Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ���E�ɴɽ�ɮ�
 Sɱ�x�
 ���n����� Sɱ�x�
 �ɮ�E�ɮ�� ����J�� ���V�ɮ�{��`�
 Bx� ��� B�� ���V�
 |�n��x� |�h�ɱ��
����� - B�� B C���V�

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú

वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून), युसीबी आणि एनबीएफसी (एचएफसींसह) ह्यासाठीच्या वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर्स (एससीए)/वैधानिक) ऑडिटर्सच्या (एसए) नेमणुकीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
बँकांमधील अनुपालन कार्ये आणि मुख्य अनुपालन अधिका-याची (सीसीओ) भूमिका
कोविड-19 संबंधित तणावासाठी, द्रवीकरण (रिझोल्युशन) साचा वरील एफएक्यु (डिसेंबर 12, 2020 रोजी अद्यावत केलेले)
सुनिश्चित (टारगेटेड) दीर्घकालीन रेपो कार्यकृती (टीएलटीआरओ)
सीआरआर सूट
एनबीएफसी/एचएफसी ह्यांचेकडून उच्च दराचे पूल्ड अॅसेट खरेदी करण्यासाठी, जी ओआयने, पीएसबींना देऊ केलेली अंशात्मक कर्ज हमी योजना
प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण
तुमचा ग्राहक जाणा - मार्गदर्शक तत्वे
बाजार यंत्रणेमार्फत मोठ्या कर्जदारांना कर्ज पुरवठा वाढविणे
सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015
प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे (पीएसएलसी)

´É‡®ú¹` öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2004

Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú

+Éì]õÉä¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉä

¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006

±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ : MÉ®úÒ¤ÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉ®äúJÉÉ

SɱÉxÉ

रु.500 व रु.1000 मूल्याच्या जुन्या आणि विहित बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे (दायित्वाची समाप्ती) वटहुकूम 2017
विदेशी मुद्रा
बाह्य वाणिज्य कर्जे (ईसीबी) आणि ट्रेड क्रेडिट
विशेष अनिवासी रुपये खाती
अनिवासी व्यक्तींची भारतामधील खाती
मनी चेंजिंग कार्यकृती
विदेशातील थेट गुंतवणुकी
उदारीकृत प्रेषण योजना
विदेशात रुपये मूल्यातील बाँड्स देणे
फेमा 1999 खाली उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग (परिणामगणन)
एशियन क्लियरिंग युनियन
इराणी बँकां बरोबर सुसंवादी बँकिंग संबंध करार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बँकांची नावे
प्रेषणे (धन हस्तांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) आणि रुपये काढण्याची व्यवस्था (आरडीए)
भारतामध्ये विदेशी संस्थांकडून शाखा/संपर्क/प्रकल्प कार्यालय
विनियमाचा दर - 1945 ते 1971
अचल मालमत्तेची खरेदी

¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

‡xÉ´ÉɺÉÓºÉÉ`öÒ ‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ¡òÉä®äúCºÉ EòɨÉEòÉVÉ (´ªÉÎCiÉMÉiÉ)

‡´Énäù„ÉÒ xÉÉMɇ®úEòÉÆxÉÒ ´É ‡´Énäù„ÉÒ |É´ÉÉ„ÉÉxÉÒ =PÉb÷±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉɺÉƤÉÆvÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ `äö´É-ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É臄ɹ]õªÉä

‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉÉ®úÉÆSÉä ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ (<Ç<ÇB¡òºÉÒ) JÉÉiÉä

¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É ‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉÎCiÉEòbÚ÷xÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É ºlÉÉ´É®ú ¨ÉɱɨÉkÉÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä ´É ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ

Government Securities Market
भारतामधील सरकारी सिक्युरिटीजचे मार्केट - प्राथमिक पुस्तक

ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö

सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना
भारत सरकारच्या दिनांकित सिक्युरिटीज व ट्रेझरी बिलांसाठी अस्पर्धात्मक बिडींग (बोली लावणे) सुविधा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016

¤ÉSÉiÉ ®úÉäJÉä

BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ

अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018
अबँकीय वित्तीय कंपन्या - पीअर टु पीअर (बरोबरीच्या दर्जाचे) कर्जदायी मंच
एनबीएफसींबाबत तुम्हाला जाणून घ्यायचे आहे ते सर्व काही.
कोअर इनवेस्टमेंट कंपन्या
अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआय)
Others
काँप्युटर सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञानयुक्त निर्यातीवरील (आयटीईएस) सर्वेक्षण
भारतामधील म्युच्युअल फंड (एमएफ) अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांची (एएमसी) विदेशी दायित्वे व अॅसेट्स ह्यावरील सर्वेक्षण
अॅप्लिकेशन ट्रॅकिंग सिस्टिम (एटीएस)

|ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ

केंद्रीकृत प्रदान प्रणालीमधील मोठ्या मूल्याच्या व्यवहारांसाठी लीगल एंटीटी आयडेंटीफायर – (एलईआय)
टोकनायझेशन - कार्ड व्यवहार
कार्ड व्यवहार
पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्सवर रोख रक्कम निकासी सुविधा
प्रिपेड प्रदान संलेख (पीपीआय)
ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिसकाऊंटिंग सिस्टिम (ट्रेड्स-टीआरईडीएस)
आरटीजीएस प्रणाली
स्टोअरेज ऑफ पेमेंट सिस्टिम डेटा
डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना, 2019
चेक ट्रंकेशन प्रणाली

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ

º{ÉÒb÷ ÎC±ÉªÉË®úMÉ (VɱÉnù ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ)

±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xɇvÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ

|ÉnùÉxÉ +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔ ªÉÆjÉhÉÉ

 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��