Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 01/01/2000

|ÉnùÉxÉ +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔ ªÉÆjÉhÉÉ

|ÉnùÉxÉ +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔ ªÉÆjÉhÉÉ

EòÉähÉiªÉɇ½þ näù„ÉÉSÉÒ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ¤ÉÄEò ½þÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä ®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSªÉÉ ‡´ÉEòɺÉÉSÉÒ |Éä®úEò „ÉÎCiÉ +ºÉiÉä. +É{ɱªÉÉ näù„ÉÉSÉÒ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ¤ÉÄEò ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò (+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ) ½þÒ ‡´ÉEòɺÉEò ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ ‡xɦÉÉ´ÉiÉ +ɽäþ +ɇhÉ ‡iÉxÉä ºÉÖ®ú‡IÉiÉ, ¦É®ú´É„ÉÉSÉÒ +ɇhÉ EòɪÉÇIÉ¨É |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ =¦ÉÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ +xÉäEò {ÉɴɱÉä =SɱɱÉÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú EòɽþÒ |É„ B¡òBCªÉÖSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ JÉɱÉÒ |ɺiÉÖiÉ Eäò±Éä +ɽäþiÉ.

1. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

|ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¨½þhÉVÉä BEò +„ÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ VÉÒ |ÉnùÉiÉÉ +ɇhÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ªÉÉÆSªÉɨÉvÉÒ±É ¨ÉÚ±ªÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɱÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùiÉä, VªÉÉuùÉ®äú |ÉnùÉiÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ|ÉiÉÒ iªÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ ‡´É¹ÉªÉEò nùɇªÉi´É {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉä. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉä¨ÉÖ³äý +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉääiÉÒ±É ¨ÉÉ±É +ɇhÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ näùhªÉÉPÉähªÉÉiÉÒ±É |ÉnùÉxÉÉÆSÉÉ-¨ÉÉMÉÔ |É´Éɽþ „ÉCªÉ ½þÉäiÉÉä.

2. EòÉähÉiªÉɇ½þ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉä PÉ]õEò EòÉähÉiÉä +ɽäþiÉ?

|ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäiÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ +ɽäþiÉ, nùºiÉBä´ÉVÉ, VªÉÉuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä, ªÉÉ |ÉnùÉxÉɱÉÉ„ÉÉ nùÉJɇ´ÉhÉÉ®äúxɪɨÉ, ‡xɪɨÉxÉ +ɇhÉ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ, ºÉƺlÉÉ VªÉÉ |ÉnùÉxÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùiÉÉiÉ +ɇhÉ EòɪÉnùùÉ |ÉhÉɱÉÒ ´ÉMÉè®äú VªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉxÉÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ºÉÖ±É¦É ´½þÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ.

3. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòÉähÉ Eò°üÉEòiÉÉä?

BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´ªÉÎCiÉ, ¤ÉÄEòÉ, EÆò{ÉxªÉÉ, ºÉ®úEòÉ®ú ´ÉMÉè®äú |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉÉiÉ. nÖùºÉ†ªÉÉɤnùÉiÉ ¨½þhÉVÉä EòÉähÉiÉÒ‡½þ ´ªÉÎCiÉ nÖùºÉ†ªÉÉ EòÉähÉiªÉɇ½þ ´ªÉÎCiɱÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉEò‡®úiÉÉ BEòÉ ËEò´ÉÉ nÖùºÉ†ªÉÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°üÉEòiÉä.

4. +ºÉä EòÉähÉiÉä ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþiÉ VÉä ¤ÉÄÄEäòuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ OÉɽþEò ´ÉÉ{É°üÉEòiÉÉä?

¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É |ÉnùÉxÉä ®úÉäJÉ, vÉxÉÉnäù„É, vÉxÉ|Éä¹É, Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷ºÉ, bä÷¤ÉÒEòÉbÇ÷ºÉ +ɇhÉ ¤ÉÄEò®ú±ÉÉÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉÚSÉxÉÉnù±ªÉÉ´É®ú ¤ÉÄEò®úxÉä OÉɽþEòÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä +„ÉÒ |ÉnùÉxÉä Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. UôÉä]õ¬É ¨ÉÖ±ªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉ®Æú´ÉÉ® Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ ú<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò |ÉnùÉxÉäÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¡Æòb÷ ]ÅõÉÆxºÉ¡ò®ú(<B¡òþ]õÒ) <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡ºÉº]õÒ¨É (<ºÉÒBºÉ) +ɇhÉ ¨ÉÉä`ö¬É ¨ÉÖ±ªÉÉiÉÒ±É |ÉnùÉxÉä ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É OÉÉìºÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ (+É®ú]õÒVÉÒBºÉ) ªÉÆjÉhÉäuùÉ®äú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ ¤ÉÄEòÉxÉÒ <Æ]õ®úõúxÉä]õSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ EòɽþÒ ¤ÉÄËEòMÉ ºÉä´ÉÉ näùhªÉÉºÉ |ÉÉ®Æú¦É Eäò±ÉÉ +ɽäþ VªÉɨÉÖ³äý ‡xÉvÉÒSÉäÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ „ÉCªÉ ½þÉäiÉä.

5. |ÉnùÉiÉÉ VÉä´½þÉ |ÉÉ{iÉEòiªÉÉDZÉÉ vÉxÉÉnäù„É näùiÉÉä iÉä´½þÉ |ÉnùÉxÉ EòºÉä Eäò±Éä VÉÉiÉä?

|ÉnùÉiªÉÉxÉä ±ÉɦÉÉlÉÔ±ÉÉ iªÉÉSÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ vÉxÉÉnäù„É ‡nù±ªÉÉ´É®ú vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ |ÉnùÉxÉÉSÉÒ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ°ü ½þÉäiÉä. ‡xÉvÉÒ |ÉiªÉIÉ ½þÉiÉÒ {Éb÷hªÉɺÉÉ`öÒ, vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ |ÉÉ{iÉEòiªÉÉDZÉÉ iÉÉä iªÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ±ÉɦÉÉlÉÔSÉä JÉÉiÉä VÉ®ú iªÉÉSÉ „ɽþ®úÉiÉÒ±É iªÉÉSÉ ¤ÉÄEäòiÉÉä±É iÉ®ú ¤ÉÄEäòSªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´ÉºlÉäiÉÚxÉxÉvÉÒ iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ ½þÉäiÉÉä. ±ÉɦÉÉlÉÔSÉä JÉÉiÉä iªÉÉSÉ ËEò´ÉÉ nÖùºÉù†ªÉÉ EòÉähÉiªÉɇ½þ „ɽþ®úÉiÉÒ±É nÖùºÉ†ªÉÉ EòÉähÉiªÉɇ½þ ¤ÉÄEäòiÉÉä±É iÉ®ú, iªÉÉSÉÉ ¤ÉÄEò®ú ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ |ÉnùÉiªÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEò®úEòbÚ÷xÉxÉvÉÒ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò°üxÉ PÉä<DZÉ.

6. ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉ ¨½þhÉVÉä ¤ÉÄEòÉÆSÉÉ BEò ºÉÆPÉ +ɽäþ VÉÉä „É½þ®úÉÆiÉMÉÇiÉ/‡`öEòÉhÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ¤ÉÄEòÉƨÉvÉÒ±É vÉxÉÉnäù„ÉÉuùÉ®äú |ÉnùÉxÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úiÉÉä. iÉÉä ¤ÉÄEòÉxÉÒ BEò¨ÉäEòÉÆ´É®ú ‡nù±É䱪ÉÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉÆSªÉÉ +nù±ÉɤÉnù±ÉÒºÉÉ`öÒ +ɇhÉ iªÉÉiÉÒ±É ‡xÉvÉÒSÉÉ nùÉ´ÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ BEò ‡`öEòÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ EòɪÉÇ Eò®úiÉÉä. ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä BEòÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ |ÉSÉɱÉxÉÉSÉÒ |ɦÉÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ ‡xɪÉÖCiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. SÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÉiÉ +ɇhÉ EòɽþÒ ¨ÉÉä`ö¬É „ɽþ®úÉiÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉSªÉÉ |ÉSÉɱÉxÉÉúSÉä EòÉ¨É {ÉɽþiÉä. |ÉiªÉäEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉSªÉÉ |ÉSÉɱÉxÉɺÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡´É½þÒiÉ Eäò±Éä±Éä BEòºÉ¨ÉÉxÉ ‡xÉªÉ¨É +ɽäþiÉ. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù„ÉÉiÉ 1000 ½ÚþxÉ +‡vÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ VÉÒ vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ |ÉnùÉxÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉɽþiÉÉiÉ. iªÉÉÆSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º]äõä]õ ¤ÉÄEò +ɇhÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É +xªÉ ¤ÉÄEòÉ {ÉɽþiÉÉiÉ.

7. ÎC±ÉªÉË®úMÉ |ɇGòªÉä±ÉÉ ‡EòiÉÒ ´Éä³ý ±ÉÉMÉiÉÉä?

iªÉÉSÉ „ɽþ®úÉiÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ (±ÉÉäEò±É SÉäEò) Eò®úɪÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä 2-3 ‡nù´ÉºÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. EòɽþÒ ¨ÉÉä`ö¬É „ɽþ®úÉiÉ, ½þÉªÉ ´½ìþ±ªÉÖ ÎC±ÉªÉË®úMÉ xÉÉ´ÉÉSÉÒ ‡ºÉº]õÒ¨É +κiÉi´ÉÉiÉ +ɽäþ VªÉɨÉÖ³äý vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉSÉä SÉGò iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉä +ɇhÉ vÉxÉÉnäù„É VɨÉÉ Eò®úhÉɆªÉÉ OÉɽþEòɱÉÉ nÖùºÉ†ªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ ºÉEòɳýÒ {ÉèºÉä ´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡¨É³ýiÉä. iÉlÉɇ{É, ÁÉ ½þÉªÉ ´½ìþ±ªÉÖ ÎC±ÉªÉË®úMÉSÉä IÉäjÉ +iªÉÆiÉ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ +ɽäþ +ɇhÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä ¨ÉÖJªÉ ´ªÉɴɺÉɇªÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖJªÉ „ÉÉJÉÉiÉ, ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉVÉÉ ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉÒ±É ¡òÉä]Çõ +ɇhÉ xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<Æ]õ +ɇhÉ xÉ´ÉÒ ‡nù±±ÉÒiÉÒ±É EìòxÉÉì]õ {±ÉäºÉ.

¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ vÉxÉÉnäù„ÉɤÉɤÉiÉ, ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ´Éä³ý iÉÒxÉ iÉä nù½þÉ ‡n´ÉºÉÉÆ{ɪÉÈiÉ +ºÉÚ „ÉEòiÉÉä. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ºÉ´ÉÇ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉ±±ÉÉ ‡nù±ÉÉ +ɽäþ ‡Eò iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉä vÉxÉÉnäù„É VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉä®úhÉ VÉɽþÒ®ú Eò®úÉ´Éä ¨½þhÉVÉä OÉɽþEòÉxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ={ɪÉÉäMÉɺÉÉ`öÒ {ÉèºÉä EòvÉÒ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É iªÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ªÉä>ð „ÉEäò±É. ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ{ɇ±ÉEòb÷Ò±É =‡„É®úɤÉqù±É ¤ÉÄEòÉxÉÒ OÉɽþEòÉSÉÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ ( OÉɽþEòÉÆxÉÒ iªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±ÉÒ xɺÉiÉɇ½þ).

8. ¤ÉÄEäòSªÉÉ OÉɽþEòɱÉÉ |ÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ vÉxÉÉnäù„ÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉɤÉqù±É EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É EòɪÉ?

vÉxÉÉnäù„ÉÉuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhÉɆªÉÉ ´ªÉÎCiɱÉÉ ªÉÉ ¤ÉÄEäòuùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ´ÉºÉÚ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. ºlÉÉxÉÒªÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉɴɱÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ¤ÉÄEòÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉSÉÒ ®úCEò¨É +ɇhÉ ´É]õ´ÉhªÉÉSÉä ‡`öEòÉhÉ ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòɽþÒ |ɇGòªÉÉ +ÉEòÉ®ú/ ´É]õõhÉɴɳý +ÉEòÉ®úiÉÒ±É. ¤ÉÄEäòxÉä +ÉEòÉ®úɴɪÉÉSÉÒ ®úCEò¨É ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä <Ƈb÷ªÉxÉ ¤ÉÄCºÉ +ºÉÉ䇄ÉB„ÉxÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ: ¤ÉÄEòÉSÉ `ö®ú‡´ÉiÉÉiÉ. ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú ºÉÖrùÉ |ɇºÉrù Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

 

9. vÉxÉÉnäù„É +ɇhÉ ®úÉäJÉ ªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò±ªÉɇ„É´ÉÉªÉ |ÉnùÉxÉä Eò„ÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É?

nùÉäxÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò {ÉIÉÉƨÉvªÉä vÉxÉÉnäù„ÉÉSªÉÉ ={ɪÉÉäMÉɇ„É´ÉÉªÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉÚSÉxÉÉÆuùÉ®äúú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. +„ÉÉ |ÉnùÉxÉÉÆSªÉÉ ºÉÉäªÉÒºÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ‡Eò®úEòÉä³ý |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¨½þhÉVÉä <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¡Æòb÷ºÉ ]ÅõÉÆxºÉ¡ò®ú, <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉ̴ɺÉ, Gäò‡b÷]õ /bä÷‡¤É]õ EòÉbÇ÷ºÉ ´ÉMÉè®äú.

10. BEòÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ OÉɽþEò nÖùºÉ†ªÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ B]õÒB¨ÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò°ü „ÉEòiÉÉä EòÉÆ?

½þÉäªÉ, VÉ®ú OÉɽþEòÉSªÉÉ ¤ÉÄEäòxÉä B]õÒB¨É SÉÒ ¨ÉɱÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEäò¤É®úÉä¤É®ú iÉ„ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉä±É iÉ®. ºÉtκlÉiÉÒiÉ, BEò¨Éä´É B]õÒB¨É ¡òÉ®úSÉ lÉÉäb÷Ò +ɽäþiÉ +ɇhÉ VÉÒ BEò¨ÉÉjÉ B]õÒB¨É ¤ÉÄEäòSªÉÉ VÉÉMÉäiÉ ºlÉɇ{ÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. nÖùºÉ†ªÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ B]õÒB¨ÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eäò±ªÉÉºÉ ºÉÉvÉ®úhÉ ÎºlÉiÉÒiÉ "" <Æ]õ®ú-SÉåVÉ ¡òÒ "" xÉÉ´ÉÉSÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú OÉɽþþEòɱÉÉ ±ÉɴɱÉÉ VÉÉiÉÉä.

11. B]õÒõB¨ÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò´É³ý ®úÉäEòb÷ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒSÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä EòÉÆ?

®úÉäEòb÷ EòÉføhªÉÉ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ, B]õÒB¨ÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ªÉÖ]õÒ‡±É]õÒ ‡¤É±Éä, JÉÉiªÉÉƨÉvÉÒ±É ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ, JÉÉiªÉÉiÉ ®úÉäEòb÷ +ɇhÉ vÉxÉÉnäù„É VɨÉÉ Eò®úhÉä, ‡„ɱ±ÉEò ®úEò¨ÉäSÉÒ SÉÉèEò„ÉÒ +ɇhÉ B]õÒB¨É SÉÒ ¨ÉɱÉEò +ºÉ±Éä±ÉÒ ¤ÉÄEò näù>ð <ÎSUôiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ <iÉ®ú +xÉäEò ºÉä´ÉɺÉÉ`öÒ B]õÒB¨ÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.

12. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäiÉ Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷/bä÷¤ÉÒ]õ EòÉbÇ÷SÉÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ EòÉähÉiÉÒ?

näù„ÉÉiÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉ´É®ú Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ/bä÷¤ÉÒ]õ EòÉbÇ÷SÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä EòÉ®úhÉ iÉÒ vÉxÉÉnäù„É ËEò´ÉÉ ®úÉäEòb÷ ªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ xÉ Eò®úiÉÉ ¨ÉÉ±É ËEò´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ |ÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉäªÉÒºEò®ú +ɽäþiÉ. ¤ÉÄEòÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷ näùiÉÉiÉ. Gäò‡b÷]õ/bä÷¤ÉÒ]õ EòÉbÇ÷÷ º´ÉÒEòÉ®úhÉÉ®úÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ +ɺlÉÉ{ÉxÉä, iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ OÉɽþEòÉSªÉÉ ¤ÉÄEäòEòbä÷ ®úEò¨ÉäºÉÉ`öÒ nùÉ´ÉÉ Eò®úiÉÉiÉ.

13. Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷{ÉäIÉÉ bä÷‡¤É]õ EòÉbÇ÷ ´ÉäMɳäý EòºÉä +ɽäþ?

bä÷ù¤ÉÒ]õ EòÉbÇ÷ ½äþ lÉä]õ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉÉ®äú EòÉbÇ÷ +ɽäþ (´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ ®úCEò¨É ±ÉMÉäSÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ´ÉVÉÉ ½þÉäiÉä). bä÷¤ÉÒ]õ EòÉb÷ÉÇuùÉ®äú ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ Eäò´É³ý EòÉbÇ÷ vÉÉ®úEòÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úEò¨ÉäB´Éfø¬ÉSÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úɱÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ºÉiÉä. nÖùºÉ®úÒEòbä÷, Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷vÉÉ®úEòɺÉÉ`öÒ =vÉÉ®úÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù +ºÉiÉä VÉÒ iªÉÉxÉä näùªÉEò ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÚhÉÇ ËEò´ÉÉ ½þ{iªÉÉxÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úɪÉSÉÒ +ºÉiÉä.

14. <B¡ò]õÒ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

<±ÉäC]Â÷Éì‡xÉEò ¡Æòb÷ ]ÅõÉÆxºÉ¡ò®ú (<B¡ò]õÒ) ½þÒ BEò +„ÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ɽäþ VªÉÉuùÉ®äú EòÉähÉÒ‡½þ VªÉɱÉÉ BJÉÉtÉ nÖùºÉ†ªÉÉ ´ªÉÎCiɱÉÉ/EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úɪÉSÉä +ºÉiÉä iÉÒ ‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉ VÉÉ>ðxÉ |ÉÉ{iÉEòiªÉÉÇSªÉÉ/±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ®úÉäJÉ |ÉnùÉxÉ Eò°ü „ÉEòiÉä ËEò´ÉÉ iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ lÉä]õ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÚSÉxÉÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEòÉ®ú näù>ð „ÉEòiÉä. +„ÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉÉxÉÉ |ÉÉ{iÉEòiªÉÉÇSÉä xÉÉ´É, ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, JÉÉiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú (¤ÉSÉiÉ ËEò´ÉÉ SÉɱÉÚ JÉÉiÉä), ¤ÉÄEäòSÉä xÉÉ´É, „ɽþ®ú, „ÉÉJÉäSÉä xÉÉ´É ´ÉMÉè®äú iÉ{É„ÉÒ±É ¤ÉÄEäò±ÉÉ {ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÉ ¨½þhÉVÉä ®úCEò¨É |ÉÉ{iÉEòiªÉÉÇSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡®úiɺɮú +ɇhÉ VɱÉnù {ÉÉää½þÉäSÉä±É. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ½þÒ <B¡ò]õÒºÉÉ`öÒ ºÉä´ÉÉ nùÉiÉÒ +ɽäþ.

15. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ EòÉä`äö‡½þ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ <B¡ò]õÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉä EòÉÆ?

+ÉVÉSªÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉ, <B¡ò]õÒSÉÒ ºÉÉäªÉ näù„ɦɮúÉiÉÒ±É 15 |ɨÉÖJÉ „ɽþ®äú +ɇhÉ xÉMÉ®äú ªÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆnù®ú¨ªÉÉxÉ ‡xÉvÉÒSªÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒSÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. nÖùºÉ†ªÉÉ BEòÉ º{Éä„É±É <B¡ò]õÒ xÉÉ´ÉÉSªÉÉ ‡´É„Éä¹É ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, 200 „ɽþ®úÉiÉÒ±É +xÉäEò ‡xÉ´Éb÷Eò „ÉÉJÉÉ(VªÉÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò ´É®ú +ɽäþiÉ) <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÉSªÉÉ ]õ{{ªÉÉiÉ +ÉhÉhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ. „ɽþ®äú +ɇhÉ „ÉÉJÉÉ ªÉÉÆSÉÒ ºÉ‡´ÉºiÉ®ú ¨Éɇ½þiÉÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEòÉ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É°üx½þÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ.

16. <B¡ò]õÒ uùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ‡EòiÉÒ Eòɳý ±ÉÉMÉiÉÉä?

ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä +„ÉÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ/ +Æ¨É±É Eò®úhªÉÉSªÉÉ ´Éä³äýxÉÖºÉÉ®ú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ ËEò´ÉÉ ¡òÉ®ú iÉ®ú nÖùºÉ†ªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ ½þÉäiÉä. OÉɽþÉEòÉxÉä ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒSÉ ½þÒ ¤ÉÉ¤É ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ º{ɹ]õ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÒ.

17. <B¡ò]õÒ uùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä EòɪÉ?

¤ÉÄEòÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä <B¡ò]õÒ uùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ vÉxÉ|Éä¹É, |ÉnùÉxÉ +Énäù„É ´ÉMÉè®äú ºÉä´ÉÉÆ|ɨÉÉhÉäSÉ EòɽþÒ |ɇGòªÉÉ +ÉEòÉ®ú ±ÉÉ´ÉiÉÉiÉ. |ÉiªÉIÉ +ÉEòÉ®ú OÉɽþEò-¤ÉÄEò ºÉƤÉÆvÉ +ɇhÉ ®úEò¨Éä´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉÉä. iÉlÉɇ{É, +ÉVÉSªÉÉ ÎºlÉiÉÒ|ɨÉÉhÉä, +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ SÉɱɴÉÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉ¨ÉvÉÚxÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ +„ÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ |ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ ´ÉºÉÚ±É Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®äú <B¡ò]õÒ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ +ÉEòÉ®ú +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ºÉÉäbÚ÷xÉ ‡nù±Éä +ɽäþiÉ. iªÉɨÉÖ³äý ¤ÉÄEòÉÆSÉɇ½þ |ɇGòªÉÉ JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉÉ +ɽäþ.

18. ‡xÉvÉÒSªÉÉ |ÉÉ{iÉÒºÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨É±ÉÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÉ ´ÉÉ{É®ú EòºÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ?

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ªÉÆjÉhÉÉ (<ºÉÒBºÉ) ½þÒ BEò ‡Eò®úEòÉä³ý |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ +ɽäþ ‡VÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®úÒú±É |ÉnùÉxÉä/ iÉ„ÉÉSÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ ±É½þÉxÉ |ÉÉ{iÉÒ ‡´É„Éä¹ÉiÉ: VÉälÉä |ÉiªÉäEò º´ÉiÉÆjÉ |ÉnùÉxÉ ½äþ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú º´É¯û{ÉÉSÉä +ɇhÉ iÉÖ±ÉxÉäxÉä ±É½þÉxÉ ®úEò¨ÉäSÉä +ºÉiÉä, Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä. ½þÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ´ªÉÎCiÉxÉä Eò®úɪÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÉ{ÉäIÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ +ɇhÉ „ÉɺÉxÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É ®úEò¨ÉäSÉä |ÉnùÉxÉ/κ´ÉEÞòiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ɽäþ. <ºÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉä +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ SªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ±É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡`öEòÉhÉÒ ¦ÉÉ®úiɦɮú 47 EåòpùÉiÉ +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ +ɇhÉ +xªÉ EåòpùÉiÉ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ +ɇhÉ ‡iÉSªÉÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ¤ÉÄEòÉ |ÉSÉɱÉxÉ Eò®úiÉÉiÉ. <ºÉÒBºÉ {ÉÖfäø VÉÉ>ðxÉ +ÉhÉJÉÒ nùÉäxÉ |ÉEòÉ®úÉiÉ ‡´É¦ÉÉMÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ- <ºÉÒBºÉ (Gäòb÷Ò]õ) ´ªÉÎCiÉ +ɇhÉ ‡´ÉGäòiªÉÉxÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®úÒ±É |ÉnùÉxÉä näùhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ <ºÉÒBºÉ(bä÷¤ÉÒ]õ) - ´ªÉÏCiÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉ´É®úÒ±É ={ɪÉÖCiÉ |ÉnùÉxÉä º´ÉÒEòÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ.

 

19. <ºÉÒBºÉ (Gäòb÷Ò]õ) ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

<ºÉÒBºÉ (Gäò‡b÷]õ) JÉɱÉÒ BEòSÉ EÆò{ÉxÉÒ/BEòEò +É{ɱªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ +xÉäEò |ÉÉ{iÉEòiªÉÉÇxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ lÉä]õ VɨÉÉ Eò°üxÉ |ÉnùÉxÉ Eò°ü „ÉEòiÉä. =nù½þ®úhÉÉlÉÇ, EÆò{ÉxªÉÉ <ºÉÒBºÉ (Gäò‡b÷])õSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ iªÉÉÆSªÉÉ `äö´ÉÒnùÉ®úÉxÉÉ ‡xɪÉiÉEòɱÉÒxÉ ±ÉɦÉÉÆ„É/´ªÉÉVÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä, ¤ÉÄEòÉ, ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ ´ÉMÉè®äú ºÉÉ®úJÉä ´ÉÉ{É®únùÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉxÉÉ ¨ÉɇºÉEò ´ÉäiÉxÉ <ºÉÒBºÉ(Gäò‡b÷]õ) uùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉiÉ ªÉÉ {ÉvnùiÉÒuùÉ®äú ‡´ÉGäòiªÉÉxÉÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉhÉÉ®äú |ÉnùÉxɽþÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ½äþi´ÉlÉÇ EÆò{ÉxÉÒ ËEò´ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ BEòEòɱÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉhÉä +É´É„ªÉEò +ºÉiÉä. |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ÉnùÉxÉä Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ, iªÉɺÉÉ`öÒ +„ÉÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VªÉÉ ‡´É‡„ɹ]õ ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉ +ɽäþ iÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +É´É„ªÉEò iÉä´ÉføÒ BEÚòhÉ ®úECEò¨É ´ªÉ´É½þÉ®úÉSªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ½þÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä EÆò{ÉxÉÒSÉä JÉÉiÉää VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉ +ɽäþ iÉÒ ¤ÉÄEò +ºÉiÉä.

20. <ºÉÒBºÉ (bä÷¤ÉÒ]õ ) ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

<ºÉÒBºÉ (bä÷¤ÉÒ]õ) ={ɪÉÉäMÉ ¤É½ÖþvÉÉ nÖù®úv´ÉxÉÒ EÆò{ÉxªÉÉ, ‡´ÉtÖiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ EÆò{ÉxªÉÉ ´ÉMÉè®äú ={ɪÉÖCiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhÉɆªÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ näùªÉEòÉÆSÉÒ |ÉnùÉxÉä lÉä]õ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Eò®úiÉÉiÉ. näùªÉEòÉSÉä |ÉnùÉxÉ vÉxÉÉnäù„ÉÉxÉä ËEò´ÉÉ ®úÉäJÉ Eò®úhªÉÉBä´ÉVÉÒ OÉɽþEò (´ªÉÎCiÉ iɺÉäSÉ EÆò{ÉxªÉÉ) ‡´ÉtÖiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉɆªÉÉ/EÆò{ÉxªÉÉ/¤ÉÉäbÇ÷ ªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ +É{ɱªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ lÉä]õ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ {ɪÉÉÇªÉ º´ÉÒEòÉ°ü „ÉEòiÉÉiÉ. ªÉÉ ½äþi´ÉlÉÇ, OÉɽþEòɱÉÉ ={ɪÉÖCiÉ ºÉä´ÉÉ näùhÉɆªÉÉ EòÆ{ÉxÉÒ±ÉÉ (VÉ®ú EÆò{ÉxÉÒxÉä <ºÉÒBºÉ (bä÷¤ÉÒ]õ)SÉÉ {ɪÉÉÇªÉ º´ÉÒEò®ú±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú), VªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ¨ÉɇºÉEò ËEò´ÉÉ uèù¨ÉɇºÉEò {ÉvnùiÉÒxÉä näùªÉEòÉSÉÒ ®úCEò¨É lÉä]õ ´É³ýiÉÒ Eò°üxÉ tɪÉSÉÒ +ºÉä±É iªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É näùhÉÉ®úÉ BEò +VÉÇ tÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. VÉÉä OÉɽþEò ªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ {ɪÉÉÇªÉ º´ÉÒEòÉ®äú±É iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉSÉ +ºÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É iªÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEäòxÉä +‡vÉEßòiÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. BEònùÉ ½þÉ {ɪÉÉÇªÉ ‡nù±ÉÉ ‡Eò, EÆò{ÉxÉÒ OÉɽþEòÉSªÉÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ näùªÉEòÉSÉÒ ®úCEò¨É näùªÉEòÉSªÉÉ näùªÉ iÉÉ®úJÉä±ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ºÉ±±ÉÉ näùiÉä. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ, VÉÒ {É®úiÉ BEònùÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä |ÉnùÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhÉÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ ‡VÉlÉä +É{ɱÉä JÉÉiÉä `äö´ÉiÉä iÉÒSÉ ¤ÉÄEò, JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò°üxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. |ÉiªÉIÉ näùªÉEò xÉä½þ¨ÉÒ|ɨÉÉhÉäSÉ OÉɽþEòɱÉÉ iªÉSªÉÉ {ÉkªÉÉ´É®ú ®ú´ÉÉxÉÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.

21. <ºÉÒBºÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú +ɽäþ EòÉÆ?

<B¡ò]õÒ|ɨÉÉhÉäSÉ, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ¤ÉÄEäò±ÉÉ ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú |ɇGòªÉÉ +ÉEòÉ®ú ªÉɇ½þ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ºÉÉäbÚ÷ùxÉ ‡nù±Éä +ɽäþiÉ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉÆSªÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ OÉɽþEòÉƺÉÉ`öÒ EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉÉ´ÉhªÉÉºÉ ¤ÉÄEòÉ ¨ÉÖCiÉ +ɽäþiÉ.

22. +-‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {ÉèºÉä EòºÉä {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉÉä?

+-‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, BEò ´ªÉÎCiÉ ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉÖpù{ÉÉ®ú ¤ÉÄEòÉxÉÒ iÉ®úiÉÚnùù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°üxÉ ºÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä {ÉèºÉä {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉÉä. +xªÉlÉÉ, +-‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +‡vÉEßòiÉ ¨É‡xÉ ]ÅõÉÆxºÉ¡ò®ú BVÉx]õ(B¨É]õÒB) ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉèºÉä {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉÉä. xÉÖEòiÉÒSÉ, ¤É½ÖþiÉÉÆ„É ¤ÉÄEòÉxÉÒ iªÉÉÆSÉÒ <xÉ´ÉbÇ÷ ‡®ú‡¨É]õxºÉ |ÉÉìbÂ÷C]ÂõºÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ +ɽäþiÉ VªÉɨÉÖ³äý Eäò´É³ý EòɽþÒ iÉɺÉÉiÉSÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ½þÉä>ð „ÉEòiÉä.

23. ¤ÉÄEòÉ iªÉÉÆSªÉÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉúSÉÒ |ÉnùÉxÉä Eò„ÉÒ Eò®úiÉÉiÉ?

ºÉɨÉÉxªÉ{ÉhÉä ¤ÉÄEòÉÆSÉä +É{ɺÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú (OÉɽþEòÉÆ„ÉÒ ºÉƤɇvÉiÉ xɺɱÉä±Éä) ½äþ ¨ÉÉä`ö¬É ®úEò¨ÉäºÉÉ`öÒ +ºÉiÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³äý +ºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ½äþ ±ÉÉVÉÇ-´½ìþ±ªÉÖ ¡Æòb÷ù ]ÅõÉÆxºÉ¡ò®ú ½þhÉÚxÉ +Éä³ýJɱÉä VÉÉiÉÉiÉ. |ÉiªÉIÉ ‡xÉvÉÒSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ Eòb÷Ò±É JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ ½äþi´ÉlÉÇ, ¤ÉÄEòÉ +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ Eòb÷Ò±É iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ vÉxÉÉnäù„É näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ, VªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉÒ±É {ÉÖføÒ±É |ɇGòªÉÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉ¨ÉvÉÚxÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. +xªÉlÉÉ, iÉä ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É OÉÉìºÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ (+É®úVÉÒ]õÒBºÉ) xÉÉ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®úÒ±É |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉɇ½þ ={ɪÉÉäMÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ, VªÉÉiÉ, ´ªÉÎCiÉ +ɇhÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ <B¡ò]õÒ¨ÉvªÉä ½þÉäiÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä, ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ½þÉäiÉää.

24. ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É OÉÉìºÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ¨½þhÉVÉää EòɪÉ?

¨ÉÉSÉÇ 2004 {ÉɺÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ SÉɱÉÚ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É OÉÉìºÉ ºÉä]õɱɨÉå]õ (+É®úVÉÒ]õÒBºÉ) ‡ºÉº]õÒ¨É, ½þÒ BEò +„ÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ɽäþ VªÉÉuùÉ®äú ¤ÉÄEòÉ iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ nÖùºÉ†ªÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉÚSÉxÉÉ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ. +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ‡ºÉκ]õ¨ÉSÉÒ näùJɦÉÉ±É +ɇhÉ |ÉSÉɱÉxÉ +É®ú ¤ÉÒ +ÉªÉ Eò®úiÉä +ɇhÉ iÉÒ ¤ÉÄEòÉxÉÉ, ¤ÉÄEòÉƨÉvÉÒ±É ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉÌlÉEò |ÉSÉɱÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉäªÉÒºEò®ú +„ÉÉ EòɪÉÇIɨÉù +ɇhÉ VɱÉnùMɇiÉ ºÉÉvÉxÉÉSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úiÉä. ‡iÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉiÉ ºÉÖSɇ´É±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä, ¤ÉÄEòÉÆnù®ú¨ªÉÉxÉSÉä ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É iÉk´ÉÉ´É®ú ½þÉäiÉä. iªÉɨÉÖ³äý {ÉèºÉä ±ÉɦÉÉlÉÔ±ÉÉ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É {ÉÉäSÉÚ „ÉEòiÉÉiÉ +ɇhÉ iÉä nùÉäxÉ iÉɺÉÉSªÉÉ +ÉiÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úhÉä ½þÒ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒú +ºÉiÉä.

25. ´ªÉÎCiÉ +É®ú]õÒVÉÒBºÉ uùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ EòÉÆ?

½þÉäªÉ, ´ªÉÎCiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +É®ú]õÒVÉÒBºÉ uùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ. ½þÒ ªÉÆjÉhÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉÖJªÉi´Éä ±ÉÉVÉÇ ´½ìþ±ªÉÚ |ÉnùÉxÉÉƺÉÉ`öÒ ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ¤ÉÄEäòSªÉÉ OÉɽEòÉxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´Éä³äýSªÉÉ nßù¹]õÒxÉä ¨É½þk´ÉÉSªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉÉä ´½ìþ±ªÉÚ |ÉnùÉxÉÉƺÉÉ`öÒ +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÉ {ɪÉÉÇªÉ JÉÖ±ÉÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ "" ±ÉÉä ´½ìþ±ªÉÚ "" ËEò´ÉÉ "" ±ÉÉVÉÇ ´½ìþ±ªÉÚ "" SÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉÉJªÉÉ xÉɽþÒ. 31 VÉÖ±Éè 2005 ®úÉäVÉÒ +ºÉ±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É 401 „ɽþ®äú +ɇhÉ xÉMÉ®äú ªÉÉiÉÒ±É 7,500 ½ÚþxÉ +‡vÉEò ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä

+É®ú]õÒVÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ. ¨ÉÉSÉÇ 2006 {ɪÉÈiÉ ‡Eò¨ÉÉxÉ 10,000 „ÉÉJÉɨÉvªÉä ½þÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉSÉÒ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɽäþ. ºÉtκlÉiÉÒiÉ, ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ „ÉÉJÉÉ +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ªÉÆjÉhÉäiÉÒ±É ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÉSÉÒ |ɇGòªÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ ºÉIÉ¨É xÉɽþÒiÉ. ªÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÉ ¡òɪÉnùÉù PÉä>ð <ÎSUôhÉɆªÉÉ OÉɽþEòÉxÉä iªÉÉSÉÒ º´ÉiÉ:SÉÒ ¤ÉÄEò iɺÉäSÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÒ ¤ÉÄEò +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ªÉÆjÉhÉäuùÉ®äú ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhɺÉÉ`öÒ ºÉIÉ¨É +ɽäþiÉ ‡Eò xÉɽþÒ ½äþ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEäòiÉ ¦Éä]õÉ´Éä. +„ÉÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEòÉ º´É-‡xÉhÉǪÉÉxÉä +ɇhÉ OÉɽþEò--¤ÉÄEò ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É ºÉƤÉÆvÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú EòɽþÒ +ÉEòÉ®ú ±ÉÉ´ÉÒ±É.ú iªÉÉSÉ´Éä³ýÒ OÉɽþEò‡½þ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡xÉvÉÒ VɨÉÉ ½þÉähªÉÉºÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ =‡„É®úɤÉqù±É ´ªÉÉVÉÉSÉÉ nùÉ´ÉÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉä.

26. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉä+vÉÒxÉ OÉɽþEò ºÉä´Éä¤Éqù±É ¨ÉÉZªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ iÉGòÉ®úÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÒ EòÉähÉɱÉÉ ¦Éä]õÉ´Éä?

iÉGòÉ®úÒSªÉÉ ‡xÉ´ÉÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ OÉɽþEò ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ¦Éä]Úõ „ÉEòiÉÉä. ¤ÉÄEäòEòbÚ÷ùxÉ EòɽþÒ |ɇiɺÉÉnù xÉ ‡¨É³ýɱªÉɺÉ/ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ xÉ ZÉɱªÉɺÉ, OÉɼEò ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÉ ºlÉɇxÉEò iÉGòÉ®ú ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ EòIÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ‡iÉlÉää ¦Éä]Úõ „ÉEòiÉÉä. OÉɽþEò iªÉÉSªÉ iÉGòÉ®úÒSªÉÉ ‡xÉ´É®úhÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄËEòMÉ +É䨤ªÉÖb÷ºÉ¨ÉìxÉSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiɇ½þ ¦Éä]Úõ „ÉEòiÉÉä.

27. vÉxÉÉnäù„É ]ÅÆõEäò„ÉxÉ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

vÉxÉÉnäù„É ]ÅÆõEäò„ÉxÉ ½þÒ nùºiÉBä´ÉVÉÉSªÉÉ näù´É-PÉä´ÉÒ‡´ÉxÉÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò bä÷]õÉ/<¨ÉäVÉäºÉ´É®ú ËEò´ÉÉ nùÉäx½þÒ´É®ú +ÉvÉɇ®úiÉ ¤ÉÄEòÉƨÉvÉÒ±É vÉxÉÉnäù„É ÎC±ÉªÉË®úMÉ +ɇhÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ɽäþ.

28. vÉxÉÉnäù„É ]ÅÆõEäò„ÉxɨÉÖ³äý ¤ÉÄEäòSªÉÉ OÉɽþEòÉSÉÉ EòºÉÉ ¡òɪÉnùÉ ½þÉä<DZÉ?

vÉxÉÉnäù„É ]ÅÆõÆEäò„ÉxÉ ªÉÆjÉhÉäiÉ(ºÉÒ]õÒBºÉ) ]õÒ+0 ºlÉɇxÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ +ɇhÉ ‡]õ+1+ÉÆiÉ®ú-„ɽþ®ú ÎC±ÉªÉË®úMÉ „ÉCªÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¤ÉÄEäòSªÉÉ OÉɽþEòÉSÉä vÉxÉÉnäù„É VɱÉnùMɇiÉxÉä ´É]õiÉÒ±É. ºÉÒ]õÒBºÉuùÉ®äú ºÉ®ú³ý ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |Éú‡GòªÉÉ +ɇhÉ º´ÉªÉÆSɇ±ÉiÉ |ÉnùÉxÉ |ɇGòªÉÉ „ÉCªÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý VɱÉnùMɇiÉ ´É]õhªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ OÉɽþEòÉSÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ JÉSÉLJ½ Eò¨ÉÒ ½þÉäiÉÉä. ¤ÉÄEòÉxÉÉ ºÉÒ]õÒBºÉ +ÉvÉɇ®úiÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ =i{ÉÉnùxÉä +ɇhÉ ºÉä´ÉÉ näù>ð Eò®úhÉ䇽þ „ÉCªÉ ½þÉäiÉä. ¤ÉÄEòɺÉÉ`öÒ PÉ]õ±Éä±Éä ¨Éä³ý PÉɱÉhªÉÉiÉÒ±É +ɇhÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ¡òºÉ´ÉhÉÚEòÒSÉä |ÉEòÉ®ú ½þÉ +‡iɇ®úCiÉ ¡òɪÉnùÉ +ɽäþ.

29. |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäiÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ EòÉähÉiÉÒ +ɽäþ?

+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ, |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSªÉÉ ‡xɪÉɨÉEò +ɇhÉ {ɪÉÇ´ÉäIÉEò ªÉÉ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉÆ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ, ‡xÉnäù„ÉEò, BEò |ÉSÉɱÉEò +ɇhÉ BEò ´ÉÉ{É®únùÉ®ú +ºÉÚxɇ½þ, ºÉä]õ±É¨Éå]õ ¤ÉÄEò ¨½þhÉÚxɇ½þ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ ‡xɦÉÉ´ÉiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ näù„ÉÉiÉ |ÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ EòɪÉÇÇIÉ¨É +ɇhÉ ºÉÖ®ú‡IÉiÉ xÉ´ÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÖ°ü Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä EòɽþÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. 8 ´ªÉÉ nù„ÉEòÉSªÉÉ =kÉ®úÉvÉÉÇiÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä SÉÉ®ú ¨É½þÉxÉMÉ®úÉƺÉÉ`öÒ(¨ÉÖƤÉ<, xÉ´ÉÒ ‡nù±±ÉÒ, SÉäzÉ<Ç +ɇhÉ EòÉä±ÉEòÉäiÉÉ)Ç ¨ÉìMxÉä‡]õEò <ÆEò Eìò®ìúC]õ®ú ®äúEòMxÉÒ„ÉxÉ (B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú) +ÉvÉɇ®úiÉ vÉxÉÉnäù„É ÎC±ÉªÉË®úMÉ {ÉvnùiÉÒSÉÉ +É®Æú¦É Eäò±ÉÉ. 9 ´ªÉÉ nù„ÉEòÉSªÉÉ ¨ÉvªÉɱÉÉ <ºÉÒBºÉ +ɇhÉ <B¡ò]õÒ ºÉÉ®úJªÉÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò |ÉnùÉxÉ {ÉvnùiÉÓSÉÉ +É®Æú¦É Eäò±ÉÉ. 2004-05 ¨ÉvªÉä +É®ú]õÒVÉÒBºÉ ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ. ªÉÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É ªÉÆjÉhÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ ‡´Ét¨ÉÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉSÉÒ EòɪÉÇIɨÉiÉÉ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ MÉ®úVÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ +‡´É®úiÉ{ÉhÉä iªÉÉÆSªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ÉÉføÒSÉÒ/ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSÉÒ EòɳýVÉÒ PÉäiÉ +ºÉiÉä. iÉÆjÉ„ÉɺjÉÒªÉ |ÉMÉiÉÒSÉÉ ¡òɪÉnùÉ PÉä>ðxÉ, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ +‡vÉEò ºÉÖ®ú‡IÉiÉ +ɇhÉ ¦É®ú´É„ÉÉSªÉÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ +„ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆiÉÒ±É |ÉɨÉɇhÉEò{ÉhÉÉSÉä VÉiÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉɨÉvªÉä +‡iɇ®úCiÉ ºÉÖ®úIÉÉ ={ÉÉªÉ ªÉÉäVɱÉä +ɽäþiÉ.

|ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSªÉÉ ‡´É‡´ÉvÉ PÉ]õEòÉÆSÉä |ÉSÉɱÉxÉ Eò®úhªÉÉ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ, +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉÆÆSÉÉ ´ÉÉ{É®únùÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ ={ɪÉÉäMɇ½þþ Eò®úiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉä EòɪÉÇ Eò®úiÉä +ɇhÉ ªÉÆjÉhÉÉ ÎºlÉ®úɴɱÉÒ ‡Eò {ÉÖføSªÉÉ ‡´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ +xªÉ ¤ÉÄEòÉ/ ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ ½þ´ÉɱÉÒ Eò®úiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉEòbä÷ ‡´É‡´ÉvÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉÆSÉä ‡xɪɨÉxÉ +ɇhÉ {ɪÉÇ´ÉäIÉhÉ Eò®úhªÉÉSɇ½þ EòÉ¨É +ɽäþ.

30. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉÆSÉä ‡xɪɨÉxÉ EòºÉä Eò®úiÉä?

‡nù ¤ÉÉäbÇ÷ ¡òÉì®ú ®äúMªÉÖ±Éä„ÉxÉ +Äb÷ ºÉÖ{É®úδ½þVÉxÉ +Éì¡ò {Éä¨Éå]õ +Äb÷ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡ºÉº]õÒ¨ºÉ (¤ÉÒ{ÉÒBºÉBºÉ) ½þÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ EåòpùÒªÉ ¤ÉÉäb÷ÉÇSÉÒ ={ɺɇ¨ÉiÉÒ +ɽäþ +ɇhÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉä¤ÉɤÉiÉ vÉÉä®úhÉ `ö®ú‡´ÉhÉÉ®úÒ iÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒ±ÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É xÉɨɴÉÆiÉ iÉVYÉ ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉì„ÉxÉ±É {Éä¨Éå]õºÉ EòÉèÎxºÉ±É (BxÉ{ÉÒºÉÒ) xÉÉ´ÉÉSÉÒ iÉÉƇjÉEò ºÉ‡¨ÉiÉÒ ºÉ½þɪªÉ Eò®úiÉä. ¤ÉÉäb÷ÉDZÉÉ iɺÉäSÉ EòÉèÎxºÉ±É±ÉÉ xÉ´ªÉÉxÉä ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ |ÉnùÉxÉä +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔ ªÉÆjÉhÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉ (‡b÷{ÉÒBºÉBºÉ) ºÉ½þɪªÉ Eò®úiÉÉä. ¤ÉÉäb÷ÉÇEòbä÷ vÉÉä®úhÉ ‡´É‡½þiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ɇhÉ iÉä +‡vÉEßòiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ɇhÉ näù„ÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ‡´Ét¨ÉÉxÉ +ɇhÉ ¦É‡´É¹ªÉEòɱÉÒxÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉƺÉÉ`öÒ |ɨÉÉhÉEäò ‡xÉ„SÉÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉÉä{ɇ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ¤ÉÉäb÷ÉDZÉÉ ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉÆSªÉÉ ºÉnùºªÉi´ÉÉSÉä ‡xÉEò¹É +ɇhÉ +xªÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ vÉÉä®úhÉä `ö®ú‡´ÉhªÉÉSÉ䇽þ +‡vÉEòÉ®úú +ɽäþiÉ.

31. MÉ䱪ÉÉ nù„ÉEòÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É |ÉnùÉxÉ +ɇhÉ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚiÉÔªÉÆjÉhÉÉƨÉvªÉä EòÉähÉiªÉÉ ¨ÉÖJªÉ PÉ]õxÉÉ PÉb÷±ªÉÉ +ɽäþiÉ?

MÉ䱪ÉÉ nù„ÉEòÉiÉ, ¤ÉÄEòÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ iɺÉäSÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ IÉäjÉɱÉÉ näùiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ ºÉä´ÉÉƨÉvªÉä ±ÉIÉhÉÒªÉ |ÉMÉiÉÒ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ½þÒ |ÉMÉiÉÒ EòɽþÒ +Æ„ÉÒ ºÉä´ÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÆjÉ„ÉɺjÉÉSÉÉ ´ÉÉføiÉÉ ={ɪÉÉäMÉ +ɇhÉ EòɽþÒ +Æ„ÉÒ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ º{ÉvÉæ¨ÉÖ³äý +É´É„ªÉEòò`ö®ú±Éä±Éä EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒiÉÒ±É ¤Énù±É ªÉɨÉÖ³äý ZÉɱÉÒ +ɽäþ .

‡nùºÉÚxÉ ªÉähÉÉ®äú ¤Énù±É JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ:

{ɇ½þ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä, vÉxÉÉnäù„É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®ú ºÉÖvÉÉ®ú±ÉÒ +ɽäþ. ºlÉɇxÉEò vÉxÉÉnäù„É VɨÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ´Éä³ý +ÉiÉÉ nùÉäxÉ iÉä iÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉÉÆÆ{ɪÉÈiÉ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉÉ +ɽäþ. 42 ¨ÉÉä`ö¬É „ɽþ®úÉiÉ º´ÉªÉÆSɇ±ÉiÉ vÉxÉÉnäù„É |ɇGòªÉÉ Eåòpäù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ, VÉälÉä „É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ „ÉÉJÉÉƨÉvÉÖxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±Éä vÉxÉÉnäù„É ®úÉjÉÒ |ɇGò‡ªÉiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ¤Éɽäþ®úÉÉ´ÉSÉä vÉxÉÉnäù„É VɨÉÉ Eò®úhªÉÉiÉÒ±É ´Éä³ý‡½þ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉÉ +ɽäþ. +ÉiÉÉ iªÉɺÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ EåòpùÉSªÉÉ ‡`öEòÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú 4 iÉä 10 ‡nù´ÉºÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. {ÉÚ´ÉÔ ªÉɺÉÉ`öÒ 10 ‡nù´ÉºÉ iÉä 1 ¨É‡½þxÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä.

nÖùºÉ®äú ¨½þhÉVÉä, 9 ´ªÉÉ nù„ÉEòÉiÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉäSÉä EòɽþÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä´Éä¨ÉÖ³äý (<ºÉÒBºÉ) ¨ÉÉä`ö¬É EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ºÉƺlÉÉxÉÉ iªÉÉÆSÉä ±ÉɦÉÉÆ„É, ´ªÉÉVÉ +ɇhÉ {É®úiÉÉ´Éä näùªÉ iÉÉ®úJÉä{ÉÚ´ÉÔ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ZÉɱÉÒ. Eäò´É³ý MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEònùÉ®úÉxÉÉ näùªÉ iÉÉ®úJÉä±ÉÉ |ÉnùÉxÉ ‡¨É³Úý ±ÉÉMɱÉä +ºÉä xÉɽþÒ iÉ®ú EòÉì{ÉÉæ®äú]õºÉÉ`öÒºÉÖvnùÉ EòÉMÉnùÒ nùºiÉÉBä´ÉVÉ UôÉ{ÉhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉ =®ú±ªÉÉxÉä ¤ÉSÉiÉEòÉ®úEò `ö®ú±Éä. ºÉxÉ 2005-06 ¨ÉvªÉä <ºÉÒBºÉuùÉ®äú 36 nù„ɱÉIÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ªÉÉ ´ÉºiÉÖκlÉiÉÒ´É°üxÉ ¤ÉSÉiÉÒSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. +„ÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú ={ɪÉÖCiÉ ºÉä´ÉÉnùÉiÉ䇽þ +ÉiÉÉ <ºÉÒBºÉ´nùÉ®äú näùªÉ iÉÉ®úJÉä±ÉÉSÉ iªÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉ +ɽäþiÉ. Eìò„É }±ÉÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +‡vÉEò ºÉÖ±É¦É ½þÉäiÉ +ɽäþ. 2004-05 ¨ÉvªÉä +„ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä 16 nù„ɱÉIÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.

‡iɺɮúÉ ¨½þhÉVÉä, ¤ÉÄEòÉxÉÒ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ (<B¡ò]õÒ) ºÉÖ‡´ÉvÉäSªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ ‡´ÉºiÉÉ®úɨÉÖ³äý ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÉSÉä ‡SÉjÉSÉ ¤Énù±É±Éà +ɽäþ. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡xɨÉÉÇhÉ Eäò±É䱪ÉÉ <B¡ò]õÒSªÉÉ {ÉɪÉɦÉÚiÉ ®úSÉxÉäSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°üxÉ ´ªÉɴɺɇªÉEò ¤ÉÄEòÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ OÉɽþÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ. 15 ¨ÉÖJªÉ EåòpùÉiÉÒ±É ¤ÉÄEò OÉɽþEò ªÉÉ ºÉÉäªÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò°üxÉ BEò nÖùºÉ†ªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ. <B¡ò]õÒSÉÉ º{Éä„ɱÉ-<B¡ò]õÒ ½þÉ BEò ´ÉäMɳýÉ |ÉEòÉ®ú JÉÉºÉ xÉä]Âõ´ÉEÇòxÉä VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ „ÉÉJÉÉƺÉÉ`öÒ ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ VªÉɨÉÖ³äý näù„ÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ ‡`öEòÉhÉÒ ÎºlÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÒEßòiÉ +ɇhÉ xÉä]õõ´ÉEÇòxÉä VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ ¤ÉƇnùºiÉ MÉ]õÉiÉÒ±É „ÉÉJÉÉÆiÉ iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhÉä „ÉCªÉ ½þÉäiÉä. <Æ]õ®úxÉä]õ ¤ÉÄËEòMÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEòÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆEòbÚ÷xÉ <B¡ò]õÒºÉÉ`öÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉ +ɽäþ +ɇhÉ ¤ÉÄEò iªÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ´É°üxÉ º]Åäõ]õ-mÉÚ {ÉvnùiÉÒxÉä EòɪÉÇ´ÉɽþÒþ Eò®úÒúiÉ +ɽäþiÉ.

SÉÉèlÉÉ ¨½þhÉVÉä, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡®úªÉ±É ]õÉ<¨É OÉÉìºÉ ºÉä]õ±É¨ÉäÆ]õ (+É®ú]õÒVÉÒBºÉ) ªÉÆjÉhÉÉ ºÉÖ°ü Eäò±ªÉÉ´É®ú <B¡ò]õÒSªÉÉ °ü{É®äúJÉä±ÉÉ BEò xÉ´ÉÉ +ÉEòÉ®ú ‡¨É³ýɱÉÉ +ɽä. þEòÉì{ÉÉæ®äú]õ IÉäjÉ +ɇhÉ +xªÉ ¤ÉÄEò OÉɽþEòÉÆxÉÉ +ÉiÉÉ ‡xÉvÉÉLJ®úiÉ „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä (ºÉtκlÉiÉÒiÉ Vɴɳý{ÉÉºÉ 900) iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ {ɪÉÉÇªÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +É®ú]õÒVÉÒBºÉSªÉÉ |ÉSÉɱÉxÉÒªÉ ‡xɪɨÉÉÆÆxÉÖºÉÉ®ú, VɨÉÉ Eò®úhÉä „ÉCªÉ xɺÉä±É iÉ®ú nùÉäxÉ iÉɺÉÉSªÉÉ +ÉiÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´Éä +ºÉä +ɽäþ - ¨½þhÉVÉä VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ =‡„É®ú nùÉäxÉ iÉÉºÉ +ºÉÚ „ÉEòiÉÉä.

{ÉÉSÉ´ÉÉ ¨½þhÉVÉä, näù„ÉÉiÉ B]õÒB¨ÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉäiÉ ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉfø ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ¤ÉÄEò OÉɽþEò +ÉiÉÉ 24 X 7 ªÉÉ iÉk´ÉÉ´É®ú, iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú ®úÉäEòb÷ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ, ®úÉäEòb÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒä, ‡„ɱ±ÉEò ®úEò¨ÉäSÉÒ SÉÉèEò„ÉÒ, vÉxÉÉnäù„É {ÉÖκiÉEäòSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ, |ÉnùÉxÉ lÉÉƤɇ´ÉhªÉÉSÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùhÉä ´ÉMÉè®äúºÉÉ`öÒ Eò°ü „ÉEòiÉÉiÉ. +ÉVÉSªÉÉ PÉb÷Ò±ÉÉ näù„ÉÉiÉÒ±É B]õÒB¨ÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 16.000 +ºÉÚxÉ iÉÒ nù®ú¨É½þÉ EòɽþÒ „ÉäEòb÷ªÉÉxÉÒ ´ÉÉføiÉ +ɽäþ.

ºÉ½þÉ´ÉÉ ¨½þhÉVÉä, MÉ䱪ÉÉ iÉÒxÉ iÉä SÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇiÉ |ÉnùÉxÉÉSÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ¨½þhÉÚxÉ |ÉnùÉxÉ EòÉb÷ÉÈSªÉÉ (bà÷¤ÉÒ]õ +ɇhÉ Gäòb÷Ò]õ EòÉbÇ÷) ={ɪÉÉäMÉÉiÉ ‡´É±ÉIÉhÉ ´ÉÉfø ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ‡b÷ºÉå¤É®ú 2004SªÉÉ +JÉä®úÒºÉ näù„ÉÉiÉ 4.33 EòÉä]õÒ |ÉnùÉxÉ EòÉbæ÷ ½þÉäiÉÒ. EòÉb÷ÉÈSÉÉ ´ÉÉføiÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eäò´É³ý ºÉÖ®ú‡IÉiÉ +ɇhÉ ºÉÉäªÉÒºEò®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ZÉɱÉÉ xɺÉÚxÉ näù„ÉÉiÉ =ºÉ³ý±É䱪ÉÉ ‡Eò®úEòÉä³ý ‡MɆ½É<EòÒSªÉÉ ±ÉÉ]äõSÉÉ iÉÉä {ɇ®úhÉÉ¨É +ɽäþ.

¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É |ÉnùÉxÉ ªÉÆjÉhÉÉ - ¨É¼k´ÉÉSÉÒ +ÉÆEòbä÷´ÉÉ®úÒ

vÉxÉÉnäù„É ÎC±ÉªÉË®úMÉ

1

ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1047

 

2

B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú vÉxÉÉnäù„É |ɇGòªÉäSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉɱÉ䱪ÉÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

42

 

3

´ÉÉføhÉɆªÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EåòpùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ (|ɺiÉɇ´ÉiÉ)

20

 

4

®úÉäVÉSÉÒ ºÉ®úɺɮúÒ (®úɇ„É)

 

 

 

40 B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú Eåòpäù

27.48

±ÉÉJÉ

 

iªÉÉ{ÉèEòÒ 4 ¨É½þÉxÉMÉ®úÉiÉÒ±É Eåòpäù

17.49

±ÉÉJÉ

 

ÉLJ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉ

8.73

±ÉÉJÉ

5.

®úÉäVÉSÉÒ ºÉ®úɺɮúÒ (®úɇ„É)

 

 

 

42 B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú Eåòpäù

145780

EòÉä]õÒ

 

iªÉÉ{ÉèEòÒ 4 ¨É½þÉxÉMÉ®úÉiÉÒ±É Eåòpäù

22435

EòÉä]õÒ

 

ÉLJ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉ

4450

EòÉä]õÒ

6

½þɪÉ-´½ìþ±ªÉÖ ÎC±ÉªÉË®úMÉ Eåòpäù

15+É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ + 30 <iÉ®ú

 

 

 

 

 

ÉäC]õÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ

1

<ºÉÒBºÉJÉɱÉÒ ªÉähÉɆªÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

 

 

 

+É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ Eåòpäù

15

 

 

BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ Eåòpäù

25

 

 

BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ <ÆnùÉä®ú Eåòpäù

1

 

 

{ÉÒBxɤÉÒ Eåòpäù

2

 

 

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1

 

2

<B¡ò]õÒSÉÒ ºÉÉäªÉɱÉ䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

15

 

3

BºÉ<B¡ò]õÒ SÉä Eò´½þ®äúVÉ

 

 

 

¤ÉÄEòÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

35

 

 

EåòpùÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

182

 

 

„ÉÉJÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

3295

 

 

<ºÉÒBºÉ ´ÉÉ{É®únùÉ®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç)

 

 

 

Gäòb÷Ò

522

 

 

bä÷¤ÉÒ

50

 

 

 

 

 

±ÉÉVÉÇ ´½ìþ±ªÉÚ ‡ºÉº]õÒ¨É

1

+É®ú]õÒVÉÒBºÉ

 

 

 

ºÉnùºªÉ ¤ÉÄEòÉ

95 + 15 {ÉÒb÷ÒBºÉ

 

 

OÉɽþEò ´ªÉ´É½þÉ®ú näùEò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

79

 

 

JÉɱÉÒ±É Eåòpäù

420

 

 

¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ

9614

 

 

+ÉÆiÉ®ú ¤ÉÄEò

 

 

 

®úɇ„É

3500

 

 

¨ÉÚ±ªÉ

10.000 EòÉä]õÒ

 

2

‡{Éb÷Ò+Éä-BxÉb÷ÒBºÉ ºÉÆJªÉÉ

159

 

 

®úÉäVÉSÉÒ ºÉ®úɺɮúÒ ®úɇ„É

610

 

 

®úÉäVÉSÉä ºÉ®úɺɮúÒ

¨ÉÚ±ªÉ

 

3

ºÉÒ¤ÉÒB±É+Éä ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉnùºªÉ

113

 

 

®úÉäVÉSÉÒ ºÉ®úɺɮúÒ ®úɇ„É

124.92

 

 

®úÉäVÉSÉä ºÉ®úɺɮúÒ ¨ÉÚ±ªÉ

4476

EòÉä]õÒ

4

B¡òBCºÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉnùºªÉ

73

 

 

®úÉäVÉSÉÒ ºÉ®úɺɮúÒ ®úɇ„É

1785.04

 

 

®úÉäVÉSÉä ºÉ®úɺɮúÒ ¨ÉÚ±ªÉ

162.30

EòÉä]õÒ

 

 

 

 

EòÉbÇ÷ ´ªÉ´É½þÉ®ú

 

1

xÉMÉLJ¨ÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ EòÉbæ÷

 

 

 

Gäòb÷Ò

1.35

EòÉä]õÒ

 

bä÷¤ÉÒ

3.79

EòÉä]õÒ

 

º¨ÉÉ]Çõ

35915

 

2

B]õÒB¨ÉºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ

16000 ½ÚþxÉ +‡vÉEò

 

ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉ

1

¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ±É ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉ

B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú

xÉÉìxÉ-B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú

 

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò

4

1

 

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º]äõ]õ ¤ÉÄEò

14

672

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ‡¤ÉEòÉxÉä®ú +Äb÷ VɪÉ{ÉÚ®ú

 

50

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ½èþpùɤÉÉnù

 

53

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò<ÆnùÉä®ú

1

23

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ¨ÉèºÉÉä®ú

 

45

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò {ɇiɪÉɳýÉ

 

50

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ºÉÉè®úɹ]Åõ

 

19

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò jÉÉ´ÉhÉEòÉä®ú

1

87

 

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1

1

 

ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

3

 

¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1

 

 

{ÉÒBxɤÉÒ

10

1

 

¤ÉÒ+Éä¤ÉÒ

3

 

 

+Éä¤ÉÒºÉÒ

1

 

 

EìòxÉ®úÉ

3

 

 

ºÉÒ¤ÉÒ+ɪÉ

1

 

 

EòÉì{ÉÉæ®äúÉxÉ ¤ÉÄEò

1

 

 

+ÉÆwÉÉ ¤ÉÄEò

1

 

 

 

 

 

2

®úÉVªÉ ‡xɽþÉªÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ>ðºÉäºÉ

 

 

 

3 ¨ÉÉä`öÒ ®úÉVªÉä

 

 

 

EòxÉÉÇ]õEò

108

 

 

=kÉ®ú |Éúnäù„É

105

 

 

Eäò®ú³ý

102

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä