Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

meceqøì Dee|LekeÀ Deewj ceewfêkeÀ äeflefJefOe³eeB : henuer fleceenr mecerãee 2009-10

27 pegueeFõ 2009

meceqøì Dee|LekeÀ Deewj ceewfêkeÀ äeflefJefOe³eeB : henuer fleceenr mecerãee 2009-10

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes 28 pegueeFõ 2009 keÀes Áeesføele keÀr peeôesJeeuer Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS ceewfêkeÀ ôerfle keÀr henuer fleceenr mecerãee 2009-10 keÀr heÉøþYetfce keÀes oMeeõôes Jeeuee "meceqøì Dee|LekeÀ Deewj ceewfêkeÀ äeflefJefOe³eeB 2009-10" omleeJespe Deepe peejr fkeÀ³ee

meceqøì Dee|LekeÀ Deewj ceewfêkeÀ äeflefJefOe³eeW keÀr cegK³e-cegK³e yeeleW Fme he´keÀej nQ :

JewféekeÀ Dee|LekeÀ qmLefle³eeB

 • JewféekeÀ Dee|LekeÀ JeeleeJejCe Defôeq½ele yeôee jne~ ³eÐefhe Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW ceW keÀcer keÀr oj leLee fJeÊer³e he´Ceefue³eeW hej oyeeJeeW keÀe fJemleej Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer fleceenr ceW kegÀí keÀce nes äe³ee~ ôeS-ôeS leLee JewféekeÀ qmLefle³eeW ceW megOeej ceW fíì-HegÀì mebkesÀle fkeÀmer mheøì he´JeÉfÊe keÀe he´mleeJe ôenrb keÀjles nQ Deewj hefjCeecele: JewféekeÀ megOeej kesÀ mece³e Deewj äefle hej Defôeq½elelee yejkeÀjej nw~

 • Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer fleceenr ceW hee³er äeFõ JewféekeÀ fJeÊer³e qmLefle³eeW ceW megOeej kesÀ mebkesÀle DeeJeM³ekeÀ nw uesfkeÀôe Jes fJeMesøekeÀj oyer ngFõ ceeBäe qmLefle³eeW keÀr ¢qøì mes SkeÀ meg¢Ÿ JewféekeÀ megOeej keÀes he´YeefJele keÀjôes kesÀ fueS he³eeõhle ôenrb nw~

 • Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe kesÀ Jeleõceeôe GheueyOe DeeBkeÀ›eW kesÀ Deôegmeej JewféekeÀ DeLeõJ³eJemLee ceW Jeøeõ 2009 ceW 1.4 he´fleMele keÀr keÀcer Deewj Jeøeõ 2010 ceW FmeceW yeŸeslejr neskeÀj 2.5 he´fleMele keÀr keÀcer keÀe Deôegceeôe nw~ leLeefhe, Jeøeõ 2009 kesÀ fueS Yeejle Deewj ®erôe keÀe JeÉf× ¢qøìkeÀesCe Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe Üeje mecerãee kesÀ yeeo JeÉf×äele jne nw~

Glheeoôe

 • meeLe-meeLe Áefìle JewféekeÀ cebor mes meb¬eÀceCe keÀes oMeeõles ngS Áejsuet JeÉf× DeeÁeele Yeejle ceW keÀce yeôes jns pees Jeøeõ 2008-09 keÀr otmejr íceenr ceW JeÉf× keÀr fäejeJeì mes he´l³eãe nw~ leLeefhe, Jeøeõ 2008-09 kesÀ fueS 6.7 he´fleMele hej mekeÀue Áejsuet Glheeo JeÉf× (per[rher) De®ír Ler pewmeefkeÀ DefOekeÀebMe ueesäeeW ôes DeeMee keÀr Ler~ ³eÐefhe, FmeceW Jeøeõ 2003-04 mes Jeøeõ 2007-08 kesÀ G®®elej JeÉf× ®ejCe kesÀ oewjeôe Deewmele 8.8 he´fleMele keÀr oj opeõ fkeÀS peeôes keÀr legueôee ceW fäejeJeì osKer äeFõ~

 • Jeøeõ 2008-09 keÀr henuer fleceenr ceW meceäe´ mekeÀue Áejsuet Glheeo JeÉf× Gmer mlej hej yeôer jnr pewmeefkeÀ FmekesÀ hetJeõ keÀr fleceenr ceW keÉÀføe Deewj menye× äeflefJefOe³eeW ceW JeÉf× ceW cegK³ele: megOeej kesÀ keÀejCe Lee leLeefhe, Jeøeõ keÀr ¬eÀfcekeÀ ®eej fleceefn³eeW kesÀ oewjeôe GÐeesäe Deewj mesJeeDeeW ceW fôejblej fäejeJeì keÀe he´oMeõôe JewféekeÀ cebor kesÀ meeLe-meeLe nesôes mes meb¬eÀceCe keÀes oMeeõles ngS otmejr íceenr ceW fäejeJeì keÀr oj yeŸôes kesÀ meeLe peejr jne~

keÉÀføe GÐeesäe Deewj mesJeeSb

 • ®elegLeõ Defäe´ce Deôegceeôe ôes kegÀue KeeÐeeÄe Glheeoôe Jeøeõ 2008-09 kesÀ oewjeôe 235.9 he´fleMele fcefue³eôe ìôe kesÀ GuuesKeôer³e mlej hej jKee nw~

 • petôe 2009 kesÀ Deble lekeÀ ceeôemetôe keÀr Oercer he´äefle ceW Kejro keÀr yegDeeFõ keÀes he´YeefJele fkeÀ³ee nw fpemekeÀe he´YeeJe keÉÀføe Glheeoôe hej he›säee leLeefhe Deye lekeÀ pegueeFõ ceW Jeøeeõ ceW megOeej ngDee nw fpememes oeueeW, fleuenôeeW Deewj ceesìs KeeÐeeôeeW kesÀ fueS fheíues Jeøeõ kesÀ mlej kesÀ fôekeÀì 17 pegueeFõ 2009 lekeÀ yegDeeFõ keÀr qmLefle yesnlej yeôer nw~ ³eÐefhe, Oeeôe keÀr yegDeeFõ DefôeJee³eõle: fheíues Jeøeõ kesÀ mlej mes ôer®es nw~ Jeøeõ 2008-09 kesÀ oewjeôe ô³etôelece Kejrhe Glheeoôe keÀr YejheeFõ jyer Glheeoôe Üeje keÀr äeFõ Deewj FmekesÀ hefjCeecemJeªhe meceäe´ keÉÀføe Glheeoôe ôes Jeøeõ keÀr ®eewLer fleceenr ceW megOeej keÀes oMeeõ³ee~

 • he´cegKe cetueYetle megfJeOee ães°e ceW äele Jeøeõ keÀr leoôegªher fleceenr kesÀ 3.5 he´fleMele keÀr JeÉf× keÀr legueôee ceW Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer fleceenr kesÀ oewjeôe 4.8 he´fleMele keÀr JeÉf× ngFõ pees fJeÐegle, fmeceWì Deewj keÀes³euee ceW JeÉf× kesÀ keÀejCe Ler~ fmeceWì ães°e ceW fôeceeõCe äeflefJefOe kesÀ megOeej keÀe GuuesKe keÀjles ngS JeÉf× opeõ ngFõ~

 • DeewÐeesfäekeÀ Glheeoôe keÀe met®ekeÀebkeÀ (DeeFDeeFher) fpemeôes Jeøeõ 2008-09 keÀr Debflece fleceenr ceW JeÉf× ceW 0.1 he´fleMele keÀr GuuesKeôer³e fäejeJeì opeõ keÀr Ler Gmeôes Dehe´wue-ceFõ 2009 kesÀ oewjeôe 1.0 he´fleMele keÀr JeÉf× oMeeõFõ ³eÐefhe, Gmeôes Dehe´sue-ceFõ 2008 kesÀ oewjeôe opeõ 5.3 he´fleMele JeÉf× keÀr legueôee ceW fäejeJeì oMeeõFõ~ leLeefhe, 2 DebkeÀ Jeeues 17 fJefôeceeõCe GÐeesäe mecetneW ceW mes 10 mecetneW ôes fheíues Jeøeõ keÀr leoôegªher DeJefOe ceW 11 GÐeesäe mecetneW Üeje opeõ mekeÀejelcekeÀ JeÉf× keÀr legueôee ceW Dehe´wue-ceFõ 2009-10 kesÀ oewjeôe mekeÀejelcekeÀ JeÉf× opeõ keÀr~

 • jsue Yee›e Deewj ôeS mesue HeÀesôe keÀôeskeÌMeôe pewmes mesJee ães°e äeflefJefOe kesÀ Deäe´Cer mebkesÀlekeÀeW ôes mekeÀejelcekeÀ mebkesÀle oMeeõ³ee~ he³eõìkeÀeW kesÀ Deeäeceôe ceW Yer petôe 2009 ceW megOeej ngDee, JeefCeqp³ekeÀ JeenkeÀeW kesÀ Glheeoôe,he´cegKe yebojäeeneW hej J³eJeqmLele ceeue leLee Áejsuet Deewj Deblejeõøì£r³e ì|ceôeueeW hej J³eJeqmLele ³eef°e³eeW ôes Jeøeõ 2009-10 kesÀ henues oes cenrôeeW kesÀ oewjeôe fäejeJeì oMeeõFõ~

mekeÀue ceeBäe

 • mekeÀue ceeBäe ceW keÀceeesjr Jeøeõ 2008-09 ceW JeÉf× kesÀ fueS he´cegKe yeeO³elee kesÀ ªhe ceW GYejr~ fôeper GheYeesäe J³e³e ceW GuuesKeôer³e fäejeJeì kesÀ meeLe-meeLe fôeJesMe ceeBäe ceW megOeej kesÀ fueS J³eehekeÀ jepekeÀesøer³e ôerfle JeÉf× ceW cebor keÀes jeskeÀôes kesÀ fueS Dehesfãele Ler~ Dele: mejkeÀejr GheYeesäe J³e³e Jeøeõ 2008-09 keÀr lermejr Deewj ®eewLer fleceenr ceW leser mes yeŸe Deewj fheíues heeB®e JeøeeÙ ceW Deewmele 5.9 he´fleMele kesÀ Deewmele ³eesäeoeôe kesÀ yeoues JeemlefJelekeÀ mekeÀue Áejsuet Glheeo JeÉf× (yeeeej cetu³e hej) ôes 32.5 he´fleMele keÀe ³eesäeoeôe fkeÀ³ee~

 • JeÉf× ceW cebor keÀr jepeekeÀøer³e he´flef¬eÀ³ee keÀes oMeeõles ngS keWÀê mejkeÀej kesÀ cegK³e Áeeìe mebkesÀlekeÀ DeLeeõled Jeøeõ 2008-09 kesÀ fueS mebMeesfOele Deôegceeôe ceW jepemJe Áeeìe Deewj mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìe GuuesKeôer³e ªhe mes yeeì mlejeW leLee hetJeõJelerõ JeøeeÙ kesÀ mlejeW keÀr Dehesãee G®®elej jns~

 • kebÀheôer keÀe³eõfôeøheeoôe Oercee jne leLee ceeBäe ceW megOeej keÀe he´YeeJe Jeøeõ 2008-09 keÀr otmejr íceenr ceW fJe¬eÀ³e JeÉf× ceW DeeJeM³ekeÀ fäejeJeì ceW foKeeFõ he›e~ kebÀheôer ueeYehe´olee ôes Yer Jeøeõ keÀr ueäeeleej lerôe fheíuer fleceefn³eeW ceW ôekeÀejelcekeÀ JeÉf× oMeeõFõ~

 • fôejblej JewféekeÀ Dee|LekeÀ cebor leLee Fmemes menye× ©keÀr ngFõ Áejsuet ceeBäe keÀr heÉøþYetfce ceW he´mlegle Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS keWÀêr³e yeeì ôes ceeBäe keÀes DeeJeM³ekeÀ he´eslmeenôe GheueyOe keÀjeôes leLee GmekesÀ Üeje SkeÀ lese megOeej keÀr mene³elee keÀr ¢qøì mes Jeøeõ 2009-10 ceW mekeÀue Áejsuet Glheeo kesÀ 6.8 he´fleMele hej jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀes jKee nw~ JeÉf× ceW cebor kesÀ he´fle SkeÀ J³eehekeÀ jepekeÀesøer³e he´flef¬eÀ³ee kesÀ nesles ngS Yer ³eLeeMerÁe´ G®®elej JeÉf× heLe hej ueewìôes keÀr ¢qøì mes jepekeÀesøer³e meceskeÀôe kesÀ fueS ®egôeewfle³eeW keÀe meceeOeeôe keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw~

yee¿e DeLeõJ³eJemLee

 • JewféekeÀ cebor kesÀ yeôes jnôes kesÀ keÀejCe JewféekeÀ ceeBäe ceW keÀcer keÀes oMeeõles ngS fôe³eeõleeW ceW DeÊetÀyej 2008 lekeÀ ueäeeleej Deeþ cenrôeeW ceW fäejeJeì oMeeõFõ nw~ Dee³eele JeÉf× ceW Yer DeÊetÀyej-ôeJebyej 2008 kesÀ oewjeôe leLee GmekesÀ yeeo ôekeÀejelcekeÀ ªhe ceW yeoueôes kesÀ hetJeõ fäejeJeì osKer äeFõ~ J³eeheefjkeÀ ceeue J³eeheej Áeeìs ceW Yer Jeøeõ 2009-10 kesÀ oewjeôe fäejeJeì osKer äeFõ pees äeleJeøeõ keÀr leoôegªher DeJefOe ceW fôe³eeõle keÀr Dehesãee Dee³eeleeW ceW lerJe´ fäejeJeì keÀes oMeeõles ngS yeôer ngFõ Ler~

 • lesue keÀr keÀrceleeW ceW megOeej mes GlheÄe ô³etôelece J³eeheej Áeeìs ceW meele ueäeeleej fleceefn³eeW Áeeìe opeõ keÀjôes kesÀ yeeo Jeøeõ 2008-09 keÀr ®eewLer fleceenr kesÀ oewjeôe SkeÀ megfJeOee³egÊeÀ DefOeMesøe kesÀ ªhe ceW ®eeuet Keeles ceW megOeej kesÀ ªhe ceW he´fleHeÀfuele ngDee~

 • mebhetCeõ Jeøeõ kesÀ fueS fôeJeue hetBper he´Jeen Jeøeõ 2007-08 ceW 108.0 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej mes Jeøeõ 2008-09 ceW 9.1 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ fäeje peyefkeÀ ®eeuet Keelee Áeeìe Gmer DeJefOe kesÀ oewjeôe mekeÀue Áejsuet Glheeo kesÀ 1.5 mes yeŸkeÀj 2.6 he´fleMele nes äe³ee~ Yeejle kesÀ Yegäeleeôe meblegueôe hej yee¿e DeeÁeele kesÀ äebYerj he´YeeJe keÀes keÀesFõ DemeeOeejCe Ghee³e fkeÀS fyeôee kesÀJeue 20.1 fyefue³eôe (cetu³eebkeÀôe keÀe fôeJeue) DecejrkeÀr [eöuej keÀr he´ejfãele fôefOe keÀr nefôe kesÀ meeLe J³eJeqmLele fkeÀ³ee äe³ee~

 • hetBper Keeles kesÀ keÀflehe³e mebkesÀlekeÀeW hej Deäe´Cer met®eôee Jeøeõ 2008-09 keÀr otmejr íceenr keÀr ¬eÀfcekeÀ oes fleceefn³eeW ceW fôeJeue yefnJeeõn kesÀ yeeo Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer fleceenr kesÀ oewjeôe Yeejle ceW hetBper he´JeeneW ceW megOeej keÀe megPeeJe osler nw~ leLeefhe, fôe³eeõle Deewj Dee³eele ceW keÀcer yeôer ngFõ nw~ Yeejle keÀr fJeosMer cegêe he´ejfãele fôefOe Jeøeõ 2009 kesÀ cee®eõ kesÀ Deble ceW 252 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej mes yeŸkeÀj 17 pegueeFõ 2009 lekeÀ 266 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej nes äeFõ~ °eÝCe fôejblejlee mebkesÀlekeÀ cee®eõ 2009 kesÀ Deble ceW megfJeOeepeôekeÀ mlej hej yeôes jns~

ceewfêkeÀ hefjqmLefle³eeB

 • ceewfêkeÀ ôerfle keÀe Dee³eespeôe JeemlefJekeÀ, fJeÊer³e Deewj fJeéemeôer³e ®ewôeueeW kesÀ ceeO³ece mes yee¿e DeeÁeeleeW Deewj Gmemes meye× he´YeeJeeW keÀr cee°ee Deewj äefle mes merfcele jne~ fJefYeÄe ôerfle he´³eeme ³en jns fkeÀ he³eeõhle ©he³ee ®euefôefOe GheueyOe keÀjeFõ peeS, ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ DecejrkeÀr [eöuej ®euefôefOe megäece yeôer jns Deewj GlheeokeÀ ães°eeW keÀes °eÝCe he´Jeen yeôeeS jKeôes kesÀ fueS Deôegªhe yeeeej JeeleeJejCe yeôeeS jKee peeS~

 • fmelebyej 2008 kesÀ ceO³e mes ôerfle fjhees oj keÀes 425 DeeOeej DebkeÀeW mes Áeìe³ee äe³ee, he´l³eeJeleõôer³e fjhees oj keÀes 275 DeeOeej DebkeÀeW mes keÀce fkeÀ³ee äe³ee Deewj DeLeõJ³eJemLee ceW JeemlefJekeÀ/meãece ®euefôefOe [eueôee/GmekeÀr GheueyOelee ueäeYeäe 5,61,700 keÀjes› ©heS (meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele keÀìewler kesÀ Debleäeõle 40,000 keÀjes› ©heS keÀes íes›keÀj) nw~ fjeJeõ yeQkeÀ Üeje fkeÀS äeS Fôe Ghee³eeW ôes ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee fkeÀ yeQEkeÀäe he´Ceeuer ceW he³eeõhle ®euefôefOe GheueyOe jns~ ³en fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ®euefôefOe mecee³eespeôe megfJeOee kesÀ ceeO³ece mes he´Ceeuer ceW mes J³eehekeÀ Deewj fôe³efcele ªhe mes DefOeMesøe keÀes DeJeMeesføele keÀjôes mes hefjuefãele neslee nw~

 • J³eehekeÀ cegêe JeÉf× (Jeøeõ-oj-Jeøeõ) 20.0 he´fleMele (3 pegueeFõ 2009 lekeÀ) hej G®®e yeôer jnr~ Ssmee ÁeìkeÀeW keÀr Deesj mes peceejefMe³eeW (21.0 he´fleMele) ceW lese JeÉf× Deewj mebmeeOeôeeW keÀr Deesj mes yeQEkeÀäe he´Ceeuer mes mejkeÀej keÀes °eÝCe (48.0 he´fleMele) ceW GuuesKeôer³e JeÉf× kesÀ keÀejCe ngDee~ mejkeÀej GOeej keÀe³eõ¬eÀce kesÀ yeeeej DeJeMeesøeCe ceW G®®e peceejefMe³eeW keÀr JeÉf× kesÀ ®eueles fôeper ães°e mes °eÝCe keÀr ceeBäe keÀce nesôes mes megfJeOee jnr~

fJeÊer³e yeeeej

 • Jeøeõ 2009-10 keÀr he´Lece fleceenr ceW Yeejler³e fJeÊer³e yeeeej meeceeô³e ªhe mes keÀe³eõ keÀjles jns Deewj keÀce Gleej-®eŸeJe Deewj DefOekeÀ cee°ee kesÀ meeLe qmLejlee oMeeõFõ ~ ceeBäe ojW he´l³eeJeleõôer³e fjhees oj kesÀ Deeme-heeme yeôer jnrb~ JeefCeqp³ekeÀ heshej yeeeej ôes yesnlej f¬eÀ³eekeÀueehe oMeeõ³ee~ mejkeÀejr he´fleYetfle yeeeej ceW mejkeÀej kesÀ J³eehekeÀ GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀes he´fleEyefyele keÀjles ngS he´eLefcekeÀ Yeeäe ceW cee°ee ceW JeÉf× foKeeFõ or~ he´fleueeYe Je¬eÀ merOee nes äe³ee nw KeemekeÀj Deuhe íesj keÀr Deesj pees he³eeõhle ®euefôefOe Deewj mejkeÀej kesÀ J³eehekeÀ GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀr keÀejõJeeFõ keÀes oMeeõlee nw~

 • Jeøeõ 2009-10 kesÀ oewjeôe keWÀê mejkeÀej keÀr foôeebfkeÀle he´fleYetfle³eeW kesÀ mekeÀue Deewj fôeJeue fôeäeõce keÀe yeeì Jeøeõ 2008-09 kesÀ Thej ¬eÀceMe: 65.2 he´fleMele Deewj 83.4 he´fleMele G®®elej jKee äe³ee~ Jeøeõ 2009-10 (22 pegueeFõ 2009 lekeÀ) kesÀ oewjeôe keWÀê mejkeÀej ôes fôeJeue GOeej keÀe³eõ¬eÀce (364 foJemer³e Keeeôee fyeueeW Deewj yeeeej qmLejrkeÀjCe ³eespeôee Keelee kesÀ hegôe: Mpeª nesôes  kesÀ ceeO³ece mes he´ehle keÀr äeFõ jefMe mefnle) kesÀ yeeì keÀe DefOekeÀlej Yeeäe (45.4 he´fleMele) hetje keÀj fue³ee Lee~ he´Ceeuer ceW he³eeõhle ®euefôefOe keÀr GheueyOelee ôes GOeej keÀe³eõ¬eÀce keÀes megfJeOee GheueyOe keÀjeFõ~

 • °eÝCe yeeeej peye fJeée kesÀ yeeeej peye Del³efOekeÀ fôe¬eÀr³elee keÀe DeôegYeJe keÀj jns Les leye Yer meeceeô³e ªhe mes keÀe³eõ keÀj jnr Ler ceW ceewfêkeÀ ôerfle ojeW keÀe yesnlej DeblejCe foKeeFõ fo³ee~ Ssmee peceejefMe³eeW Deewj GOeej ojeW oesôeeW keÀe Jeøeõ 2008-09 keÀr ®eewLer fleceenr ceW meeceeô³e nes peeôes Deewj Jeøeõ 2009-10 keÀr henuer fleceenr ceW Deewj DefOekeÀ meeceeô³e nes peeôes kesÀ keÀejCe ngDee~ KeeÐeslej °eÝCe ceW JeÉf× fpemeôes DeÊetÀyej 2008 mes keÀcer oMeeõFõ Ler GmeceW Yer petôe 2009 mes yeoueeJe Dee³ee pees °eÝCe kesÀ fueS ceeBäe ceW megOeej nesôes kesÀ mebkesÀle oMeeõlee nw~

cegêemHeÀrfle hefjqmLefle

 • LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ cegêemherfle ceW lese keÀcer Dee³er pees Deäemle 2008 keÀes G®®elece mlej hej jnr Ler Deewj petôe 2009 ceW ôekeÀejelcekeÀ nes äeFõ Deewj leye mes ôekeÀejelcekeÀ cegêemHeÀrfle peejr nw (11 pegueeFõ 2009 mes - 1.2 he´fleMele)~ Jeøeõ-oj-Jeøeõ cegêemHeÀrfle ceW keÀcer G®®e DeeOeej kesÀ meebqK³ekeÀr³e ÁeìkeÀeW keÀes oMeeõlee nw pees Jeøeõ 2008-09 keÀr henuer íceenr kesÀ oewjeôe heC³e cetu³eeW ceW lese JeÉf× kesÀ keÀejCe GYejs Les~

 • ôekeÀejelcekeÀ LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ cegêemHeÀrfle keÀes Meefceue ôe keÀjles ngS fyeôee KeeÐe Jemleg cegêemHeÀrfle (DeLeeõled he´eLefcekeÀ leLee fJefôe|cele oesôeeW) 8.9 he´fleMele (11 pegueeFõ 2009 keÀes) hej G®®e yeôer jnr~ GheYeesÊeÀe cetu³e met®ekeÀebkeÀ (merherDeeF) kesÀ Deôegmeej cegêemHeÀrfle Yer G®®elej mlej hej(ceFõ/petôe 2009 ceW fJefYeÄe GheYeesÊeÀe cetu³e met®ekeÀebkeÀ kesÀ fueS 8.6 he´fleMele mes 11.5 he´fleMele kesÀ mlej ceW) yeôer jnr ~

fJekeÀeme Deewj cegêemHeÀrfle ¢qøìkeÀesCe

 • Dehe´wue-ceFõ 2009 ceW fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Dee³eesfpele DeewÐeesfäekeÀ ¢qøìkeÀesCe meJe&pide;ãeCe ceW keÀejesyeej mebJesoôee ôes SkeÀ mebhetCeõ yeoueeJe oMeeõ³ee nw~ fôeper ães°e ceW fJefôeceeõCe kebÀhefôe³eeW kesÀ fueS "Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ fueS cetu³eebkeÀôe" Deewj "pegueeFõ-fmelebyej 2009 kesÀ fueS he´l³eeMeeSb" hej DeeOeefjle keÀejesyeej he´l³eeMeeDeeW kesÀ met®ekeÀebkeÀ ôes hetJeõJelerõ fleceenr ceW ¬eÀceMe: 20.3 Deewj 14.0 he´fleMele keÀe lese megOeej oMeeõ³ee nw peye Fôe met®ekeÀebkeÀeW ôes meJe&pide;ãeCe kesÀ Megª nesôes lekeÀ Deheôes ô³etôelece mlej keÀes opeõ fkeÀ³ee Lee~ petôe 2009 ceW fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Dee³eesfpele J³eeJemeef³ekeÀ hetJeeõôegceeôekeÀleeõDeeW kesÀ meJe&pide;ãeCe kesÀ Debflece oewj kesÀ hefjCeece ³en oMeeõles nQ fkeÀ 6.5 he´fleMele hej Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS meceäe´ (cerf[³ece) JeÉf× oj kesÀ mebkesÀle pees cee®eõ 2009 ceW Dee³eesfpele hetJeõ meJe&pide;ãeCe kesÀ fôeøkeÀøeeÙ kesÀ ceeO³ece mes opeõ keÀr äeFõ 5.7 he´fleMele mes G®®elej nw~ ³en meJe&pide;ãeCe Jeøeõ 2009-10 keÀr ®eewLer fleceenr ceW Deewmele cegêemHeÀrfle ueäeYeäe 5.4 he´fleMele hej jnôes keÀe mebkesÀle osles nQ~

 • Deye lekeÀ kesÀ Deäe´Cer mebkesÀleeW mes GYejôes Jeeues mebkesÀleeW kesÀ meboYeõ ceW Jeøeõ 2009-10 kesÀ fueS JeÉf× ¢qøìkeÀesCe keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw peyefkeÀ Jes mebkesÀlekeÀ pewmesfkeÀ he´cegKe cetueYetle megfJeOee ães°e ceW G®®elej JeÉf×, DeeFDeeFher ceW mekeÀejelcekeÀ JeÉf×, KeeÐeslej °eÝCe kesÀ fueS ceeBäe keÀr Oercer äefle mes hegôeªperJeôe, kebÀheôer ães°e ceW fye¬eÀr Deewj ueeYehe´olee oesôeeW kesÀ DeeOeej hej keÀe³eõfôeøheeoôe ceW megOeej, hetbper yeeeej ceW peesfKece Gþeôes keÀr Oercer äefle mes Jeehemer, DefOekeÀ meceejelcekeÀ keÀejesyeej he´l³eeMeeSb Deewj fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ meJeWõãeCe ceW oMeeõS äeS hetJeeõôegceeôe keÀes cebor mes Gyejôes kesÀ mebkesÀle ceeôes pee mekeÀles nQ~ Deô³e ÁeìkeÀ Ssmes nQ pees fJekeÀeme kesÀ ¢qøìkeÀesCe keÀes cebo keÀj mekeÀles nQ pewmesfkeÀ ceeôemetôe kesÀ Deeôes ceW fJeuebye, JewféekeÀ cebor kesÀ peejr jnôes kesÀ keÀejCe fôe³eeõleeW ceW keÀcer, mesJee ceeBäe ceW Jeøeõ 2008-09 keÀr Debflece fleceenr ceW fJefôeceeõCe ceW ôekeÀejelcekeÀ JeÉf×, hetbperäele ceeue ceW ôekeÀejelcekeÀ JeÉf×, JeefCeqp³ekeÀ JeenôeeW kesÀ Glheeoôe ceW keÀcer Deewj Dee³eele JeÉf× ceW yeŸler ngFõ cebor ceeBäe hefjqmLefle ceW keÀcer keÀe megPeeJe osles nQ~

 • cegêemHeÀrfle keÀr Deesj fheíues Jeøeõ kesÀ Áeìles DeeOeej he´YeeJe,heC³e cetu³eeW ceW JeÉf×,ceeôemetôe ceW fJeuebye fpememes KeeÐe cetu³e ceW ye{eslejr,fJemleefjle jepekeÀesøer³e ôerfle Deewj mecee³eesfpele ceewfêkeÀ ôerfle,GheYeesÊeÀe cetu³emet®ekeÀebkeÀ cegêemHeÀrfle meg¢Ÿ yeôes jnôes mes cegêemHeÀrfle he´l³eeMeeSb LeeskeÀ cetu³e met®ekeÀebkeÀ kesÀ Deôegªhe keÀce ôe nesôes kesÀ keÀejCe Jeøeõ kesÀ Deble lekeÀ cegêemHeÀrfle kesÀ meg¢Ÿ nesôes kesÀ mebkesÀle nQ~ cegêemHeÀrflekeÀejr oyeeye meeceeô³e yeôes jnWäes ³efo orÁeõkeÀefuekeÀ cebor kesÀ ®eueles heC³e cetu³eeW ceW keÀcer DeeSäer,ceeôemetôe ceW fJeuebye kesÀ yeeJepeto keÉÀføe JeÉf× Dehe´YeefJele jnsäer Deewj mecee³eesfpele ceewfêkeÀ ôerfle ªPeeôe keÀe meeceeô³e mlej hegôe: ueewì DeeSäee~

 • Yeejle kesÀ {eB®eeäele fJekeÀeme keÀr äefle G®®e Áejsuet ye®ele oj, meg¢Ÿ fJeÊer³e he´Ceeuer Deewj fJekeÀeme mece|Lele meceqøì Dee|LekeÀ ôerfle JeeleeJejCe kesÀ ®eueles ceeyetle yeôer jnsäer~ leLeefhe, ceeBäe ceW Áejsuet keÀcer Deewj JewféekeÀ hefjqmLefle³eeW ceW fôejblej Defôeq½elelee leser mes þrkeÀ nesôes ceW he´cegKe ©keÀeJeì nw~ Yeejle kesÀ fueS Meg©Deele kesÀ mebkesÀle ³en megPeeJe osles nw fkeÀ hegôeªperJeôe keÀr äefle keÀes GheYeesÊeÀe Deewj fôeJesMekeÀeW kesÀ fJeéeeme keÀes yeŸeJee osôes kesÀ fueS Deewj DefOekeÀ ceeyetle nesôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw leefkeÀ Jes Deeôes Jeeues mece³e ceW fJekeÀeme keÀr äefle keÀes yeŸeôes ceW SkeÀ mekeÀejelcekeÀ HeÀr[yewkeÀ os mekeWÀ~

Deperle he´meeo
he´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/149


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष