Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 
 
 
 
 
 
होम >> मराठी - साईट मॅप
 
  संपर्क जबाबदारी( डिसक्लेमर )
  इतर दुवे   
आमच्याबद्दल
  संघटना संरचना संघटना आणि कार्ये
  माहिती अधिकाराचा अधिनियम विभाग
  प्रस्तावना ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षण विभाग
  कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी आणि बजेट विभाग बँकिंग रेग्युलेशन विभाग
  बँकव्यवहार पर्यवेक्षण विभाग संप्रेषण विभाग/संवाद विभाग
  सहकारी बँक विनियम विभाग सहकारी बँक पर्यवेक्षण विभाग
  कॉर्पोरेट सेवा विभाग चलन व्यवस्थापन विभाग
  आर्थिक आणि धोरण संशोधन विभाग बाह्य गुंतवणूक आणि संचालन विभाग
  सरकारी व बँक खाते विभाग माहिती तंत्रज्ञान विभाग
  नॉन-बँकिंग रेग्युलेशन विभाग नॉन-बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग
  देयक आणि सेटलमेण्ट सिस्टम विभाग सांख्यिकी आणि माहिती व्यवस्थापन विभाग
  आर्थिक समावेशन आणि विकास विभाग आर्थिक बाजारपेठा ऑपरेशन विभाग
  आर्थिक बाजारपेठा विनियम विभाग आर्थिक स्थिरता युनिट
  परकीय चलन विभाग मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग
  तपासणी विभाग अंतर्गत कर्ज व्यवस्थापन विभाग
  आंतरराष्ट्रीय विभाग कायदेशीर विभाग
  चलनविषयक धोरण विभाग जागा विभाग
  राजभाषा विभाग जोखीम देखरेख विभाग
  सचिव विभाग केंद्रीय दक्षता सेल
उपयोगी माहिती
  अधिनियम प्रेस रिलीजेस
  मुख्य परिपत्रक कर्ज दर
  सेवा शुल्क बँक शोधा
  भारतातील बँका विदेशी चलनव्यवहारातील अधिकृत व्यापारी
  द्रव्य विनिमय करणारे एन बी एफ सीज
  प्राथमिक व्यापारी  
FAQs एफ ए क्यूज (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न)
  बँकव्यवहार चलन
  विदेशी चलन सरकारी आणि सुरक्षा बाजारपेठ
  एन बी एफ सीज प्रदान प्रणाली (पेमेट सिस्टिम)
आर्थिक शिक्षण
  शाळेतल्या मुलांसाठी - मूलभूत बँकिंग जाहिराती
  फिल्मस गेम्स
तक्रारी
  बँके विरूध्द आर बी आय विरूध्द्
  एनबीएफसीज विरूध्द्  
अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त
  चलन संग्रहालय इतिहास
 
´É®ú 
 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä