Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 15/09/2016
विनियमाचा दर - 1945 ते 1971

प्रश्न – “कृपया 1947 पासून ते आजच्या तारखेपर्यंतचे आयएनआर युएस डॉलर विरुध्दच्या विनिमय दरांची माहिती द्यावी.”

उत्तर : 1945-46 ते 1970-71 ह्या कालावधीसाठी युएसडी-आयएनआर विनिमय दरांची माहिती पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे - विनियमाचा दर - 1945 ते 1971

2. 1970-71 ते 2013-14 ह्या कालावधीमधील युएसडी-आयएनआर विनिमय दरांची माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे http://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications - इंडियन इकॉनॉमीवरील सांख्यिकीची पुस्तके -> भाग I -> वार्षिक मालिका -> व्यापार आणि देय रकमेची शिल्लक -> तक्ता 147 - भारतीय रुपयाचे एक्सचेंज दर, एसडीआर, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, डीएम / युरो आणि जपानी झेन (कॅलेंडर वर्ष - वार्षिक सरासरी)

3. 2015 पासून पुढील माहिती https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx वर उपलब्ध आहे.


भारतीय रिझर्व बँक
वित्तीय बाजार कार्यकृती विभाग

कामकाजाच्या दिवसांची सरासरी 100 युएसडीसाठी आयएनआर
1945-46 332.25
1946-47 331.96875
1947-48 331.75
1948-49 331.75
1949-50 407.4375
1950-51 477.50
1951-52 478.15625
1952-53 478.25
1953-54 476.25
1954-55 477.78125
1955-56 478.9375
1956-57 479.22
1957-58 478.32
1958-59 476.54
1959-60 476.80
1960-61 476.82
1961-62 477.20
1962-63 477.20
1963-64 478.29

कामकाजांच्या दिवसांची सरासरी 1 युएसडीसाठी आयएनआर
1960-61 20.97
1965-66 20.90
1966-67 20.86 / 13.20
1967-68 13.22
1968-69 13.12
1969-70 13.26
1970-71 13.23
 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä