Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 14/10/2011

´É‡®ú¹` öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2004

1. öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2004SÉä |ɨÉÖJÉ MÉÖhɇ´É„Éä¹É EòÉähÉiÉä?

´É‡®ú¹` öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2004SÉä |ɨÉÖJÉ MÉÖhɇ´É„Éä¹É JÉɱÉÒ ‡nù±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ɽäþiÉ.

`äö´É JÉÉiªÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ/EòɱÉÉ´ÉvÉÒ

5 ´É¹Éæ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÈxÉÒ ´ÉÉfø‡´ÉiÉÉ ªÉäiÉÉä.

´ªÉÉVÉnù®ú

nù®úºÉÉ±É nù®ú„ÉäEòb÷É 9 ]õCEäò

´ªÉÉVÉ EòÉføhªÉÉSÉÒ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®úiÉÉ

‡iɨÉɽþÒ

Eò®ú{ÉÉjÉiÉÉ

´ªÉÉVÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ{ÉhÉä Eò®ú{ÉÉjÉ +ɽäþ.

]õÒb÷ÒBºÉ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþ EòɪÉ?

½þÉäªÉ ¨ÉÚ³ý ºjÉÉäiÉÉ´É®ú Eò®ú EòÉ{ɱÉÉ VÉÉiÉÉä.

‡EòiÉÒSªÉÉ {É]õÒiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä?

1000/-

Eò¨ÉÉ±É MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ

15 ±ÉÉJÉ

MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉÉ`öÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ

60 ´É¹Éæ (ºÉÖ{É®ú +ìxªÉÖB„ÉxÉ ËEò´ÉÉ BäÎSUôEò ËEò´ÉÉ ‡´É„Éä¹É BäÎSUôEò ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ‡xÉ´ÉÞiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉƺÉÉ`öÒ 55 ´É¹Éæ) ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉSÉÉ ‡xÉ´ÉÞkÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ´ÉMÉÇ (xÉÉMÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ) +xªÉ ‡´É„Éä¹É +]õÓSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eäò±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnäù ´ªÉ‡iɇ®úCkɽþÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ɽäþ.

¨ÉÖnùiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÆnù/‡xÉEòɺÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 1 ´É¹ÉÉÇxÉÆiÉ®ú {É®ÆúiÉÖ nÆùb÷ɺɽþ

½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÒªÉiÉÉ

+½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÒªÉ

]ÅäõËb÷MÉ-IɨÉiÉÉ

]ÅäõËb÷MÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ

xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ.

vÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ®úÒiÉÒ

BEò¨Éä´É ËEò´ÉÉ ºÉƪÉÖCkÉ vÉÉ®úhÉ ®úÒiÉÓxÉÒ JÉÉiÉÒ `äö´É±ÉÒ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉiÉ. ºÉƪÉÖCkÉ vÉÉ®úhÉ {ÉiÉÒ/{ÉixÉҤɮúÉä¤É®úSÉ `äö´ÉhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ.þ

+VÉÉÇSÉä ¡òÉ쨺ÉÇ EòÉä`äö ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ

{ÉÉäº]õ +É쇡òºÉä ´É 24 ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉÄEòÉ ´É BEò JÉÉVÉMÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEò

BxÉ+É®ú+ɪÉ, {ÉÒ+ɪÉ+Éä ´É BSɪÉÖB¡ò ÁÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþ EòɪÉ?

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ (BxÉ+É®ú+ɪÉ), ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSÉä ±ÉÉäEò ({ÉÒ+ɪÉ+Éä) +ɇhÉ Ë½þnÖù +‡´É¦ÉCkÉ EÖò]ÖÆõ¤É ½äþ, ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉºÉ {ÉÉjÉ xÉɽþÒiÉ.

BEòÉ `äö´É-EòɪÉÉDZɪÉɨÉvÉÚxÉ nÖùºÉ†ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ

BEòÉÆ `äö´É EòɪÉÉDZɪÉɨÉvÉÒ±É `äö´É JÉÉiÉä nÖùºÉ†ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ.

2. ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, EòÉähÉiªÉɽþÒ ´ªÉCkÉҤɮúÉä¤É®ú ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉä =PÉb÷iÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 JÉɱÉÒ Eäò´É³ý {ÉiÉÒ/{ÉixÉҤɮúÉä¤É®úSÉ ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉä =PÉb÷iÉÉ ªÉäiÉä [‡xÉªÉ¨É 3(3)]

3. ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ {ÉiÉÒ/{ÉixÉÒSÉä ´ÉªÉ EòÉªÉ +ºÉÉ´Éä?

ÁɪÉÉäVÉxÉä JÉɱÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ `ö®ú‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉlÉ¨É +VÉÇnùÉ®ú/`äö´ÉÒnùÉ®úSÉä ´ÉªÉ ½þÉSÉ BEò¨Éä´É PÉ]õEò +ɽäþ. nÖùºÉ†ªÉÉ +VÉÇnùÉ®úÉSªÉÉ/ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ (¨½þhÉVÉä {ÉiÉÒ/{ÉixÉÒ) EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ. [‡xÉªÉ¨É 3(3)]

4. BJÉÉtÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÒ±É `äö´ÉÒ¨ÉvªÉä ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ EòÉªÉ +ºÉä±É?

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä JÉɱÉÒ JÉÉiªÉɨÉvªÉä MÉÖÆiɴɱÉä±ÉÒ ºÉ´ÉÇ ®úCEò¨É |ÉlÉ¨É +VÉÇnùÉ®ú/`äö´ÉÒnùÉ®úÉSªÉÉ xÉÉ´ÉäSÉ +ºÉiÉä. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉ JÉÉiªÉÉSÉÉ nÖùºÉ®úÉ +VÉÇnùÉ®ú/ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉänùÉ®ú (¨½þhÉVÉä {ÉiÉÒ/{ÉixÉÒ) ÁÉÆSªÉÉ ¦ÉÉMÉÉSÉÉ |É„xÉSÉ ªÉäiÉä xÉɽþÒ. [‡xÉªÉ¨É 3(3)]

5. {ÉiÉÒ ´É {ÉixÉÒ +ºÉä nùÉäPÉä½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ ´É說ÉÎCkÉEò IɨÉiÉäiÉ, |ÉiªÉäEòÒ ¯û 15 ±ÉÉJÉÉSªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ JÉÉiÉÒ =PÉbÚ÷ „ÉEòiÉÉiÉ EòɪÉ.?

{ÉiÉÒ ´É {ÉixÉÒ +ºÉä nùÉäPÉä½þÒ ´É說ÉÎCkÉEò +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ BEò¨ÉäEòÉƤɮúÉä¤É®ú ºÉƪÉÖCkÉ ´É |ÉiªÉäEòÒ ¯û 15 ±ÉÉJÉÉÆ{ɪÉÈiÉSÉÒ JÉÉiÉÒ =PÉbÚ÷ „ÉEòiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ iÉ®úiÉÖnùÓJÉɱÉÓ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iÉä nùÉäPÉä½þÒ {ÉÉjÉ +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉäiÉ. (‡xÉªÉ¨É 3 +ɇhÉ 4)

6. +ɪÉEò®úɤÉɤÉiÉ ºÉ´É±ÉiÉ/ºÉÚ]õ ‡¨É³Úý „ÉEòiÉä EòɪÉ?

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ +ɪÉEò®ú/ºÉÆ{ÉkÉÒ Eò®úɤÉɤÉiÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉ´É±ÉiÉ xÉɽþÒ. +ɪÉEò®úÉSªÉÉ ‡´Ét¨ÉÉxÉ iÉ®úiÉÖnùÒ ±ÉÉMÉÖ +ºÉiÉÒ±É, (¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò. 2/8/2004 BxÉBºÉ-2 ‡nù. +ÉìC]õÉå¤É®ú 13, 2004)

7. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä±ÉÉ ]õÒb÷ÒBºÉ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþ EòɪÉ?

½þÉäªÉ. EòÉ®úhÉ ¨ÉÚ±É ºjÉÉäiÉɨÉvÉÚxÉ Eò® úEò{ÉÉiÉÒ{ÉɺÉÚxÉ ´ªÉÉVÉ|ÉnùÉxÉÉÆxÉÉ ºÉÚ]õ ‡nù±ÉÒ VÉÉiÉ xɺɱªÉÉxÉä ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä±ÉÉ ]õÒb÷ÒBºÉ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþ. (ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò. 2/8/2004 BxÉBºÉ-2 ‡nù. ¨ÉÉSÉÇ 28, 2004)

8. ]õÒb÷ÒBºÉºÉÉ`öÒ EòɽþÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ‡´É‡½þiÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ EòɪÉ?

ºÉ®úEòÉ®úxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ‡Eò¨ÉÉxÉ ¨ÉªÉÉÇnäùxÉÖºÉÉ®ú ]õÒb÷ÒBºÉ EòÉ{ɱÉÉ VÉÉiÉÉä.

9. JÉÉiÉänùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ EòÉähÉiªÉÉ nù®úÉxÉä ]õÒb÷ÒBºÉ EòÉ{ɱÉÉ VÉÉiÉÉä?

BJÉÉtÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ]õÒb÷ÒBºÉºÉÉ`öÒSÉÉ nù®ú iªÉÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ ‡´ÉkÉ +‡vɇxɪɨÉÉSªÉÉ „Éäb÷¬Ö±É 2 SªÉÉ ¦ÉÉMÉ 1 ¨ÉvªÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉiÉÉä. (ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò.2/8/2004/BxÉBºÉ-2 ‡nù. VÉÚxÉ 06, 2006)

10. ¨ÉÞiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉSªÉÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú ´ÉÉ®úºÉÉÆiÉ näùªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´É ‡xÉEòɺÉÒ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ªÉÉVÉɨÉvÉÚxɽþÒ ]õÒb÷ÒBºÉ ´ÉºÉÚ±É Eäò±ÉÉ VÉÉ´ÉÉ EòɪÉ?

JÉÉiÉänùÉ®úÉSªÉÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú ´ÉÉ®úºÉÉÆxÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ/näùªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ´ªÉÉVÉɤÉɤÉiÉ ¨ÉÚ³ý ºjÉÉäiÉɨÉvÉÚxÉ Eò®ú EòÉ{ɱÉÉ VÉÉ<DZÉ. (ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò.2/8/2004/BxÉBºÉ-2 ‡nù. VÉÚxÉ 06, 2006)

11. ´ªÉÉVÉ|ÉnùÉxÉÉÆ´É®úÒ±É ]õÒb÷ÒBºÉ ½þÉ {ÉÚ´ÉÔ{ÉɺÉÚxÉ ±ÉÉMÉÖ ½þÉä<Ç±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉÒ |ÉnùÉxÉÉÆ´É®ú?

Eåòpù ºÉ®úEòÉ® ËEò´ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉɇvÉEò®úhÉÉxÉä EòÉähÉiÉÒ½þÒ +‡vɺÉÚSÉxÉÉ/{ɇ®ú{ÉjÉEò/º{ɹ]õÒEò®úhÉ xÉÆiÉ®ú ‡nù±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ½þÒ, BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004 ºÉÖ¯û ZÉɱªÉÉSªÉÉ {ɇ½þ±ªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ ]õÒb÷ÒBºÉ ±ÉÉMÉÖ +ɽäþ.ú (ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò.2/8/2004/BxÉBºÉ-2 ‡nù. VÉÚxÉ 06, 2006)

12. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ =PÉb÷±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä Eäò´É³ý BEòÉSÉ ´ªÉCkÉÒSÉä xÉɨɇxÉnæ„ÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòÒ +xÉäEò ´ªÉCkÉÓSÉä?

+ºÉä JÉÉiÉä =PÉb÷iÉä´Éä³ýÒ `äö´ÉÒnùÉ®ú, iªÉÉSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZÉɱªÉɺÉ, iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ®úCEò¨É ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉCkÉÉSÉä ËEò´ÉÉ ´ªÉÏCkÉSÉä xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. [‡xÉªÉ¨É 6 (1)]

13. JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ. JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ® {É®ÆúiÉÖ iÉä ¤ÉÆnù Eò®úÒ{ɪÉÈiÉ Eäò´½þɽþÒ, {ÉɺɤÉÖEòɺɽ ¡òÉì¨ÉÇ ºÉÒ ¨ÉvªÉä +VÉÇ Eò¯ûxÉ `äö´ÉÒnùÉ®ú xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉä. þú [‡xÉªÉ¨É 6 (2)]

14. xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ, ¤Énù±ÉiÉÉ ËEò´ÉÉ ®úqù Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòÉªÉ ?

½þÉäªÉ. JÉÉiÉä `äö´É±É䱪ÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ, xÉ´ÉÒxÉ ¡òÉì¨ÉÇ ºÉÒ näù>ðxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú +ÉvÉÒ Eäò±Éä±Éä xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ ®úqù ËEò´ÉÉ ¤Énù±ÉÚ „ÉEòiÉÉä. [‡xÉªÉ¨É 6 (3)]

15. ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉɽþÒ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉɽþÒ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä +„ÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ, `äö´ÉÒnùÉ®úÉSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZɱªÉÉºÉ ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉänùÉ®ú ½þÉ ®úCEò¨É ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉºÉ |ÉlÉ¨É {ÉÉjÉ +ºÉä±É +ɇhÉ nùÉäx½þÒ½þÒ ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZÉɱªÉÉ´É®úSÉ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉÉSÉÉ ½þCEò ±ÉÉMÉÖ ½þÉä<DZÉ. [‡xÉªÉ¨É 6 (4)]

16. ¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ BJÉÉnùÒ ´ªÉCkÉÒ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ ¡òÉì¨ÉÇ´É®ú xÉɨɇxÉnæù‡„ÉiÉÉSªÉÉ ´ÉiÉúÒxÉä ºÉ½þÒ Eò¯û „ÉEòiÉä EòÉªÉ ?

xÉɽþÒ, ¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ BJÉÉnùÒ ´ªÉCkÉÒ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ ¡òÉì¨ÉÇ´É®ú xÉɨɇxÉnæù‡„ÉiÉÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉ½þÒ Eò¯û „ÉEòiÉä xÉɽþÒ. (ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ Gò. B¡ò 15/8/2005/ BxÉBºÉ-2 ‡nù. ¨ÉÉSÉÇ 02, 2006)

17. ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ |ÉlÉ¨É vÉÉ®úEò/`äö´ÉÒnùÉ®ú {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉä{ÉÚ´ÉÔSÉ ¨É®úhÉ {ÉɴɱªÉÉºÉ iÉä JÉÉiÉä ºÉÖ¯û `äö´ÉiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ |ÉlÉ¨É vÉÉ®úEò/`äö´ÉÒnùÉ®ú {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉä{ÉÚ´ÉÔSÉ ¨É®úhÉ {ÉɴɱªÉɺÉ, iªÉÉ ´ªÉCkÉÒSÉÒ {ÉixÉÒ/{ÉiÉÒ, BºÉºÉÒBºÉBºÉ ‡xɪɨÉÉÆJÉɱÉÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +]õÒ ´É „ÉiÉÕ´É®ú iÉä JÉÉiÉä {ÉÖfäø SÉɱɴÉÚ „ÉEòiÉä. iÉlÉɇ{É, nÖùºÉ†ªÉÉ vÉÉ®úEòÉSÉÉ ¨½þhÉVÉä {ÉiÉÒ/{ÉixÉÒSÉÉ º´ÉiÉ:SÉä ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉä +ºÉ±ªÉɺÉ, iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ®úCEò¨É +ɇhÉ ¨ÉÞiÉ ´ªÉCkÉÒSªÉÉ ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ®úCEò¨É ÁÉÆSÉÒ ¤Éä®úÒVÉ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnäù¤Éɽäþ®ú +ºÉÚ xɪÉä. ÁÉ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnäùSÉä =±±ÉÆPÉxÉ ZÉɱªÉÉºÉ =´ÉLJ®úiÉ ®úCEò¨É {É®úiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<Ç±É ´É ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉä ´É ¨ÉÞiÉ {ÉixÉÒ/{ÉiÉÒSÉä ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉä ÁɨÉvÉÒ±É BEÚòhÉ ®úCEò¨É Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnäùSªÉÉ B´ÉføÒ +ºÉä±É. [‡xÉªÉ¨É 6 (4)+ɇhÉ 8 (3)]

18. {ÉiÉÒ ´É {ÉixÉÒ ÁÉ nùÉäPÉÉÆSÉÒ½þÒ ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉƪÉÖCkÉ JÉÉiÉä xɺɱªÉÉºÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ BEòÉSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZÉɱªÉÉºÉ EòɪÉ?

{ÉiÉÒ ´É {ÉixÉÒ ÁÉ nùÉäPÉÉÆxÉÒ½þÒ ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉÒ =PÉb÷±ÉÒ +ºÉÚxÉ iÉÒ JÉÉiÉÒ ºÉÖ¯û +ºÉiÉÉxÉÉSÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ BEòÉSÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ZÉɱªÉɺÉ, ¨ÉÞiÉ {ÉiÉÒ/{ÉixÉÒSªÉÉ xÉÉ´Éä +ºÉ±Éä±Éä JÉÉiÉä ºÉÖ¯û ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ +ɇhÉ +„ÉÒ JÉÉiÉÒ ¤ÉÆnù Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÒ±É. (+ÉìC]õÉå¤É®ú 27, 2004 ®úÉäVÉÒ +‡vɺÉÚ‡SÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ) ‡xɪɨÉ, 2004SÉÉ ‡xÉªÉ¨É 5)

19. xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ iªÉÉiÉ ¤Énù±É/®úqùÒEò®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ „ÉÖ±Eò ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä +ɽäþ EòɪÉ?

BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004 JÉɱÉÒ±É JÉÉiªÉÉ xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ iªÉÉiÉ ¤Énù±É/®úqùÒEò®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±Éä xÉɽþÒ. (¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò Gò.2/8/2004/BxÉBºÉ-2 ‡nù. +ÉìC]õÉå¤É®ú 13, 2004)

20. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉiÉÒ±É ‡xÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉƺÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉÒ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ +ɽäþ?

ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉiÉÒ±É ‡xÉ´ÉÞkÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ (xÉÉMÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉɺÉÉäbÚ÷xÉ) 60 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ +ºÉÉä +lÉ´ÉÉ xɺÉÉä, iªÉÉÆxÉÒ ‡´É‡„ɹ]õ +]õÒ {ÉÚhÉÇ Eäò±ªÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉä>ð „ÉEòiÉÉiÉ. (´É‡®ú¹` öxÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ) ‡xɪɨÉ, 2004, +ÉìC]õÉå¤É®ú, 27, 2004 ®úÉäVÉÒ +‡vɺÉÚ‡SÉiÉ)

21. BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ºÉÉ`öÒ "ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ±ÉɦÉ" SÉÉ +lÉÇ EòɪÉ?

BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ºÉÉ`öÒ "ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ±ÉɦÉ" SÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¨½þhÉVÉä, "ºÉÖ{É®ú +ìxªÉÖB„ÉxÉ" ËEò´ÉÉ +xªÉlÉÉ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱªÉɨÉÖ³äý `äö´ÉÒnùÉ®úɱÉÉ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä EòÉähÉiÉä½þÒ |ÉnùÉxÉ +ɇhÉ iªÉÉiÉ ¦É‡´É¹ªÉ‡xÉ´ÉÉǽþ ‡xÉvÉÒSÉÒ ®úCEò¨É, ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ/ºÉÖ{É®ú +ìxªÉÖB„ÉxÉ OÉìSªÉÖ<]õÒ, {Éäx„ÉxÉSÉä EòÉfø±Éä±Éä ¨ÉÚ±ªÉ, ®úVÉäSÉä ®úÉäJÉÒEò®úhÉ ºÉ¨É¨ÉÚ±ªÉ, ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú, ¨ÉɱÉEòÉxÉä Eò¨ÉÇSÉɆªÉɱÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ, OÉÖ{É ºÉäÏ´½þMÉÂVÉ Ë±ÉCb÷ ‡´É¨ÉɪÉÉäVÉxÉäSÉÉ PÉ]õEò, Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉÆSªÉÉ ¡ìò‡¨É±ÉÒ {Éäx„ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ±É ‡®ú]õɪɮú¨Éå]õ iɺÉäSÉ ‡xÉEòɺÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ +ɇhÉ BäÎSUôEò ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒJÉɱÉÒ±É ºÉÉxÉÖOɽþ |ÉnùÉxÉä "(+ÉìC]õÉå¤É®ú 27, 2004 ®úÉäVÉÒ +‡vɺÉÚ‡SÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉ) ‡xɪɨÉ, 2004 SÉÉ ‡xÉªÉ¨É 2(+).

22. Eäò´É³ý ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ±ÉÉ¦É ¨½þhÉÚxÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ®úEò¨ÉÉƨÉvÉÚxÉSÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ `äö´ÉÒ `äö´ÉiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ EòɪÉ?

BJÉÉtÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ 60 ËEò´ÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±ªÉɺÉ, iÉÉä MÉÖÆiÉ´ÉÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úEò¨ÉäSÉÉ ºjÉÉäiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ +ºÉÚ „ÉEòiÉÉä [‡xÉªÉ¨É 2(5)(1)] . iÉlÉɇ{É, MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉSÉä ´ÉªÉ 55 ËEò´ÉÉ +‡vÉEò {É®ÆúiÉÖ 60 {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É iÉÉä BäÎSUôEò ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ËEò´ÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉiÉÚxÉ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉýÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, BºÉºÉÒBºÉBºÉ¨ÉvªÉä ¡òCkÉ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒSÉä ±ÉɦÉSÉ VɨÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. [‡xÉªÉ¨É 2(b÷Ò) (ii)].

23. ÁÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ ªÉÉäVÉÖxÉäJÉɱÉÒ, ´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEòuùÉ®äú, ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ±ÉɦÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ `äö´É JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ EòɪÉ?

‡xÉ´Éä„ÉEòÉSÉä ´ÉªÉ 60 ´É¹Éæ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±ªÉɺÉ, BºÉºÉÒBºÉBºÉ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉɽþÒ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ. iÉlÉɇ{É 60 ´É¹ÉÉÈJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉƺÉÉ`öÒ {ÉÖføÒ±É EòɱɨɪÉÉÇnùÉ ‡´É‡½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ:-

(+) ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ =PÉb÷hªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ 55 ´É¹Éæ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò {É®ÆúiÉÖ 60 ´É¹ÉÉÈ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ ´ÉªÉÉSÉä +ɇhÉ BäÎSUôEò ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ËEò´ÉÉ ‡´É„Éä¹É BäÎSUôEò ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ªÉCkÉÒ ¨ÉÉjÉ +„ÉÉ ´ªÉCkÉÓxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉÒSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉÒxÉ ¨É‡½þxªÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ =PÉb÷±Éä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

(¤É) ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉäºÉ ´ÉªÉÉSÉÒ 55 ´É¹Éæ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ɇhÉ ½äþ ‡xÉªÉ¨É ºÉÖ¯û ½þÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ºÉä´ÉɇxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ªÉCkÉÒ, <iÉ®ú +]õÒ {ÉÚhÉÇ Eäò±ªÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, ÁÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉSªÉÉ +‡vɺÉÚSÉxÉäSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ ¨½þhÉVÉä, 27 +ÉìC]õÉå¤É®ú 2004 {ÉɺÉÚxÉ BEò ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ +ÉiÉ ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ VɨÉÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. [´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉ) ‡xɪɨÉ, 2004 SÉÉ ‡xÉªÉ¨É 2]

(Eò) ºÉÖ®úIÉÉ nù±ÉÉiÉÒ±É (xÉÉMÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ) Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ, ´É®úÒ±É ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ +ºÉÉä ËEò´ÉÉ xɺÉÉä, <iÉ®ú ‡´É‡½þiÉ +]õÓSÉä {ÉɱÉxÉ Eäò±Éä +ºÉ±ªÉɺÉ, ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉähªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ɽäþiÉ. [´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉ) ‡xɪɨÉ, 2004 SÉÉ ‡xÉªÉ¨É 2 ]

24. BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004 JÉɱÉÒ±É `äö´É/JÉÉiÉä iÉÉ®úhÉ `äö´ÉÚxÉ BJÉÉtÉ JÉÉiÉänùÉ®ú EòVÉÇ ‡¨É³ý´ÉÚ „ÉEòiÉÉä?

EòVÉÇ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 JÉɱÉÒ±É `äö´É/JÉÉiÉä iÉÉ®úhÉ `äö´ÉhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ EòÉ®úhÉ JÉÉiÉänùÉ®ú iªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ´ªÉÉVÉÉSÉÒ ®úCEò¨É ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEòiÉäxÉä EòÉfÚø „ÉEòhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ½äþiÉÚSÉ xɹ]õ ½þÉä<Ç±É (¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú {ÉjÉ B¡ò. Gò2/8/2004/BxÉBºÉ-2‡nù. ¨Éä 31, 2005).

25. BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004 JÉɱÉÒ±É JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ ¨ÉÖnùiÉ{ÉÚ´ÉÇ ‡xÉEòɺÉÒ Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ EòɪÉ?

BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004 JÉɱÉÒ±É JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ ¨ÉÖnùiÉ{ÉÚ´ÉÇ ‡xÉEòɺÉÒ/ºÉ¨ÉÉ{iÉÒ Eò®úhªÉɺÉ, iÉä JÉÉiÉä ºÉÖ¯û Eäò±ªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ 1 ´É¹ÉÉÈxÉÆiÉ®ú +ɇhÉ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä nÆùb÷ÉSÉÒ ®úCEò¨É ´ÉVÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ.

(i) iÉä JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉäxÉÆiÉ®ú 1 ´É¹ÉÉÇxÉÆiÉ®ú {É®ÆúiÉÖ 2 ´É¹Éæ {ÉÚhÉÇ ½þÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¤ÉÆnù Eäò±Éä MÉ䱪ÉɺÉ, iªÉÉ `äö´ÉÒSªÉÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ nùÒb÷ ]õCEòÉ ®úCEò¨É EòÉ{ɱÉÒ VÉÉ<DZÉ.

(ii) iÉä JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉäxÉÆiÉ®ú nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÈxÉÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¤ÉÆnù Eäò±Éä MÉ䱪ÉÉºÉ iªÉÉ `äö´ÉÒSªÉÉ BEò ]õCEòÉ ®úCEò¨É EòÉ{ɱÉÒ VÉÉ<DZÉ.

iÉlÉɇ{É, ‡xÉªÉ¨É 4(3) JÉɱÉÒ `äö´ÉÒnùÉ®ú iªÉÉ JÉÉiªÉÉSÉÉ ‡´ÉºiÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ PÉäiÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, iÉÉä/iÉÒ `äö´É EòÉfÚø „ÉEòiÉÉä/„ÉEòiÉä ´É iªÉÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ‡´ÉºiÉÉ®úÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ BEò ´É¹ÉÇ ºÉÆ{ɱªÉÉ´É®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ ´Éä³ýÒ, EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ÉVÉÉ´É]õ xÉ ½þÉäiÉÉ iÉä JÉÉiÉä ¤ÉÆnù Eò¯û „ÉEòiÉÉä. [‡xÉªÉ¨É 9 (1) (+) (¤É) +ɇhÉ (2)]

26. +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ´ªÉCkÉÒ ´É ˽þnÖù +‡´É¦ÉÉVªÉ EÖò]ÖÆõ¤É ÁÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉä EòɪÉ?

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ´ªÉCkÉÒ ´É ˽þnÖù +‡´É¦ÉÉVªÉ EÖò]ÖÆõ¤É ÁÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ xÉɽþÒiÉ. BºÉºÉÒBºÉBºÉ ‡xɪɨÉÉÆJÉɱÉÒ, BJÉÉnùÉ `äö´ÉÒnùÉ®ú, iªÉÉxÉä/‡iÉxÉä JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +ɇhÉ iÉä JÉÉiÉä ºÉÖ¯û +ºÉiÉÉxÉÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ZÉɱªÉɺÉ, iÉä JÉÉiÉä +-|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉÒªÉ PÉiÉÔ´É®ú, iªÉÉSªÉÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉä{ɪÉÈiÉ ºÉÖ¯û `äö´ÉhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉ>ð „ÉEòiÉä ´É iªÉÉ JÉÉiªÉɱÉÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ JÉÉiÉä ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉ<DZÉ. (‡xÉªÉ¨É 13 ´É ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSÉä {ÉjÉ B¡ò. Gò 2/8/2004 BxÉBºÉ-2 ‡nù. VÉÚxÉ 19, 2006).

27. BJÉÉnäù JÉÉiÉä BEòÉ `äö´É EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÚxÉ nÖùºÉ†ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ½þ±É‡´ÉiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

BJÉÉnäù JÉÉiÉä BEòÉ `äö´É EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÚxÉ nÖùºÉ†ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ½þ±É‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, `äö´ÉÒnùÉ®ú, iªÉÉSªÉÉ {ÉɺɤÉÖEòɺɽþ ¡òÉì¨ÉÇ VÉÒ ¦É¯ûxÉ iɺÉä Eò¯û „ÉEòiÉÉä. `äö´ÉÒSÉÒ ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä BEò ±ÉIÉ ËEò´ÉÉ iªÉɽÚþxÉ +‡vÉEò +ºÉ±ªÉɺÉ, |ÉlÉ¨É ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ, |ɇiÉ ±ÉIÉ ¯û{ɪÉÉƺÉÉ`öÒ ¯û{ɪÉä {ÉÉSÉ nÖùºÉ†ªÉÉ ´É xÉÆiÉ®úSªÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ |ɇiɱÉIÉ ¯û nù½þÉ B´Éfäø ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ „ÉÖ±Eò +ÉEòÉ®ú±Éä VÉÉ<DZÉ. (‡xÉªÉ¨É 11 ´É ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú +‡vɺÉÚSÉxÉÉ, VÉÒBºÉ+É®ú.(<Ç) ‡nù. ¨ÉÉSÉÇ 23, 2006)

28. BºÉºÉÒBºÉBºÉ JÉÉiªÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä EòɪÉ?

{ɇ®ú{ÉC´ÉiÉäxÉÆiÉ®úSªÉÉ BEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòɳýÉiÉ, `äö´É EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eò¯ûxÉ, `äö´ÉÒnùÉ®ú iÉä JÉÉiÉä {ÉÖføÒ±É iÉÒxÉ ´É¹ÉÉȺÉÉ`öÒ ‡´ÉºiÉɇ®úiÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉä.

29. {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉäxÉÆiÉ®ú ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø xÉ Eäò±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉÉ´É®ú ´ªÉÉVÉ ‡¨É³ýiÉä EòɪÉ?

BJÉÉtÉ `äö´ÉÒnùÉ®úÉxÉä {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉäxÉÆiÉ®ú JÉÉiÉä ¤ÉÆnù xÉ Eäò±ªÉÉºÉ ´É iÉä ‡´ÉºiÉɇ®úiɽþÒ xÉ Eäò±ªÉɺÉ, iÉä JÉÉiÉä {ɇ®ú{ÉC´É +ºÉ±ªÉÉSÉä ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉ<Ç±É +ɇhÉ iÉä JÉÉiÉä EòÉähÉiªÉɽþÒ ´Éä³ýÒ ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò `äö´ÉÒnùÉ®úɱÉÉ +ºÉä±É - ¨ÉÉjÉ, +„ÉÉ {ɇ®ú{ÉC´É ZÉɱÉ䱪ÉÉ `äö´ÉÓ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉ ½äþ iÉä JÉÉiÉä ¤ÉÆnù Eäò±ªÉÉSªÉÉ ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒSªÉÉ ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ +JÉä®ú{ɪÉÈiÉ, {ÉÉäº]õ +É쇡òºÉÉiÉÒ±É ¤ÉSÉiÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É `äö´ÉÒÆ´É®ú ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ±ÉÉMÉÖ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉÉVÉnù®úÉÆxÉÖºÉÉ®ú ‡nù±Éä VÉÉ<DZÉ.

30. BºÉºÉÒBºÉBºÉSªÉÉ ‡xɪɨÉÉƇ´É¯ûvnù JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉºÉ EòÉªÉ ½þÉäiÉä?

BºÉºÉÒBºÉBºÉSªÉÉ ‡xɪɨÉÉƇ´É¯ûvnù JÉÉiÉä =PÉb÷±ªÉÉºÉ iÉä JÉÉiÉä iÉɤÉÉb÷iÉÉä¤É ¤ÉÆnù Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É +ɇhÉ iªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÒ±É `äö´É, +„ÉÉ `äö´ÉÒ´É®ú EòɽþÒ ´ªÉÉVÉ ‡nù±Éä MÉä±Éä +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉä ´ÉVÉÉ Eò¯ûxÉ, `äö´ÉÒnùÉ®úɱÉÉ {É®úiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. (‡xÉªÉ¨É 12)

31. BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 JÉɱÉÒ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ |ÉɇvÉEÞòiÉ ¤ÉÄEòÉ EòÉähÉiªÉÉ?

ºÉvªÉÉiÉ®úÒ, JÉɱÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ 24 ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉÄEòÉ ´É BEò JÉÉVÉMÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEò ÁÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ®úɤɇ´ÉhªÉÉºÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ +ɽäþiÉ. ªÉälÉä xÉÉånù PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ EòÒ, ÁÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ Eäò´É³ý xÉä¨ÉºiÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÉSÉ BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004 ®úɤɇ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉɇvÉEÞòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.

 1. ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
 2. º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ½èþnù®úɤÉÉnù
 3. º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ‡¤ÉEòÉxÉä®ú Bìxb÷ VɪÉ{ÉÚ®ú
 4. º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò {ɇ]õªÉɱÉÉ
 5. º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ¨½èþºÉÚ®ú
 6. º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò jÉÉ´ÉhÉEòÉä®ú
 7. +±Éɽþ¤ÉÉnù ¤ÉÄEò
 8. +ÉÆwÉ ¤ÉÄEò
 9. ¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É
 10. ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
 11. ¤ÉÄEò +Éì¡ò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ
 12. EìòxÉ®úÉ ¤ÉÄEò
 13. ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
 14. EòÉì{ÉÉæ®äú„ÉxÉ ¤ÉÄEò
 15. näùxÉÉ ¤ÉÄEò
 16. <Ƈb÷ªÉxÉ ¤ÉÄEò
 17. <Ƈb÷ªÉxÉ +Éä´½þ®ú‡ºÉVÉ ¤ÉÄEò
 18. {ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò
 19. ˺ɇb÷Eäò]õ ¤ÉÄEò
 20. ªÉÖEòÉä ¤ÉÄEò
 21. ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
 22. ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
 23. ‡´ÉVɪÉÉ ¤ÉÄEò
 24. +ɪÉb÷Ò¤ÉÒ+ÉªÉ ¤ÉÄEò
 25. +ɪɺÉÒ+ɪɺÉÒ+ÉªÉ ¤ÉÄEò ‡±É‡¨É]äõb÷÷.

½äþ B¡òBCªÉÖ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòuùÉ®äú Eäò´É³ý ¨Éɇ½þiÉÒ ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉÉSªÉÉ ½äþiÉÚxÉäSÉ ‡nù±ªÉÉ MÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ ÁÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú Eäò±É䱪ÉÉ EÞòiÉÒ +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ PÉäiɱÉä±Éä ‡xÉhÉÇªÉ ÁɺÉÉ`öÒ ½þÒ ¤ÉÄEò VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. º{ɹ]õÒEò®hÉä ´É +lÉÇ ÁɺÉÉ`öÒ, MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä EòÒ, iªÉÉÆxÉÒ ÁÉ ¤ÉÄEäòxÉä ´É ºÉ®úEòÉ®úxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡nù±É䱪ÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉÆSÉä ´É +‡vɺÉÚSÉxÉÉÆSÉä iÉúºÉäSÉ ´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2004 SªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ iÉ®úiÉÚnùÓSÉä ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉ PªÉÉ´Éä.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä