Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 27/09/2011

+Éì]õÉä¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉä

¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòEòbä÷ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÉ º´ÉªÉÆSɇ±ÉiÉ |É´Éɽ (Bb÷ÒB¡ò - +Éì]õÉä¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉä)

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä ‡iÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú, ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ º´ÉªÉÆSɇ±ÉiÉ |É´ÉɽþÉSÉä (Bb÷ÒB¡ò) vªÉäªÉ ´É =‡qù¹]äõ ºÉÉÆMÉhÉÉ®úÉ BEò +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®ú ]õÉEò±ÉÉ +ºÉÚxÉ, +„ÉÉ +Éì]õÉà¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉäSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉÉƇMÉiɱÉä +ɽäþ. ÁÉ +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®úEòbä÷, ½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ >> xÉÉä´½åþ¤É®ú 11, 2010 ÁÉ Ë±ÉEò¨ÉÉ¡ÇòiÉ VÉÉiÉÉ ªÉäiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ +‡vÉEòɆªÉÉÆEòbÚ÷xÉ, Bb÷ÒB¡ò¤ÉɤÉiÉSÉä º{ɹ]ÂõEò®úhÉ ¤ÉÄEòɨÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä, Bb÷ÒB¡ò´É®úÒ |É„xÉ ´É =kÉ®äú BEò‡jÉiÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþiÉ

Bb÷ÒB¡ò´É®úÒ±É xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ (B¡òBCªÉÖ)

1. Bb÷ÒB¡òSÉÒ {ÉÉ„´ÉǦÉÚ¨ÉÒ EòÉähÉiÉÒ?

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ‡iÉSªÉÉ +xÉäEò EòɪÉÉȺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉä. +ɇhÉ iªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÉ nùVÉÉÇ/MÉÖhÉ´ÉkÉÉ JÉÚ{É ¨É½þi´ÉÉSÉÒ +ºÉiÉä. ªÉÉäMªÉ ´É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÒ MÉ®úVÉ{ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä +Éì]õÉä¨Éä]äõb÷ bä÷]õÉ }±ÉÉä ´É®úÒ±É |ÉEò±{É ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ +ɽäþ.

2. Bb÷ÒB¡òSÉä =‡qù¹]õ EòÉähÉiÉä?

EòÉähÉiªÉɽþÒ ½þºiÉIÉä{Éɇ„É´ÉÉªÉ ¤ÉÄEòÉÆEòb÷Ò±É iªÉÉÆSªÉÉ ‡ºÉκ]õ¨ºÉ´É®úÒ±É bä÷]õÉ lÉä]õ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòEòbä÷ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ Bb÷ÒB¡òSÉÒ ¨ÉnùiÉ ½þÉäiÉä.

3. Bb÷ÒB¡òSÉÒ MÉ®úVÉ +ÉiÉÉSÉ EòÉ?

¤ÉÄEòÉƨÉvªÉä ºÉÒ¤ÉÒBºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ZÉɱªÉÉxÉä, xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÓ´ªÉ‡iɇ®úCkÉ, ÁÉ ºÉÒ¤ÉÒBºÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ BºÉ+ɪÉBºÉ, Bb÷ÒB¡ò <iªÉÉnùÓºÉÉ`öÒ½þÒ Eäò±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ÉiÉÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.

4. ÁÉƺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ‡´É‡„ɹ]õ oùι]õEòÉäxÉ `ö®ú‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ EòɪÉ?

‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ ¤ÉÄEòÉ +ɪÉ]õÒSªÉÉ ´É |ɇGòªÉÉÆSªÉÉ ºiÉ®úÉÆ´É®ú +ºÉ±ªÉÉxÉä Bb÷ÒB¡ò ºÉÉvªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉɽþÒ ‡´É‡„ɹ]õ oùι]õEòÉäxÉ `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. iÉlÉɇ{É, Bb÷ÒB¡ò´É®úÒ±É +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®ú, Bb÷ÒB¡òºÉÉvªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: +É´É„ªÉEò κlÉiÉÒ º{ɹ]õ Eò®úiÉÉä.

5. Bb÷ÒB¡òºÉÉ`öÒ BJÉÉnäù ‡´É‡„ɹ]õ iÉÆjÉYÉÉxÉ ËEò´ÉÉ |ɇGòªÉÉ `ö®ú‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ EòɪÉ?

Bb÷ÒB¡ò ºÉÉvªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒEòÉähÉiÉä½þÒ ‡´É‡„ɹ]õ iÉÆjÉYÉÉxÉ, ´½åþb÷®ú, ºÉд½þºÉ |ÉÉä´½þɪÉb÷®úSÉÒ ‡„É¡òÉ®úºÉ Eäò±Éä±ÉÒ xÉɽþÒ. ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ +ÆiÉMÉÇ®ú +É´É„ªÉEòiÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú iÉä ºÉ´ÉÇ ¤ÉÄEòÉÆ´É®úSÉ ºÉÉä{ÉɇSÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.

6. Bb÷ÒB¡òSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉ, iªÉÉÆSªÉÉ iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ºiÉ®ú ´É |ɇGòªÉÉÆSªÉÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ÁÉÆSÉä¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòºÉä Eò®úiÉÉiÉ?

±ÉÉäEò, |ɇGòªÉÉ +ɇhÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ÁÉÆSÉä ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉ +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®ú¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ EòɪÉÇ®úÒiÉÓSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ PÉä>ðxÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ BJÉÉtÉ ‡´É‡„ɹ]õ C±Éº]õ®ú¨ÉvªÉä `äö´ÉÚ „ÉEòiÉÉiÉ ´É iªÉɨÉÖ³äý Bb÷ÒB¡òSÉÒ +¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɱɮäúJÉÉ `ö®ú‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉä.

7. Bb÷ÒB¡òSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ, b÷ɪɮäúC]õ±ÉÒ £òÉì¨É ºÉÉäºÉÇ ‡ºÉκ]õ¨É ‡´ÉnùÉ=]õ BxÉÒ ¨ÉìxªÉÖ+±É <Æ]õ®ú´½åþ„ÉxÉ SªÉÉ +lÉÇ EòɪÉ?

EòÉähÉiªÉɽþÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þºiÉIÉä{Éɇ„É´ÉÉªÉ lÉä]õ ¨ÉÚ³ý ºjÉÉäiÉ |ÉhÉɱÉÒ{ÉɺÉÚxÉ SÉÉ +lÉÇ ¨½þhÉVÉä, ºÉÒ¤ÉÒBºÉ ´É ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ +xªÉ +ɪÉ]õÒ ‡ºÉκ]õ¨ºÉ¨ÉvªÉä +ºÉ±Éä±ÉÉ bä÷]õÉ ´É ¨Éɇ½þiÉÒ, EòÉähÉiªÉɽþÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þºiÉIÉä{Éɇ„É´ÉÉªÉ (¯û{ÉÉÆiÉ®ú ËEò´ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ¦É®ú±ÉÒ VÉÉhÉä) ®äúMªÉÖ±Éä]õ®ú±ÉÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þºiÉIÉä{ÉÉSªÉÉ EòIÉäiÉ, ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ ºjÉÉäiÉ |ÉhÉɱÉÓ¨ÉvÉÚxÉ ¨Éɇ½þiÉÒ/bä÷]õÉ MÉÉä³ýÉ Eò¯ûxÉ, ½þÉiÉÉxÉä |ÉiªÉIÉ EòÉ¨É Eò¯ûxÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ BEò‡jÉiÉ Eò®úhÉä ½äþ näùJÉÒ±É ªÉäiÉä.

8. Bb÷ÒB¡ò |ÉEò±{ÉÉJÉɱÉÒ bä÷]õÉ bä÷‡¡òxÉä„ÉxÉ, +½þ´ÉɱÉÉÆSÉÉ xɨÉÖxÉÉ, ‡®ú]õxºÉÇSÉä ®ìú„ÉxÉɱÉɪÉZÉä„ÉxÉ <iªÉɇnù ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä +ɽäþ EòɪÉ?

xÉɽþÒ, ªÉälÉä º{ɹ]õ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, Bb÷ÒB¡òJÉɱÉÒ±É +É´É„ªÉEòiÉÉ ½þÒ Eäò´É³ý, ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºjÉÉäiÉÉ |ÉhÉɱÉÓ¨ÉvÉÒ±É bä÷]õÉ, EòÉähÉiªÉɽþÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þºiÉIÉä{Éɇ„É´ÉÉªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÉ VÉÉhªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒSÉ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ +ɽäþ. ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäò±ÉÉ, ‡iÉxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±Éä, ºÉ´ÉÇ ‡®ú]õxºÉÇ, ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉä ´É +½þ´ÉÉ±É ÁÉ Bb÷ÒB¡ò |ÉEò±{ÉÉJÉɱÉÒ ªÉäiÉÉiÉ.

9. Bb÷ÒB¡òJÉɱÉÒ bä÷]õÉ føEò±É±ÉÉ ({ÉÖ„b÷) VÉÉiÉÉä EòÒ +Éäfø±ÉÉ ({ÉÖ±b÷) VÉÉiÉÉä?

ºÉvªÉÉiÉ®úÒ, Bb÷ÒB¡òJÉɱÉÒ +ºÉ±Éä±Éä |ÉÉvÉÉxªÉ ¨½þhÉVÉä, +É®ú¤ÉÒ+ɪɱÉÉ ¤ÉÄEòÉuùÉ®äú ºÉÉnù®ú Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ, ´É ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÚ³ýºjÉÉäªÉ |ÉhÉɱÉÓ¨ÉvÉÚxÉ BEò‡jÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ bä÷]õÉSÉÒ |ÉiÉ (C´Éɇ±É]õÒ) SÉÉÆMɱÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ BEò |ÉhÉɱÉÒ ºÉÖ¯û Eò®úhÉä. ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþhªÉÉVÉÉäMÉÒ BEò |ÉhÉɱÉÒ ºÉÖ¯û Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ¤ÉÄEòÉƨÉvÉÚxÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÉ |É´Éɽþ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉähÉiÉÒ iÉä `ö®ú‡´É+ÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ.

10. Bb÷ÒB¡òSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ]õ{{ªÉÉ-]õ{{ªÉÉxÉä Eäò±ÉÒ VÉÉ<Ç±É EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ?

nùÒPÉÇ ¨ÉÖnùiÉÒºÉÉ`öÒSÉÒ ‡b÷ZÉÉ<ÇxÉ ´É +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ xÉVÉ®äúºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉ, BJÉÉtÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ {ÉÖfäø VÉÉhªÉÉSÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ +ɽäþ. iÉlÉɇ{É, ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSªÉÉ ´ªÉÉ{iÉÒxÉÖºÉÉ®ú÷ +½þ´ÉÉ±É (‡®ú]õxÉÇ) ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Bb÷ÒB¡òSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. Áɇ„É´ÉɪÉ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä, ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú iÉɤÉb÷iÉÉä¤É +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒºÉÉ`öÒ `ö®ú‡´É±Éä±Éä +½þ´ÉÉ±É Bb÷ÒB¡òJÉɱÉÒ +ÉhɱÉä VÉÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

11. Bb÷ÒB¡òºÉÉ`öÒ EòɽþÒ EòɱɮäúJÉÉSÉÒ ‡„É¡òÉ®úºÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ EòɪÉ?

+ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®ú¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ, EòɪÉÇ®úÒiÉÒxÉÖºÉÉ®ú |ɇGòªÉÉ ´É iÉÆjÉYÉÉxÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ÁÉÆSÉä ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉÒ ¤ÉÄEò º´ÉiÉ:±ÉÉ C±Éº]õ®ú¨ÉvªÉä `äö´ÉiÉä ÁÉ´É®ú Bb÷ÒB¡òSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒSÉÉ BEÚòhÉ Eòɳý +´É±ÉƤÉÚxÉ +ɽäþ. iÉlÉɇ{É, +„ÉÒ +É„ÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä EòÒ, |ÉMÉiÉ +ɪÉ]õÒ |ÉhÉɱÉÒ +ɇhÉ EòÉÄ{ªÉÖ]õ®úÉ<ÇVÉÂb÷ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä>ðxÉ, Bb÷ÒB¡òSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ´Éä³ýÉiÉ, ¨½þhÉVÉä 2-3 ¨É‡½þxªÉÉiÉSÉ Eò®úiÉÒ±É.

12. Bb÷ÒB¡ò¨ÉvªÉä OÉìxªÉÖ±É쇮ú]õÒ SÉÉ EòÉähÉÆiÉÉ ºiÉ®ú +ºÉhÉä +{Éä‡IÉiÉ +ɽäþ

|ÉhÉɱÉÒ¨ÉvªÉä iɪÉÉ®ú Eò®úɴɪÉÉSÉÒ OÉìxªÉÖ±É쇮ú]õÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉÉÆxÉÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±Éä ‡´É‡xɪÉɨÉEò +½þ´ÉÉ±É {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSªÉÉ ºÉvªÉÉSªÉÉ MÉ®úVÉÉ ¦ÉÉMɇ´ÉhÉÉ®úÒ +ºÉÉ´ÉÒ. iÉlÉɇ{É, ÁÉ ={É®ú½þÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +ºÉhÉɆªÉÉ +É´É„ªÉEòiÉÉ{ÉÚhÉÇ Eò®úhÉÉ®úÒSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú +ÆiÉMÉÇiÉ B¨É+ɪÉBºÉSªÉÉ MÉ®úVÉɽþÒ {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉÉ®úÒ +‡vÉEò iÉ±É¨É +„ÉÒ OÉìxªÉÖ±É쇮ú]õÒ `ö®ú‡´ÉhªÉÉSÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ +ɽäþ.

13. ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ‡®ú]õxºÉÇ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþiÉ?

¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ±ÉÉMÉÖ +ºÉhÉɆªÉÉ ‡®ú]õxºÉÇSÉÒ ªÉÉnùÒ +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®ú¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþ. iÉlÉɇ{É iªÉÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ±ÉÉMÉÖ +ºÉhÉɆªÉÉ ºÉ´ÉÇ +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ‡®ú]õxºÉÇ´É®ú |ÉiªÉäEò ¤ÉÄEäòxÉä EòÉ¨É Eò®úÉ´Éä.

14. ®úÉäb÷ ¨Éì{É ½þÉ Bb÷ÒB¡òSÉÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ +ÉiÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ, +ì|ÉÉäSÉ {Éä{É®úSªÉÉ ‡„É¡òÉ®ú„ÉÓxÉÖºÉÉ®ú iɪÉÉ®ú Eò®úɴɪÉÉSÉÉ ®úÉäb÷¨Éì{É, Bb÷ÒB¡ò ºÉÉvªÉ Eò®úhªÉÉiÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ¨Éè±ÉÉSÉä nùMÉb÷ `ö®ú‡´ÉhªÉÉºÉ ºÉÉÁ¦ÉÚiÉ `ö®äú±É. ´É iªÉɨÉÚ³äý Bb÷ÒB¡òSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉºÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ½þÉähÉɆªÉÉ näùJÉ®äúJɽþÒ `äö´ÉiÉÉ ªÉä<DZÉ.

15. C´Éɇ±É]äõ]õÒ´É <xÉ{ÉÖ]ÂõºÉ ±ÉÉMÉhÉɆªÉÉ ‡®ú]õxºÉÇ+SÉä EòɪÉ?

C´Éɇ±É]äõ]õÒ´É ËEò´ÉÉ ºÉ¤ÉVÉäÎC]õ´É <xÉ{ÉÖ]ÂõºÉ ´É xÉì®äú„ÉxºÉ ±ÉÉMÉhÉÉÆ®äú ‡®ú]õxºÉÇSÉä ¤ÉÄEòÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ ‡®ú]õxºÉÇ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ +ɇhÉ iªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ +JÉä®úÒºÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ>ð „ÉEòiÉä.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä