Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 22/11/2002

±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ : MÉ®úÒ¤ÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉ®äúJÉÉ

±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ : MÉ®úÒ¤ÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉ®äúJÉÉ

1. ±ÉPÉÖõ EòVÉÇ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É, +vÉDŽɽþ®úÒ +ɇhÉ „ɽþ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É MÉ®úÒ¤ÉÉÆxÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉ +ÉÐlÉEò ºiÉ®ú =ÆSÉÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ®úɽþhÉÒ¨ÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ, VÉÒ UôÉä]õ¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ EòVÉæ, ¨ÉnùiÉ tɴɪÉÉSÉÒ iªÉɱÉÉ ±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉÉä ºÉƤÉÉä‡vÉiÉÉ ªÉä<DZÉ.

2. ªÉɱÉÉ ±ÉÉ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉnù®ú EòÉähÉiÉä?

+É{ɱªÉÉ näùÉÉiÉ 1991 ºÉɱÉÒ ºÉÖ¯û ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤Énù±ÉÉƨÉvªÉä, ´ªÉÉVÉnù®ú `ö®ú‡´ÉhÉɆªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÉ PÉ]õEò ¤ÉxɱªÉÉ +ɽäþiÉ. ¤Énù±ÉÉÆSªÉÉ |ɇGòªÉä±ÉÉ {ÉÖ®úEò +„ÉÉ {ÉrùiÉÒxÉä ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ¤ÉSÉiÉ MÉ]õÉÆxÉÉnù±Éä±Éä EòVÉÇ ËEò´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ MÉ]õÉÆxÉÒ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõÉÆxÉÉ/´ªÉCiÉÓxÉÉ-±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉÆxÉÉnù±É䱪ÉÉ EòVÉÉÇSÉÉ nù®ú ½þÉ iªÉÉÆxÉÒSÉ `ö®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ +ɽäþ. ´ªÉCiÉÒMÉiÉ lÉä EòVÉÇnùÉ®úÉÆxÉÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉnù±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ EòVÉÉÇ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉnù®úÉSÉÒ =SSÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þÒ EòÉªÉ¨É ®úɽþhÉÉ®ú +ɽäþ.

3. ±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒSªÉÉ +]õÒ +ɇhÉÉiÉÔ EòÉähÉiªÉÉ?

´ÉºiÉÖκlÉiÉÓSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉä EòVÉÇ ‡´É¹ÉªÉEò ‡xÉªÉ¨É `ö®ú‡´ÉhªÉÉSÉÒ {ÉÖhÉÇ ¨ÉÉäEò³ýÒEò näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. EòVÉÇ +ɇhÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ªÉÉäMªÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ, EòVÉÇ, MÉ]õºÉÆJªÉÉ, MÉ]õÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú, {ÉÖiÉÇiÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ, ´ÉÉføÒ´É ¨ÉÖnùiÉ, ¡ò®úEò <iªÉÉnùÒ ºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ +]õÒ +ɇhÉÉiÉÔxÉÎSÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +‡vÉEòÉ®úÉÚxÉ, ½þÒ EòVÉæ Eäò´É³ý MÉ®úÒ¤ÉÉÆSªÉÉÉäiÉÒ ´É MÉè®ú-„ÉäiÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ JÉSÉÇ ¦ÉÉMɇ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ xɺÉÚxÉ, PÉ®ú +ɇhÉxÉ´ÉÉºÉ nÖù¯ûºiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ½þÒ näùhªÉÉSÉÒ +ɽäþiÉ.

4. º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõ (SHG) ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

BEòÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É, BEòÉSÉ +ÉÌlÉEò MÉ]õÉiÉÒ±É ±ÉPÉÖ =tÉäVÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ, º´ÉªÉƺ¡ÖòiÉÔxÉä ‡xɪɇ¨ÉiÉ{ÉhÉä UôÉä]õÒ ‡„ɱ±ÉEò ºÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, +ÉhÉÒ¤ÉÉhÉÒSªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ ºÉ½þ¨ÉiÉÒxÉä ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ `ö®úɇ´ÉEò ®úCEò¨É ‡„ɱ±ÉEò `äö´ÉhªÉÉºÉ ºÉ½þ¨ÉiÉÒxÉä BEòjÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ËEò´ÉÉ xÉÉånùhÉÒ xɺɱÉä±ÉÉ MÉ]õ ¨½þhÉVÉä º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õ. +„ÉÉ MÉ]õÉSÉä ºÉnùºªÉ, iªÉÉÆSªÉÉ BEò‡jÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉxÉä +ɇhÉ nù¤ÉÉ´É `äö´ÉÚxÉ, PÉäiɱÉ䱪ÉÉ EòVÉÉÇSÉÉ ªÉÉäMªÉ EòÉ®úhÉɺÉÉ`öÒSÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ, +ɇhÉ iªÉÉSÉÒ ´Éä³äý´É®ú {É®úiÉ¡äòb÷ ½þÉäiÉ +ɽäþ ªÉÉ´É®ú ¤ÉÉ®úÒEò ±ÉIÉ `äö´ÉiÉÉiÉ. nù¤ÉÉ´É ½þÉ ½þ¨ÉÒ±ÉÉ {ɇ®úhÉɨÉEòÉ®úEò {ɪÉÉÇªÉ ¨½þhÉÚxÉ +Éä³ýJɱÉÉ VÉÉiÉ +ɽäþ.

5. º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõ (SHG) SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉSÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ¡òɪÉnäù EòÉähÉiÉä?

+ÉÌlÉEò nÖù¤ÉÇ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ BEò MÉ]õÉSÉä ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉÉEònù ‡¨É³ýiÉä, ‡„É´ÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõ (SHG) SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +lÉÇ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉxÉä EòVÉÇ näùhÉÉ®ú ´É PÉähÉÉ®ú ªÉÉ nùÉäPÉÉÆxÉɽþÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä´ÉÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉÒ±É JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ ½þÉäiÉÉä. EòVÉÇ näùhÉɆªÉɱÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É|ɨÉÉhÉÉiÉÒ±É UôÉä]õÒ JÉÉiÉÒ ½þÉiÉɳýhªÉÉBä´ÉVÉÒ BEòSÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ MÉ]õÉSÉä JÉÉiÉä ½þÉiÉɳýÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. EòVÉÇ PÉähÉɆªÉɱÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õ ºÉnùºªÉ ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä, ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäiÉ +ɇhÉ <iÉ®újÉ, EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ½äþ±É{ÉÉ]äõ PÉɱÉhªÉÉSÉÉ +ɇhÉ EòVÉÉǺÉÉ`öÒ ‡¨ÉxÉiÉ´ÉɆªÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, EòɨÉÉSÉÉ ´Éä³ý ´ÉɪÉÉ PÉɱɴÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ.

6. MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ (NGO) º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõÉÆSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòÉähÉiÉÒ ¦ÉÖ‡¨ÉEòÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉÉiÉ?

º´ÉªÉƺɽþɪªÉiÉÉ MÉ]õÉÆSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ (NGO) MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ ªÉÉ +„ÉÉ MÉ]õÉÆxÉÉ BEòjÉ +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉvªÉºlÉÉSÉÒ ¦ÉÖ‡¨ÉEòÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷Ú „ÉEòiÉÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉJɳýÒ EòVÉÉǺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ VÉÉäbÚ÷xÉ näùhÉä, ËEò´ÉÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉvªÉºlÉ ¨½þhÉVÉä, ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉä`ö¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ =SÉ±É Eò¯ûxÉ, º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ MÉ]õÉÆxÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ. VÉÒ iªÉÉ EòVÉÇ ¨½þhÉÂÚxÉ +ÉEòÉ®úiÉ xÉɽþÒiÉ.

7. +‡±ÉEòb÷Ò±É ±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ ´ÉÉ]õ{ÉÉSÉÒ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒ EòɪÉ?

MÉ®úÒ¤ÉÉÆxÉÉ ={ɪÉÖCiÉ +ɇhÉ ºÉÉä{ÉÒ +„ÉÒ ¤ÉÄËEòMÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ =qäù„ÉÉxÉä, 1992-93 ºÉɱÉÒ xÉɤÉÉbÇ÷xÉä, º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ/EòVÉÉÇSÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò |ÉEò±{É ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä, ´ªÉɴɺÉɪÉÒEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ºÉÉJɳýÒ |ÉEò±{ÉɨÉvªÉä ºÉ‡GòªÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉähªÉÉSÉÒ ºÉÖSÉxÉÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú +É®ú +É®ú ¤ÉÒ ´É ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉÆxÉɽþÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. 31 ¨ÉÉSÉÇ 2002 {ɪÉÈiÉ ¤ÉÄEòÉÆ„ÉÒ ºÉƱÉMxÉ +„ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õõÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4,61,478 <iÉEòÒ ZÉɱÉÒþ. ªÉÉSÉÉSÉ +lÉÇ 31 ¨ÉÉSÉÇ 2002 {ɪÉÈiÉ 7.78 ±ÉÉJÉ +iªÉÆiÉ MÉ®úÒ¤É EÖò]ÆõÖ¤Éä |ÉÉlɇ¨ÉEò ¤ÉÄËEòMÉSªÉÉ {ɇ®úPÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¤ÉÄEòÉÆ„ÉÒ ºÉƱÉMxÉ MÉ]õÉÆ{ÉèEòÒ 90 ]õCEäò MÉ]õ ½äþ ¨É‡½þ±ÉÉÆSÉä MÉ]õ +ɽäþiÉ. ªÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õÉÆxÉÉ ‡nù±Éä±Éä EòVÉÇ 31 ¨ÉÉSÉÇ 2002 ®úÉäVÉÒ +JÉä®ú, BEò‡jÉiɇ®úiªÉÉ 1026.34 EòÉä]õÒ <iÉEäò +ɽäþ. ¨½þhÉVÉäSÉ |ÉiªÉäEò º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]É´É®ú 22,240.00 +ɇhÉ iªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò EÖò]ÆõÖ¤ÉÉ´É®ú 1316.00 <iÉEäò EòVÉÇ +ɽäþ. ºÉÖ‡´ÉvÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú MÉ]õÉÆSªÉÉ ºÉÉJɳýÒSÉÒ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®úÒ Eäò±ªÉÉºÉ +ºÉä ‡nùºÉiÉä EòÒ, |ÉEòÉ®ú 1 ¨½þhÉVÉä, MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉäIÉ{É/ºÉ½þ¦ÉÉMÉɇ„É´ÉɪÉSªÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õÉÆSÉä |ɨÉÉhÉ 16 ]õCEäò +ɽä, |ÉEòÉ®ú 2 ¨½þhÉVÉäSÉ MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆSªÉÉ +ɇhÉ +xªÉ +‡vÉEÞòiÉ BVÉxºÉÒVÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]ÉÆSÉä |ɨÉÉhÉ 76 ]õCEäò <iÉEäò +ɽäþ iÉ®ú, |ÉEòÉ®ú 3 ¨½þhÉVÉä, ºÉÖ‡´ÉvÉÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhÉÉ®ú ´É +ÉÌlÉEò {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]ÉÆSÉä |ɨÉÉhÉ BEÚòhÉ ºÉÉJɲªÉÉÆ„ÉÒ 09 ]õCEäò <iÉEäò +ɽäþ. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ ®úÉVªÉä Eåòpù„ÉɇºÉiÉ |Énäù„ÉÉƺɽþ 488 ‡Vɱ½äþ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. 444 ¤ÉÄEòÉ VªÉɨÉvªÉä ´ªÉɴɺÉɪÉÒEò ¤ÉÄEòÉ 44 (VªÉɨÉvªÉä 17 JÉÉVÉMÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉ) +ɽäþiÉ. 191 +É®ú+É®ú¤ÉÒ ´É 209 EòÉä-+Éì{É®äú‡]õ´½þ ¤ÉÄEòÉ +ºÉÚxÉ, 2,155 MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆSÉÉ, º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]-¤ÉÄEò ºÉÉJɳýÒiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É +ɽäþ.

º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]-¤ÉÄEò ºÉÉJɳýÒ EòɪÉÇGò¨É ½þÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÇiÉ ¨ÉÉä`öÉ ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ ºÉ´É±ÉiÉÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. +ºÉä VÉ®úÒ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ, ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`ö¬É¨ÉvÉÒ±É +xªÉ |ÉEòÉ®ú½þÒ ¨ÉÉä`äö ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉ +ɽäþiÉ.

(B) ¤ÉSÉiÉ +ɇhÉ EòVÉÉÇSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú ¤ÉÄËEòMÉ iÉi´ÉÉxÉä SÉɱÉhÉÉ®úÒ ‡½þ ¨ÉvªÉ¨É¨ÉÉMÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɽäþ. VªÉɨÉvªÉä, OÉɽþEòɱÉÉ lÉä]õ ËEò´ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ºÉä´ÉÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉiÉä.

(¤ÉÒ) ½þÉ PÉÉ>ðEò ¤ÉÄËEòMÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä, MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ºÉƺlÉÉ +ɇhÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õÉÆSÉÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, BEò OÉɽþEò ¨½þhÉÚxÉ =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ. ªÉÉ |ÉEòÉ®úÉiÉ, ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉÆxÉÉ EòVÉÇ +ɇhÉ IɨÉiÉÉ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ VɤɮúnùºiÉ {ÉìEäòVÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ +ɽäþ. +ɇhÉ,

(ºÉÒ) ´ªÉCiÉÒMÉiÉ ËEò´ÉÉ BEò‡jÉiÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ºÉ±Éä±Éä MÉ]õ, ªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ ´ªÉCiÉÒMÉiÉ-¤ÉÄËEòMÉ´É®ú +ÉvÉɇ®úiÉ |ÉEòÉ® +ɽäþ. ªÉÉiÉÒ±É ={ÉGò¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ɇhÉ OÉɽþEò ¨ÉÖ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ½ä +É´½þÉxÉ +ɽäþ. |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ EòVÉÇ =¦ÉÉ®úhÉÒºÉÉ`öÒ ½þÉ |ÉEòÉ®ú +iªÉÆiÉ ={ɪÉÖCiÉ +ɽäþ.

MÉ®úÒ¤É +ɇhÉ {ÉiÉ xɺɱÉ䱪ÉÉƺÉÉ`öÒ {ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ, +iªÉÆiÉ ={ɪÉÖCiÉ `ö®ú±É䱪ÉÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆ ºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉ ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEäòxÉä, ªÉÆjÉhÉÉÆxÉÉ ={ɪÉÖCiÉ +ºÉä {ɇ®úúúhÉɨÉEòÉ®úEò {ÉÖ®úEò vÉÉä®úhÉÉSªÉÉ ‡nù„ÉäxÉä ´ÉÉ]õSÉÉ±É ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ºÉƺlÉÉ, º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]õ +„ÉÉ ‡´É‡´ÉvÉ ºÉƺlÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ xÉ´½äþ iÉ®ú, ªÉÉ ºÉƺlÉÉÆSÉÒ vªÉäªÉvÉÉä®úhÉä ‡½þ ºÉÖrùÉ ‡¦ÉzÉ +ɽäþiÉ; iªÉɨÉÖ³äý ªÉäiªÉÉ EòÉƽþÒ ¨É‡½þxªÉÉÆSªÉÉ EòɱÉɴɇvÉiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÒ =‡qù¹]äõ ºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉ, BäÎSUôEò +ɇhÉ º{ÉvÉÉÇi¨ÉEò {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É BEòÉSÉ´Éä³ýÒ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ ®úɽÚþ „ÉEòiÉÒ±É +ºÉä ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉÉ®ä {ɪÉÉÇªÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉú +ɽäþiÉ.

8. ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`ö¬ÉSªÉÉ |ÉEò±{ÉÉiÉ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ?

29 +ÉìMɺ]õ 2000 SªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ +Énäù„ÉɨÉvªÉä, lÉä]õ {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ (FDI) EòÉ{ÉÉæ®äú]õ ¤ÉÉìb÷ÒVÉ (OCB), +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ (NRI) +„ÉÉ EòbÚ÷xÉ lÉä]õ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò PÉähªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ, ¤ÉÄËEòMÉ xÉ Eò®úhÉɆªÉÉ +ÉÌlÉEò EÆò{ÉxªÉÉÆSªÉÉ ={ÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ (NBFC) ªÉÉnùÒ¨ÉvªÉä ±ÉPÉÖ EòVÉÇ/OÉɨÉÒhÉ EòVÉÇ ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. OÉɨÉÒhÉ +ɇhÉ „ɽþ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ±ÉPÉÖ =i{ÉÉnùEòÉÆxÉÉ +ɇhÉ UôÉä]õ¬É =i{ÉÉnùxÉ |ÉEò±{ÉÉƨÉvªÉä {É®úEòÒªÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒºÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ ‡¨É³ýÉ´Éä ´É ±ÉPÉÖ =i{ÉÉnùEò, UôÉä]õ¬É =i{ÉÉnùxÉ |ÉEò±{ÉÉÆxÉÉ ªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ´½þÉ´ÉÉ ½þÉ =qäù„É +ɽäþ.

9. ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ ‡´ÉEòÉºÉ ‡xÉvÉÒ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnù®úÉÆxÉÒ Eäò´É³ý +ÉÌlÉEò ¨ÉvªÉºlÉÉSÉÒ ¦ÉÖ‡¨ÉEòÉ xÉ Eò®úiÉÉ +É{ɱÉÒ ¨ÉÉxɇºÉEòiÉÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉÒ ‡xÉiÉÉÆiÉ MÉ®úVÉ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä +„ÉÒ±ÉÉÆSÉÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÇEò¹É ¦ÉÖ‡¨ÉEòÉ +ºÉÚxÉ, ¤ÉÉVÉÉ®ú ={ɱɤvÉÒ, iÉÆjÉYÉÉxÉ +ɇhÉ +É®äúJÉxÉ ‡´ÉEòÉºÉ +„ÉÉ, |ÉEò±{É ‡´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒSªÉÉ ºÉä´ÉÉÆSÉÉ ªÉÉiÉ +ÆiÉǦÉÉ´É +ɽäþ. ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ ‡´ÉEòÉºÉ ‡xÉvÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä ‡½þ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ {ÉɪɮúÒ +ɽäþ. 2000-2001 SªÉÉ +É{ɱªÉÉ +lÉÇ ºÉÆEò±{ÉÒªÉ ¦ÉɹÉhÉÉiÉ ‡´ÉkÉ ¨ÉÆjªÉÉÆxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ PÉÉä¹ÉhÉä„ÉÒ ½äþ ºÉÖºÉƤÉrù +ɽäþ. ªÉÉ xÉɤÉÉbÇ÷¨ÉvªÉä ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ 100 EòÉä]õÓSªÉÉ ¡Æòb÷ÉSÉÉ {ÉÖføÒ±É EòÉ®úhÉÉƺÉÉ`öÒ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ +ɽäþ. (a) º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ], ºÉ½þªÉÉäMÉÒ MÉè®úºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ¤ÉÄEòÉ +ɇhÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ BVÉxºÉÒVÉ ªÉÉÆxÉÉ |ɇ„ÉIÉhÉ ´É |ɇºÉrÂùÒ näùhÉä. (b) ±ÉPÉÖõ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSÉä ¦ÉÉÆb÷´É±É {ÉÖ®ú‡´ÉhÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSªÉÉ EòɨÉEòÉVÉÉiÉÒ±É xÉÖEòºÉÉxÉ ¦É¯ûxÉ EòÉføhÉä. (c) º´ÉªÉÆ ºÉ½þɪªÉiÉÉ MÉ]ÉÆSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ +ɇhÉ EòɳýVÉÒ PÉähªÉɺÉÉ`öÒSªÉÉ JÉSÉÉÇSÉÒ VÉÖ³ý´ÉhÉÒ Eò®úhÉä. (d) xÉ´ÉÒxÉ ‡b÷‡±É´½þ®úÒ ªÉÆjÉhÉÉÆSÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒ +ɇhÉ (e) ºÉÆ„ÉÉävÉxÉ, EÞòiÉÒ ºÉÆ„ÉÉävÉxÉɱÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näùhÉä, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ɇhÉ ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉÉSÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õ{ÉÉSªÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ {ÉrùiÉÓSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ näùhÉä. +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú ªÉÉ ‡xÉvÉÒSÉÉ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò +ɇhÉ ºÉƺlÉÉÆSÉÉ ‡´ÉEòÉºÉ +ɇhÉ xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ, ‡xɪɨÉxÉ, xÉ´ÉÒxÉ ‡xÉvÉÓSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ, ºÉƺlÉÉÆSÉÒ IɨÉiÉÉ ´ÉÉfø‡´ÉhÉä +ɇhÉ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉfø‡´ÉhÉä +„ÉÉ EòÉ®úhÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉ +{Éä‡IÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ ‡xÉvÉÒ¨ÉvªÉä ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò ´É xÉɤÉÉbÇ÷xÉ |ÉiªÉäEòÒ SÉɳýÒºÉ EòÉä]õÒ ¯û{ɪÉä ´É ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É 11 ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ‡¨É³ÚýxÉ 20 EòÉä]õÒ ¯û{ɪÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ.

10. ¦ÉÉ®úiÉɨÉvªÉä ‡EòiÉÒ |ÉEòÉ®úSÉä ±ÉPÉÖ ‡´ÉkÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®ú +ɽäþiÉ +ɇhÉ EòÉähÉiªÉÉ EòɪÉtÉÆiÉMÉÇiÉ iªÉÉÆSÉä ‡xɪɨÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.

{ɇ®úκlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä +ɽäþ:

 

{ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉÆSÉÒ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®úÒ

iªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉEòÉVÉÉSÉäú ‡xɪÉÆjÉhÉ Eò®úhÉÉ®úÒ EòɪÉtÉSÉÒú SÉÉèEò]õ

(a) näù„ÉÒ ´ªÉɴɺÉɪÉÒEò ¤ÉÄEòÉ:
ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉ;
JÉÉVÉMÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉ +ɇhÉ
ºlÉɇxÉEò EòɪÉÇIÉäjÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEòÉ

(i) ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò EòɪÉnùÉ 1934/
(ii)
¤ÉćEòÆMÉ ®äúMªÉÖ±Éä„ÉxÉ EòɪÉnùÉ 1949
(iii)
º]äõ]õ ¤ÉÄEò EòɪÉnùÉ
(iv)
º]äõ]õ ¤ÉÄEò ºÉ¤É‡ºÉb÷®úÒ EòɪÉnùÉ
(v)
+ìÎC´É‡ZÉ„ÉxÉ +ìxb÷ ]ÅõÉxºÉ¡ò®ú +Éì{É +Æb÷®ú]äõËEòMÉ EòɪÉnùÉ 1970 +ɇhÉ 1980

(b) |ÉÉnäù‡„ÉEò OÉɨÉÒhÉ ¤ÉÄEòÉ

  1. +É®ú +É®ú ¤ÉÒ EòɪÉnùÉ 1976
  2. ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò EòɪÉnùÉ 1934
  3. BR Act 1949

(c) ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉ

  1. {ÉiɺÉƺlÉÉ EòɪÉnùÉ
  2. BR Act 1949 (AACS)
  3. RBI Act 1934 („Éäb÷¬Ö±b÷ ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ)

(d) ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ

(i) B¨ÉBºÉÒBºÉ ºÉÉ®úJÉä ®úÉVªÉÉÆSÉä EòɪÉnäù

(e) xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ BxɤÉÒB¡òºÉÒ

(i) ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò EòɪÉnùÉ 1934
(ii)
EÆò{ÉxÉÒ EòɪÉnùÉõ 1956

(f) +xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ BxɤÉÒB¡òºÉÒ

(i) ‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò nÖù¯ûºiÉÒ EòɪÉnùÉ 1997 +κiÉi´ÉÉiÉ ªÉähªÉÉ{ÉÖ´ÉÔ VªÉÉ BxɤÉÒB¡òºÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉƺlÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ¯û `äö´É±ÉÉ +ɽäþ ´É iªÉÉÆSÉä +VÉÇ +tÉ{É ¤ÉÄEäòxÉä ¡äò]õɳý±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ +„ÉÉ,
(
ii) EÆò{ÉxÉÒVÉ +ìC]õ ¨ÉvÉÒ±É ºÉäC„ÉxÉ 25

(g) ºÉƺlÉÉ, xªÉÉºÉ +ºÉä +xªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®ú

(i) ºÉƺlÉÉ xÉÉånùhÉÒ EòɪÉnùÉ ?60
(ii)
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´É…ɺiÉ EòɪÉnùÉ
(iii)
‡®úZÉ´½Çþ ¤ÉÄEò EòɪÉtÉiÉÒ±É ¦ÉÉMÉ IIIC?34
(iv)
®úÉVªÉºÉ®úEòÉ®úSÉÉ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ EòɪÉnùÉ

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä