Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É - B¡ò B CªÉÚVÉ

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú

वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून), युसीबी आणि एनबीएफसी (एचएफसींसह) ह्यासाठीच्या वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर्स (एससीए)/वैधानिक) ऑडिटर्सच्या (एसए) नेमणुकीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
बँकांमधील अनुपालन कार्ये आणि मुख्य अनुपालन अधिका-याची (सीसीओ) भूमिका
कोविड-19 संबंधित तणावासाठी, द्रवीकरण (रिझोल्युशन) साचा वरील एफएक्यु (डिसेंबर 12, 2020 रोजी अद्यावत केलेले)
सुनिश्चित (टारगेटेड) दीर्घकालीन रेपो कार्यकृती (टीएलटीआरओ)
सरकारचा बँकर ह्या नात्याने आरबीआय
सरकारी पेन्शनरांना पेन्शन प्रदान
सीआरआर सूट
एनबीएफसी/एचएफसी ह्यांचेकडून उच्च दराचे पूल्ड अॅसेट खरेदी करण्यासाठी, जी ओआयने, पीएसबींना देऊ केलेली अंशात्मक कर्ज हमी योजना
प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण
तुमचा ग्राहक जाणा - मार्गदर्शक तत्वे
बाजार यंत्रणेमार्फत मोठ्या कर्जदारांना कर्ज पुरवठा वाढविणे
सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015
प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे (पीएसएलसी)

´É‡®ú¹` öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2004

Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú

+Éì]õÉä¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉä

¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006

±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ : MÉ®úÒ¤ÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉ®äúJÉÉ

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä