Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É - B¡ò B CªÉÚVÉ

|ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ

केंद्रीकृत प्रदान प्रणालीमधील मोठ्या मूल्याच्या व्यवहारांसाठी लीगल एंटीटी आयडेंटीफायर – (एलईआय)
टोकनायझेशन - कार्ड व्यवहार
कार्ड व्यवहार
पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्सवर रोख रक्कम निकासी सुविधा
एनईएफटी प्रणाली
प्रिपेड प्रदान संलेख (पीपीआय)
एटीएम/व्हाईट लेबल एटीएम
ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिसकाऊंटिंग सिस्टिम (ट्रेड्स-टीआरईडीएस)
आरटीजीएस प्रणाली
स्टोअरेज ऑफ पेमेंट सिस्टिम डेटा
डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना, 2019
चेक ट्रंकेशन प्रणाली

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ

º{ÉÒb÷ ÎC±ÉªÉË®úMÉ (VɱÉnù ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ)

±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xɇvÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ

|ÉnùÉxÉ +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔ ªÉÆjÉhÉÉ

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä