Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 01/04/2007

¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

I. lÉÂä]õ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

1. +ºÉä EòÉähÉiÉä |ÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ EòÒ VªÉÉÆuùÉ®äú {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä?

 • ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ {ÉÖføÒ±É {ɪÉÉÇªÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ :
 • BJÉÉnùÒ ‡xÉMɇ¨ÉiÉ ¨ÉÉä`öÒ EÆò{ÉxÉÒ VÉ®ú EÆò{ÉxÉÒ EòɪÉnùÉ 1956 +Æx´ÉªÉä BJÉÉnùÒ EÆò{ÉxÉÒ ‡xÉMɇ¨ÉiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä±É;
  • BEòjÉÒiÉ =tÉäMÉ; ËEò´ÉÉ
  • ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉɱÉEòÒSÉÉ ={É=tÉäMÉ
 • ‡xÉMÉ¨É xɺɱÉä±ÉÒ ¨ÉÉä`öÒ (ªÉÖ‡xÉEòÉ{ÉÉæ®äú]õ) EÆò{ÉxÉÒ
  • +‡vÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉ/|ÉɇiɇxÉvÉÒEò EòɪÉÉDZɪÉ
  • |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉ
  • „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉDZɪÉ

+„ÉÒ EòɪÉÉDZɪÉä, {É®únäù„ÉÒ SɱÉxÉ ‡´É‡xÉ¨ÉªÉ (´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSªÉÉ +xªÉ VÉÉMÉäºÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä)+‡vɇxÉªÉ¨É 2000, +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ EòɨÉEòÉVÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ.

2. {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ MÉÖiÉ´ÉhÉÖEò Eò„ÉÉ |ÉEòÉ®äú Eò®úiÉä? ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒEòbÚ÷xÉ {É®úEòÒªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ/MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É EòɪÉnäù EòÉähÉiÉä?

º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ

 • JÉɱÉÒ =±±ÉäJÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ {ÉÖ´ÉǨÉÉxªÉiÉÉ PÉä>ðxÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉSªÉÉ ={ÉGò¨É/‡´É¦ÉÉMÉÉÆ´ªÉ‡iɇ®úCiÉSªÉÉ, º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ ={ÉGò¨É ‡´É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉEò (B¡òb÷Ò+ɪÉ)Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ.
  • ={ÉGò¨É/´ÉºiÉÖ VªÉÉÆxÉÉ +ÉètÉä‡MÉEò {É®ú´ÉÉxÉÉ +É´É„ªÉEò +ɽäþ;
  • ºÉ½þªÉÉäMÉÒ {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒxÉä ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä iªÉÉSÉ IÉäjÉɨÉvªÉä +ÉÌlÉEò/iÉÉÆjÉÒEò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉSÉ ‡nù±Éä±Éä iªÉÉSÉ º´É¯û{ÉÉSÉä |ÉEò®úhÉ,
  • +ÉÌlÉEò ºÉä´ÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒSªÉÉ |ÉEò®úhÉÉiÉ, ºÉä¤ÉÒSªÉÉ, ‡ºÉCªÉÖ‡®ú]õÒVÉ +ìxb÷ ¤ÉÉäbÇ÷ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ (ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä ´É iÉɤÉÉ PÉähÉä) +‡vɇxÉªÉ¨É 1997 +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉnù®ú „Éä+®ú JÉ®äúnùÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú ªÉäiÉ +ºÉä±É iÉ®ú;
  • ‡´É¦ÉÉMÉ„É: vÉÉä®úhÉ/ºÉÒB{ÉÒBºÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú +ºÉ±Éä±ÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉEò®úhÉä ËEò´ÉÉ VªÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ.

· º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ +ÆiÉMÉÇiÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉÉiÉ/|ÉEò®úhÉÉiÉ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉÉ`öÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ ËEò´ÉÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒSÉÒ +É´É„ªÉCiÉÉ xÉɽþÒ. MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÒ ¡òCiÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ |ÉÉnäù‡„ÉEò EòɪÉÉDZɪÉɱÉÉ VɨÉÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒSÉÒ iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒ näùhÉä +ɇhÉ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉºÉ „Éä+ºÉÇ näùhªÉÉiÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ +É´É„ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä VɨÉÉ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþiÉ.

ºÉ®úEòÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

 • º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉMÉÇiÉ xÉ ªÉähÉɆªÉÉ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒSªÉÉ |ÉEò®úhÉÉƨÉvªÉä, ºÉ®úEòÉ®úSÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +É´É„ªÉEò +ɽäþ. +ɇhÉ ªÉɺÉÉ`öÒSÉÉ +VÉÇ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò |ÉÉäiºÉɽþxÉ ‡´É¦ÉÉMÉ, (B¡ò+ɪÉ{ÉÒ¤ÉÒ) +lÉÇ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ B¡òºÉÒ-+ɪÉB±É, ªÉÉ +VÉÇ xɨÉÖxªÉɨÉvªÉä ¦É¯ûxÉ näùhªÉÉSÉÉ +ɽäþ. ½þÉ +VÉÇ http://www.dipp.gov.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É¯ûxÉ b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. ºÉÉvªÉÉ EòÉMÉnùÉ´É®ú ¦É¯ûxÉ ‡nù±Éä±ÉÉ +VÉÇ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ªÉɺÉÉ`öÒ EòºÉ±ÉÒ‡½þ ‡¡ò xÉɽþÒ.

FEMA ¡äò¨ÉÉ+ÆiÉÇMÉiÉ ºÉɨÉÉxªÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ

 • FIPB MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò |ÉÉäiºÉɽþxÉ ‡´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ, {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ Îº´ÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ®úEò¨ÉäºÉÉ`öÒ +ɇhÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒSÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ xÉɽþÒ. iªÉÉÆxÉÒ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ®úCEò¨É ‡¨É³ý±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ ®úCEò¨É ‡¨É³ý±ªÉÉSÉä ´É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úɺÉ/+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉɺÉ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡nù±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡nù±ªÉÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ näùhªÉÉSÉÒ +ɽäþ.

3. º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ËEò´ÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉiÉÚxÉ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xɺɱÉä±Éä ‡´É¦ÉÉMÉ EòÉähÉiÉä?

ºÉ®úEòÉ®úÒ +ɇhÉ º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉÉ`öÒ {ÉÖføÒ±É IÉäjÉä ‡xɇ¹Érù `ö®ú‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ:

i. ‡Eò®úEòÉä³ý ‡´ÉGòÒ
ii.
+hÉÖ =VÉÉÇ
iii.
±ÉÉì]õ®úÒ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
iv.
VÉÖMÉÉ®ú +ɇhÉ ºÉ^õÉ
v.
PÉ®ú ¤ÉÉÆvÉhÉÒ +ɇhÉ ‡Eò®úEòÉä³ý ¨ÉɱɨÉkÉÉ ‡´ÉGòÒ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
vi.
„ÉäiÉÒ (}±ÉÉ䇮úEò±SÉ®ú, ½þÉÌ]õEò±SÉ®ú, ‡¤ÉªÉÉhªÉÉÆSÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, |ÉÉhÉÒ {ÉɱÉxÉ, ‡{ɺÉÒEò±SÉ®ú, ¦ÉÉVªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷, +ɳýÓ¤ÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ +„ÉÉ ‡xɪÉƇjÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉÒ±É EÞò¹ÉÒ =i{ÉÉnùxÉä +ɇhÉ EÞò¹ÉÒ ´É ºÉƤÉÆvÉÒiÉ IÉäjÉÉƨÉvÉÒ±É ºÉä´ÉÉ) +ɇhÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ (SɽþÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷Ò ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ)

4. º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ËEò´ÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEò Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÖfäø EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä?

· ªÉɺÉÉ`öÒ nùÉäxÉ ]õ{{ªÉÉÆSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ näùhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉÒ ‡´ÉEò‡ºÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.

 • MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉÉ`öÒ {ÉèºÉä +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú:
  • {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ {ÉèºÉä {ÉÉä½þÉäSɱªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒxÉä iÉÒSÉä xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ VªÉÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjɨÉvªÉä ªÉäiÉä iªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉɺÉ, {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉäSÉä iÉ{É„ÉÒ±É +ºÉ±Éä±ÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ näùhªÉÉSÉÒ +ɽäþ :
  • {É®únäù„ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉSÉÉ xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ
  • ‡xÉvÉÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É ‡iÉSÉä ¯û{ɪÉÉÆiÉÒ±É {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉ.
  • VªÉÉ +‡vÉEÞòiÉ ‡b÷±É®úSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ‡xÉvÉÒ ‡¨É³ýɱÉÉ iªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ +ɇhÉ,
  • +ºÉ±ªÉɺÉ, ºÉ®úEòÉ®úÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒSÉä iÉ{É„ÉÒ±É;

· {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖnùÉ®úÉºÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡nù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú;

 • ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡nù±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ, JÉɱÉÒ ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ ¡òÉì¨ÉÇ B¡òºÉÒ-VÉÒ{ÉÒ+É®ú ¨ÉvªÉä ¨ÉɽþÒiÉÒ ¦É¯ûxÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ɽäþ.
 • JÉɱÉÒ ‡xÉnæù‡„ÉiÉ ¤ÉɤÉÒ |ɨÉɇhÉiÉ Eò®úhÉÉ®äú EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ EÆò{ÉxÉÒ ºÉäGäò]õ®úÒ ªÉÉÆSÉä {É®únäù„ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉSÉÒ MÉÖÆÆiÉ´ÉhÉÖEò κ´ÉEòÉ®úhÉÉ®äú |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ.
  • EÆò{ÉxÉÒVÉ +ìC]õ 1956 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ +É´É„ªÉEòiÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ;
  • ºÉ®úEòÉ®úÒ ¨ÉÉxªÉiÉäSªÉÉ +]õÒ ´É „ÉiÉÕ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ;
  • EÆò{ÉxÉÒ ªÉÉ +‡vɇxɪɨÉÉJÉɱÉÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ɽäþ +ɇhÉ;
  • +‡vÉEÞòiÉ ‡b÷±É®úEòbÚ÷xÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ®úCEò¨É κ´ÉEòÉ®ú±ªÉÉSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ, näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ ºÉ´ÉÇ +ººÉ±É EòÉMÉnù{ÉjÉä EÆò{ÉxÉÒEòbä÷ +ɽäþiÉ;

· ´ÉèvÉɇxÉEò ±ÉäJÉÉ{ɇ®úIÉEò ËEò´ÉÉ ºÉxÉnùÒ ±ÉäJÉÉ{ɇ®úIÉEò ªÉÉÆSÉä ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ´ÉɺiÉ´ªÉÉºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ¨ÉÖ±ªÉ ‡xÉ΄SÉiÉ Eò®úhÉÉ®úÒ {ÉrùiÉ º{ɹ]õ Eò®úhÉÉ®äú |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ.

5. ‡xÉ´ÉɺÉÒEòbÚ÷xÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÒ ËEò´ÉÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÒEòbÚ÷xÉ ‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä EòÉähÉiÉÒ?

+-‡xÉ´ÉɺÉÒEòbÚ÷xÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ :

A: ‡´ÉGòÒxÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhÉä:

· ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ, ºÉ½þVÉiÉäxÉä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò¯û „ÉEòiÉä.

  • ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ EòÉähÉÒ‡½þ ´ªÉCiÉÒ (+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É EòÉ{ÉÉæ®äú]õ ¤ÉÉìb÷Ò ´ÉMɳÚýxÉ) ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ´ªÉCiÉÒºÉ, iªÉÉ vÉÉ®úhÉ ËEò´ÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ PÉähÉɆªÉÉSÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉSÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ËEò´ÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä, {ÉÚ´ÉÔ EòÉähÉiÉɽþÒ |ÉEò±{É ËEò´ÉÉ ¤ÉÆvÉ xɺÉhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®,ú ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ªÉÉÆÆSÉä ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEäò±É
  • +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉºÉ ¡òCiÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉɱÉÉSÉ, ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ªÉÉÆÆSÉä ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEäò±É.
  • ¡äò¨ÉÉ +‡vɇxɪɨÉÉxÉÚºÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ Eäò±Éä±Éä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJªÉÉÆSÉÒ ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ,¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ EòÉähÉÒ‡½þ ´ªÉCiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ +‡vÉEÞòiÉ º]õÉìEò BCºÉSÉåVɨÉvªÉä xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ¨ÉvªÉºlÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ‡´ÉGòÒ Eò¯û „ÉEäò±É.
  • +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËEò´ÉÉ {É®únäù„ÉÉiÉÒ±É EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ¤ÉÉìb÷Ò±ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ‡´É‡GòSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¡òCiÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉɺÉSÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ.

B: ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ:

· ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ EòÉähɇ½þ ´ªÉCiÉÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ºÉ½þVÉiÉäxÉä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ JÉɱÉÒ ‡nù±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò¯û „ÉEòiÉä.

  • ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ EòÉähÉÒ‡½þ ´ªÉCiÉÒ (+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É EòÉ{ÉÉæ®äú]õ ¤ÉÉìb÷Ò ´ÉMɳÚýxÉ) ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ´ªÉCiÉÒºÉ, iªÉÉ vÉÉ®úhÉ ËEò´ÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ PÉähÉɆªÉÉSÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉSÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ËEò´ÉÉ ‡´É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä, {ÉÚ´ÉÔ EòÉähÉiÉɽþÒ |ÉEò±{É ËEò´ÉÉ ¤ÉÆvÉ xɺÉhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É®,ú ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ªÉÉÆÆSÉä ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEäò±É
  • +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉºÉ ¡òCiÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉɱÉÉSÉ, ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ªÉÉÆÆSÉä ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEäò±É. 
  • ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ®úÒ EòÉähɇ½þ ´ªÉCiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò¯û „ÉEäò±É.

‡xɴɺÉÒ EòbÚ÷xÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÓxÉÉ +ºiÉÉÆiÉ®úhÉ :

A: ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ? ¡äò¨ÉÉ 20/2000-+É®ú¤ÉÒ ‡nùxÉÉÆEò 3 ¨Éä 2000 SªÉÉ ‡xÉªÉ¨É 10 xÉÚºÉÉ®ú ºÉɨÉÉxªÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ.

· ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ‡´É¦ÉÉMÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉƨÉvªÉä, º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä B¡òb÷Ò+ɪÉSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉähÉɆªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä, EòÉähÉiÉä½þÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä, ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ, JÉɱÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ +]õÓSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ ®úɽÚþxÉ ‡´ÉGòÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä +ºÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä, ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò¯û „ÉEäò±É

· ‡VÉSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ËEò´ÉÉ {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ EòVÉÇ®úÉäJÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò®úɴɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ iÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ º´É¯û{ÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉä´ÉÉ näùhªÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ +ºÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä. (+ÉÌlÉEò ºÉä´ÉÉ ¨½þhÉVÉä ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ‡xɪÉÆjÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ, EÆò{ÉxªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÄËEòMÉ +lÉ´ÉÉ xÉÉìxÉ-¤ÉÄËEòMÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ, <x„ÉÉä®úxºÉ ®äúMªÉÖ±Éä]õ®úÒ +ìxb÷ bä÷´½þ±É{ɨÉå]õ +ìlÉÉ쇮ú]õÒ (+Éb÷Ò+É®úB) EòbÚ÷xÉ ‡xɪÉÆjÉÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ +ɪÉÖLJ´É¨ÉÉ EÆò{ÉxÉÒ, ËEò´ÉÉ +xªÉú +ÉÌlÉEò ‡xɪÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉÆEòbÚ÷xÉ, ‡xɪÉÆjÉÒiÉ ½þÉähÉɆªÉÉ <iÉ®ú +ÉÌlÉEò EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ )

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ‡ºÉCªÉÖ‡®ú]õÒVÉ +ìxb÷ ¤ÉÉäbÇ÷ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ (ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä ´É iÉɤÉÉ PÉähÉä) +‡vɇxÉªÉ¨É 1997 ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÓSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú xɺÉä±É +ºÉä ½þºiÉÉÆiÉ®ú +ºÉÉ´Éä. +ɇhÉ

· ºÉƤÉÆvÉÒiÉ {ÉIÉ ½äþ ªÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉÆ„ÉÒ, EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆ„ÉÒ +ɇhÉ ¨ÉɽþÒiÉÒ„ÉÒ ‡xÉMɇb÷iÉ ®úɽÚþxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ±É,

B: ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ :

· ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ JÉɱÉÒ±É |ÉEòÉ®äú ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEòiÉä :

· ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ ({ÉÖ´ÉÔSªÉÉ +ÉäºÉÒ¤ÉÒ ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ) BJÉÉnùÒ ºÉÖ®úIÉÉ, ¤É‡IɺÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ½þºiÉÉÆiÉ®ú Eò¯û <ÎSUôiÉ +ºÉä±É iÉ®ú, iªÉɱÉÉ EåòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, {É®úEòÒªÉ ‡´É‡xÉ¨ÉªÉ ‡´É¦ÉÉMÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. VªÉɨÉvªÉä |ÉɨÉÖJªÉÉxÉä {ÉÖføÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ ‡nù±Éä±ÉÒ +ºÉä±É.

· ½þºiÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú ´É +{Éä‡IÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®ú PÉähÉÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä ´É {ÉkÉä.

· ½þºiÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú ´É +{Éä‡IÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®ú PÉähÉÉ® ªÉÉÆSÉä xÉÉiÉäºÉƤÉÆvÉ.

· ¤É‡IÉºÉ näùhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ;

6. ‡xÉ´ÉɺÉÒEòbÚ÷xÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÒEòbä÷ Eäò±Éä±Éä ½þºiÉÉÆiÉ®ú ={É®úÉä±±Éä‡JÉiÉ ºÉÖ‡´ÉvÉä¨ÉvªÉä ªÉäiÉ xɺÉä±É iÉ®ú ¨ÉÉMÉÇ EòɪÉ?

· ={É®úÉä±±Éä‡JÉiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ BEòÉ iÉ®úiÉÖnùÒ¨ÉvªÉä ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ¤ÉºÉiÉ xɺÉä±É iÉ®ú, ½þºiÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú (‡xÉ´ÉɺÉÒ) ËEò´ÉÉ ½þºiÉÉÆiÉ®ú PÉähÉÉ®ú (+-‡xÉ´ÉɺÉÒ) ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒºÉÉ`öÒ? +VÉÇ Eò¯û „ÉEòiÉÒ±É.

· FIPB SªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒSÉÒ xÉCEò±É.

· ½þºiÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú ´É ½þºiÉÉÆiÉ®ú PÉähÉÉ®ú ªÉÉÆSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ, MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eäò±É䱪ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä xÉÉ´É +ɇhÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ¨ÉÖ±ªÉ, +ÉnùÒ º{ɹ]õ{ÉhÉä xɨÉÚnù Eäò±Éä±Éä ¨ÉÉxªÉiÉÉ {ÉjÉ.

· MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒSÉä ºÉvªÉÉSÉä/xÉÆiÉ®úSÉä ‡xÉ´ÉɺÉÒ ´É +-‡xÉ´ÉɺÉÓxÉÒ vÉÉ®úhÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä, |ÉEòÉ®úÉxÉÖºÉÉ® ]õCEäò´ÉÉ®úÒiÉÒ±É xªÉɪªÉ |ɨÉÉhÉ.

· +‡xÉ´ÉɺÉÓxÉÒ ºÉvªÉÉ vÉÉ®úhÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä ¨ÉÆVÉÚ® Eäò±É䱪ÉÉ/¨ÉÉxªÉ Eäò±É䱪ÉÉ B¡òºÉÒ-VÉÒ{ÉÒ+É®ú SªÉÉ |ÉiÉÒ.

· VÉ®ú, ‡´ÉGòÒ/½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®úÆ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/{É®únäù„ÉÒ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ¤ÉÉìb÷Ò +ºÉä±É iÉ®ú, iªÉÉÆxÉÒ vÉÉ®úhÉ Eäò±Éä±Éä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ, ‡®ú{Éì]ÅõÒB„ÉxÉ / xÉÉìxÉ ‡®ú{Éì]ÅõÒB„ÉxÉ iÉi´ÉÉ´É®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä ¨ÉÉxªÉ Eäò±ªÉÉSÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ.

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ]äõEò+Éä´½þ®ú ‡xɪɨÉÉÆiÉMÉÇiÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÓiÉ¡æò ºÉ¨É¦ÉÉMÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉ±ªÉɺÉ, ºÉä¤ÉÒEòbä÷ nùÉJÉ±É JÉÂÖ±ªÉÉ näùEòÉ®úÉSÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä.

· ºÉxÉnùÒ ±ÉäJÉÉEòÉ®úÉEòb÷Ò±É {ÉÖføÒ±É ¨ÉÉMÉnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉÆ|ɨÉÉhÉäSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ªÉä nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®äú ªÉÉäMªÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ:

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ªÉÉnùÒ¨ÉvªÉä xɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä +xªÉ {ÉÖÆVÉÒMÉiÉ näùªÉEò ‡xɪÉÆjÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ.

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ªÉÉnùÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ, ½äþ B¡ò+ɪÉ{ÉÒ¤ÉÒ ºÉÉ`öÒ +VÉÇ Eò®úhªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä +MÉÉänù®ú iÉÒºÉ ‡nù´ÉºÉÉÆ{ÉÖ´ÉÔSªÉÉ ºÉ½þÉ ¨É‡½þxªÉÉÆSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉÒ±É nù®úÉÆSªÉÉ ºÉÉ{iÉɇ½þEò SÉfø =iÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ®úɺɮúÒ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä, +ɇhÉ nùÉäxÉ +É`ö´Éb÷¬ÉiÉÒ±É nèùxÉƇnùxÉ SÉfø =iÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ®úɺɮúÒ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä.

7. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò +ɇhÉ ‡¨É³ý‡´É±Éä±ÉÉ ¡òɪÉnùÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉ {ɇ®ú´ÉiÉÔiÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä?

· +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ªÉCiÉÒxÉä JÉÉºÉ Eò¯ûxÉ +{ɇ®ú´ÉiÉÔiÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEò ‡xÉ´Éb÷±ÉÒ xɺɱªÉɺÉ, ºÉ´ÉÇ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉ ºÉ½þVÉ {É®úÉ´ÉiÉÔiÉ Eò¯ûxÉ ‡¨É³ýiÉÉiÉ. {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEòÒ´É®ú VÉɽþÒ®ú Eäò±Éä±ÉÉ ±ÉɦÉÉÆ„É, +‡vÉEÞòiÉ ‡b÷±É®úEòbÚ÷xÉ ºÉ½þVÉiÉäxÉä÷ |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ PÉäiÉÉ ªÉäiÉÉä.

8. +κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ɇhÉ näùhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä EòÉähÉiÉÒ?

· EÆò{ÉxÉÒ EòɪÉnùÉ 1956 ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÓSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ |ÉÉlɇ¨ÉEòiÉÉ iÉi´ÉÉ´É®ú ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä ‡´ÉiÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. www.indianbusiness.nic.in/invest-india/regis.htm

{ÉΤ±ÉEò ‡±É‡¨É]äõb÷ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ JÉÉºÉ +‡vɇxɪɨÉÉSÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ +ºÉiÉä.

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ªÉÉnùÒ´É®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò/ºÉä¤ÉÒSªÉÉ JÉɱÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®äú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä;

näùùªÉEòÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ½þÒ {ÉÖføÒ±É{ÉèEòÒ BEòÉ |ÉEòÉ®úÉxÉä ‡xÉ΄SÉiÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ:

(a) ºÉÆnù¦ÉÔiÉ iÉÉ®úJÉäSªÉÉ ºÉ½þÉ ¨É‡½þxªÉÉÆ{ÉÚ´ÉÔSªÉÉ EòɱɴÉvÉÒiÉÒ±É ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉSÉÉ ºÉÉ{iÉɇ½þEò ¤ÉÆnù ¨ÉvÉÒ±É SÉfø =iÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ®úɺɮúÒ{ÉäIÉÉ ËEò´ÉÉ;

(b) ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉSÉÒ º]õÉìEò BCºÉSÉåVÉEòbä÷ xÉÉånù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆnù¦ÉÔiÉ iÉÉ®úJÉäSªÉÉ nùÉäxÉ +É`ö´Éb÷¬ÉÆ{ÉÖ´ÉÔSªÉÉ ¤ÉÆnù ¨ÉvÉÒ±É SÉfø =iÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ®úɺɮúÒ{ÉäIÉÉ;

· ºÉä¤ÉÒSªÉÉ ªÉÉnùÒ¨ÉvªÉä xɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉä +xªÉ {ÉÖÆVÉÒMÉiÉ näùªÉEò ‡xɪÉÆjÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

9. EòɪÉtÉiÉÒ±É, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ Bb÷Ò+É®úBºÉ/VÉÒb÷Ò+É®úBºÉ näùhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ±ÉÉMÉÚ ½þÉähÉÉ®äú ‡xÉªÉ¨É EòÉähÉiÉä?

· ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉÚxÉ,Bb÷Ò+É®úBºÉ/VÉÒb÷Ò+É®úBºÉ SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É =¦Éä Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ. VÉ®ú, {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉ {É®úÉ´ÉiÉÔiÉ ½þÉähÉÉ®äú ¤ÉÉìxb÷ºÉ +ɇhÉ ºÉɨÉÉxªÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ(`äö´É {ÉÉ´ÉiÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ)ªÉÉäVÉxÉÉ 1993 ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÓiÉMÉÇiÉ Eò®úhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú, +ɇhÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ +lÉÇ ¨ÉÆjÉɱɪÉÉSªÉÉ ªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ¨ÉÉMÉnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ iªÉÉÆxÉÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ‡„É´ÉÉªÉ Bb÷Ò+É®úBºÉ/VÉÒb÷Ò+É®úBºÉ näùiÉÉ ªÉäiÉÒ±É.

· EÆò{ÉxÉÒxÉä Bb÷Ò+É®úBºÉ/VÉÒb÷Ò+É®úBºÉ ‡nù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 3 ¨Éä 2000 SÉä {ɇ®ú{ÉjÉEò,¡äò¨ÉÉ 20/2000-+É®ú¤ÉÒSªÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ` ºÉÒ ¨ÉvªÉä nù„ÉLJ´É±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ‡®ú]õxÉÇ ¦É®úhªÉÉSÉÉ +ɽäþ. ‡„É´ÉÉªÉ iªÉÉSÉ +‡vɇxɪɨÉÉÆiÉMÉÇiÉ EÆò{ÉxÉÒxÉä {ɇ®ú‡„ɹ`ö `b÷Ò' ¨ÉvªÉä nù„ÉLJ´É±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä nù®ú iÉÒxÉ ¨É‡½þxªÉÉÆxÉÒ ‡®ú]õxÉÇ ¦É®úhªÉÉSÉÉ +ɽäþ.

· |ÉiªÉIÉ ¨ÉɱɨÉkÉÉ =tÉäMÉ +ɇhÉ º]õÉìEò ¨ÉÉEæò]õ¨ÉvÉÒ±É MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ´É®úÒ±É |ɇiɤÉÆvÉ ´ÉMɳýiÉÉ, VÉÒb÷Ò+É®ú/Bb÷Ò+É®ú näùhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É |ɇGòªÉäiÉ +ƇiÉ¨É ={ɦÉÉäCiªÉÉ´É®ú EòÉähÉiÉÒ‡½þ ¤ÉÆvÉxÉä xÉɽþÒiÉ.

10. |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ Bb÷Ò+É®ú ËEò´ÉÉ Bb÷Ò+É®úºÉÉ`öÒ uèù¨ÉÉMÉÔ +ÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ ¨½þhÉVÉä xÉä¨ÉEäò EòɪÉ?þ

· |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú: ‡±Éb÷ ¨ÉìxÉäVÉ®úxÉä `ö®ú‡´É±É䱪ÉÉ ‡EòƨÉiÉÒ±ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉɆªÉÉSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ {É®únäù„ÉÉiÉÒ±É ‡xÉIÉä{É (‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ®úÒ)ºÉƺlÉä±ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú näù>ð „ÉEäò±É. ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É EòɨÉEòÉVÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 23 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2002SªÉÉ B.{ÉÒ.(b÷Ò+ɪÉ+É®ú ‡ºÉ‡®úVÉ){ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò52 ¨ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ.

· uèù¨ÉÉMÉÔ +ÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ: ¨ÉªÉÉLJnùiÉ uèù¨ÉÉMÉÔ +ÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉEò ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ nù±ÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ´ÉiÉÒxÉä, Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú¨ÉvÉÒ±É JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä±Éä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ {É®úÉ´ÉiÉÔiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒ Eò¯û „ÉEäò±É. ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É EòɨÉEòÉVÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 21 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2002 SªÉÉ B.{ÉÒ.(b÷Ò+ɪÉ+É®ú ‡ºÉ‡®úVÉ){ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò21 ¨ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ.

· Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É® VɨÉÉ Eäò±ªÉÉ´É®úú ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ |ÉiªÉIÉ ‡´ÉEò±É䱪ÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉ<iÉEäò ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú¨ÉvªÉä JÉ®äúnùÒ ËEò´ÉÉ {É®úÉ´ÉiÉÔiÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú ½þÒ ¡òCiÉ uèù¨ÉÉMÉÔ +ÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ +ɽäþ VªÉɨÉvªÉä, näù„ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉÚxÉ xÉ´ÉÒxÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úhªÉÉ´É®ú, +‡xÉ´ÉɺÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÚEònùÉ®úÉxÉä {É®úÉ´ÉiÉÔiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡´ÉGòÒ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆJªÉäSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ PÉɱÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. VÉÉä{ɪÉÈiÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú ½äþ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ªÉÉ´É®ú ºÉÖ]õ näù>ðxÉ näù„ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ ‡nù±Éä VÉÉiÉÒ±É iÉÉä{ɪÉÈiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úɱÉÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®úSÉä |ÉÉlɇ¨ÉEò ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉiÉ {É®úÉ´ÉiÉÇxÉ Eò¯ûxÉ näù„ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ ‡´ÉEòhªÉÉxÉä ¡òɪÉnùÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ. VÉ®ú Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú VÉÉnùÉ nù®úÉxÉä `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÉ iÉ®ú, =±É]õ¬É +ÉÆiÉ®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉxÉÉºÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ ‡xɨÉÉÇhÉ ½þÉä<DZÉ. ¨½þhÉVÉäSÉ näù„ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ Bb÷Ò+É®ú/VÉÒb÷Ò+É®ú¨ÉvªÉä {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ´ÉÉfäø±É. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ ºÉä¤ÉÒ +ÆÆiÉMÉÇiÉ ‡ºÉCªÉÖ‡®ú]õÒ Eòº]õÉä‡b÷ªÉxºÉ +ɇhÉ º]õÉìEò¥ÉÉäEòºÉÇSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ɽäþ.

11. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉÒ±É {ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ ¤ÉÉìxb÷ºÉ (B¡òºÉÒºÉÒ¤ÉÒ) näù>ð „ÉEòiÉä?

· ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉ {ɇ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉähÉÉ®äú ¤ÉÉìxb÷ºÉ +ɇhÉ ºÉɨÉÉxªÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡´É¹ÉªÉ (`äö´É {ÉÉ´ÉiÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉäiÉÚxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 1993 ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, {É®únäù„ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉÒ±É {ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ ¤ÉÉìxb÷ºÉ (B¡òºÉÒºÉÒ¤ÉÒ) näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ.

· {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉiÉÒ±É {ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ ¤ÉÉìxb÷ºÉ (B¡òºÉÒºÉÒ¤ÉÒ) näùhªÉÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ ¤ÉÉÁ ´ÉɇhÉVªÉ +ÉMÉÉ>ð =vÉÉ®ºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ¡äò¨ÉÉ 3/2000-+É®ú¤ÉÒ ªÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 3 ¨Éä 2000 SªÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòɨÉvÉÒ±É ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉÆSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

12. +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä ¨ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉÉä? +„ÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉÉ`öÒ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòÉähÉiÉä ‡xÉªÉ¨É ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÉiÉ?

 • +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ½þÒ lÉä]õ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ¨½þhÉÚxÉ {Éɇ½þ±ÉÒ VÉÉiÉä. º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä ËEò´ÉÉ B¡ò+ɪÉ{ÉÒ¤ÉÒSªÉÉ, VɺÉä +ºÉä±É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä |ɺiÉÉ´ÉÉSÉÒ |ɇGòªÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ½þÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ {ÉÖÆVÉÒSÉÉ ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ {Éɇ½þ±ÉÒ VÉÉiÉä +ɇhÉ iÉÒ ¤ÉÉÁ ´ÉɇhÉVªÉ +ÉMÉÉ>ð =vÉÉ® (ECB) SªÉÉ ¨ÉÉMÉnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉÆSªÉÉ EòIÉäiÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. VªÉÉ ‡`öEòÉhÉÒ iɺÉä xɨÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉä±É iÉälÉä, {É®úEòÒªÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆ´É®ú IÉäjÉÒªÉ ‡xɪÉÆjÉhÉɺÉÉ`öÒ, +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ½äþ lÉä]õ {É®úEòÒªÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ {Éɇ½þ±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ +]õ ½þÒ +ɽäþ EòÒ, iªÉÉÆxÉÉ {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÉSÉÉ {ɪÉÉÇªÉ +ºÉ±ÉÉ {Éɇ½þVÉä. VÉ®ú +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ +„ÉÉ {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÉSªÉÉ {ɪÉÉǪÉɇ„É´ÉÉªÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉä {É®ú‡EòªÉ lÉä]õ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ‡xɪÉÆjÉhÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþiÉÒ±É.

13. BEò ®úEò¨ÉÒ nù®ú, º´Éɇ¨Éi´É +ɇhÉ ´ÉɇhÉVªÉ +ÉMÉÉ>ð =vÉÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ¤Énù±ªÉÉiÉ „Éä+ºÉÇ näùiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ?

· IÉäjÉÒªÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉ +ɇhÉ ±ÉÉMÉÚ ½þÉähÉɆªÉÉ Eò®úÉÆSªÉÉ nùɇªÉi´É {ÉÖiÉÇiÉäSªÉÉ +]õÒ´É®ú, {ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉɨÉvªÉä BEò ®úEò¨ÉÒ nù®ú, º´Éɇ¨Éi´É +ɇhÉ ´ÉɇhÉVªÉ +ÉMÉÉ>ð =vÉÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ¤Énù±ªÉÉiÉ „Éä+ºÉÇ näùiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ.

14. º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇ ªÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhªÉÉSªÉÉ {ɪÉÉǪÉÉƇ„É´ÉÉªÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 3-5-2000SªÉÉ ¡äò¨ÉÉ 20 {ɇ®ú{ÉjÉEòÉÆiÉMÉÇiÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉÒ ºÉɨÉÉxªÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ={ɱɤvÉ +ɽäþ?

· ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ +É{ɱªÉÉ {É®únäù„ÉÉiÉÒ±É +É{ɱªÉÉ Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉÆxÉÉ, +É{ɱªÉÉ ºÉ½þ |ÉEò±{ÉÉiÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉÆxÉÉ ËEò´ÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´É¨ÉɱÉEòÒSªÉÉ ={ÉEÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ SÉÖEòiÉÉ {ÉÖÆVÉÒSªÉÉ {ÉÉSÉ ]õCEäò <iÉCªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnäù{ɪÉÈiÉ, xªÉɺÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ESOP SªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näù>ð „ÉEòiÉä.

· ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ ‡´É±ÉÒxÉÒEò®úhÉ, ‡´É¦ÉCiÉiÉÉ +ɇhÉ BEòjÉÒEò®úhÉÉxÉÆiÉ®ú, +‡xÉ´ÉɺÉÓxÉÒ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ näùhÉä +ɇhÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉä.

· ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÒºÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒEòbÚ÷xÉ, ºÉ¨É¦ÉÉMÉ, +‡vɨÉÉxÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ, {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ ®úÉäJÉä ‡nù±Éä VÉÉhÉä.

15. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ VÉÉ®úÒ +ºÉÖ‡SÉMÉiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä ¨ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉÉä?

½þÉäªÉ; ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú/‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉÆxÉÚºÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ VÉÉ®úÒ +ºÉÖ‡SÉMÉiÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉɨÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä.

16. {É®úEòÒªÉ xÉÉMɇ®úEòɱÉÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ / ¨ÉɱÉEòÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä?

xÉɽþÒ; ¡òCiÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ /¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ´ªÉCiÉÒ ªÉÉÆxÉÉSÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä, +ɇhÉ iÉä ½þÒ +{ɇ®ú´ÉiÉÔiÉ iÉi´ÉÉ´É®úSÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ / ¨ÉɱÉEòÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.

17. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒxÉä ºÉÖ]õ näù>ðxÉ ‡nù±É䱪ÉÉ ½þCEòÉSªÉÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉƨÉvªÉä ¨ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉÉä?

½þCEò ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSªÉÉ ºÉÖ]õ näùhªÉÉ´É®úÒ±É, MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ´É®ú ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä EòÉähÉiÉÒ‡½þ ¤ÉÆvÉxÉä PÉÉiɱÉä±ÉÒ xÉɽþÒiÉ. ¨ÉÉjÉ, +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú VÉÉ®úÒ Eäò±Éä±Éä ½þCEò ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ½äþ ‡xÉ´ÉɺÉÒ +ɇhÉ +-‡xÉ´ÉɺÉÓxÉÉ BEòÉSÉ nù®úÉxÉä tɴɪÉÉSÉä +ɽäþiÉ.

II ‡´Énäù„ÉÒ iÉÉƇjÉEò ºÉ½þªÉÉäMÉ

1. ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉMÉÇiÉ, {É®únäù„ÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ +ÉnùɪÉMÉÒSÉä ¨ÉÉxÉEò EòÉähÉiÉä? º´É‡¨Éi´ÉÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ EòºÉÉ EòÉføɴɪÉÉSÉÉ?

· JÉɱÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉÆSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆEòbÚ÷xÉ {É®úEòÒªÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ ºÉ½þªÉÉäMÉɺÉÉ`öÒ +ÉnùɪÉMÉÒºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.:

· BEÚòhÉ BEÆònù®ú +ÉnùɪÉMÉÒ ½þÒ nùÉäxÉ ±ÉÉJÉ b÷Éì±ÉºÉÇ {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ºÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä.

· näù„ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ‡´ÉGòÒºÉÉ`öÒ {ÉÉSÉ ]õCEäò º´Éɇ¨Éi´É +ɇhÉ ‡xɪÉÉÇiÉÒ´É®ú +É`ö ]õCEäò º´Éɇ¨Éi´É +„ÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ºÉÚxÉ, º´Éɇ¨Éi´É +ÉnùɪÉMÉÒSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ´É®ú EòÉähÉiÉä½þÒ ¤ÉÆvÉxÉ xÉɽþÒ.

· º´Éɇ¨Éi´É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þÒ ‡xÉ´´É³ý Eò®úÉÆ„ÉÒ ‡xÉvÉÉLJ®úiÉ +ºÉÚxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ɇ®úºlÉÒiÉÒiÉ iªÉÉÆSÉÒ ‡xÉ΄SÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.

· º´Éɇ¨Éi´ÉÉSÉÒ ‡xÉ΄SÉiÉÒ ½þÒ =i{ÉÉnùxÉÉSªÉÉ EÆò{ÉxÉÒ ¤Éɽäþ®úÒ±É ‡xÉ´´É³ý ËEò¨ÉiÉÒ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉä±É. BCºÉÉ<ÇVÉ b÷¬Ö]õÒ ½þÒ iªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ +ºÉä±É. ªÉÉiÉÚxÉ, ¤Éɽäþ¯ûxÉ +ÉhɱÉ䱪ÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ ¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ËEò¨ÉiÉ +ɇhÉ =iÉ®ú‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {É®únäù„ÉÒ ¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´ÉVÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. VªÉɨÉvªÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¦ÉÉbä÷, ‡´É¨ÉÉ, Eòº]õ¨É b÷¬Ö]õÒ +ÉnÆùÒSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

· ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ Eò®úÉ®úÉSªÉÉ xÉÉånùhÉÒSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä +„ÉÉ Eò®úÉ®úÉÆ|ɨÉÉhÉä º´Éɇ¨Éi´ÉÉSÉÒ +ÉnùɪÉMÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä, +‡vÉEÞòiÉ ‡b÷±ÉºÉÇxÉÉ (ADs)xÉÉ +‡vÉEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ.

2. iÉÆjÉYÉÉxÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉɺÉƤÉÆvÉÒSÉÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSÉÉ º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ ={ɱɤvÉ xɺÉä±É +„ÉÉ´Éä³ýÒ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä?

· º´ÉSÉɇ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉÉǺÉÉ`öÒ ‡xÉvÉÉLJ®úiÉ ‡xÉEò¹ÉÉÆSÉÒ VªÉÉ |ɺiÉÉ´ÉÉÆEòbÚ÷xÉ {ÉÖiÉÇiÉÉ ½þÉäiÉ xɺÉä±É, iªÉÉÆxÉÉ, ´ÉɇhÉVªÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, +ÉètÉä‡MÉEò vÉÉä®úhÉ +ɇhÉ ‡´ÉEòÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú, Ministry of Commerce, Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India.ªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ PÉähÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

III - ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò

1. {É®úEòÒªÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ (B¡ò+ɪÉ+ɪÉ) ½þÉähÉɆªÉÉ ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉƤÉÆvÉÒ ‡xÉªÉ¨É EòÉähÉiÉä?

· ºÉä¤ÉÒ (B¡ò+ɪÉ+ɪÉ) +‡vɇxÉªÉ¨É 1995 ´É ¡äò¨ÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò 20 ‡nùxÉÉÆEò 3 ¨Éä 2000 xÉä {É®úEòÒªÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆEòbÚxÉ ½þÉähÉɆªÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒSÉä ‡xɪɨÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. ªÉɨÉvªÉä ¨ÉɱɨÉkÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EÆò{ÉxªÉÉ, {Éäx„ÉxÉ ¡Æòb÷, ¨ªÉÖSªÉÖ+±É ¡Æòb÷, MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ºÉƺlÉÉ º´É¯û{ÉÉSªÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ, <xÉEòÉì{ÉÉæ®äú]äõb÷/+ÉètÉä‡MÉEò ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ËEò´ÉÉ iªÉÉÆSÉä ¨ÉÖJÉiªÉÉ®ú{ÉjÉ vÉÉ®úEò, ‡´ÉtÉ{ÉÒ`ö ‡xÉvÉÒ, ‡xÉvÉÒ |ɇiɹ`öÉxÉ, JÉè®úÉiÉÒ |ɇiɹ`öÉxÉ +ɇhÉ JÉè®úÉiÉÒ ºÉ‡¨ÉiÉÒ +ÉnùÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É +ɽäþ.

· ºÉä¤ÉÒ ‡½þ {É®úEòÒªÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆSªÉÉ xÉÉånùhÉÒSÉä Eåòpù ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä. ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä ºÉä¤ÉÒEòbä÷ xÉÉånù±É䱪ÉÉ {É®úEòÒªÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ.

· ºÉ´ÉÇ {É®úEòÒªÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆSÉÒ +ɇhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ={ÉJÉÉiªÉÉÆSÉÒ BEòjÉÒiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ |ÉnùkÉ {ÉÖÆVÉÒSªÉÉ 24 ]õCªÉÉÆ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ºÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ ={É®úÉä±±Éä‡JÉiÉ 24 ]õCEäò ‡xɪÉÆjÉhÉ,ú IÉäjÉÒªÉ ¤ÉÆvÉ/´ÉèvÉɇxÉEò ‡xɪÉÆjÉhÉ VÉä +ºÉä±É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä, ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉiÉ `ö®úÉ´É Eò¯ûxÉ ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä VÉxÉ®ú±É ¤ÉÉìb÷ÒSÉÉ, ‡´É„Éä¹É `ö®úÉ´É Eò¯ûxÉ =`ö‡´ÉiÉÉ ªÉä>ð „ÉEäò±É

2. {É®úEòÒªÉ =t¨É {ÉÖÆVÉÒMÉiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉƤÉÆvÉÉiÉ ‡xÉªÉ¨É EòÉähÉiÉä?

· ºÉä¤ÉÒEòbä÷ xÉÉånùhÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ {É®úEòÒªÉ =t¨É {ÉÖÆVÉÒMÉiÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úɺÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 3-5-2000 SªÉÉ ¡äò¨ÉÉ 20/2000-+É®ú¤ÉÒ {ɇ®ú{ÉjÉEòɨÉvÉÒ±É 6 ´ªÉÉ ¦ÉÉMÉɨÉvªÉä xɨÉÚnù +]õÒ +ɇhÉ „ÉiÉÕSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ ®úɽÚþxÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =Ât¨É {ÉÖÆVÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ =t¨É {ÉÖÆVÉÒMÉiÉ ‡xÉvÉÒ¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä.

3. +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉSÉä ‡xÉªÉ¨É EòÉähÉiÉä?

· +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ +ÆiÉMÉÇiÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ/{ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ ®úÉäJÉä º]õÉìEò BCºÉSÉåVɨÉvÉÚxÉ JÉ®äúnùÒ ‡´ÉGòÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ, iªÉÉÆxÉÉ ºÉ‡´É¦ÉÉMÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ ½þÉiÉɳýhÉɆªÉÉ ‡xÉÌnù¹]õ ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäEòbä÷ +VÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. ºÉ´ÉÇ JÉ®äúnùÒ/‡´ÉGòÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½äþ ‡xÉÌnù¹]õ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉSÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ.

· +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ |ÉnùkÉ {ÉÖÆVÉÒSªÉÉ {ÉÉSÉ ]õCEäò <iÉCªÉÉ ¨ÉÖ±ªÉÉSÉä ºÉ¨É¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉ´ÉÇ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ‡¨É³ÚýxÉ 10 ]õCªÉÉÆ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ¦É®úhÉÉ ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ºÉ¨É¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒiÉ. (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ ½þÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¦ÉäSÉÉ `ö®úÉ´É Eò¯ûxÉ 24 ]õCªÉÉÆ{ɪÉÈiÉ ´ÉÉfø‡´ÉiÉÉ ªÉäiÉä).

· {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒSªÉÉ ‡´ÉGòÒiÉÚxÉ ‡¨É³ýɱÉä±Éä =i{ÉzÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉnùÒ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä VɨÉÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä. VÉå´½þÉ EòÒ, +-{ɇ®ú´ÉiÉLJxÉªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒiÉÚxÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ/¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ‡¨É³ýɱÉä±Éä =i{ÉzÉ iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¡òCiÉ BxÉ+É®ú+Éä JÉÉiªÉÉiÉSÉ ¦É®úiÉÉ ªÉäiÉä.

· ºÉ¨É¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ ‡´ÉGòÒ ½þÒ, iªÉÉ´É®ú ±ÉÉMÉÚ Eò®úÉÆSªÉÉ +ÉnùɪÉMÉÒSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ ®úɽþÒ±É.

IV: „ÉÉJÉÉ/|ÉEò±{É/|ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ

1. {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉ/|ÉEò±{É/ „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eò„ÉÉ |ÉEòÉ®äú =PÉb÷iÉÉ ªÉäiÉä?

· {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉ/„ÉÉJÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä. ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä EòÉƽþÒ „ÉiÉÕÆ´É®ú {É®únäù„ÉÒ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä |ÉEò±{É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±Éä±ÉÒ +ɽäþ.

2. |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉ/|ɇiɇxÉvÉÒ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ EòÉähÉiÉÒ ?

· |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ¡òCiÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɨÉEòÉVÉSÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ +ºÉÉ EòÒ, ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É {ÉÉ]õÔ ´É |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ªÉÉÆSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉÆxÉSÉÉ nÖù´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉSÉ ½äþ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ EòÉ¨É Eò¯û „ÉEòiÉä. iªÉɱÉÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä EòÉähÉiªÉɽþÒ ´ªÉɴɺÉÉ<ÇEò EòɨÉEòÉVÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ. +ɇhÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ º´É¯û{ÉÉSÉÒ Eò¨ÉÉ<ǽþÒ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. iªÉÉÆSÉÉ JÉSÉÇ ½þÉ {É®únäù„ÉÉiÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbÚ÷xÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ VɨÉÉ ½þÉähÉɆªÉÉ ®úEò¨ÉäiÉÚxÉSÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +ɽäþ. +„ÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉÆSÉä EòÉ¨É ½äþ +{Éä‡IÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`äSªÉÉ ºÉÆvÉÒSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä +ɇhÉ +É{ɱªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉÒ +ɇhÉ =i{ÉÉnùxÉÉÆSÉÒ ¨ÉɽþÒiÉÒ ºÉƦÉɇ´ÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉɽþEòɱÉÉ näùhÉä <iÉ{ÉiÉSÉ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ +ɽäþ.

· ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ ¡òÉì¨ÉÇ FNC-1 ¨ÉvªÉä iªÉÉ +VÉÉÇiÉ xɨÉÚnù EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò ‡´É¦ÉÉMÉ, {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ JÉÉiÉä, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ, EåòpùÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +VÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä ½þÉ +VÉÇ www.rbi.org.in. ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ.

· +„ÉÉ EòɪÉÉDZɪÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒºÉ iÉÒxÉ ´É¹Éæ EòɱÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`öÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉiÉä iÉÒ, VªÉÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉɨÉvªÉä +ºÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ, ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉÉiÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉä.|ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉ/|ɇiɇxÉvÉÒ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ºÉxÉnùÒ ±ÉäJÉÉEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉɹÉÔEò iÉi´ÉÉ´É®ú VªÉÉ EòÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ iÉäSÉ EòÉ¨É |ÉɇvÉEÞòiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ +ºÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉä +ɽäþ.

3. |ÉEò±{É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ EòÉähÉiÉÒ?

· ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉä`ö¬É EÆò{ÉxÉÒEòbÚ÷xÉ {É®úEòÒªÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ |ÉEò±{É ‡nù±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ. ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ‡nùxÉÉÆEò 2 VÉÖ±Éè 2003 SªÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò ¡äò¨ÉÉ 95/2003-+É®ú¤ÉÒ +x´ÉªÉä {É®únäù„ÉÒ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ºÉÖ®úIÉäiÉ `äö´ÉhªÉÉSªÉÉ +]õÒ´É® ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ |ÉEò±{É ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉSÉÉ Eò®úÉ®ú Eò¯ûxÉ, +„ÉÒ |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉ/ EòɪÉÉDZɪÉä =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽä. +ɇhÉ,

· {É®únäù„ÉÉiÉÚxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ®úEò¨Éä´É®úSÉ ºÉnù®ú |ÉEò±{É ºÉÖ¯û ®úɽþÒ±É, ËEò´ÉÉ

· ºÉnù®ú |ÉEò±{É ½þÉ ‡uù{ɇIÉªÉ ËEò´ÉÉ ¤É½Öþ{ɇIÉªÉ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ ‡´ÉkÉ EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ ‡xÉvÉÒ¨ÉvÉÚxÉ ºÉÖ¯û ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþ, ËEò´ÉÉ

· ªÉÉäMªÉ +‡vÉEòÉ®úÉÆJÉɱÉÒ ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ, ËEò´ÉÉ

· Eò®úÉ®ú Eò®úhÉɆªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É EÆò{ÉxÉÒxÉä |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´ÉkÉ ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ ËEò´ÉÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ¨ÉÖnùiÉ EòVÉÇ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ ‡nù±Éä±Éä +ɽäþ.

· VÉ®ú ´É®úÒ±É ‡xÉEò¹ÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ ½þÉäiÉ xɺÉä±É, ËEò´ÉÉ ¨ÉÖJªÉ EÆò{ÉxÉÒ ½þÒ {ÉɇEòºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMɱÉÉnäù„É, ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, +¡òMÉɇhɺiÉÉxÉ, <®úÉhÉ ËEò´ÉÉ SÉÒxÉ ¨ÉvÉÒ±É +ºÉä±É iÉ®ú, +ºÉÉ +VÉÇ ¨ÉÉxªÉiÉäºÉÉ`öÒ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ ‡´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ¨ÉÖƤÉ<ǺlÉÒiÉ EåòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ ¨ÉÉxªÉiÉäºÉÉ`öÒ ‡xÉMÉLJ¨ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ.

4. „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ EòÉähÉiÉÒ?

· {É®únäù„ÉÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ +ɇhÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhÉɆªÉÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ {ÉÖføÒ±É EòÉ®úhÉÉƺÉÉ`öÒ, ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉɺÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùiÉä:

· ¨ÉÖJªÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä |ɇiɇxÉvÉÒi´É/+xªÉ {É®únäù„ÉÒ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ ‡´ÉGòÒ/JÉ®äúnùÒ |ɇiɇxÉvÉÒ º´É¯û{ÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ªÉÉ´Éä.

· ¨ÉÖJªÉ EÆò{ÉxÉÒ VªÉÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ºÉÆ„ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä iªÉÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ºÉÆ„ÉÉävÉxÉ ½þÉiÉÒ PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä.

· PÉÉ>ðEò iÉi´ÉÉ´É®ú +ɪÉÉiÉ +ɇhÉ ‡xɪÉÉÇiÉÒSÉä EòÉ¨É Eäò±Éä VÉÉ´Éä.

· {É®únäù„ÉÒ +ɇhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÆò{ÉxªÉÉƨÉvªÉä ºÉƦÉÉ´ªÉ iÉÉÆjÉÒEò +ɇhÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þªÉÉäMÉÉºÉ SÉɱÉxÉÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÒ.

· ´ªÉɴɺÉɪÉÒEò ËEò´ÉÉ ºÉ±±ÉÉ ºÉä´ÉÉÆ näùhÉä.

· ¨Éɇ½þiÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉÉiÉÒ±É ºÉä´ÉÉ näùhÉä +ɇhÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ºÉÉì}]õ´Éä+®ú ‡´ÉEò‡ºÉiÉ ½þÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ‡¨É³ýhÉä.

· ¨ÉÖJªÉ EÆò{ÉxÉÒ/ EÆò{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖ½þɱÉÉ {ÉÖ®ú‡´É±É䱪ÉÉ =i{ÉÉnùxÉɺÉÉ`öÒ iÉÉƇjÉEò ¨ÉnùiÉ näùhÉä.

· „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ |ÉiªÉIÉ/+|ÉiªÉIÉ =i{ÉÉnùxÉ, |ɇGòªÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ. „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ º´É¯û{ÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ‡Eò®úEòÉä³ý ‡´ÉGòÒSÉÒ‡½þ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ. „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉDZɪÉɺÉ, ±ÉäJÉÉEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉɹÉÔEò iÉi´ÉÉ´É®ú, B¡ò<Çb÷ÒSªÉÉ EåòpùÒªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉä +ɽäþ. „ÉÉJÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +É´É„ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ ´ÉɹÉÔEò xÉ}ªÉÉ´É®úÒ±É =i{ÉzÉ, +‡vÉEÞòiÉ ‡b÷±É®úEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò¯û „ÉEäò±É.

· „ÉÉJÉÉ EòªÉÉDZɪÉÉSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉäºÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùiÉä. +VÉÉÇSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò®úiÉÉxÉÉ, ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò +VÉÇnùÉ®ú EÆò{ÉxÉÒSÉÉ {ÉÖ´Éæ‡iɽþɺÉ, ¦ÉÉ®úiÉÉ„ÉÒ ºÉvªÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ´ªÉ´ÉºÉɪÉÒEò ºÉƤÉÆvÉ +ɇhÉ EÆò{ÉxÉÒSÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉä.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä