Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ���E�ɴɽ�ɮ�
 Sɱ�x�
 ���n����� Sɱ�x�
 �ɮ�E�ɮ�� ����J�� ���V�ɮ�{��`�
 Bx� ��� B�� ���V�
 |�n��x� |�h�ɱ��
����� >> B�� B C���V� - Display
Date: 30/09/2011

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡ºÉκ]õ¨É´É®úÒ±É xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ

|É - 1 <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEòò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡ºÉκ]õ¨É (<Ç ºÉÒ BºÉ) ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

=kÉ®ú: {ÉÖxÉ®úÉ´ÉiÉÔ ´É ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉä |ÉnùÉxÉ/º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ <Ç ºÉÒ BºÉ ½þÒ BEò <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ®úÒiÉ +ɽäþ. ‡b÷δ½þbÆ÷b÷, ´ªÉÉVÉ, ´ÉäiÉxÉ, {Éäx„ÉxÉ <iªÉÉnùÓSÉä BEò®úEò¨ÉÒ/¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ ]äõ‡±É¡òÉäxÉ/´ÉÒVÉ/{ÉÉhÉÒ/Eò®ú, EòVÉÉÇSÉä ½þ{iÉä, ¨ªÉÖSªÉÖ+±É ¡Æòb÷ɨÉvªÉä ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò MÉÖÆiÉEòhÉÖEò <iªÉÉnùÓSÉÒ BEòMÉaöÉ ®úCEò¨É MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉÉuùÉ®äú <Ç ºÉÒ BºÉ SÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. BJÉÉtÉ <Ç ºÉÒ BºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡`öEòÉhÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ <Ç ºÉÒ BºÉ EåòpùÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉ{ɯûxÉ BEòÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ®úCEò¨É, BEòMÉaöÉ {ÉèºÉä +xÉäEò ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ=±É]õ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉÉºÉ <Ç ºÉÒ BºÉ ºÉ½þɪªÉ Eò®úiÉä.

|É„xÉ 2: <Ç ºÉÒ BºÉ ‡EòiÉÒ |ÉEòÉ®úSÉä +ɽäþ? iªÉɨÉvÉÒ±É ¡ò®úEò EòÉähÉiÉä?

=kÉ®ú: ¨ÉÚ±ÉiÉ: <Ç ºÉÒ BºÉ nùÉäxÉ |ÉEòÉ®úSÉä +ɽäþ - <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ´É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ.

BJÉÉtÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ (ªÉÖVÉ® ºÉƺlÉäSÉä JÉÉiÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ) JÉÉiªÉÉiÉ Eäò´É³ý BEòÉSÉ bä÷‡¤É]õ uùÉ®äú, <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉSªÉÉ +‡vÉEòÉ®ú IÉäjÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɳýªÉÉ ‡`öEòÉhÉSªÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆ ¨ÉvªÉä JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ +xÉäEò ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ Gäò‡b÷]õ näùhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ  ´ÉÉ{É®ú±Éä VÉÉiÉä. ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäSªÉÉ ‡b÷δ½þbÆ÷b÷, ´ÉäiÉxÉ, ´ªÉÉVÉ, {Éäx„ÉxÉ <iªÉÉnùÒSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ={ɪÉÖCiÉ `ö®úiÉä.

BJÉÉtÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ (ªÉÖVÉ® ºÉƺlÉäSÉä JÉÉiÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ) JÉÉiªÉÉiÉ Eäò´É³ý BEòÉSÉ Gäò‡b÷] uùÉ®äú, <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉSªÉÉ +‡vÉEòÉ®ú IÉäjÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɳýªÉÉ ‡`öEòÉhÉSªÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆ ¨ÉvªÉä JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ +xÉäEò ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ bä÷‡¤É]õ õnäùhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ´ÉÉ{É®ú±Éä VÉÉiÉä. ]äõ‡±É¡òÉäxÉ/´ÉÒVÉ/{ÉÉhÉÒ ÁÉÆSÉÒ ‡¤É±Éä Eò®ú MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, EòVÉÉÇSªÉÉ ½þ{iÉä ¦É®úhÉå, ¨ªÉÖSªÉÖ+±É ¡Æòb÷ɨÉvÉÒ±É ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ÁɺÉÉ®úJªÉÉ ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò ‡Eò´ÉÉÆ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉiÉÔ º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ´É ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ tɴɪÉÉSªÉÉ |ÉnùÉxÉÉƺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ={ɪÉÖCiÉ `ö®úiÉä.

|É„xÉ 3: <ǺÉÒBºÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä <iÉ®ú EòɽþÒ |ÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ EòɪÉ?

=kÉ®ú: +ÉìC]õÉä¤É®ú 2008 ¨ÉvªÉä, xÉì„ÉxÉ±É <ǺÉÒBºÉ (BxÉ<ǺÉÒBºÉ) xÉÉ´ÉÉSÉÒ <ǺÉÒBºÉSÉÒ EåòpùÒEÞòiÉ +É´ÉÞkÉÒ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. BxÉ<ǺÉÒBºÉ´É®ú näù„ÉɨÉvÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ ¦ÉÉèMÉÉ䇱ÉEò IÉäjÉÉSÉä ËEò´ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ ½þÒ |ÉhÉɱÉÒ ¤ÉÄEòÉƨÉvÉÒ±É EåòpùÒEÞòiÉ ±ÉäJÉÉ|ÉhÉɱÉÒSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉä. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú, |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉɆªÉÉ ËEò´ÉÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç EåòpùÉiÉ bä÷‡¤É]õ ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä. BxÉ<ǺÉÒBºÉ ¨ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ näù„ɦɮúÉiÉ EòÉä`äö½þÒ +ºÉÉäiÉ, {ÉhÉ iªÉÉÆSÉäEòbä÷ EòÉä+®ú ¤ÉÄËEòMÉ |ÉhÉɱÉÒ +ºÉ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä.

¤ÉÄEòÒSªÉÉ „ÉÉJÉÉ EòÉä`äö½þÒ +ºÉ±ªÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉ EòÉä+®ú ¤ÉÄËEòMɪÉÖCiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É BxÉ<ǺÉÒBºÉ ¨ÉvªÉä Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. BxÉ<ǺÉÒBºÉ JÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/DOCs/100ECS_54.xls ÁÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. BxÉ<ǺÉÒBºÉ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉSÉÒ ºÉ‡´ÉºiÉ®ú ¨Éɇ½þiÉÒ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/87706.pdf ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. iÉ„ÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ ´ÉÉ]õ±ªÉɺÉ, BxÉ<ǺÉÒBºÉ¨ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, ¨É½þÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, xÉì„ÉxÉ±É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉå]õ®ú, {ɇ½þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, £òÒ |ÉäºÉ ½þÉ=ºÉ, xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<È]õ, ¨ÉÖƤÉ<Ç - 400029 ÁÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþiÉÉ ªÉä<DZÉ.

<ǺÉÒBºÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ +ÉhÉJÉÒ BEò |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ EòɽþÒ |ÉÉnäù‡„ÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉƨÉvªÉä (¨½þhÉVÉä, ‡®úVÉxÉ±É <ǺÉÒBºÉ (+É®ú<ǺÉÒBºÉ). ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. +É®ú<ǺÉÒBºÉ ¨ÉvªÉä ½þÒ nùÉäxÉ |ÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ - bä÷‡¤É]õ +ɇhÉ Gäò‡b÷]õ. BJÉÉnäù ®úÉVªÉ ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉÉÆSÉÉ MÉ]õ ÁɨÉvÉÒ±É EòÉä+®ú ¤ÉÄËEòMÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ „ÉÉJÉÉ +É®ú<ǺÉÒBºÉJÉɱÉÒ ªÉäiÉÉiÉ. +ɇhÉ iÉä ®úÉVªÉ/ ®úÉVªÉMÉ]õ ÁɨÉvÉÒ±É, ±ÉɦÉÉlÉÔ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉÚ <ÎSUôhÉɆªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƺlÉÉ ÁÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ ½þÒ |ÉhÉɱÉÒ, ¤ÉÄEòɨÉvÉÒ±É EåòpùÒEÞòiÉ ±ÉäJÉÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉä. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú, |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉɆªÉÉ ËEò´ÉÉ º´ÉÒEòÉ®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ EåòpùÒªÉ {ÉvnùiÉÒxÉä bä÷‡¤É]õ ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä. iÉlÉɇ{É +É®ú<ǺÉÒBºÉ¨ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ ®úÉVªÉ/®úÉVªÉMÉ]õÉiÉ EòÉä`äö½þÒ +ºÉÚ „ÉEòiÉÉiÉ.

|É„xÉ 4: <ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉähÉòEò°ü „ÉEòiÉÉä ?

=kÉ®ú: +xÉäEò ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ BEòMÉaöÉ (¤É±Eò) ËEò´ÉÉ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉiÉÔ |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉƺlÉä±ÉÉ (<ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÖVÉ®ú) <ǺÉÒBºÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉä. +„ÉÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ +ÉvÉÒ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉiÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ, iªÉÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕSÉÒ +xÉÖ¨ÉiÉÒ ´É ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉÆSÉä iÉ{É„ÉÒ±É PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÒ±É.

<ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ |ÉnùÉxÉä, <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVÉ®úuùÉ®úÉ Eäò´É³ý iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉSÉ (‡½þ±ÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ¨½þ]õ±Éä VÉÉiÉä) Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ºÉiÉÉiÉ. <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ½äþ ±ÉɦÉÉlÉÕ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ (ÁÉÆxÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ) ±ÉɦÉÉlÉÕSÉÒ JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ (‡½þ±ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ¨½þhÉiÉÉiÉ) ‡¨É³ýiÉä. <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÆjÉhÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ, iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, ±ÉɦÉÉlÉÕ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÒ, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ tɴɪÉÉSÉä +ºÉiÉä.

|É„xÉ 5: <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉÉ EòºÉä EòɪÉÇ Eò®úiÉä?

=kÉ®ú: <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ÉnùÉxÉ Eò¯û <ÎSUôhÉɆªÉÉ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ, iªÉÉSªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò ¨ÉÉ¡ÇòiÉ BJÉÉtÉ <ǺÉÒBºÉ EåòpùɱÉÉ, BEòÉ ‡´É‡„ɹ]õ xɨÉÖxªÉÉiÉ (<xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉ) ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä ( xÉÉ´É, ¤ÉÄEò/„ÉÉJÉÉ/ ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÉ JÉÉiÉä Gò, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäb÷, iªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ Gäò‡b÷]õ tÉ´ÉɪÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ <iªÉɇnù). <ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://rbi.org.in/commonman/Marathi/scripts/faqs.aspx?id=713 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ.

<ǺÉÒBºÉ ºÉÉƦÉɳýhÉÉ®úÒ ¤ÉÄEò iªÉÉxÉÆiÉ®ú, `ö®ú‡´É±É䱪ÉÉ ‡nù´É„ÉÒ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úiÉä +ɇhÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úiÉä ´É ½äþ Gäò‡b÷]õ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƨÉvÉÒ±É ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉiÉä.

<ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉSÉÒ +‡vÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ EòɪÉÇEòɱÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉƨÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ºÉÚxÉ, iÉÒ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://www.rbi.org.in/commonman/Marathi/scripts/faqs.aspx?id=386 ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ½þÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ.

|É„xÉ 6 : B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäb÷ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

=kÉ®ú : B¨É+ɪɺÉÒ+É®úSÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¯û{É ¨½þhÉVÉä ¨ÉìMxÉä‡]õEò <ÆEò Eìò®ìúC]õ®ú ®äúEòÎMxÉ„ÉxÉ. B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäb÷ ½þÉ BEò¨Éä´É +ºÉÉ +ÉEòb÷¬ÉiÉÒ±É ºÉÆEäòiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɴɯûxÉ, <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ ¤ÉÄEò-„ÉÉJÉäSÉÒ +Éä³ýJÉ {É]õiÉä. ½þÉ 9 +ÆEòÒ ºÉÆGòiÉ iªÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSªÉÉ ‡føEòÉhÉÉSÉÒ +Éä³ýJÉ {É]õ‡´ÉiÉÉä. iªÉÉiÉÒ±É |ÉlÉ¨É 3 +ÆEò „ɽþ®ú nù„ÉLJ´ÉiÉÉiÉ, {ÉÖ‡fø±É 3 +ÆEò ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ ´É iªÉÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäbÂ÷ºÉ ÁÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2051 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ‡nù±ÉÒ +ɽäþ.

|É„xÉ 7 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ EòºÉÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ +ºÉiÉÉä?

=kÉ®ú : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉähªÉÉSÉÒ ºÉƨÉiÉÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉɦÉÉlÉÔxÉä ªÉÖVÉ®ú ¨ÉÄbä÷]õ tɴɪÉÉSÉä +ºÉiÉä. ÁÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvªÉä, iªÉÉSÉÒ/ ‡iÉSÉÒ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ, JÉÉiªÉÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ÁÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉiÉä +ɇhÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäiÉÒ±É iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.

|É„xÉ 8 : ±ÉɦÉÉlÉÕEòbÚ÷xÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ PÉähÉä ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ +É´É„ªÉEò +ɽäþ EòɪÉ?

=kÉ®ú : ½þÉäªÉ. ÁɺÉÉ`öÒ BEò xɨÉÖxÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¡òÉì¨ÉÇ ‡´É‡½þiÉ Eäò±ÉÉ +ºÉÚxÉ iÉÉä,

http://www.rbi.org.in/commonman/Marathi/scripts/faqs.aspx?id=386 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ ¨ÉvÉÒ±É ‡`öEòÉhÉÒ, |ÉÉ䇺ÉVÉ®ú±É MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<ÇxºÉ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ. ‡ºÉCªÉÖ‡®ú]õÒ ¨ÉÉEæò]õ ®äúMªÉÖ±Éä]õ®úxÉä½þÒ (ºÉä¤ÉÒ) MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä ‡nù±ÉÒ +ºÉÚxÉ, |ÉiªÉIÉ ´ªÉÉVÉ/ ‡b÷δ½þbÆ÷b÷ ´ÉÉì®Æú]ÂõºÉ ÁÉ´É®ú UôÉ{ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, „Éä+®úSÉÉ +VÉÉÇ´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEòJÉÉiªÉÉÆSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ´É ¨ÉÄbà÷]õ MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉºÉ ªÉÖVÉ®ú bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú Eäò±ÉÒ VÉÉhÉÉ®úÒ |ÉnùÉxÉ Î|GòªÉÉ ºÉÖ®ú‡³ýiÉ SÉɱÉÚ ®úɽþiÉä.

|É„xÉ 9 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ¨ÉÄbä÷]õ ¤Énù±ÉhªÉÉºÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ±ÉÉ EòɽþÒ ´ÉÉ´É +ɽäþ EòɪÉ?

=kÉ® : ú½þÉäªÉ, ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvªÉä ‡nù±Éä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ/ JÉÉiªÉÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ÁÉiÉ ¤Énù±É ZÉɱªÉɺÉ, ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ºÉÖ®ú³ýÒiÉú{ÉhÉä Gäò‡b÷]õ ‡¨É³ýiÉ ®ú½þÉ´Éä ÁɺÉÉ`öÒ, ±ÉɦÉÉlÉÔxÉä, +É´É„ªÉEò iÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eò¯ûxÉ iªÉɤÉɤÉiÉ Eò³ý´ÉɴɪÉÉSÉä +ºÉiÉä. <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ‡nù±Éä±ÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ EòÉ®úhÉÉxÉä bä÷÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbä÷ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ iÉ{É„ÉÒ±ÉÉ„ÉÒ VÉÖ³ýhÉÉ®úÉ xɺɱªÉɺÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ, <ǺÉÒBºÉ EåòpùɨÉÉ¡ÇòiÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbä÷ (ºÉд½þºÉ ¥ÉÄSÉ ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉVɱªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ {ÉÚ˱ÉMÉ ºÉå]õ®ú¨ÉÉ¡ÇòiÉ) iÉä Gäò‡b÷]õ {É®úiÉ Eò®úÒ±É.

|É„xÉ 10 : +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¤ÉÉÁ (BxÉ+É®ú<Ç) ´É +‡xÉ´ÉɺÉÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ (BxÉ+É®ú+Éä) JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É EòɪÉ?

=kÉ®ú : ½þÉäªÉ. ÁÉ näù„ÉɨÉvÉÒ±É B+É®ú<Ç ´É BxÉ+É®ú+Éä JÉÉiªÉÉiÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. iÉlÉɇ{É ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. iÉlÉɇ{É ÁɺÉÉ`öÒ ‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +‡vɇxɪɨÉ, 2000 (¡äò¨ÉÉ) +ɇhÉ ´Éɪɮú ]ÅõÉxº¡ò®ú MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<ÇxºÉ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÓSÉä +xÉÖ{ÉɱÉxÉ ZÉɱÉä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

|É„xÉ 11 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ‡nù±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ Gäò‡b÷]õ¤ÉɤÉiÉ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ Eò³ý‡´É±Éä VÉÉ<Ç±É EòɪÉ?

=kÉ®ú : ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ iªÉÉSªÉÉ/ ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡nù±ªÉÉ MÉä±Éä±Éä Gäò‡b÷]õ, iªÉÉ Gäò‡b÷]õSÉÒ |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ iÉÉ®úÒJÉ, ®úCEò¨É ´É ºÉƤÉƇvÉiÉ iÉ{É„ÉÒ±É Eò³ý‡´ÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäSÉÒSÉ +ɽäþ. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉÆMÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ EòÒ, ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ ‡nù±Éä±ÉÒ {ÉɺɤÉÖEäò/‡´É´É®úhÉ{ÉjÉä ÁɨÉvªÉä <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäxÉä ‡nù±Éä±Éä Gäò‡b÷]õ/´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ‡nù±ÉÉ VÉÉ<Ç±É ÁÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ. ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ +ÉvÉÒ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉƤɮúÉä¤É®ú ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÒ ÁÉ xÉÉånùÒ VÉÖ³ýiÉÉiÉ EòÉªÉ iÉä {ɽþÉ´Éä. +„ÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú EòɽþÒ ¤ÉÄEòÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<DZɴɮú +ì±É]ÇÂõºÉ/ ºÉÆnäù„ɽþÒ {ÉÉ`ö‡´ÉiÉÉiÉ.

|É„xÉ 12 : ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ xÉ Eäò±Éä MÉ䱪ÉÉºÉ EòÉªÉ ½þÉä<DZÉ?

=kÉ®ú : BJÉÉnùÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò EòÉähÉiªÉɽþÒ EòÉ®úhÉÉxÉä ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eò¯û „ÉEòiÉ xɺɱªÉɺÉ, iÉä Gäò‡b÷]õ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉEòbä÷ {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉ<DZÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ Gäò‡b÷]õ näùhªÉɺÉÉ`öÒ +xªÉ ®úÒiÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úÒ±É.

Gäò‡b÷]õ näùhªÉÉiÉ ‡´É±ÉÆ¤É ZÉɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉEòbä÷ xÉ {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ MÉ䱪ÉɺÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò, Gäò‡b÷]õSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ iÉä |ÉiªÉIÉ Gäò‡b÷]õSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ÁÉ EòɱÉɺÉÉ`öÒ nÆùb÷Éi¨ÉEò ´ªÉÉVÉ näùhªÉÉºÉ (‡´Ét¨ÉÉxÉ +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ B±ÉBB¡ò ®äú{ÉÉä ®äú]õ +‡vÉEò nùÉäxÉ ]õCEäò) ¤ÉÉƇvÉ±É +ºÉä±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉxÉä +ºÉÉ nùÉ´ÉÉ Eäò±ÉÉ xɺɱÉÉ iÉ®úÒ½þÒ +ºÉä nÆùb÷Éi¨ÉEò ´ªÉÉVÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ MÉä±Éä {Éɇ½þVÉä.

|É„xÉ 13 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉä EòÉähÉiÉä ¡òɪÉnäù +ɽäþiÉ?

=kÉ®ú : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ +xÉäEò ¡òɪÉnäù näù>ð Eò®úiÉä :

 • <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õSÉÒ ‡xÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ xɺÉiÉÒ iÉ®ú ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ ¤ÉÄEäòiÉ VÉÉ>ðxÉ EòÉMÉnùÒ ºÉƱÉäJÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ºÉiÉÉ. +ÉiÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ±ÉÉ iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉ VÉÉ>ðxÉ iɺÉä Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ.

 • ºÉƱÉäJÉ ½þ®ú´ÉhÉä/ SÉÉä®úÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉiÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä ¡äò®ú¡òÉ®ú ÁɤÉɤÉiÉ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉä EòɳýVÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ.

 • JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ.

 • ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ `ö®ú‡´É±É䱪ÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉSÉ ®úCEò¨É ‡¨É³ýiÉä.

|É„xÉ 14 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ EòºÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉä?

=kÉ®ú : ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉɽþÒ +xÉäEò ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉiÉ. =nùɽþ®úhÉÉlÉÇ :-

 • ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÒ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ {ɪÉÉÇªÉ ‡xÉ´Éb÷±ÉÉ xɺÉiÉÉ iÉ®ú |É„ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÉ JÉSÉÇ, UôÉ{ÉhªÉÉSÉÉ JÉSÉÇ, {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSÉÉ JÉSÉÇ +ɇhÉ EòÉMÉnùÒ ºÉƱÉäJÉÉÆSªÉÉ ‡®úEòÎxºÉ‡±ÉB„ÉxÉSÉÉ JÉSÉÇ ´ÉÉSÉiÉÉä.

 • xÉä +ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ½þ®ú‡´ÉhÉä/ SÉÉä®úÒ, EòÉMÉnùÒ ºÉƱÉäJÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä ´É]õ‡´É±Éä ªÉÃÉhÉä ]õÉEò±Éä VÉÉiÉä +ɇhÉ iªÉɨÉÖ³äý xÉÆiÉ®úSÉÉ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú/ ¡òªÉnäù„ÉÒ®ú EòÉ®ú´ÉÉ<ÇSÉÉ JÉSÉǽþÒ ]õɳý±ÉÉ VÉÉiÉÉä.

 • `ö®ú±É䱪ÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ Gäò‡b÷]õ ½þ¨ÉJÉÉºÉ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ näùhÉÉ®úÒ EòɪÉÇIÉ¨É |ÉnùÉxÉ ®úÒiÉ.

 • JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ.

|É„xÉ 15 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ¤ÉćEòMÉ |ÉhÉɱÉÒ±ÉÉ EòɽþÒ ¡òɪÉnäù +ɽäþiÉ EòɪÉ?

=kÉ®ú : ½þÉäªÉ. <ǺÉÒBºÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉÖ³äý ¤ÉćEòMÉ |ÉhÉɱÉÒ±ÉɽþÒ ¡òɪÉnäù ½þÉäiÉÉiÉ. VɺÉä-

 • bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÒ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]ÂõSÉÒ ‡xÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ xɺÉiÉÒ iÉ®ú ‡xɨÉÉÇhÉ ½þÉä>ð „ÉEòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòÉMÉiÉ{ÉjÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉɳýhÉÒ {ÉɺÉÚxÉ iɺÉäSÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɨÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ ºÉƱÉäJÉÉSÉÒ ½þÉiÉɳýhÉÒ, ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ xÉ näùLÉäJÉ ÁÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉiÉÉ.

 • bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƺÉÉ`öÒ |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉä ´É {É®úiÉ Eò®úhÉä ÁÉiÉÒ±É ºÉֱɦÉ{ÉhÉÉ

 • |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ ‡®úEòÎxºÉ‡±ÉB„ÉxÉ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ / ºÉ½þVÉ ºÉÖ±É¦É ½þÉäiÉä

 • JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ.

|É„xÉ 16 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ¨ÉvªÉä ´É說ÉÎCiÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ɽäþ EòɪÉ?

=kÉ®ú : xÉɽþÒ. ´É說ÉÎCiÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉɤÉɤÉiÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ.

|É„xÉ 17 : <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õJÉɱÉÒ |ɇGòªÉÉ/ ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú EòÉähÉiÉä?

=kÉ®ú : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ±ÉɴɱÉä±Éä ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆEòbÚ÷xÉ PªÉɴɪÉÉSÉä +ÉEòÉ®ú ‡b÷®äúMªÉÖ±Éä]õ Eäò±Éä +ɽäþiÉ. iÉlÉɇ{É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ iÉä +ÉEòÉ®ú {ÉÉ®únù„ÉÇEò ‡®úiÉÒxÉä |ÉEò]õ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉɴɱÉä VÉÉiÉ xÉɽþÒiÉ - iÉä ¨ÉÉSÉÇ 31, 2011 {ɪÉÈiÉ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. ±ÉɦÉÉlÉÔ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ <ǺÉÒBºÉ Gäò‡b÷]õ ‡xÉ:„ÉÖ±Eò näùhªÉɺÉÉ`öÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.

|É„xÉ 18 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õSÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉähÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉä?

=kÉ®ú : EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉƺlÉÉ (‡VɱÉÉ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÖVÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ), VÉÒ ]äõ‡±É¡òÉäxÉ/ ´ÉÒVÉ/ {ÉÉhÉÒ ‡¤É±Éä/ Eò®ú MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, EòVÉÉÇSÉä ½þ{iÉä, ¨ªÉÖSªÉÖ+±É ¡Æòb÷ɨÉvªÉä ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò <iªÉɇnù MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉSÉä/ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eò®úiÉä, iÉÒ ºÉƺlÉÉ <ºÉÒõBºÉ  bä÷‡¤É]õ Eò¯û „ÉEòiÉä. ½þÒ +„ÉÒ BEò ªÉÉäVÉxÉÉ +ɽäþ. EòÒ VªÉÉiÉ BJÉÉtÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäiÉÒ±É JÉÉiÉävÉÉ®úEò, ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®úiÉäxÉä, ‡iÉSªÉÉ/iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉºÉ BJÉÉtÉ <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉä.

ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ |ÉlÉ¨É BJÉÉtÉ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉiÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ http://www.rbi.org.in/Scripts/ECSuserView.aspx?Id=26 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. <ǺÉÒBºÉ bä÷¤ÉÒ]õ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ, ‡iÉSªÉÉ OÉɽþEòÉÆEòbÚ÷xÉ iªÉÉÆSªÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ‡¨É³ý´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉ ½þÒ ¨Éɇ½þiÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉEòbÚ÷xÉ BEòÉ |ÉɇvÉEÞòiÉÒEò®úhÉÉuùÉ®äú (ÁɱÉÉ ¨ÉÄbä÷÷]õ ¨½þhÉiÉÉiÉ) PÉäiÉÉiÉ ´É iªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ OÉɽþEòÉSªÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäEòbÚ÷xÉ iªÉɤÉɤÉiÉ nÖùVÉÉä®úÉ PªÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ÁÉ ¨ÉÄbä÷]õSÉÒ BEò |ÉiÉ OÉɽþEòÉSÉä JÉÉiÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòiɽþÒ ®äúEòÉìbÇ÷´É®ú +ºÉÉ´ÉÒ.

|É„xÉ 19 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉä EòÉ¨É EòºÉä SÉɱÉiÉä?

=kÉ®ú : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ‡xÉvÉÒ ‡¨É³ý´ÉÚ <ÎSUôhÉɆªÉÉ, <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ, iªÉÉSªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò ¨ÉÉ¡ÇòiÉ BJÉÉtÉ <ǺÉÒBºÉ EåòpùɱÉÉ, BEòÉ ‡´É‡„ɹ]õ xɨÉÖxªÉÉiÉ (<xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉ) ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä ( xÉÉ´É, ¤ÉÄEò/„ÉÉJÉÉ/ ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÉ JÉÉiÉä Gò, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäb÷, iªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕ±ÉÉ Gäò‡b÷]õ tÉ´ÉɪÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ <iªÉɇnù). <ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://rbi.org.in/commonman/Marathi/scripts/faqs.aspx?id=713 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ.

<ǺÉÒBºÉ Eåòpù ºÉÉƦÉɳýhÉÉ®úÒ ¤ÉÄEò iªÉÉxÉÆiÉ®ú ½þÒ bä÷‡¤É]ÂõºÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´ÉiÉä (´É iªÉÉ iÉÒ bä÷‡¤É]ÂõºÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäiÉÒ±É OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ) +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±ÉÒ VÉÉ>ðxÉ {ÉÖfäø ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ Gäò‡b÷]õ ‡nù±Éä VÉÉiÉä. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉ, ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉIÉ SÉäCºÉ¤É®úÉä¤É®ú iÉÉbÚ÷xÉ {ÉɽþiÉÒ±É +ɇhÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú OÉɽþEòÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ `äö´É±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ iÉä bä÷‡¤É]õ Eò®úiÉÒ±É. |ɇGòªÉÉ xÉ Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ bä÷‡¤É]õ <ǺÉÒBºÉ EåòpùɨÉÉ¡ÇòiÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòEòbä÷ (ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäEòbä÷ {É®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ) ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉiÉä.

<ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉSªÉÉ +‡vÉEò ¨Éɇ½þiÉÒºÉÉ`öÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ http://www.rbi.org.in/commonman/Marathi/scripts/ ecs.aspx?id=383 ÁÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®úÒ±É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ |ÉÉ䇺ÉVɺÉÇ MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<ÇxºÉSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ PªÉÉ´ÉÉ.

|É„xÉ 20 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉä OÉɽþEòÉÆxÉÉ EòÉähÉiÉä ¡òɪÉnäù ½þÉäiÉÉiÉ?

=kÉ®ú : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉä OÉɽþEòÉÆxÉÉ +xÉäEò ¡òɪÉnäù ½þÉäiÉÉiÉ -

 • OÉɽþEòÉÆxÉÒ ¤ÉÄEäò¨ÉvªÉä xÉ VÉÉiÉɽþÒ, `ö®ú±É䱪ÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ, OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ +É{ÉÉä+É{É bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ Eò®úiÉÉiÉ.

 • |ÉnùÉxÉÉSÉÒ `ö®ú±Éä±ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ EòÉähÉiÉÒ ÁÉSÉÒ EòɳýVÉÒ OÉɽþEòÉÆxÉÒ PÉähªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÒ.

 • OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ Eäò±É䱪ÉÉ bä÷‡¤É]ÂõºÉ´É®ú <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVɺÉÇ näùJÉ®äúJÉ `äö´ÉiÉÒ±É.

 • Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ.

|É„xÉ 21 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ EòºÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉä?

=kÉ®ú : ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õSÉä +xÉäEò ¡òɪÉnäù ½þÉäiÉÉiÉ. VɺÉä -

 • |É„ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ +ɇhÉ OÉɽþEòÉÆEòbÚ÷xÉ SÉäCºÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, iÉä ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä iÉä ´É]õ‡´É±Éä VÉÉhÉä ´É iªÉÉÆSÉÒ BEò´ÉÉCªÉiÉÉ Eò®úhÉä ÁÉ´É®úÒ±É JÉSÉÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ ½þÉäiÉä.

 • `ö®ú±É䱪ÉÉ ‡nù´É„ÉÒSÉ ±ÉMÉäSÉ ´É ºÉIɨÉiÉäxÉä ´É]õ‡´É±Éä VÉÉhÉä/ ´ÉºÉÖ±ÉÒ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ®úÉäEòb÷ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +‡vÉEò SÉÉÆMɱÉä ½þÉäiÉä.

 • xÉä +ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ºÉƱÉäJÉ ½þ®ú‡´ÉhÉä/ SÉÉä®úÒ, ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä ºÉƱÉäJÉ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ iªÉÉSÉä ®úÉäJÉÒEò®úhÉ ]õɳý±Éä VÉÉiÉä

 • +xÉäEò ‡nù´ÉºÉÉƨÉvªÉä lÉÉäb÷Ò lÉÉäb÷Ò ®úCEò¨É ‡¨É³ýhªÉÉBä´ÉVÉÒ |ÉnùÉxÉä BEòºÉ¨ÉÉxÉ ‡nù´É„ÉÒSÉ ‡¨É³ýiÉÉiÉ.

|É„xÉ 22 : ¤ÉÄËEòMÉ |ÉhÉɱÉÒºÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õSÉä EòÉähÉiÉä ¡òɪÉnäù +ɽäþiÉ?

=kÉ®ú : ¤ÉÄËEòMÉ |ÉhÉɱÉÒ±ÉÉ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ{ÉɺÉÚxÉ +xÉäEò ¡òɪÉnäù +ɽäþiÉ. VɺÉä-

 • OÉɽþEòÉÆxÉÒ (bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉiÉ JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ) <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õSÉÒ ‡xÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ xɺÉiÉÒ iÉ®ú +]õ³ý +ºÉ±É䱪ÉÉ, EòÉMÉnù{ÉjÉä ½þÉiÉɳýhÉä ´É iªÉÉiÉÚxÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ½þÉähÉɆªÉÉ MÉè®úºÉÉäªÉÒ/ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉiÉ ‡´É±ÉÆ¤É <iªÉÉnùÓ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉiÉÉ ‡¨É³ýiÉä.

 • bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ |ɇGòªÉÉ ´É {É®úiÉ Eò®úhÉä ÁÉiÉÒ±É ºÉֱɦÉiÉÉ. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòɤÉɤÉiÉSªÉÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉSÉä ¡òCiÉ iÉ{É„ÉÒ±ÉSÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ɽþÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ ¡òCiÉ JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEòÉSÉÒ VÉÖ³ýhÉÒ Eò¯ûxÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhÉä B´ÉfäøSÉ ÷Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. ®úÒiÉÒxÉÖºÉÉ®ú VÉälÉä ¨Éɇ½þiÉÒ/iÉ{É„ÉÒ±É VÉÖ³ýiÉ xÉɽþÒ iÉälÉä iªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¡òCiÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö´ÉɴɪÉÉSªÉÉ +ºÉiÉÉiÉ.

 • |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ ‡®úEòÎxºÉ‡±ÉB„ÉxÉSÉÒ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ ½þÉäiÉä.

 • Eò¨ÉÒ JÉSÉÇ.

|É„xÉ 23 : OÉɽþEòÉxÉä BEònùÉ ‡nù±Éä±Éä ¨ÉÄbä÷]õ {É®úiÉ PÉäiÉÉ ªÉäiÉä EòÉªÉ ËEò´ÉÉ lÉÉƤɇ´ÉiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

=kÉ®ú : ½þÉäªÉ. <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ¨ÉvÉÒ±É EòÉähÉiÉä½þÒ ¨ÉÄbä÷]õ OÉɽþEòÉSÉä ‡nù±É䱪ÉÉ SÉäEòxÉÖºÉÉ®ú (+ì]õ {ÉÉ®ú) +ºÉiÉä. <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉxÉ ®úÉJɱÉÉ VÉÉ´ÉÉ ÁÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ OÉɽþEòɱÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉä¨ÉvÉÒ±É iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ {ÉÖ®äúºÉÉ ‡xÉvÉÒ `äö´ÉhÉä +É´É„ªÉEò +ºÉiÉä. BJÉÉnäù ¨ÉÄbä÷]õ EòÉfÚøxÉ PªÉɪÉSÉä ËEò´ÉÉ lÉÉƤɴÉɴɪÉÉSÉä +ºÉ±ªÉɺÉ,OÉɽþEòÉxÉä EòÉfÚøxÉ PÉähªÉɤÉɤÉiÉ ËEò´ÉÉ lÉÉƤɇ´ÉhªÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉƤÉɤÉiÉ iÉÉä <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ iÉ{É„ÉÒ±É ªÉÖVÉ®úxÉä ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ªÉäiÉ ®úɽÚþ xɪÉä ÁɺÉÉ`öÒ, OÉɽþEòɱÉÉ ¤É®äúSÉ +ÉvÉÒ <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ {ÉÚ´ÉǺÉÚSÉxÉÉ tÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ EòÉfÚøxÉ PÉähÉä ËEò´ÉÉ lÉÉƤɇ´ÉhÉä ÁɺÉÉ`öÒ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ EÞòiÉÒ|ɇGòªÉäSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ |ÉÉ䇺ÉVÉ®ú±É MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<ÇxºÉ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþ.

|É„xÉ 24 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õJÉɱÉÒ BJÉÉnùÉ OÉɽþEò bä÷‡¤É]õSÉÒ ®úCEò¨É, ½äþiÉÖ ËEò´ÉÉ ¨Ébä÷õ]õSÉÉ ´ÉèvÉiÉÉEòÉ±É ÁɤÉɤÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ PÉɱÉÚ „ÉEòiÉÉä EòɪÉ?

=kÉ®ú : ½þÉäªÉ. ¨ÉÉjÉ iÉä ´É說ÉÉÎCiÉEò OÉɽþEò ´É <ǺÉÒBºÉ ªÉÖVÉ®ú ÁÉÆxÉÒ `ö®ú´ÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþ. ¨ÉÄbà÷]õ¨ÉvªÉä bä÷‡¤É]õSªÉÉ ®úEò¨Éä´É®úÒ±É Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ PÉɱÉiÉÉ ªÉäiÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä bä÷‡¤É]õSÉÉ =qäù„É ´É ´ÉèvÉiÉÉEòɱɽþÒ ‡´É‡½þiÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.

|É„xÉ 25 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ¨ÉvÉÒ±É ´ÉèΪªCiÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉƤÉɤÉiÉ EòɽþÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ɽäþ EòɪÉ?

=kÉ®ú : xÉɽþÒ. <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ¨ÉvÉÒ±É ´ÉèΪªCiÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉƤÉɤÉiÉ EòɽþÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ɽäþ xÉɽþÒiÉ.

|É„xÉ 26 : <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õJÉɱÉÒ +ÉEòÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |ɇGòªÉÉ/ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú EòÉähÉiÉä?

=kÉ®ú : ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ±ÉɴɱÉä±Éä ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆEòbÚ÷xÉ PªÉɴɪÉÉSÉä +ÉEòÉ®ú ‡b÷®äúMªÉÖ±Éä]õ Eäò±Éä +ɽäþiÉ. iÉlÉɇ{É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ iÉä +ÉEòÉ®ú {ÉÉ®únù„ÉÇEò ‡®úiÉÒxÉä |ÉEò]õ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉɴɱÉä VÉÉiÉ xÉɽþÒiÉ - iÉä ¨ÉÉSÉÇ 31,2011 {ɪÉÈiÉ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ,OÉɽþEòÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ `äö´É±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: EòÉähÉiÉä½þÒ |ɇGòªÉÉ/ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú ±ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÒiÉ.

 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��