnr pewmee fkeÀ ®euefôefOe mecee³eespeôe megfJeOee EJe[es mes osKee äe³ee nw, peneB fjeJeõ yeQkeÀ ®eeuet fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ oewjeôe owfôekeÀ Deewmele DeeOeej hej ueäeYeäe 1,20,000 keÀjes› ©heS DeJeMeesføele keÀj jne nw~ ®euefôefOe keÀe fJemleej, SkeÀ ôerfle J³eJemLee megfôeq½ele keÀjles ngS fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ©Peeôe kesÀ Deôegªhe jne nw pees °eÝCe äegCeJelee keÀes mebjfãele keÀjles ngS J³eJene³eõ ojeW hej °eÝCe fJemleej ceW mene³elee keÀjsäee~

yeQkeÀeW mes y³eepe oj he´flef¬eÀ³ee

®euefôefOe he³eeõhle yeôer jnôes kesÀ keÀejCe yeQkeÀeW hej GOeej ojeW keÀes keÀce keÀjôes keÀe he´flemheOeeõlcekeÀ oyeeJe yeŸ äe³ee nw~ FmekesÀ HeÀuemJeªhe, Dehe´wue 2009 ceW fheíues Jee|øekeÀ JeÊeÀJ³e mes ôerfle oj hefjJeleõôeeW keÀe yeQkeÀ kesÀ GOeej ojeW ceW DeblejCe megOeje nw~ pewmes nr hetJeõ keÀr G®®e ojeW Jeeuer DeuheeJefOe cer³eeor peceejefMe³eeb hefjhekeÌJe nesler nQ Deewj GmekeÀe hegôeëcetu³e fôeOeeõjCe neslee nw lees yeQkeÀeW keÀes Deheôer GOeej ojeW keÀes Deewj DefOekeÀ keÀce keÀjôes keÀe ceewkeÀe fceuelee nw~

mejkeÀejr GOeej

mebkeÀì kesÀ keÀejCe GlheÄe DeJejesOe kesÀ HeÀuemJeªhe mejkeÀej jepekeÀesøer³e peJeeyeosnr leLee yepeì he´yebOe (SHeÀDeejyerSce) DefOefôe³ece Üeje fôeOeeõfjle jepekeÀesøer³e meceskeÀôe keÀr ªhejsKee mes Deueäe nes äe³er~ Áeeìs kesÀ mebkesÀlekeÀeW ceW Jeøeõ 2008-09 ceW lese keÀcer Dee³er Deewj Jeøeõ 2009-10 ceW GmekesÀ Deewj yeŸôes keÀr mebYeeJeôee nw~ Jeøeõ 2008-09 ceW keWÀê Deewj jep³e mejkeÀejeW kesÀ mecesfkeÀle fôeJeue yeeeej GOeej Jeøeõ 2007-08 ceW Deheôes fôeJeue GOeejeW kesÀ ueäeYeäe {eFõ äegôee Les~ Jeøeõ 2009-10 ceW Fmes ueäeYeäe 34 he´fleMele lekeÀ yeŸôes keÀe Deôegceeôe nw~ DeJejesOe - jfnle lejrkesÀ mes J³eehekeÀ yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀe he´yebOeôe keÀjôes kesÀ fueS mef¬eÀ³e ®euefôefOe he´yebOeôe keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw Deewj leoôegmeej fjeJeõ yeQkeÀ ôes Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer íceenr kesÀ oewjeôe 80,000 keÀjes› ©heS keÀr SkeÀ meebkesÀflekeÀ jefMe kesÀ fueS Kegues yeeeej hefj®eeueôeeW (DeesSceDees) kesÀ Debleäeõle mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀr Kejro kesÀ Deheôes DefYehe´e³e keÀe mebkesÀle fo³ee nw~

Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer íceenr kesÀ oewjeôe foôeebfkeÀle he´fleYetfle³eeW kesÀ ceeO³ece mes kesÀê mejkeÀej kesÀ fôeJeue yeeeej GOeej 2,65,911 keÀjes› ©heS kesÀ neWäes fpemeceW mes keÀjrye-keÀjrye 63 he´fleMele DebMe (1,67,911 keÀjes› ©heS) 27 pegueeFõ 2009 lekeÀ hetje nes äe³ee nw Deewj 28,000 keÀjes› ©heS keÀr DeflefjÊeÀ jefMe yeeeej qmLejrkeÀjCe ³eespeôee (SceSmeSme) Mesøe keÀes fHeÀj mes Megª keÀjkesÀ pegìeFõ äeFõ nw~ Deye lekeÀ fkeÀS äeS Kegues yeeeej hefj®eeueôe (DeesSceDees) keÀr jefMe 33,439 keÀjes› ©heS nw pees 80,000 keÀjes› ©heS keÀr DefOemetf®ele jefMe keÀe ueäeYeäe 42 he´fleMele nw~ Deleë fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme Mesøe GOeej keÀe he´yebOeôe mejuelee mes keÀjôes nsleg he³eeõhle jefMe (ns[ªce) GheueyOe nw~ Fme hefjhe´sã³e ceW ³en GuuesKeôer³e nw fkeÀ 2009-10 keÀr henuer íceenr ceW he´mleefJele Kegues yeepeej hefj®eeueôe (DeesSceDees) Kejro Deewj yeeeej qmLejrkeÀjCe ³eespeôee (SceSmeSme) fHeÀj mes Megª keÀjôes mes he´eLefcekeÀ ®euefôefOe ceW 1,50,000 keÀjes› ©heS keÀr jefMe yeŸ peeSäer pees ceewfêkeÀ he´YeeJe kesÀ ªhe ceW Deejfãele ôekeÀor fôefOe Deôegheele (merDeejDeej) ceW 3.5 he´fleMele DebkeÀ mes DefOekeÀ keÀr keÀìewler kesÀ yejeyej nw~

JeÉf× keÀr mebYeeJeôee

Jeleõceeôe cetu³eebkeÀôe kesÀ mebyebOe ceW 2009-10 kesÀ fueS mekeÀue osMer Glheeo (per[rher) keÀe JeÉf× Deôegceeôe JeÉf×Merue DeeOeej hej 6.0 he´fleMele hej jKee äe³ee nw~ ³en DeÐeleôe JeÉf× Deôegceeôe Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW GquuefKele ueäeYeäe 6.0 he´fleMele keÀr JeÉf× he´l³eeMee mes Lees›e DefOekeÀ megOeej keÀe mebkesÀle oslee nw~ meceäe´ meceqøì Dee|LekeÀ hefj¢M³e Defôeq½ele yeôee ngDee nw fHeÀj Yer Ssmer Dehesãee nw fkeÀ jepekeÀesøer³e Deewj ceewfêkeÀ he´eslmeenôe Ghee³e 2009-10 ceW osMer ceebäe keÀr het|le keÀjWäes~ Mesøe kesÀ mebyebOe ceW JeÉf× keÀr äefle ceW JeÉf×Merue he´JeÉfÊe 2009-10 kesÀ ceO³e mes henues ôenrb nesäer~

cegêemHeÀrfle keÀr mebYeeJeôee

Deye ceQ cegêemHeÀrfle keÀr mebYeeJeôeeDeeW hej Deelee ntb~ cee®eõ 2010 kesÀ Deble ceW LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ ([yu³etherDeeF) cegêemHeÀrfle ueäeYeäe 5.0 he´fleMele nesôes keÀe Deôegceeôe nw - pees Dehe´wue 2009 kesÀ Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW fkeÀS äeS 4.0 he´fleMele kesÀ Deôegceeôe mes DefOekeÀ nw~ pewmeefkeÀ hetJeeõôegceeôe Lee, petôe 2009 ceW ceebäe ceW fkeÀmer keÀcer kesÀ keÀejCe ôenrb yequkeÀ meebqK³ekeÀr³e DeeOeej kesÀ he´YeeJe kesÀ keÀejCe LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ ([yu³etherDeeF) cegêemHeÀrfle °eÝCeelcekeÀ nes äeFõ nw~ leLeefhe, LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ ([yu³etherDeeF) cegêemHeÀrfle ceW DeeFõ lerJe´ fäejeJeì cegêemHeÀrfle keÀr he´l³eeMeeDeeW ceW DeeFõ meceeôe fäejeJeì kesÀ Deôegªhe ôenrb nw~ LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ ([yu³etherDeeF) ceW he´eLefcekeÀ JemlegDeeW, fJeMesøeleë KeeÐe JemlegDeeW keÀr cegêemHeÀrfle GuuesKeôer³e ªhe mes OeôeelcekeÀ jnr nw~ FmekesÀ DeueeJee GheYeesÊeÀe cetu³e met®ekeÀebkeÀ (merherDeeF) JeÉf×Merue jne, neue nr kesÀ cenrôeeW ceW Jen JeemleJe ceW DefOekeÀ nr jne nw~ JewféekeÀ heC³e cetu³e JewféekeÀ megOeej mes DefOekeÀ jns nQ Deewj Defôeq½ele ceeôemetôe keÀes osKeles ngS KeeÐe cetu³e cegêemHeÀrfle ceW Deewj JeÉf× nes mekeÀler nw~

JeÉf× Deewj cegêemHeÀrfle keÀr mebYeeJeôee kesÀ fueS peesfKece

Mesøe kesÀ mebyebOe ceW JeemlefJekeÀ per[rher JeÉf× Deewj 2009-10 keÀr cegêemHeÀrfle kesÀ Jeleõceeôe DeôegceeôeeW kesÀ fueS DefOekeÀ peesfKece nw~ KeeÐeeÄe mìeökeÀ kesÀ mebleesøepeôekeÀ mlej mes Deehet|le keÀr Deesj mes cetu³e hej he›ôesJeeues oyeeJe keÀr qmLefle ceW peesfKece keÀce nesôes ceW mene³elee nesôer ®eefnS~ fjeJeõ yeQkeÀ ®euefôefOe kesÀ mlej hej yeejrkeÀr mes ôepej jKesäee leefkeÀ ³efo Deehet|le keÀr Deesj mes cetu³e hej oyeeJe yeŸ peelee nw lees Yer cegêemHeÀrflekeÀejr DeôegceeôeeW keÀes fôe³ebf°ele fkeÀ³ee pee mekesÀ~

cegêe Deehet|le

³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ JeOedbfoele mejkeÀejr yeeeej GOeej keÀe³eõ¬eÀceeW mes fôeper ães°e kesÀ °eÝCe he´Jeen keÀes ôepejDeboepe ôenrb fkeÀ³ee peelee nw 2009-10 kesÀ fueS cegêe Deehet|le (Sce3) JeÉf× keÀe Deôegceeôe Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW GquuefKele 17 he´fleMele mes yeŸekeÀj 18 he´fleMele fkeÀ³ee äe³ee nw~ FmekesÀ Deôegªhe JeefCep³e yeQkeÀeW keÀr meceäe´ pecee Deewj mecee³eesfpele KeeÐeslej °eÝCe Yer yeŸkeÀj ¬eÀceMeë 19 he´fleMele Deewj 20 he´fleMele nesôes keÀe Deôegceeôe nw~ ncesMee keÀe lejn mes DeebkeÀ›s meebkesÀflekeÀ Deôegceeôe pewmes nQ Deewj ueã³e keÀr lejn ôenrb~

Deeäes kesÀ ceeäeõ¬eÀceCe kesÀ fueS ®egôeewfle³eeb

DeLeõJ³eJemLee ôer®es foS äeS Deôegmeej keÀFõ leelkeÀefuekeÀ Deewj ceO³eeJefOe ®egôeewfle³eeW keÀe meeceôee keÀj jnr nw

  • henuer ®egôeewler nw he´®egj ®euefôefOe GheueyOe keÀjeôes keÀr DeuheeJefOe keÀr DefôeJee³eõlee Deewj ceebäe keÀr qmLefle ceW Deewj DefOekeÀ megOeej nesôes leLee °eÝCe he´Jeen hej hekeÀ› nesôes lekeÀ fôeYeeJeelcekeÀ ceewfêkeÀ yeue yeôeeS jKeles ngS mebYeeJ³e cegêemHeÀrflekeÀejr oyeeJe kesÀ yer®e meblegueôe keÀr J³eJemLee keÀjôee~ hejbleg nceejs fueS DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ nceejs heeme fJemleejkeÀejr yeue keÀes leoôeblej lelhejlee mes Deewj he´YeeJer ªhe mes keÀce keÀjôes kesÀ fueS YeeJer ³eespeôee nesôer ®eefnS~

  • otmejr ®egôeewler nw Jeleõceeôe DeLeJee mebYeeJ³e fôeper °eÝCe ceebäe keÀes ôepejDeboepe ôe keÀjles ngS mejkeÀejr ye›s GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀe he´yebOe keÀjôee~ fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mef¬eÀ³e ®euefôefOe he´yebOe fkeÀS peeôes kesÀ yeeJepeto mejkeÀejr GOeej ceW Yeejr Deewj De®eeôekeÀ JeÉf× kesÀ hefjCeecemJe©he he´fleHeÀue keÀce nes äeS nQ pees keÀce y³eepe oj fpemekeÀr Jeleõceeôe qmLefle ceW DeLeõJ³eJemLee keÀes DeeJeM³ekeÀlee nw keÀr legueôee ceW mheøì ©he mes he´fleketÀue nw~

  • lermejr ®egôeewler ³en nw fkeÀ fôeper fôeJesMe keÀr yeŸler ngFõ ceeBäe kesÀ fueS heefuemer ojeW keÀes SkeÀ meceeôe jKee peeS SJeb ®euefôefOe hefjqmLefle³eeW keÀes DeôegketÀue jKee peeS pees mebkeÀì kesÀ keÀejCe Oercer he› äeFõ Ler~

  • ®eewLer ®egôeewler ³en nw fkeÀ jepekeÀesøer³e meceskeÀôe keÀr he´f¬eÀ³ee keÀes Deeäeecer keÀejõJeeFõ³eeW keÀr ªhejsMee lew³eej keÀjkesÀ yeneue fkeÀ³ee peeS~ ye›s jepekeÀesøer³e Áeeìs ³efo megOeej keÀr DeJefOe kesÀ yeeo Yer peejr jns, lees Jes ye›r cee°ee ceW fôeper fôeJesMe yeenj keÀj mekeÀles nQ SJeb cegêemHeÀrfle oyeeJeeW keÀes hewoe keÀj mekeÀles nQ~ ye›r cee°ee ceW mejkeÀejr GOeejeW ôes henues nr he´fleHeÀueeW keÀes meKle fkeÀ³ee nQ, fpememes ceewfêkeÀ meb®eej ceW ©keÀeJeì ngFõ nw~ FmefueS mejkeÀej kesÀ fueS jepekeÀesøer³e meceskeÀôe kesÀ jemles hej Jeeheme Deeôee DeeJeM³ekeÀ nesäee, pees jepekeÀesøer³e ©Peeôe keÀes fJeéemeôer³elee he´oeôe keÀjsäee SJeb Dee|LekeÀ SspeWìeW keÀes hetJeeõôegceeôe ueäeeôes keÀr ãecelee he´oeôe keÀjsäee~ ³en Yer DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ hefjceeCeelcekeÀ ueã³eeW keÀes he´ehle keÀjôes kesÀ oewjeôe Yer jepekeÀesøer³e mecee³eespeôe keÀr äegCeJeÊee hej Yer O³eeôe keWÀfêle fkeÀ³ee peeS~ 

  • Deblele:, SkeÀ ye›r ceO³eeJefOe ®egôeewler ³en nw fkeÀ fôeJesMe kesÀ JeeleeJejCe keÀes yesnlej yeôee³ee peeS SJeb DeLeõJ³eJemLee keÀr DeJeMeesøeCe ãecelee keÀes fôecôefuefKele Üeje yeŸe³ee peeS: (i) fJeÊer³e ães°e kesÀ megOeejeW kesÀ meeLe Deeäes yeŸôee leefkeÀ fJeÊer³e meceeJesMeôe keÀes yeŸeJee fo³ee pee mekesÀ, fJeÊer³e yeeeejeW keÀes Deewj DefOekeÀ J³eehekeÀ Deewj äenje yeôee³ee pee mekesÀ SJeb JewféekeÀ fJeÊer³e mebkeÀì keÀes fceuer merKe keÀe uesKee peesKee keÀjles ngS fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes ceeyetle yeôeeôee; (ii) DefYeMeemeôe megOeejeW hej DefOekeÀ eesj osôee fpemekesÀ fyeôee mebYeefJele fôeJesMekeÀeW kesÀ Yejesmes SJeb DeelcefJeéeeme keÀes he´sfjle keÀj heeôee keÀfþôe nesäee~

ceewfêkeÀ ôerfle ©Peeôe

Ghe³egõÊeÀ meceäe´ cetu³eebkeÀôe kesÀ DeeOeej hej, 2009-10 keÀr Mesøe DeJefOe kesÀ fueS ceewfêkeÀ ôerfle keÀe ©Peeôe fôecôefuefKele nesäee:

  • ®euefôefOe keÀe mef¬eÀ³e he´yebOeôe keÀjôee leefkeÀ fôeper ães°e keÀes Gf®ele ojeW hej °eÝCe he´Jeen keÀes megfôeq½ele keÀjles mece³e mejkeÀej keÀr °eÝCe ceeBäe hetjr keÀr pee mekesÀ~ 

  • cegêemHeÀrfle keÀr he´JeÉfÊe³eeW SJeb mebkesÀleeW hej fôeäejeôer jKeôee, SJeb ôerfleäele mecee³eespeôeeW kesÀ ceeO³ece mes MerÁe´lee kesÀ meeLe SJeb he´YeeJer {bäe mes peJeeye osôes kesÀ fueS lew³eej jnôee~

  • cetu³e qmLejlee SJeb fJeÊer³e qmLejlee kesÀ Deôegªhe SkeÀ ceewfêkeÀ SJeb y³eepe oj J³eJemLee keÀes yeôeeS jKeôee pees DeLeõJ³eJemLee keÀes G®®e fJekeÀeme kesÀ heLe hej Jeeheme ueeôes ceW mene³elee keÀjsäer~

fjeJeõ yeQkeÀ Fme yeele keÀes ognjeôee ®eenlee nw fkeÀ Jen leye lekeÀ SkeÀ mene³ekeÀ ceewfêkeÀ ©Ke yejkeÀjej jKesäee peye lekeÀ megOeej kesÀ fôeq½ele SJeb hekeÌkesÀ mebkesÀle ôenrb fceue peeles nQ~ leLeefhe, ³en mene³ekeÀ ceewfêkeÀ ©Ke, mLee³er ôenrb nw~ Deeäes Deeôes Jeeues mece³e ceW, fjeJeõ yeQkeÀ keÀes J³eehekeÀ Ghee³eeW keÀes fJehejrle foMee ceW cees›ôee nesäee leefkeÀ JeÉf× keÀr äefle keÀes keÀe³ece jKeles ngS cegêemHeÀrfle DehesãeeDeeW keÀes J³eJeqmLele fkeÀ³ee pee mekesÀ SJeb cegêemHeÀrfle oyeeJeeW keÀes keÀce fkeÀ³ee pee mekesÀ~ yefnäeõceôe jCeôerfle keÀes fJekeÀfmele meceqøì Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW kesÀ Deôegmeej DeôegketÀuelee he´oeôe keÀr peeSäer~"


per. jÁegjepe
Ghe cenehe´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/154

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष