Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 17/05/2005

±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xɇvÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xɇvÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ :- ºÉÖ®äú‡JÉiÉ ‡|É]õ +É>ð]õ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÆMÉhÉEòÉ´É®ú EÞò{ɪÉÉ {ÉÒb÷ÒB¡ò ËEò´ÉÉ ´ÉbÇ÷ +É´ÉÞ‡kÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úÉ +ɇhÉ xÉÆiÉ®ú UôÉ{ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ ºÉÉì}]õ´Éä+®ú ´ÉÉ{É®úÉ

 

¨Éä 17, 2005

 

<Ç B¡ò ]õÒ |ÉhÉɱÉÒ ºÉƤÉÆvÉÉxÉä xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉ®äú |É„xÉ

( 9KB )

(32KB)

<Ç ºÉÒ BºÉ / <Ç B¡ò ]õÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ / „ÉÉJÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

<Ç B¡ò ]õÒ ¨ÉvªÉä ¤ÉÄEòÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ

( 5KB )

( 23KB )

 

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä