Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ���E�ɴɽ�ɮ�
 Sɱ�x�
 ���n����� Sɱ�x�
 �ɮ�E�ɮ�� ����J�� ���V�ɮ�{��`�
 Bx� ��� B�� ���V�
 |�n��x� |�h�ɱ��
����� - B�� B C���V�
विदेशी मुद्रा
विशेष अनिवासी रुपये खाती
अनिवासी व्यक्तींची भारतामधील खाती
मनी चेंजिंग कार्यकृती
विदेशातील थेट गुंतवणुकी
उदारीकृत प्रेषण योजना
विदेशात रुपये मूल्यातील बाँड्स देणे
फेमा 1999 खाली उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग (परिणामगणन)
एशियन क्लियरिंग युनियन
इराणी बँकां बरोबर सुसंवादी बँकिंग संबंध करार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बँकांची नावे
प्रेषणे (धन हस्तांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) आणि रुपये काढण्याची व्यवस्था (आरडीए)
भारतामध्ये विदेशी संस्थांकडून शाखा/संपर्क/प्रकल्प कार्यालय
विनियमाचा दर - 1945 ते 1971
अचल मालमत्तेची खरेदी

¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É ‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉÎCiÉEòbÚ÷xÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É ºlÉÉ´É®ú ¨ÉɱɨÉkÉÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä ´É ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ

‡xÉ´ÉɺÉÓºÉÉ`öÒ ‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ¡òÉä®äúCºÉ EòɨÉEòÉVÉ (´ªÉÎCiÉMÉiÉ)

‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉÉ®úÉÆSÉä ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ (<Ç<ÇB¡òºÉÒ) JÉÉiÉä

‡´Énäù„ÉÒ xÉÉMɇ®úEòÉÆxÉÒ ´É ‡´Énäù„ÉÒ |É´ÉÉ„ÉÉxÉÒ =PÉb÷±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉɺÉƤÉÆvÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ `äö´É-ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É臄ɹ]õªÉä

 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��