Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 10/12/2007

EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - <ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷])

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ(Gäò‡b÷]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ)
EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò
|ÉnùÉxÉ ´É iÉb÷VÉÉäb÷ |ÉhÉɱÉÒ ‡´É¦ÉÉMÉ
EäòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ
¨ÉÖƤÉ<Ç
xÉÉä´½åþ¤É®ú 20

+xÉÖGò¨É‡hÉEòÉ:

+xÉÖGò¨ÉÉÆEò

‡´É¹ÉªÉ

1.

|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ

2.

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ±ÉPÉÖ „ÉÒ¹ÉÇEò

3.

VÉÉ®úÒ ½þÉähªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

4.

=‡qù¹]äõ

5.

´ªÉÉJªÉÉ

6.

ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ

7.

ªÉÖVÉ® úºÉƺlÉÉÆSÉä <ǺÉÒBºÉ |ÉɇvÉEò®úhÉɨÉvªÉä {ÉÆVÉÒEò®úhÉ

8.

<xÉ{ÉÖ] õiɪÉÉ®ú Eò®úhÉä

9.

<xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ ‡¤ÉxÉSÉÖEò +ºÉhªÉɤÉɤÉiÉ ªÉÖVÉ®úSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ

10.

xÉä- +ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ bä÷]õɨÉvªÉä ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉɇ´É¯ûvn ùºÉÖ®úIÉÉ

11.

<xÉ{ÉÖ]õSÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ

12.

iÉb÷VÉÉäb÷ÒºÉÉ`öÒ ¤Éɽä®MÉÉ´ÉSªÉÉ EåòpùÉƨÉvªÉä <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ ºÉÉnù® úEò®úhÉä

13.

<xÉ{ÉÖ] õ¡òÉ<DZºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ (´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ)

14.

¤Énù±ÉÒ (bÖ÷Î{±ÉEäò]õ) ®äúEòÉìbÇ ÷®äúEòÉìbǺÉ÷

15.

±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱ɪÉÉä xÉÆ ÃxɺɱÉä±Éä ®äúEòÉìbǺÉ÷

16.

bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 (b÷Ò´½þÒ+É®ú)õ

17.

<xÉ{ÉÖ] õbä÷]õÉ EòÉfÚøxÉ PÉähªÉɤÉɤÉiÉ/¤Énù±É Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ

18.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå] ´É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡®ú{ÉÉä]ǺÉ.

19.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòºÉÉ`öÒ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]Çõ

20.

|ɇGòªÉÉ Eä±É䱪ÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ ]ä{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ {É®úiÉ Eò®úhÉä

21.

ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ +É=]õ{ÉÖ] õ]äõ{ºÉ/‡®ú{ÉÉä]ǺÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ

22.

‡nù´ÉºÉ 5 xÉÆiÉ®ú ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒSÉä ‡´É±ÉƤÉÉxÉä ºÉùÉnù®úÒEò®úhÉ

23.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòuùÉ®úÉ Gäò‡b÷] õxÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ®úCEò¨É ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷] õEäò±ÉÒ VÉÉhÉä

24.

+É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ºÉ VÉiÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ

25.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ Eò³ý‡´ÉhÉä

26.

<ǺÉÒBºÉ´É®úÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉSÉÉ ½þCEòò

27.

´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ´É Eò¨ÉÉ±É ºÉÆJªÉÉ

28.

ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú

29.

EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉƨÉvÉÒ±É ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ

VÉÉäb÷{ÉjÉ

30.

EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

]õÒ{ÉÉÆ

¡òÉ쨺ÉÇ

‡®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ (Gäò‡b÷]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ

1) ÁÉ{ÉÖfäø ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä±ÉÉ, ‘<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ (Gäò‡b÷]õõ ÎC±ÉªÉË®úMÉ)’ +ºÉä ¨½þ]õ±Éä VÉÉ<Ç±É ´É <ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷]õõ ÎC±ÉªÉË®úMÉ) +ºÉä ºÉÆnù̦ÉiÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

VÉÉ®úÒ Eäò±ªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

2) ºÉvªÉÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ 15 EåòpùÉƨÉvªÉä (VÉälÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉÆSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä) +ɇhÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉÆSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ <iÉ®ú EåòpùÉƨÉvªÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ´É <iÉ®ú ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ VÉÉäb÷{ÉjÉÉiÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +‡vÉEòiÉ®ú EåòpùÉƨÉvªÉä VÉÉ®úÒ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ½äþ VÉÉäb÷{ÉjÉ +tÉ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

=‡qù¹]

3) ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä =‡qù¹]õ ¨½þhÉVÉä, |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +„ÉÒ BEò {ɪÉÉǪÉÒ ®úÒiÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhÉä, EòÒ VªÉÉiÉ EòÉMÉnùÒ ºÉƱÉäJÉÉÆSÉÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä´ÉÉhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ +ɇhÉ +„ÉÒ |ÉnùÉxÉä näùhÉɆªÉÉ ´É º´ÉÒEòÉ®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉ/EÆò{ÉxªÉÉ/‡xÉMɨÉ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ ÁÉÆSªÉÉuùÉ®äú ‡nù±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ OÉɽþEòɺÉä´ÉäiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉɽþÒ ´½þÉ´ÉÒ.

´ªÉÉJªÉÉ

4 i) ªÉÖVÉ®ú- “ªÉÖVÉ®” SÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ, ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, ¤É½ÖþºÉÆJªÉäxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É ®úEò¨ÉÉÆxÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ/‡xÉMɨÉ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ ËEò´ÉÉ +xªÉ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ +ºÉä±É.

ii) |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò - ‡½þSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨½þþhÉVÉä, ªÉÖVÉ®ú EÆò{ÉxÉÒSÉÒ BEò BVÉÆ]õ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ®úÒ +„ÉÒ BEò ¤ÉÄEò EòÒ, VÉÒ ªÉÖVÉ®úxÉä iɪÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉÆSªÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ, xÉì„ÉxÉ±É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä±É (BxɺÉÒºÉÒ)/ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þ (ºÉÒBSÉ) Eòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É +ɇhÉ VÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäò±ÉÉ (ÁÉ{ÉÖfäø +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ +ºÉä ºÉƤÉÉä‡vɱÉä +ɽäþ)/+É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä xÉä¨É±É䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ BVÉxºÉÒ±ÉÉ, ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÄbä÷]õ nä<DZÉ.

iii) xÉì„ÉxÉ±É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä±É (BxɺÉÒºÉÒ/ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þ(ºÉÒBSÉ) - ½äþ ºlÉɇxÉEò ¤ÉÄEòºÉÇSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä BEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ BEòEò ËEò´ÉÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡xɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÒ BEò BVÉxºÉÒ +ºÉä±É. ‡iÉSÉä EòɪÉÇ ¨½þhÉVÉä, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ, (]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ/ºÉÒb÷Ò/{ÉäxÉbÅ÷É<´½þ/´Éä¤ÉºÉ´½Ç®ú) +„ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉɴɯûxÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉÆ´É®ú |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉä +ɇhÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪɨÉvÉÒ±É JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä. ÁɤÉɤÉiÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ƇiÉ¨É ºÉ¨ÉVªÉÉ VÉÉiÉÒ±É.

iv) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú ¨½þhÉVÉä ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ +ºÉ±Éä±Éä ±ÉɦÉÉlÉÔ, VÉä ªÉÖVÉ®úCbÚ÷xÉ Gäò‡b÷]õSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ‡¨É³ýɱÉä±Éä |ÉnùÉxÉ lÉä]õ iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä {ɺÉÆiÉ Eò®úiÉÒ±É.

v) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ ¨½þhÉVÉä VÉälÉÒ±É, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ <ǺÉÒBºÉ |ÉnùÉxÉä Gäò‡b÷]õ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ +„ÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ.

´ªÉÉÎ{iÉ

5. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ {ÉÖføÒ±É MÉÖhɇ´É„Éä¹É +ºÉ±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É:

i) ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉä (¨ÉɇºÉEò/‡iɨÉɽþÒ/ºÉ½þɨÉɽþÒ/´ÉÉ̹ÉEò) BEò®úEò¨ÉÒ Eò®úɴɪÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ. =nùÉ. ´ªÉÉVÉ/´ÉäiÉxÉ/{Éäx„ÉxÉ/Eò‡¨É„ÉxÉ/‡b÷δ½þbÆ÷b÷/{É®úiÉÉ´ÉÉ <iªÉÉÆnùÒSÉä EÆò{ÉxªÉÉ/‡xÉMɨÉ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ +ɇhÉ “ªÉÖVÉ®ú” ¨½þhÉÚxÉ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉƺlÉÉÆuùÉ®äú Eäò±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú.

ii) BEò¨Éä´É/BEòÉSÉ ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ.

iii) ½äþ bä÷‡¤É]õ ´ªÉ´É½þÉ®ú, ºlÉɇxÉEò ¤ÉÄEòºÉÇSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSªÉÉ +‡vÉEòÉ®úIÉäjÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƤÉɤÉiÉSÉ +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉäiÉ.

iv) ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ tɴɪÉÉSªÉÉ Gäò‡b÷]õºÉÚSÉxÉÉ, ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ/ºÉÒb÷Ò/{ÉäxÉbÅ÷É<´½þ (BEò |ÉGòÉ®úSÉä <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É VªÉÉ´É®ú ºÉÆMÉhÉEòÉiÉ |ɇGòªÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä) ÁÉ´É®ú +ºÉiÉÒ±É ´É iªÉÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòuùÉ®úÉ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉºÉ ´É iɺÉäSÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäuùÉ®úÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉÉºÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ +ºÉiÉÒ±É. ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉiÉ iÉ„ÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, +„ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ ºÉä´ÉÉ„ÉÉJÉäEòbÚ÷xÉ, ‡´É‡½þiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ]õÉEò±ÉÒ VÉÉ>ð „ÉEòiÉä.

v) ®úEò¨Éä´É®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ xɺɱÉä±ÉÒ ËEò´ÉÉ ªÉÖVÉ®úxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±ÉÒ ´É說ÉÎCkÉEò Gäò‡b÷]õ ¤ÉÉ¤É +ɇhÉ

vi) <iÉ®ú |ÉnùÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, VªÉÉiÉ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Eäò´É³ý BEòÉSÉ ¤ÉÄEäòiÉ Eäò´É³ý BEòSÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä +ɇhÉ ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉÉ/|ɨÉÖJÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉɪÉɦÉÚiÉ ºÉÉäªÉÓSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉäiɱªÉÉ´É®ú (BxɺÉÒºÉÒ) ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ, +xÉäEò ¤ÉÄEòɨÉvÉÒ±É ¤É½ÖþºÉÆJªÉäxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ¤É½Öþ‡´ÉvÉ Gäò‡b÷]ÂõºÉ.

ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ:

6. |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉÉ®äú BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ‡iÉSªÉÉ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±É䱪ÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ b÷É]õÉSªÉÉ |ɇGòúªÉä¤ÉɤÉiÉ +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ näùhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉä±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ¤ÉÄEòÉ ÁÉ <ǺÉÒBºÉ - ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÓºÉÉ`öÒ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉiÉÒ±É. iÉÒ VÉÉäb÷{ÉjÉ 1 ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ, <ǺÉÒBºÉ |ɇGòªÉÉ SÉGòÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÓºÉÉ`öÒ ‡nù±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÓSÉä {ÉɱÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ, <ǺÉÒBºÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ PÉ]õEòÉÆSªÉÉ EòɨɇMÉ®úÒ´É®ú näùJÉ®äJÉ `ä´ÉÒ±É.

7. BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ Eòbä÷ ‡iɱÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ |É„xÉÉƤÉɤÉiÉ ºÉ±±ÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ 10 {ÉäIÉÉ +‡vÉEò xɺɱÉ䱪ÉÉ 5 {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ BEò κ]õ+Ë®úMÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒ +ºÉä±É. +„ÉÉ Îº]õ+Ë®úMÉ ºÉ‡¨ÉiªÉÉ nù®úºÉÉ±É ºlÉÉ{xÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É ´É iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ BEò ´É¹ÉÇ B´ÉføÒ +ºÉä±É. ºlÉɇxÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä +vªÉIÉ iªÉÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒSÉä {Énù‡ºÉvnù +vªÉIÉ +ºÉiÉÒ±É. ÁÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒSÉÒ ºÉ¦ÉÉ iÉÒxÉ ¨É‡½þxªÉÉiÉÚxÉ BEònùÉ PÉäiɱÉÒ VÉÉ<DZÉ.

8. BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉxÉä Eò³ý‡´É±É䱪ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ‡iÉSªÉÉ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ +EòÉ=Æ]õ ‡´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ/Gäò‡b÷] Eò¯ûxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ - ºÉä´ÉÉ näù>ð Eò®äú±É. ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉiÉ:, VÉälÉä +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉÒ +É쇡òºÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉiÉ, +„ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÖºiÉEòÉiÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É.

ªÉÖVÉ®úºÉÉ`öÒ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ

9. <ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉä>ð <ÎSUôhÉɆªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉEòbä÷ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäxÉä ‡iÉSªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbä÷ ¡òÉì¨ÉÇ <Ç - 1 ¨ÉvªÉä ({ɇ®ú‡„ɹ]õ 4) +VÉÇ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÉ. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò iÉÉä +VÉÇ ‡iÉSªÉÉ ‡„É¡òÉ®ú„ÉӺɽþ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ ´É ªÉÖVÉ®ú xÉƤɮú näùhªÉɺÉÉ`öÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ ÁÉÆxÉÒ ‡nù±Éä±ÉÉ ªÉÖVÉ®ú xÉƤɮú |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ Eò³ý‡´É±ÉÉ VÉÉ<DZÉ. {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Gò¨ÉÉÆEò 7 +ÆEòÒ +ºÉä±É- iªÉÉiÉÒ±É {ɇ½þ±Éä 3 +ÆEò iªÉÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ EåòpùÉSÉÉ ‡{ÉxÉ EòÉäb÷ +ºÉä±É (=nùÉ. ¨ÉÖƤÉ<Ç - 400, EòÉä±ÉEòkÉÉ -700) {ÉÖb÷SÉÉ +ÆEò {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®úÉ +ºÉä±É, (¨½þhÉVÉä, b÷Òδ½þbÆ÷b÷, ´ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ <iªÉɇnù) +ɇhÉ „Éä´É]õSÉä 3 +ÆEò, iªÉÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ ‡nù±Éä±ÉÉ ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò +ºÉiÉÒ±É. BEòÉ EåòpùÉiÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´É ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò ‡nù±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉ, iÉÉä Gò¨ÉÉÆEò <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ EåòpùÉƨÉvªÉä ´ÉÉ{ɯû „ÉEòiÉÒ±É.

<xÉ{ÉÖ]õ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä

10 ªÉÖ‡xÉ¡òÉì¨ÉÇ ®äúMªÉÖ±Éä„ÉxÉ +Äb÷ ¯û±ºÉ ¡òÉì®ú ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ=ºÉäºÉ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ‡xɪɨÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɨÉvÉÒ±É ‡Eò¨ÉÉxÉ ‡„ɱ±ÉEò ´É ¡äò´É®äú¤É±É ‡„ɱ±ÉEò ÁɤÉɤÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉä ‡xÉªÉ¨É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õJÉɱÉÒ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò±ÉɽþÒ ±ÉÉMÉÖ ½þÉäiÉÒ±É.

<xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ´É ®äúEòÉìbÇ÷ ±Éä+É=]õ ½þÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ xɨÉÖxªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ºÉä±É. (<xÉ{ÉÖ]õ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä ´É iÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ÁɺÉÉ`öÒSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþiÉ).

<xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ +SÉÚEò +ºÉhªÉɤÉɤÉiÉ ªÉÖVÉ®úSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ

11 bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäxÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ªÉÖVÉ®ú <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä<DZÉ.

xÉä-+ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä bä÷]õÉ ¤Énù±ÉhªÉɤÉɤÉiÉ ºÉÖ®úIÉÉ

12. BxɺÉÒºÉÒ.ºÉÒBSɱÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ ‡¨É³äý±É. xÉä-+ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä bä÷]õÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉä |ɪÉixÉ ]õɳýhªÉɺÉÉ`öÒ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉSªÉÉ ºÉ±±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®ú <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ ]õÉEÚòxÉ iÉÒ ¡òÉ<Ç±É BEòÉ ºÉұɤÉÆnù ‡±É¡òÉ{ɆªÉÉiÉ PÉɱÉÚxÉSÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. ªÉÖVÉ®úSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ PÉäiɱªÉÉ ‡„É´ÉɪÉ, ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷hÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õɨÉvªÉä |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò EòÉähÉiÉä½þÒ ¤Énù±É Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

<xÉ{ÉÖ]õ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ

13. <xÉ{ÉÖ]õSÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ nùÉäxÉ ]õ{{ªÉÉƨÉvªÉä Eäò±Éä VÉÉiÉä- (+) ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ(ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ) +ɇhÉ (¤É) ºÉä]õ±É¨Éå]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ (JÉÉiªÉÉÆSÉÒ +ƇiÉ¨É iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ)

(+) +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷ÉÆxÉÖºÉÉ®ú <xÉ{ÉÖ]õ ‡|É{É®äú„ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ EòÒ xÉɽþÒ ½äþ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ, bä÷]õɨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ ºÉƇvÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ={É-{ɇ®úSUäônù 15 iÉä 25 ¨ÉvªÉä ´ÉhÉÇxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ ®úÒiÉÒxÉÖºÉÉ®ú, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ ÁÉ ]äõº] õ<xÉ{ÉÖ]õSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úÒ±É +ɇhÉ “bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ” (b÷Ò´½þÒ+É®ú) xÉÉ´ÉÉSÉÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç, ºÉiªÉÉÆEòxÉ÷ Eäò±É䱪ÉÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉҺɽþ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É. ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉǨÉvªÉä ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ªÉÉnùÒ +ɇhÉ BEÚòhÉ ºÉÆJªÉäSÉÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ iÉ{É„ÉÒ±É +ɇhÉ Gäò‡b÷]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É ®úCEò¨É ‡nù±ÉÒ +ºÉä±É.

BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSɨÉvªÉä Eäò±Éä±Éä ºÉiªÉÉÆEòxÉ ªÉÖVÉ®úxÉä {Éb÷iÉɳÚýhÉ {ɽþɴɪÉÉSÉä +ɽäþ. +ɇhÉ iªÉɱÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ näù>ðxÉ iÉb÷VÉÉäb÷-|ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ iªÉÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÉnù®ú Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ½äþ `ö®ú´ÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþ. ¡äò]õɳý±Éä±ÉÒ ®äúEòÉìbÇ弃 JÉÚ{É +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉÒ bä÷]õÉ ®äEòÉìbÇ弃 ºÉÖvÉɯûxÉ iªÉÉÆxÉÉ BxÉ xÉ´ÉÒxÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ªÉÉäMªÉ `ö®äú±É.

¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ EåòpùÉƨÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒºÉÉ`öÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä.

14. º´ÉÒEòÉ®úEò EåòpùɨÉvÉÒ±É bä÷]õÉ ]ÅõÉxºÉ‡¨É„ÉxÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ PÉähÉɆªÉÉ ºÉÒBSÉEòb÷Ò±É BEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉiÉ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÖVɺÉÇSªÉÉ bä÷]õÉ ]äõ{ºÉ EåòpùÒªÉ {ÉvnùiÉÒxÉä º´ÉÒEòÉ®úhªÉɤÉɤÉiÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä-¨ÉÉjÉ iªÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉäEò EåòpùɺÉÉ`öÒ +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉ VÉɺiÉ +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä ´É iªÉÉ bä÷]õÉ ]äõ{ºÉ Eåòpù-‡xɽþÉªÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ MÉ䱪ÉÉ {Éɇ½þVÉäiÉ. +„ÉÉ ªÉÖVɺÉÇxÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ EòÒ ½þÉ bä÷]õÉ Eäò´É³ý BxɺÉÒºÉÒ BxÉ{ÉÒ]õÒ, xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<È]õ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉäSÉ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ. BxɺÉÒºÉÒ BxÉ{ÉÒ]õÒ, xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<È]õ ÁÉ bä÷]õÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úÒ±É +ɇhÉ |ÉiªÉäEò EåòpùɺÉÉ`öÒ ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÉ bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ÁÉ bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ ‡nù±ªÉÉ´É®ú, BxɺÉÒºÉÒ BxÉ{ÉÒ]õÒ, iÉb÷VÉÉäb÷ |ɇGòªÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, iÉÉä bä÷]õÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ EåòpùÉƨÉvÉÒ±É <iÉ®ú BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉxÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ¨ÉÖƤÉ<ǨÉvªÉä bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

15 <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ: BxɇGò{]õ Eò¯ûxÉ {ÉÉ`ö‡´É±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¡òÉ<DZºÉSÉä, iªÉÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É EòÒ xÉɽþÒ ½äþ `ö®ú‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, |É„xÉ ºiÉ®úÒªÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. ªÉÖVÉ®úSÉä xÉÉ´É, ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò (BxɺÉÒºÉÒ.ºÉÒBSÉ ªÉÉÆxÉÒ ‡nù±Éä±ÉÉ), |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäSÉÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷, +ɇhÉ +xªÉ ¤ÉɤÉÓSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ iÉÉä iÉ{ÉɺɱÉÉ VÉÉ<DZÉ.

16. (iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ¨ÉvÉÒ±É ªÉÖVÉ®ú¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ (ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷, ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò, ´É ªÉÖVÉ®úSÉä xÉÉ´É) BEòºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä. ºÉ´ÉÇ bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ´É®úÒ±É ªÉÖVÉ®ú¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÒ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ¨½þhÉVÉä, |ÉiªÉäEò bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇ÷ º´ÉªÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò®úhÉä ½äþ ½þÉäªÉ. ÁɺÉÉ`öÒ, “Gäò‡b÷]õõ EòÉÄ]ÅõÉ” ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä xÉÉånù±É䱪ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ{ÉäIÉÉ ´ÉäMÉxÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉ±Éä±Éä bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷ ¡äò]õɳý±Éä VÉÉ<DZÉ.

17. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉä nùÉäxÉ ¦ÉÉMÉ +ºÉiÉÒ±É - bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ +ɇhÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ ¨½þhÉVÉä, VªÉɨÉvªÉä ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉänùÉ®ú (¨½þhÉVÉä ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/|ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ) iªÉÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ `ä´ÉiÉÉiÉ ´É VªÉɨÉvªÉä bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä iªÉÉ ¤ÉÄEò - „ÉÉJÉäSªÉÉ EòÉäb÷ Gò¨ÉÉÆEòɱÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ ¨½þ]õ±Éä VÉÉiÉä. <ǺÉÒBºÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉÉSªÉÉ |ɇGòªÉäiÉ bä÷]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ‡nù±Éä±ÉÉ EòÉäb÷ ½þÉ, EòÉäb÷ xÉƤɮúÉÆSªÉÉ VÉÆjÉÒ¨ÉvªÉä (ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSÉÒ ¨Éɺ]õ®ú EòÉäb÷ ¡òÉ<DZÉ) ‡nù±É䱪ÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉÉì]ÇõEòÉäb÷ÉxÉÖºÉÉ®ú +ɽäþ EòÒ xÉɽþÒ ½äþ iÉ{ÉɺɱÉä VÉÉiÉä.

18. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä JÉÉºÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ xÉ Eäò±ªÉɺÉ, ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäbÂ÷ºÉSÉä ®äúEòÉìbǺɠ ¨ÉvªÉä ‡n±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¡äò]õɳý±Éä VÉÉiÉÒ±É.

19. bä÷]õÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEòÉÆxÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ ½þÒ BEò +É´É„ªÉEò ¤ÉÉ¤É +ɽäþ. VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvÉÒ±É “Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbǺɔ JÉɱÉÒ±É ¤ÉÉ¤É Gò. 5 ¨ÉvªÉä ‡nù±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEòɨÉvªÉä VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ 15 +ÆEò +ºÉiÉÒ±É. +„ÉÉ JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ¡òÒ±b÷¨ÉvªÉä EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¨Éɇ½þiÉÒ xɺɱÉä±Éä ®äúEòÉìbÇ弃 ¡äò]õɳý±Éä VÉÉiÉÒ±É.

20.´É說ÉÎCkÉEò Gäò‡b÷]õõ ®äEòÉìbÇ÷ºÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ.

21 BJÉÉnùÒ ¡òÉ<DZÉ/®äúEòÉìbÇ÷ ¡äò]õɳýhªÉÉSÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÓ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉä±É:-

¡òÉ<DZÉ: 1) ¨ÉìMxÉä‡]Eò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÒ±É nùÉä¹É.

2. Gäò‡b÷]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷ (<ǺÉÒBºÉ ]ÅìxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 55) xɺÉhÉä (‡¨É˺ÉMÉ) ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õõ EòÉÄ]ÅõɨÉvªÉä ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±Éä±Éä ¨ÉÚ±ªÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪɱÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÚ±ªÉÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±ªÉɺÉ.

3. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSÉÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ +´ÉèvÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õõ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É ´É ªÉÖVÉ®úSªÉÉ xÉÉ´ÉɤÉɤÉiÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É SÉÖEòÒSÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

®äúEòÉìbÇ÷:1. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ ‡nù±ÉÉ xɺɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ SÉÖEòÒSÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

2. JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ËEò´ÉÉ JÉÉiªÉÉSÉä xÉÉ´É ‡nù±Éä±Éä xɺɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ +´ÉèvÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

22.¤Énù±ÉÒ (bÖ÷Î{±ÉEäò]õ) ®äEòÉìbǺÉ: iªÉÉSÉ Gäò‡b÷]õõ ºÉÆnù¦ÉÉLJ´É¯ûvnù (=nùÉ- VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvÉÒ±É Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbǺÉJÉɱÉÒ, “ªÉÖVÉ®ú bä÷‡¤É]õ ®äú¡ò®úxºÉ” JÉɱÉÒ±É ¤ÉÉ¤É Gò 10 ¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ, ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉÆ ËEò´ÉÉ ´ÉÒVÉ ¨ÉÒ]õ®ú xÉƤɮú ËEò´ÉÉ iªÉÉ ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú) |ÉnùÉxÉ EòiªÉÉǺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ +xªÉ EòÉähÉiÉɽþÒ ªÉÖ‡xÉEò +ɪÉbå÷]õÒ‡¡òEäò„ÉxÉ xÉƤɮú) BEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<Ç±É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ªÉÖVÉ®úxÉä ÁɤÉɤÉiÉ ªÉÉäMªÉ iÉÒ EòɳýVÉÒ PªÉÉ´ÉÒ +ɇhÉ iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä iªÉÉ “ªÉÖVÉ®ú bä÷‡¤É] õ®äú¡ò®úxºÉ”SÉÒ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞiÉÒ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ ÁÉSÉÒ iªÉÉxÉä JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ.

23. ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®úò¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú xɺɱÉä±Éä Gäò‡b÷]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉä¨ÉvÉÒ±É, ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/|ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ ±ÉɦÉÉlÉÔ ÁÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉÆSÉä ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/‡±ÉVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú xÉ ‡nù±Éä MÉ䱪ÉÉºÉ iÉä b䇤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ¡äò]õɳý±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. EòÉ®úhÉ, EòɽþÒ „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä, ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú ‡nù±Éä +ºÉä±É +lÉ´ÉÉ xɺÉÉäiÉ, Eäò´É³ý JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ½þÒ iªÉÉ-iªÉÉ JÉÉiªÉɤÉɤÉiÉ +Éä³JÉ {É]´ÉÚ „ÉEòiÉÉiÉ. bäκ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ¨ÉvªÉä, +„ÉÒ JÉÉiÉÒ “ºÉÆEòÒhÉÇ (‡¨É‡ºÉ±Éä‡xÉ+ºÉ) ±ÉäVÉ®ú” ¨½þhÉÚxÉ nÉJɇ´É±ÉÒ VÉÉiÉÒ±É.

bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ (b÷Ò´½þÒ+É®ú):

24. BJÉÉnùÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉ, <ǺÉÒBºÉSªÉÉ ¡òÉ<Ç±É +ìCºÉä{]õxºÉ/´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ¨ÉvÉÚxÉ {ɇ®úiÉ ZÉɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, iªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ iÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ËEò´ÉÉ ¡äò]õɳý±ªÉÉSÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É ½äþ EòÉ¨É bä÷]õÉ ´½ìþ‡±Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇõuùÉ®äú (b÷Ò´½þÒ+É®ú) Eäò±Éä VÉÉiÉä. (ÁÉSÉÉ xɨÉÖxÉÉ VÉÉäb÷{ÉjÉ 9 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ) +ɇhÉ iªÉɺÉÉä¤ÉiÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ }±ÉÉì{ÉÒ/]äõ{ɽþÒ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉiÉä. ÁÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú¨ÉvªÉä ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉSªÉÉ |ɇGòªÉä nù®ú¨ªÉÉxÉ +Éfø³ý±É䱪ÉÉ SÉÖEòÉÆSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É +ɇhÉ iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É º´ÉÒEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É ¨ÉÚ±ªÉ ‡nù±Éä±Éä +ºÉiÉä. ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäiÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´É º´ÉÒEÞòiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉä BEÚòhÉ ¨ÉÚ±ªÉ, ¤Éì±ÉÉÏxºÉMÉ Gäò‡b÷]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä nù„ÉLJ´É±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ{ÉäIÉÉ ‡xÉ®úɳäý +ºÉ±ªÉÉºÉ (¨½þhÉVÉä Gäò‡b÷]õõ EòÉìx]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷), Gäò‡b÷]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ɇhÉ +ºÉÉ ¤Énù±É Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä b÷Ò´½þÒ+É®ú¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

25. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ½þÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ ÁÉÆSÉÒ ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä<DZÉ. Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É 10 +ÆEòÒ ¡òÒ±b÷ xÉƤɮú 13 ¨ÉvªÉä, iªÉÉ ®äúEòÉìbÇ÷SÉÒ MÉÉä³ýɤÉä®úÒVÉ (SÉäEòºÉ¨É) nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®úÒ ºÉÉÆEäò‡iÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉä±É iªÉɨÉÖ³äý, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSɨÉvªÉä Eäò±É䱪ÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäiÉ iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ¤Énù±É Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ÚýxÉ ªÉä<DZÉ. Áɇ„É´ÉɪÉ, ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ºÉֱɦÉiÉäxÉä +Éä³ýJÉiÉÉ ªÉÉ´ÉäiÉ ÁɺÉÉ`öÒ, ºÉÒBSÉxÉä, ]ÅìxZÉìC„ÉxÉ  EòÉäb÷ 33 +ºÉÉ ¤Énù±É±ÉÉ +ºÉä±É ´É +ɪÉ]äõ¨É ‡ºÉC´ÉäxºÉ xÉƤɮú ¡òÒ±b÷¨ÉvªÉä 9999999999 +ºÉä ]õÉEò±Éä +ºÉä±É.b÷Ò´½þÒ+É®ú±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ näùiÉÉxÉÉ ËEò´ÉÉ iÉÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<Ç±É {ÉÖxÉ:ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ/nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®ú‡´ÉiÉÉxÉÉ, ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ ½äþ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÒ±É. ½äþ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ºÉÆ{ÉɇnùiÉ/nÖù¯ûºiÉ Eäò±ªÉɺÉ, ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ ´É bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉSÉä SÉGò {ÉÖxÉ: ºÉÖ¯û Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

26. iÉlÉɇ{É, +„ÉÉ ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉä±É ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä, BxɇGò{]õ Eäò±Éä±ÉÒ ºÉiªÉÉÆEòxÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ ‡nù±ÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, <ǺÉÒBºÉ |ɇGòªÉÉ-SÉGò ºÉÖ¯û ½þÉä<DZÉ. BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉä´Éä³ýÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ +EòÉ=Æ]õ ‡´É¦ÉÉMÉ/ÎC±ÉªÉË®úMÉ BVÉxºÉÒ ÁÉÆSªÉÉuùÉ®äú ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ BEò ¨ÉÄbä÷]õ tÉ´Éä. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉEòbä÷ +ºÉ±Éä±Éä iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉä JÉÉiÉä SÉɱɇ´ÉhªÉÉºÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +‡vÉEòɆªÉÉSÉÒ ºÉ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ´É®ú +ºÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÄbä÷]õºÉ½þ, BxɇGò{]õ Eäò±Éä±ÉÒ ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉSªÉÉ ‡nù´ÉºÉɱÉÉ <ǺÉÒBºÉ SÉGòSÉÉ {ɇ½þ±ÉÉ ‡nù´ÉºÉ ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉ<DZÉ.

<xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ {É®úiÉ PÉähÉä/iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä ÁɤÉÉiÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ:

27. BEònùÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚxÉ b÷Ò´½þÒ+É®úSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ´É BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ ¨ÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÒ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ EòÒ, iÉÒ ¡òÉ<DZÉ/®äúEòÉìbÇ÷ {É®úiÉ PÉähÉä/iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä ÁɺÉÉ`öÒ, ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú ‡xɪÉÉäVÉÒiÉ ‡nù´É„ÉÒ iÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉÚhÉÇ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +ºÉä +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉä ¨ÉiÉ {Éb÷±ªÉÉSÉä ºÉÉäb÷±ªÉɺÉ, {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É +É=]õ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ:

28. ‡nù´ÉºÉ - 0 ®úÉäVÉÒ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ {ÉÖføÒ±É bä÷]õÉ, ¡òCkÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉɨÉvÉÚxÉ (]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ/´Éä¤ÉºÉ´½Çþ®ú) ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úÒ±É ËEò´ÉÉ BJÉÉtÉ `ö®úÒ´É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ]õÉEòÒ±É. +„ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ, +É>ð]õ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉÉ ®äúEòÉìbÇ÷ ±Éä-+É=]õ ´É +É=]õ ¡òÉ<DZÉ+ºÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ®úÒiÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 2(+) ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþ.-

i) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]Çõ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ - 11 ¨ÉvªÉä)

ii) bäκ]õxÉä„ÉxÉ  ¥ÉìxSÉ ‡®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -12 ¨ÉvªÉä)

iii) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ±ÉäVÉ®ú ‡®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -13 ¨ÉvªÉä)

(±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱ɪÉÉä xÉƤɮú xɺɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiªÉƤÉɤÉiÉ, |ÉiªÉäEò JÉÉiªÉɺÉÉ`öÒ, BEò “‡¨É‡ºÉ±Éä‡xÉ+ºÉ ±ÉäVÉ®ú ‡®ú{ÉÉä]Çõ” iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ<DZÉ).

Áɇ„É´ÉɪÉ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, <ǺÉÒBºÉ EÆò]ÅõÉä±É ‡®ú{ÉÉä]ÇõSªÉÉ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -10 ¨ÉvªÉä) nùÉäxÉ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒVÉ ¤ÉÄEò ‡xɽþÉªÉ iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É.

29. ´É®ú ‡nù±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ºÉ±Éä±ÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®ú (}±ÉÉì{ÉÒ ËEò´ÉÉ ]äõ{É) ËEò´ÉÉ +SÉÚEòiÉÉ ´É ºÉiªÉiÉÉ ÁɤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÖ®úIÉÉÆ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ xÉä]õ´ÉEÇò´É®ú {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉ<DZÉ. ÁÉ ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ +ɇhÉ <ǺÉÒBºÉ EÆò]ÅõÉä±É ‡®ú{ÉÉä]ÇõSÉÒ ({ɇ®ú‡„ɹ]õ10) BEò ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒ ‡nù´ÉºÉ 0 ®úÉäVÉÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ/ºÉд½þºÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÉ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. ÁÉ ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ EòbÚ÷xÉ ‡¨É³É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉ Mɽþɳý ½þÉähÉ/MÉè®ú´ÉÉ{É® ÁɺÉÉ`öÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ/ºÉд½þºÉ „ÉÉJÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉiÉÒ±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÉÈSÉÒ ½þÉbÇ÷EòÉì{ÉÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú iÉɤÉÉb÷iÉÉä¤É iªÉÉÆSªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iɪÉÉ®ú Eò®úÉ´ªÉÉiÉ +ɇhÉ ´É®ú ‡xÉnæù‡„ɱÉä±Éä bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¥ÉÄSÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 ´É bä÷κ]xÉä„ÉxÉ ±ÉäVÉ®ú ‡®ú{ÉÉä]ǺÉ, iªÉÉÆSªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÉ, iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ/iªÉÉ{ÉÖføÒ±É ‡nù´É„ÉÒ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉäiÉ. iªÉɨÉÖ³äý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡¤ÉxÉSÉÖEò{ÉhÉä ‡nù´ÉºÉ-+ ®úÉäVÉÒ (iªÉÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉÇiÉ ‡xÉnæù‡„ɱÉ䱪ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ) Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ, (<ǺÉÒBºÉ SÉGòÉSÉÉ 2 ®úÉ ‡nù´ÉºÉ) BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ({ɇ®ú‡„ɹ]õ - 5) ®úCEò¨É ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ  bä÷‡¤É]õ Eò®úÒ±É. +ɇhÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ ®úEò¨ÉÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úÒ±É. ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ =„ÉÒ®úÉxÉä Gäò‡b÷]õ ‡nù±Éä MÉ䱪ÉɺÉ, Gäò‡b÷]õ tɴɪÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É |ÉiªÉIÉ Gäò‡b÷]õ ‡nù±Éä MÉ䱪ÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ÁÉ EòɱÉɺÉÉ`öÒ, |ÉSɇ±ÉiÉ ¤ÉÄEònù®ú +‡vÉEò 2 ]õCEäò B´Éfø¬É ´ªÉÉVÉnù®úÉxÉä nÆùb÷Éi¨ÉEò ´ªÉÉVÉ näùhªÉÉºÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ÷ ¤ÉÄEò ¤ÉÉÆvÉÒ±É ®úɽþÒ±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉxÉä EòÉähÉiÉɽþÒ ½þCEò/nùÉ´ÉÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÉ xɺɱªÉɺɽþÒ, nÆùb÷Éi¨ÉEò ´ªÉÉVÉ (+ºÉ±ªÉɺÉ) iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]Çõ:

30. ‡nù´ÉºÉ-0 ®úÉäVÉÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ EòbÚ÷xÉ, ªÉÖVÉ®ú - ‡xɽþÉªÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]ÇõSªÉÉ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 14) nùÉäxÉ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒiÉ {ÉÖ®ú‡´É±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. ÁÉiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ Gäò‡b÷]õõ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉɆªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ, +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ®úCEò¨É +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉ ‡nù±Éä +ºÉä±É. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉÇSÉÒ BEò |ÉiÉ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É. ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉÈSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É ´É ½äþ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ ¨½þhÉVÉä, BJÉÉtÉ ‡´É‡„ɹ]õ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbä÷, ‡´É‡„ɹ]õ ºÉÆJªÉäSªÉÉ Gäò‡b÷]õõ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉiÉÒ±É. <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉä ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉSÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÖVÉ®úSÉÒ +ºÉä±É. ºÉ¨É®úÒ bä÷]õɨÉvÉÒ±É jÉÖ]õÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉSªÉÉ xÉVÉ®äúºÉ ±ÉMÉäSÉ +ÉhÉÚxÉ tɴɪÉÉiÉ.

|ɇGòªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ {É®úiÉ Eò®úhÉä.

31. BJÉÉnùÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSÉÒ „ÉÉJÉÉ, “JÉÉiÉä ¤ÉÆnù/½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ” “+ºÉä JÉÉiÉäSÉ xÉɽþÒ”, “JÉÉiɪÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ VÉÖ³ýiÉ xÉɽþÒ”, “+{ÉÖ®úÉ ‡xÉvÉÒ” <iªÉÉnùÓºÉÉ®úJªÉÉ EòÉ®úhÉÉƨÉÖ³äý BJÉÉnùÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Gäò‡b÷]õ Eò¯û „ÉEòiÉ xɺɱªÉÉºÉ ‡iÉxÉä iªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ, ‡®úõ]õxÉÇ ¨Éä¨ÉÉä¨ÉvªÉä (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ - 6 ¨ÉvªÉä) Eò®úÉ´ÉÉ. ½þÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ, iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ, iªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ |ÉnùÉxÉ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú SÉäCºÉºÉ½þ ‡iÉSªÉÉ ºÉд½þºÉ ¥ÉÄSÉ/¨ÉÖJªÉ „ÉÉJÉäEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉ<DZÉ. ºÉ´ÉÇ ºÉƤÉƇvÉiÉ „ÉÉJÉÉÆEòbÚ÷xÉ Gäò‡b÷]õõ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSÉÒ ºÉä´ÉÉ-„ÉÉJÉÉ, iªÉÉ Gäò‡b÷]õõ ®äúEòÉìbÇ÷SªÉÉ ¡òÒ±b÷ xÉƤɮú 14 ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ‡®úEòɨªÉÉ ºiÉƦÉÉiÉ, iªÉÉ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉƤÉƇvÉiÉ Gäò‡b÷]õõ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉvÉÉiÉÒ±É +xÉ{Éäb÷ ¤ÉɤÉÒ EòÉäb÷ ‘0’ xÉä iÉ®ú <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÒ EòÉäb÷ ‘1’ xÉä }±ÉìMÉ +Éì¡ò Eò®úÒ±É. ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvªÉä ´É®úÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ‡¤ÉxÉSÉÖEò{ÉhÉÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒSÉ +ɽäþ.

Gäò‡b÷]õ Eäò±É䱪ÉÉ/Gäò‡b÷]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉÆvÉÒSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, iÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ, ‡nù´ÉºÉ 1 SªÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉEòbä÷ {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. iªÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ‡b÷÷ºEäò]õºÉ½þ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòxÉä ºÉ½þÒ Eäò±Éä±ÉÒ, iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉÒ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ. „ÉÉJÉɺiÉ®úÉ´É®ú iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä ‡®ú]õxÉÇ ¨Éä¨ÉÉäVɽþÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò/ªÉÖVÉ®ú ÁÉÆSÉäEòbä÷, {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉ´ÉäiÉ. ÁÉ EòɪÉÇ®úÒiÉÒJÉɱÉÒ Eò³ý‡´É±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉÉ`öÒ, „ÉÉJÉÉÆxÉÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ ËEò´ÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ÁÉÆSÉäEòbä÷ |ÉnùÉxÉ +Énäù„É <iªÉɇnù {ÉÉ`ö´ÉÚ xɪÉäiÉ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò-„ÉÉJÉÉÆxÉÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ +‡iɇ®úCkÉ bä÷‡¤É]õõõSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷, iªÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvÉÒ±É Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú iɪÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ BEòÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õxÉä Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäòxÉä ºÉ´ÉÇ ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/|ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ ÁÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ Gäò‡b÷]õõ Eäò±ÉÒ +ºÉÚxÉ, +ƇiÉ¨É ºÉä]õ±É¨Éå]ºÉÉ`öÒ Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ¤ÉɤÉÒ ‡„ɱ±ÉEò xÉɽþÒiÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, ‡nù´ÉºÉ-1 SªÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É.

32. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, +ÉvÉÒ |ɇGòªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ <ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú, Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉäbÂ÷ºÉ, 22 {ÉɺÉÚxÉ 44 +ºÉÉ ¤Énù±É Eò¯ûxÉ iªÉÉ´É®ú {ÉÖxÉ®Âú|ɇGòªÉÉ Eò®úÒ±É. ºÉƤÉƇvÉiÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSªÉÉ MÉÉä³ýɤÉä®úÒVÉä¨ÉvªÉä, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSɨÉvªÉä ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉähÉɆªÉÉ ºÉÉì}]õ´Éä+®úxÉÖºÉÉ®ú ¤Énù±É ½þÉäiÉÒ±É. bä÷]õÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¤Énù±É Eäò±Éä MÉä±Éä +ºÉ±ªÉÉºÉ SÉÖEòÒSÉä bä÷]õÉ EòÉäbÂ÷ºÉ ªÉäiÉÒ±É ´É iÉä BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉxÉä Eäò±É䱪ÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉɨÉvªÉä ‡nùºÉÚxÉ ªÉäiÉÒ±É.

ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]ÂõºÉ ´É ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{É ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 {ÉÉ`ö‡´ÉhÉä

33. <ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú {ÉÖxÉ®Âú|ɇGòªÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, BEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É ´É iªÉɨÉÖ³äý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õõ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. JÉÉiªÉÉÆSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ ‡nù´ÉºÉ - 1 ®úÉVÉÒSÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÒ {ÉÖ®ú´ÉÒ±É.

Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ºÉƪÉÖCkÉ ªÉÉnùÒ - |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ tɴɪÉÉSÉÒ, ºÉ´ÉÇ bä÷º]õÒxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ‡®ú{ÉÉä]Çõ Eäò±É䱪ÉÉ, Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓSÉÒ BEò‡jÉiÉ ªÉÉnùÒ

+É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{É (nùÉäxÉ |ÉiÉÒ)

  • ÎC±ÉªÉË®úMÉ bä÷]õÉSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ +É´É„ªÉEòiÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®úEòbä÷ BEò |ÉiÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ, ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÉ (´ÉèvÉ ¡äò]õɳý±Éä±Éä, +xÉGäò‡b÷]äõb÷ ¨½þhÉÚxÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö´É±Éä±Éä - ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓ´É®ú ºÉÖªÉÉäMªÉ }±ÉìMÉ +Éì¡ò/¨ÉÉEÇò +Éì¡ò Eò¯ûxÉ) <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÒ±É ‡®ú{ÉÉä]Çõ.

  • |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSÉÉ +ƇiÉ¨É ‡®ú{ÉÉä]Çõ - ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É, +xÉGä‡b÷]äõb÷ ¤ÉɤÉÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉÆiÉ®ú Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ´É <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õõ ÎC±ÉªÉË®úMɺÉÉ`öÒ bä÷‡¤É]õõ Eäò±Éä±ÉÒ +ƇiÉ¨É ®úCEò¨É.

  • bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòºÉÉ`öÒ +ƇiÉ¨É ‡®ú{ÉÉä]Çõ - ½þÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò - ‡xɽþÉªÉ ºÉÉ®úÉƄɯû{ÉÉxÉä +ºÉ±Éä±ÉÉ +½þ´ÉÉ±É +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ „ÉÉJÉɇxɽþÉªÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSÉä Gäò‡b÷]õõ ´É iªÉÉxÉÆiÉ®úSÉä bä÷‡¤É]õõ nùÉJɇ´É±Éä±Éä +ºÉiÉä (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 17 ¨ÉvªÉä).

34. ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É BEÆònù®úÒxÉä +ºÉ±Éä±Éä (SÉäEòºÉÉ®ú) BEÚòhÉ ¨ÉÚ±ªÉ, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉEòbÚ÷xÉ +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä +ºÉiÉä EòÒ, ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä BJÉÉtÉ +xɇvÉEÞòiÉ ´ªÉCkÉÒxÉä nÖù¯ûºiÉÒ Eäò±ªÉɺÉ, |ɇGòªÉÉ Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉiÉ SÉÚEò ZÉɱªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù„É ªÉäiÉÉä.

‡nù´ÉºÉ 1 xÉÆiÉ®ú ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒSÉä ‡´É±ÉƤÉÉxÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ -

35. ‡nù´ÉºÉ 1 ®úÉäVÉÒ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ºÉÉnù®ú Eò¯û xÉ „ÉEòhÉɆªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòxÉä, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäSªÉÉ EòÉ=Æ]õ®ú´É®ú Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ªÉÉnùÒ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ +ɇhÉ ±É´ÉEò®úÉiÉ ±É´ÉEò®ú, („ÉCªÉiÉÉä 2 ‡nù´ÉºÉÉiÉ), iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÒ ®úCEò¨É ¨ÉÉMÉÉ´ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ, +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ɨÉvªÉä ‡´É±ÉƤÉÉxÉä Eäò±Éä±Éä ‡®ú{ÉÉäÍ]õMÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ iɺÉäSÉ iÉä Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSªÉÉ ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiɽþÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ ½þÉä>ð „ÉEòiÉ xÉɽþÒ. +„ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ ½þÒ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ´É ºÉƤÉƇvÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEä nù®ú¨ªÉÉxÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ, EòÉ=Æ]õ®ú ‡®ú]õxÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉºÉ ‡nù´É®ú - 2 {ÉäIÉÉ +‡vÉEò ‡´É±ÉÆ¤É ZÉɱªÉÉºÉ iÉÉä nÆùb÷Éi¨ÉEò EòÉ®ú´ÉÉ<ÇºÉ {ÉÉjÉ ½þÉä<DZÉ. ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä +vªÉIÉ +„ÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò¯ûxÉ iªÉÉ ¤ÉÄEäò‡´É¯ûvnù iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉÉxÉä nÆùb÷ +ÉEòɯû „ÉEòiÉÉiÉ.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòuùÉ®úÉ, Gäò‡b÷]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ®úCEò¨É ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úhÉä.

36. +xÉGäò‡b÷]äõb÷ +ɪÉ]õ¨ºÉ ÎC±ÉªÉË®úMɨÉÉ¡ÇòiÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ Gäò‡b÷]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓ‡´É¯ûvnù ¨ÉÉä³ýɱÉä±Éä Gäò‡b÷]õ ½äþ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉEòbÚ÷xÉ Gäò‡b÷]õ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ‡nù´É„ÉÒSÉ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

+É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ºÉ ºÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ

37. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ´É ªÉÖVÉ®ú ½äþ, +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ºÉ ‡Eò¨ÉÉxÉ 3 ´É¹ÉÉȺÉÉ`öÒ VÉ{ÉÚxÉ `äö´ÉiÉÒ±É. +ɇhÉ iªÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ÉSÉÒ |ÉiÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSɨÉvªÉä½þÒ 3 ´É¹Éæ VÉ{ÉÚxÉ `ä´É±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉƺÉÉ`Ò ºÉ±±ÉÉ:

38. <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õõ¤ÉɤÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ Eò³ý‡´ÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÖVÉ®úSÉÒ +ºÉä±É. +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{É ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ, ªÉÖVÉ®ú, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näù>ð Eò®úÒ±É. iªÉÉiÉ iªÉÉ |ÉnùÉxÉÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ´É |ÉnùÉxÉ Eäò±ªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ +ºÉä±É. Eäò´É³ý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉSÉ „Éä´É]õÒ Gäò‡b÷]õõ ½þÉähªÉɆªÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉÆvÉÉxÉä (]ÅìxZÉìC„ÉxÉ  EòÉäb÷ 22) |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É ÁÉSÉÒ EòɳýVÉÒ ªÉÖVÉ®úxÉä PªÉÉ´ÉÒ. xÉÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ (]ÅìxZÉìC„ÉxÉ  EòÉäb÷ 33) ´É Gäò‡b÷]õõ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ (]ÅìxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 44) ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ EòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉÉSɱªÉÉ VÉÉ´ªÉÉiÉ. VªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä MÉä±Éä±Éä xÉɽþÒ +„ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ, ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ, ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ EòÉ®úhÉä ´É {ɪÉÉǪÉÒ ®úÒiÉÓxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ |ÉnùÉxÉÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉҺɽþ Eò³ý‡´É±Éä VÉÉ´Éä.

39. ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ iªÉÉSÉ MÉ]õɱÉÉ nù®ú ‡iɨÉɽþÒ/¨É‡½þxªÉɱÉÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú +„ÉÒ |ÉnùÉxÉä näùhªÉɺÉÉ`öÒ, ªÉÖVÉ®ú <ǺÉÒBºÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É Gäò‡b÷]õõ xÉ Eò®úiÉÉ BJÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤É {É®úiÉ ªÉähªÉÉSÉÒ „ÉCªÉiÉÉ xɺɱªÉɺÉ, <ǺÉÒBºÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉÉÆxÉÉ ½þÉäiÉÒ±É ½äþ nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®úÒ ´ÉÉ̹ÉEò +ÉMÉÉ>ð ºÉÚSÉxÉÉ BEònùÉSÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉ= „ÉEòiÉä. ÁɨÉÖ³äý |ÉiªÉäEò ´Éä³ýÒ |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉ ¤ÉºÉhÉä ]õɳýiÉÉ ªÉä<DZÉ. VÉälÉä bä÷]õÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É ¤Énù±É +MÉnùÒ Eò¨ÉÒ +ɽäþiÉ ´É {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉhªÉÉSÉÒ „ÉCªÉiÉÉ Vɴɳý Vɴɳý „ÉÚxªÉ +ɽäþ +„ÉÉ ¨ÉɇºÉEò/‡iɨÉɽþÒ vÉiÉÔ´É®ú ´ªÉÉVÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, ‡´É¨ªÉÉSÉä ½þ{iÉä, ËEò´ÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ/EòÉì{ÉÉæ®äú„ÉxºÉSÉä ´ªÉÉVÉ |ÉnùÉxÉ <iªÉÉnùÓSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ½þÒ ®úÒiÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ +ɽäþ.

40. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉ±±ÉÉ näùhªÉɤÉɤÉiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉÆSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ, JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÒ iªÉÉ Gäò‡b÷]õSÉÉ ºjÉÉäiÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±ªÉÉ´É®ú iªÉɤÉɤÉiÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒSÉ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ +ºÉä±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú ‡iÉSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiÉä ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiÉ/{ÉɺɤÉÖEòÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ xÉÉånù, iÉÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú <ǺÉÒBºÉuùÉ®úÉ ({ÉɺɤÉÖEòÉ ¨ÉvÉÒ±É xÉÉånùÓ¨ÉvªÉä <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ “<ǺÉÒBºÉ” +ºÉä ºÉnù̦ɱÉä VÉÉ´Éä +ɇhÉ ¤ÉɤɇxɽþÉªÉ xÉÉånù Eäò±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ) Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ. +ºÉä º{ɹ]õ{ÉhÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úhÉÉ®úÒ +ºÉÉ´ÉÒ. JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ ´ÉäMɳäý Eò³ý‡´ÉhªÉÉºÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ¤ÉÉÆvÉÒ±É +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò/ªÉÖVÉ®ú ÁÉÆxÉÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò-„ÉÉJÉÉÆuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉSªÉÉ +ÉEÞòiÉÒ¤ÉÆvÉɤÉɽäþ®úÒ±É ´ÉäMɳýÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.

<ǺÉÒBºÉ¤ÉɤÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSÉÉ ½þCEò:

41. VÉä´½þÉ ªÉÖVÉ®ú bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ {ɪÉÉÇªÉ ¨ÉÉMɇ´ÉiÉÉä iÉä´½þÉ ªÉÖVÉ®úxÉä bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ, ºÉ½þVÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉVÉÉäMªÉÉ ‡±É‡JÉiÉ ‡xÉ´ÉänùxÉɨÉvÉÚxÉ Eò³ý´ÉÉ´Éä EòÒ, |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ ®úÒiÉ ½þÒ BäÎSUôEò +ɽäþ ´É bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉ iÉÒ EòÉfÚøxÉ/{É®úiÉ PªÉɴɪÉÉSÉÒ +ºÉ±ªÉɺÉ, 15 ‡nù´ÉºÉÉÆSÉÒ xÉÉä‡]õºÉ näù>ðxÉ iÉÒ EòÉfÚøxÉ PÉähªÉÉSÉÉ ½þCEò iªÉɱÉÉ +ɽäþ. (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 7 ¨ÉvªÉä)

42. <ǺÉÒBºÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ÉnùÉxÉ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉSÉÉ {ɪÉÉÇªÉ ‡xÉ´Éb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉxÉä {ÉÖføÒ±É iÉ{É„ÉÒ±É tÉ´ÉÉ- iªÉÉSÉÉ/‡iÉSÉÉ 1) JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò 2) ±ÉäVÉ®úxÉÆ/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉÆ 3) JÉÉiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú (¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä/SÉɱÉÖ JÉÉiÉä) 4) ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäSÉÒ xÉÉ´Éä ´É iªÉÉÆSÉä ºÉÉì]Çõ EòÉäbÂ÷ºÉ. iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEò®úxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ SÉäEò¤ÉÖEòÉ´É®úÒ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ±ÉÉ<ÇxÉ {Éɇ½þ±ªÉÉ´É®ú, iªÉÉ „ÉÉJÉäSªÉÉ ºÉÉì]ÇõEòÉäb÷SÉÒ („ɽþ®ú-¤ÉÄEò-„ÉÉJÉÉ EòÉäb÷) ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³äý±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ VªÉÉ´É®ú ¨Éɇ½þiÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉiÉä iÉÉä ¡òÉì¨ÉÇ º{ɹ]õ +ɇhÉ ‡xÉ:ºÉƇnùMvÉ +ºÉÉ´ÉÉ. ´É®ú ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ 1 iÉä 4 ¨ÉvÉÒ±É iÉ{É„ÉÒ±É, ±ÉɦÉÉlÉÔuùÉ®úÉ iªÉÉSÉä JÉÉiÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäEòbÚ÷xÉ |ɨÉɇhÉiÉ Eäò±ÉÉ VÉÉ´ÉÉ. ÁÉ ºÉä´ÉäºÉÉ`öÒ ¤ÉÄEäò±ÉÉ iÉäºÉä ´ÉÉ]õ±ªÉÉºÉ iÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔEòbÚ÷xÉ `ö®úɇ´ÉEò „ÉÖ±Eò PÉä>ð „ÉEòiÉä. ´É®úÒ±É ¤ÉÄEò -|ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSªÉÉ Bä´ÉVÉÒ, ±ÉɦÉÉlÉÔ, iªÉÉSÉä/‡iÉSÉä ¨ÉÄbä÷]õ, SÉäEòSÉÒ ËEò´ÉÉ {ÉɺɤÉÖEòÉSªÉÉ nù„ÉÇxÉÒ-{ÉÞ¹`öÉSÉÒ UôɪÉÉ|ÉiÉ, ªÉÖVÉ®úuùÉ®äú iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ iÉ{É„ÉÒ±ÉÉSÉÒ {Éb÷iÉɳýÉhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉÉä. ¦ÉÉ´ÉÒ ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ BJÉÉtÉ OÉɽþEòɱÉÉ/‡xÉ´Éä„ÉEòɱÉÉ tɴɪÉÉSªÉÉ xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 7 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÖVÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ {ɺÉÆiÉÒSÉÉ xɨÉÖxÉɽþÒ ´ÉÉ{ɯû „ÉEòiÉÉiÉ ¨ÉÉjÉ iªÉÉiÉ xɨÉÖxÉÉ{ÉjÉ/xɨÉÖxÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉVÉEÚò®ú ºÉ¨Éɇ´É¹]õ +ºÉ±ÉÉ {Éɇ½þVÉä. BJÉÉtÉ ªÉÖVÉ®úVɴɳý +ÉvÉÒSÉ, ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ, JÉÉiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú, ±ÉäVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò ´É JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò <iªÉɇnù iÉ{É„ÉÒ±É, ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäEòbÚ÷xÉ |ɨÉɇhÉiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ±ÉɦÉÉlÉÔxÉÉ iɺÉä Eò³ý´ÉÚxÉ <ǺÉÒBºÉJÉɱÉÒ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ |Éä¹ÉhÉ Eò®úhªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä.

43. ±ÉɦÉÉlÉÔxÉä ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ {ÉÖ®ú‡´É±Éä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, iªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ ºÉƨÉiÉÒú‡„É´ÉɪÉ, <ǺÉÒBºÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉɇ„É´ÉÉªÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®úuù®äú ´ÉÉ{É®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ±ÉɦÉÉlÉÔEòbÚ÷xÉ {ɪÉÉÇªÉ ¨ÉÉMɇ´ÉiÉÉxÉÉ, ªÉÖVÉ®úxÉä iɺÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úÉ´Éä.

´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ´É Eò¨ÉÉ±É ºÉÆJªÉÉ:

44. {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ºÉÆJªÉäSÉä ¤ÉÆvÉxÉ xÉɽþÒ. iÉlÉɇ{É ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BEòMÉaöÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä, BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ, BEòÉSÉ ‡nù´ÉºÉÉiÉ, BEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò <xÉ{ÉÖ]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxºÉSªÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò BEòjÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. ÁɺÉÉ`öÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ„ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú ‡´É‡xÉªÉ¨É Eò¯ûxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ xÉCEòÒ Eò®ú´ÉÒ.

ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú

45. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòuùÉ®úÉ +ÉEòÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉ ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ÁÉÆxÉÒ =¦ÉªÉiÉÉ `ö®ú´ÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ. ¨ÉÉSÉÇ 31, 2008 {ɪÉÈiÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ EòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ |ɇGòªÉÉ +ÉEòÉ®ú ±ÉɴɱÉä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ]õ. ÁÉSÉä ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEòiÉäxÉä {ÉÖxÉ®úɴɱÉÉäEòxÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. ¦É‡´É¹ªÉɨÉvªÉä ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, +ÉEòÉ®úhªÉÉSªÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯û „ÉEòiÉä.

46. SÉÉSÉhÉÒ ºÉÉnù®úÒ Eò®úhÉɺÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉä½þÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉɴɱÉä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. “SÉÉSÉhÉÒ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ” (]äõº]õ |ÉäZÉå]äõ„ÉxÉ) SÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ +„ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƤÉɤÉiÉ +ºÉä±É EòÒ iÉb÷VÉÉäb÷ |ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ iÉ®ú Eäò´É³ý <xÉ{ÉÖ]õ ‡|É{É®äú„ÉxÉ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉÉSªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÒ ªÉÉäMªÉ +ɽäþiÉ EòÉªÉ ½äþ iÉ{ÉɺÉÚxÉ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉiÉÒ±É. {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úiÉä´Éä³ýÒ ªÉÖVÉ®úxÉä, b÷¨ÉÒ bä÷]õÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ (ªÉÖVÉ®ú ËEò´ÉÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ ÁÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õ±ªÉɺÉ) ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®úÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖCkÉ +ºÉä±É.

47. iÉbVÉÉäb÷ÒSªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉEòɮɤÉɤÉiÉSÉä nùɇªÉi´É, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ªÉÖVÉ®úEòbä÷ näù>ð „ÉEòiÉä.

48. <ǺÉÒBºÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉÉä`ö¬É +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iÉlÉɇ{É ±É½þÉxÉ +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉÉSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉSÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉÆxÉÉ +ɽäþ.

49. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ näùhªÉɺÉÉ`öÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú PÉä>ð xɪÉäiÉ.

EòɪÉÇ®úÒiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉƨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ:

50.EòɪÉÇ®úÒiÉÓºÉƤÉÆvÉÒSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä/Eäò´É³ý +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒxÉäSÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò®úiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉiÉ. +„ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉƤÉɤÉiÉSªÉÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, iªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉÆ´É®ú, κ]õªÉË®úMÉ Eò‡¨É]õÒSªÉÉ ºiÉ®úÉ´É®ú SÉSÉÉÇ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®úSÉ BxɺÉÒºÉÒ/ºÉÒBSÉ {ÉÖfäø {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ BJÉÉtÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉuùÉ®äú ½þÒ EòɪÉÇ®úÒiÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò¯û „ÉEòiÉä.

<ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷]õ ´É bä÷‡¤É]õ) ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

+xÉÖ Gò.

Eåòpù

„ɽþ®úÉSªÉÉ EòÉäb÷

¨ÉìxÉäVÉEò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòSÉä xÉÉ

{ÉkÉÉ

EåòpùÉSÉä ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú

¡ìòCºÉ xÉƤɮú

1

+ÉOÉÉ

282

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

44/2, ºÉÆVÉªÉ {Éì±ÉäºÉ
+ÉOÉÉ - 282001 (ªÉÖ.{ÉÒ)

0562-2523532

0562 - 2525089

2.

+½þ¨ÉnùɤÉÉnù

380

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ, ±ÉÉ MÉVVÉÉ®ú SÉå¤ÉºÉÇ
+É¸É¨É ®úÉäb÷
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉƤɮú - 1
+½þ¨ÉnùɤÉÉnù
380 009

079-26580511
26582468

079-26580511

3

+±Éɽþ¤ÉÉnù

211

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ºÉÆMÉ¨É {Éì±ÉäºÉ ‡ºÉ‡´É±É ±ÉÉ<ÇxºÉ
+±Éɽþ¤ÉÉnù - 211001

0532-2560553

0532-2560410

4

+¨ÉÞiɺɮú

143

+É䇮úB]õ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò EòÉì¨ÉºÉÇ

201-202, ‡SÉjÉÉ ]õÉì‡EòVÉ ®úÉäb÷ +¨ÉÞiɺɮú ({ÉÆVÉɤÉ)

0183-2532640
2556476

 

5

+Éè®ÆúMÉɤÉÉnù

431

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
½þ¹ÉÇ´ÉvÉÇxÉ ‡¤Éϱb÷MÉ, +nùɱÉiÉ ®úÉäb, ÷+Éè®ÆúMÉɤÉÉnù - 431 001

0240 -233448
22349585
2347983
2347984

 

6

¤ÉåMɱÉÖ¯û

560

+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ-BxɺÉÒºÉÒ

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ, BxɺÉÒºÉÒ,
10/3/8, xÉÞ{ÉiÉÖÆMÉÉ ®úÉäb÷,
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. . 5467
¤ÉåMɱÉÖ¯û 560 001

080-22211465,
22212361

080-22237873

7

¤É®úÉäb÷É

311

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, {Éì®äúb÷É<ÇºÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ,
ºÉªÉÉVÉÒ MÉÆVÉ, ¤É®úÉäb÷É - 390005 (MÉÖVÉ®úÉiÉ)

0265-2363023
2362296
2361490
2363649

0265 - 2362296

8

¦ÉұɴÉÉb÷É

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ‡¤ÉEòÉxÉä®ú +ìxb÷ VɪÉ{ÉÚ®ú

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, BºÉ¤ÉÒ¤ÉÒVÉä, ¦ÉÖ{ÉÉ±É MÉÆVÉ, ¦ÉұɴÉÉb÷É

01482-235955/6
9413161422

 

9

¦ÉÉä{ÉɱÉ

462

ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ ‡¤Éϱb÷MÉ
9 +®äú®úÉ ‡½þ±ºÉÂ, VÉä±É ®úÉäb÷
¦ÉÉä{ÉÉ±É - 462011 (B¨É.{ÉÒ.)

0755-
2674045
2761561

0755-2674051

10

 ¦ÉÖ´ÉxÉä…É®ú

 751

 ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 BxɺÉÒºÉÒ
{ÉƇb÷iÉ VÉ´Éɽþ®ú±ÉÉ±É xÉ佯û ¨ÉÉMÉÇ
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉƤɮú - 16
¦ÉÖ´ÉxÉä…É®ú 751 001

 

0674-
2395706
2393580
2401070
2401119

0674-2401119

11

SÉÆnùÒMÉfø

160

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
ºÉå]Åõ±É ‡´Éº]õÉ ºÉäC]õ®ú 17, {ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. 2
SÉÆnùÒMÉfø160017

0172-2721507

0172-2706236

12

SÉäzÉ<Ç

600

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
„ÉCiÉÒ ]õÉì´ÉºÉÇ,
766 +zÉÉ ºÉ±ÉÉ<Ç, SÉäzÉ<Ç 600 002

044 –
28551007
28521986/87
28520868

044 - 28523140

13

EòÉä<¨¤ÉiÉÖ®ú

641

¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É

¤ÉÒ+Éä¤ÉÒ ‡¤Éϱb÷MÉ
82, ¤ÉÄEò ®úÉäb÷,
EòÉä<¨¤ÉiÉÖ®ú - 641018
iɇ¨É³ýxÉÉbÚ÷

0422
2303345
2303346
2303347

0422 – 2303345

14

näù½þ®úÉbÚ÷xÉ

248

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

4 EòÉìxÉ´½åþ®ú BºÉ]õÒ, näù½þ®úÉbÚ÷xÉ-248001

0135- 2714166
2714161

0135- 2651843

15

<®úÉäb÷

638

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

VÉ´ÉÉxɺÉ ¦É´ÉxÉ,
106, MÉÉÆvÉÒVÉÒ ®úÉäb÷, <®úÉäb÷

0424-2260039
09894602735 

 

16

BxÉÉÇEÖò±É¨ÉÂ

682

º]äõ]Âõ¤ÉÄEò +Éì¡ò jÉÉ´ÉhÉEòÉäB

b÷Éä+®úxÉÆ.BCºÉB±É 8529
BxÉEäòªÉ SÉå¤ÉºÉÇ, 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
MÉÉä{Éɱɠ |ɦÉÖ ®úÉäb÷
BxÉÉÇEÖò±É¨ÉÂ, EòÉäSÉÒ, 682035
Eäò®ú³ý

0484 2371625
2371659
2371790

0484 2371636

17

MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú

273

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

vɨÉÇ„ÉɱÉÉ ¤ÉÉZÉÉ® ½þÉì]äõ±É Eèò±ÉÉ„ÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä, MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú-273001

0551 - 2204773
2204687

 0551-2204687

18

M´Éɇ±ÉªÉ®ú

474

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

+É쇡òºÉ®ú-<xÉ -SÉÉVÉÇ
B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉå]õ®ú
 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
¨É½þÉ®úÉVÉ ¤ÉÉb÷É, M´Éɇ±ÉªÉ®ú ‡{ÉxÉ-474020

0751-
2447518
2447511
2447594
2326465

0751-2323905

19

MÉÖ´Éɽþ]õÒ

781

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
{ÉÉä.¤ÉìxÉÃÆ.120, º]äõ„ÉxÉ ®úÉäb÷., {ÉÉxÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú
MÉÖ´Éɽþ]õÒ
781 001

0361-2517107
2517109

0361-2636374

20

½Öþ¤É±ÉÒ

105

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

iɳý ¨ÉVɱÉÉ, b÷É´ÉÒ Ë´ÉMÉ, ZÉÉäxÉ±É +É쇡òºÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ® ®úÉäb÷
½Öþ¤É±ÉÒ- 580 023

0836-2363981
09341222773

 

 

21

½èþpùɤÉÉnù

500

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
6-1-56, ºÉäGäò]õ‡®úB]õ ®úÉäb÷
½èþpùɤÉÉnù-
500 004

040-23242049
23237726
22463669
22329677

040-23237726

22

<ÆnùÉè®ú

452

¤ÉÄEò +Éì¡ò <ÆnùÉè®

125, +nùÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú,
<ÆnùÉè®ú
452 004

0731-
2340842
2342676

0731-2343754

23

VɤɱÉ{ÉÚ®ú

482

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

Eäò/+Éì, ºÉд½þºÉ ¥ÉÄSÉ, BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ ‡¤Éϱb÷MÉ,
‡´ÉVÉªÉ xÉMÉ®ú VɤɱÉ{ÉÚ®ú - 484002 (B¨É{ÉÒ)

0761
2641681
2641679
2541611

0761 2644969

24

VɪÉ{ÉÚ®ú

302

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
®úÉ¨É ¤ÉÉMÉ ºÉEÇò±É
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. .12, ]õÉÄEò ®úÉäb÷
VɪÉ{ÉÚ®ú – 302 004

0141-
2560799
2562258

0141-2573277

25

VɱÉÆvÉù®ú

144

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ, VÉÖxÉÉ ®äú±´Éä ®úÉäb, ÷VɱÉÆvÉù®ú - 144 001 ({ÉÆVÉɤÉ)

0181
2456632
2221198
2232388

0181 2232388

26

VɨɄÉänù{ÉÚ®ú

831

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxÉ ®úÉäb÷
EòÉä±b÷ º]õÉä+®äúVÉ ‡¤Éϱb÷MÉ, ‡¤ÉºiÉÉ{ÉÚ®ú, VɨɄÉänù{ÉÚ®ú -831001

0657-
2434906
2428941

 

27

Vɨ¨ÉÖ

 

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, 221 {Éì±ÉäºÉ ®úÉäb, EòÉSÉÒ UôÉ´ÉhÉÒ, Vɨ¨ÉÖ

0191 2560731

 

28

VÉÉävÉ{ÉÚ®ú

342

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨ÉäxÉ ¥ÉìSÉ, ½þÉªÉ EòÉä]Çõ EÄ{ɺÉ
VÉÉävÉ{ÉÚ®ú- 342006 (®úÉVɺlÉÉxÉ)

0291- 2553685/93

0291- 2545178

29

EòÉxÉ{ÉÚ®ú

208

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ,
Bº]ìõ¤±É҄ɨÉå]õ ºÉäC„ÉxÉ
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. .82
EòÉxÉ{ÉÚ®ú- 208 001

0512-
2304099
2306032

 

30

EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

416

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

'VÉä¨Éº]õÉäxÉ', 3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ,
ºÉÒ¤ÉÒBºÉ Vɴɳý „Éɽ{ÉÖ®úÒú,
EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú 416001

0231-
2650208

0231- 2560203

31

EòÉä±ÉEòkÉÉ

700

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉì„ÉxÉ±É ÎC±É+Ë®úMÉ ºÉä±É,
6 ®úÉìªÉb÷ º]ÅõÒ]õ
EòÉä±ÉEòkÉÉ 700 016

033 – 22656664

033-22463673

32

EòÉä‡ZÉEòÉäb÷ (Calicut)

673

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨ÉxÉxÉSÉÒ®úÉ , ¤ÉÄEò ®úÉäb÷,
EòÉä‡ZÉEòÉäb÷ (Eìò‡±ÉEòiÉ) - 673001
´Éäº]õ ¤ÉÆMÉɱÉ.

0495-2727276 2720330

0495- 2722040

33

±ÉJÉxÉÉè

226

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 94, B¨É.VÉÒ. ®úÉäb÷
±ÉJÉxÉÉè- 226001 (=kÉ®ú |Énäù„É)

0522-2237876

0522-2237875

34

±ÉÖ‡vɪÉÉxÉÉ

141

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

SÉÉèEò ¦ÉÉ®úiÉ xÉMÉ®ú ±ÉÖ‡vɪÉÉxÉÉ- 141 001
{ÉÆVÉɤÉ

0161-
2741257
2441161
2441162

0161- 2442508

35

¨ÉnÖù®úÉ<Ç

625

EìòxÉ®úÉ ¤ÉÄEò

¨Éä‡b÷]õ‡ºÉªÉÉ ‡¤Éϱb÷MÉ
b÷Éì. +ƤÉäb÷Eò®ú ®úÉäb÷
¨ÉnÖù®úÉ<Ç- 625020 (iÉɇ¨É³ýxÉÉbÚ÷)

0452-
2536841
2529031
2526587

0452-2529030

36

¨ÉåMɱÉÉä®ú

575

EòÉä{ÉÉæ®äú„ÉxÉ ¤ÉÄEò

EòÉì®ú.¤ÉÄEò ½þÉ=ºÉ, EòÉ®ú º]ÅõÒ]õ, {ÉÉä.¤ÉÉì.xÉÆ.84
¨ÉåMɱÉÉä®ú    - 575001

0824-
24121174
2411 972
2411973

Fax not available

37

¨ÉÖƤÉ<Ç

400

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉì„ÉxÉ±É ÎC±É+Ë®úMÉ ºÉä±É,1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 215 £òÒ |ÉäºÉ ½þÉ=ºÉ
xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<È]õ
¨ÉÖƤÉ<Ç 400 021

022-
22882197
22021544
22022830

022- 22882726

38

¨ÉèºÉÖ®ú

570

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

MÉɪÉjÉÒ +ÉEæòb÷585 B¡ò19 +ìxb÷ 586 B¡ò 19/1, 2+ìxb÷ 3
3®úÉ GòÉìºÉ, ®úɨÉSÉÆpù +Oɽþ®úÉ
´ÉÒ.´ÉÒ. ¨ÉÉEæò]õ
¨ÉèºÉÖ®ú - 570 004

0821- 2520531

 

39

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

440

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
+ìxÉäCºÉ ‡¤Éϱb÷MÉ. 3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ,¨ÉäxÉ +É쇡òºÉ ‡¤Éϱb÷MÉ,
‡ºÉδ½þ±É ±ÉÉ<ÇxºÉ
xÉÉMÉ{ÉÚ®ú - 440 001

0712-
2526321
2521406
2532351

0712-2520102

40

xÉɇºÉEò

422

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉɇºÉEò ¨ÉäxÉ ¥ÉÄSÉ, +Éä±b÷ +ÉOÉÉ ®úÉäb÷, {ÉÉä.¤ÉÉì.xÉÆ112
xÉɇºÉEò 422 002 (¨É½þÉ®úɹ]Åõ)

0253 2505835
2501775
2502167

0253 2595308

41

xªÉÖ‡nù±±ÉÒ

110

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ‡¤Éϱb÷MÉ,
]õÉì´É®ú I, 6 +ìxb÷ 7 ¨ÉVɱÉä
EìòxÉÉì]õ ºÉEÇòºÉ
xªÉÖ‡nù±±ÉÒ110001

011-
23356173
23319784
23315391

011-23718612

42

{ÉhÉVÉÒ

403

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ,
º]äõ]õ ¤ÉÄEò ½þÉ=ºÉ
BºÉ]õÒ ±ÉäxÉäCºÉ, {ÉhÉVÉÒ
MÉÉä´ÉÉ - 403 001

0832-
2232706
2436069
2224419

 

43

{É]õxÉÉ

800

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ+ɪÉ
1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ‡¤ÉºEòÉ䇨ÉxÉ ]õÉì´É®ú
´Éäº]õ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ
{É]õxÉÉ 800 001

0612-
2236453

0612-2320064

44

{ÉÉå‡b÷SÉä®úÒ

605

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ,
{ÉÉćb÷SÉä®úÒ ¨ÉäxÉ ¥ÉìSÉ xÉÆ. 15, ¯û<Ç ºÉ£äxÉ {ÉÉćb÷SÉä®úÒ - 605 001

0413-
2220970
2336151

0413-2335528

45

{ÉÖhÉä

411

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

{ÉÒB¨É]õÒ Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É ‡¤Éϱb÷MÉ xÉÆ. 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ „ÉÆEò®úºÉä`ö ®úÉäb÷
º´ÉÉ®úMÉä]õ Vɴɳý
{ÉÖhÉä 411 037

020 –
24463299
24464149
24463869

020-26434113

46

®úɪÉ{ÉÚ®ú

492

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ZÉÉäxÉ±É +É쇡òºÉ |ÉÒ¨ÉɪɺÉäºÉ
¤ÉɪɮúÉìxÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú, ‡ºÉδ½þ±É ±ÉÉ<ÇxºÉ, ®úɪÉ{ÉÚ®ú - 492001
UôiÉÒºÉMÉfø,

0771-
4040600
5040643/4

0771-5040601

47

®úÉVÉEòÉä]õ

360

¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É

{ÉÆSÉ®úixÉ ‡¤ÉϱbMÉ÷. B¨ÉVÉÒ ®úÉäb÷ +±£äòb÷ ºEÚò±É ºÉ¨ÉÉä®ú ®úÉVÉEòÉä]õ 360001
MÉÖVÉ®úÉiÉ

0281 2239607
2239608/09

0281 2226878

48

®úÉÆSÉÒ

834

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

‡Eò„ÉÉä®ú MÉÆVÉ SÉÉèEò ½þÉ®ú¨ÉÖ ®úÉäb ®úÉÆSÉÒ- 834001

0651-
2208882
2201303

0651-2208882

49

ºÉä±É¨É

636

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

272, ¦ÉÉMÉä…É®úÒ EòÉÄ{±ÉäCºÉ SÉä®úÒ ®úÉäb÷
ºÉä±É¨É - 636001

0427-
2415310
2452223/4

 

50

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú

413

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ
ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú, ¤ÉɱÉÒ´Éä¡ò ´Éäº]õ ¥ÉÄSÉ
2B ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú {Éä`ö ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú - 413 002

0217-2329566

 

51

ºÉÚ®úiÉ

395

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨Éä®äú‡b÷ªÉxÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ‡ºÉxÉä¨ÉÉ Vɴɳý , =vÉxÉÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ,
ºÉÚ®úiÉ 395003
MÉÖVÉ®úÉiÉ

0261-
2360286
2360285

0261 2360284
0261-2345437

52

‡iɯû¤ÉÆxÉÆlÉ{ÉÚ®ú¨ÉÂ

695

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ+ɪÉ
{ÉÉä ¤Éì. xÉÆ..6507
‡iɯû¤ÉÆxÉÆlÉ{ÉÚ®ú¨ÉÂ
- 695 033

0471-
2332195
2329676-Ext-131
2328701

0471-2330843

53

‡jɺÉÚ®ú

680

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
´Éäº]õ {ɱ±ÉÒlÉɨÉÉ¨É „ÉÉìË{ÉMÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ
‡jɺÉÚ®ú 680 001

0487 2323850
2323487
3090547

0487 2331471

54

‡iɯû‡SÉ®úÉ{ɱ±ÉÒ

620

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

73, +É„ÉÉ +ÉEæòb÷ |ÉÉä¨ÉäxÉÉbä÷ ®úÉäb÷ EÆò]õÉäxɨÉåiÉ
‡iɯû‡SÉ®úÉ{ɱ±ÉÒ - 620 001

0431-
2770558
2412003
2412004

 

55

‡iɯû{ÉÚ®ú

641

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ
b÷Éä+®ú xÉÆ 55 =lÉÖEÖò±ÉÒMÉ ®úÉäb÷
‡iɯû{ÉÚ®ú - 641 601

0421-2232600/1

0421-2240371

56

=nùªÉ{ÉÚ®

313

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, {ÉÒBxɤÉÒ, ‡´É‡xÉ¨ÉªÉ Eò¨ÉLJ„ÉªÉ±É EòÉÄ{±ÉäCºÉ
=nùªÉ{ÉÚ®

0294 –
2524346
2418243

0294 - 2418244

57

´ÉÉ®úÉhɺÉÒ

221

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

BºÉ-5/38-15, ‡´ÉtɴɺÉxÉÒ xÉMÉ®ú, +Éìb÷Ì±É ¤ÉZÉÉ®ú
´ÉÉ®úÉhɺÉÒ 221 001

0542-2506434
2506432

0542-2506432

58

‡´É„ÉÉJÉÉ{É^õxɨÉ

530

+ÉÆwÉ ¤ÉÄEò

30-9-4/2, ºÉÉ®únùÉ Îº]Åõ]õ, b÷ɤÉÉ MÉÉbÇ÷xºÉÂ
‡´É„ÉÉJÉÉ{É^õxÉ¨É 530 020

0891-
2719575
2757422

0891-2757423

59

‡´ÉVɪɴÉÉb÷É

520

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ½èþnù®úɤÉÉnù

b÷Ò xÉÆ.40-1-52/5, 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
ºÉÉ<Ç xÉÉMÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ ¤ÉåZÉ ºÉEÇò±É Vɴɳý, B¨É.VÉÒ. ®úÉäb ‡´ÉVɪɴÉÉb÷É - 520010
‡Gò¹hÉÉ ‡Vɱ±ÉÉ (+ÉÆwÉ|Énäù„É)

0866-
6450770
5562696
5560866

-

<ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉÉìxÉ - B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ -

+xÉÖ Gò.

Eåòpù

„ɽþ®úÉSªÉÉ EòÉäb÷

¨ÉìxÉäVÉEò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòSÉä xÉÉ

{ÉkÉÉ

EåòpùÉSÉä ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú

¡ìòCºÉ xÉƤɮú

1

‡„ɨɱÉÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉд½þºÉ ¥ÉìxSÉ ‡„ɨɱÉÉ

0177
2658840

0177-2651026

2

‡ºÉ‡±ÉMÉÖ®úÒ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉд½þºÉ ¥ÉìxSÉ ‡ºÉ‡±ÉMÉÖ®úÒ

0353-2539215,
2431361

0353-2431364 2530886

3

¤ÉÖ®únù´ÉÉxÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

0342-2663397 0342-2560504

0342256889

4

nÖùMÉÉÇ{ÉÚ®ú

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

nÖùMÉÉÇ{ÉÚ®ú, ‡Vɱ±ÉÉ ¤ÉÖ®únù´ÉÉxÉ

0343 -
2583343
583960

0343-2583960

5

½þαnùªÉÉ

 

ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

½þαnùªÉÉ ()´Éäº]õ ¤ÉåMÉɱÉ

03224-252266

 

6

vÉxɤÉÉnù

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¤ÉÄEò ¨ÉÉä+®ú, vÉxɤÉÉnù

0326-2303119
0326-2302713

 

7

xÉä±±ÉÉä®ú

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉä±±ÉÉä® ú¤ÉÄEòºÉÇ ÎC±É+Ë®úMÉ ½þÉ>ðºÉ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ xÉä±±ÉÉä®ú ]õÉì>ðxÉ ¥ÉÄxSÉ, 1, ®äú±´Éä ‡¡òb÷®úºÉÇú ®úÉäb÷, xÉä±±ÉÉä®ú

0861- 2331312, 2331015

 

8

‡iɯû{ɇiÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

‡iɯû{ɇiÉ ¤ÉÄEòºÉÇ ÎC±É+Ë®úMÉ ½þÉ>ðºÉ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ I ¨ÉäxÉ ¥ÉÄxSÉ MÉÉäË´Énù®úÉVÉÉ º´ÉɨÉÒ ]åõ{ɱÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä, ‡iɯû{ÉiÉÒ ‡{ÉxÉ-517001

0877-
2254257
2254090

0877-2254090

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä