Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 01/01/2006

¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006

¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006

xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú |É„ {ÉÖføÒ±É ´ÉMÉÉÇiÉ ‡´É¦ÉÉMÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ

+) |ÉɺiÉɇ´ÉEò

¤É) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É iÉGòÉ®úÒ

Eò) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉEòbä÷ (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) +VÉÇ Eò®úhÉä

b÷) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ

<Ç) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ‡nù±Éä±ÉÉ ‡xÉhÉǪÉ

¡ò) ªÉÉ ‡xÉhÉǪÉɇ´É¯ûrù Eäò±Éä±Éä +{ÉÒ±É

MÉ) <iÉ®ú

+) |ÉɺiÉɇ´ÉEò

1) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006 EòÉªÉ näùEò®úiÉä?

¤ÉÄEò OÉɽþEòÉÆxÉÉ ‡nù±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ EòɽþÒ ºÉä´ÉÉƨÉvÉÒ±É jÉÖ]õÓºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ iÉGòÉ®úÒÆSÉäxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉºÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006 ¨ÉnùiÉ Eò®úiÉä.

2) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ ZÉɱÉÒ EòɪÉ?

½þÉäªÉ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1, 2006 {ÉɺÉÚxÉ +ƨɱÉÉiÉ +ɱÉÒ.

3) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ¨½þhÉVÉä EòÉähÉ?

¤ÉÄEòOÉɽþEòÉÆxÉÉ, ¤ÉÄEòÉEòbÚ÷xÉnù±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ EòɽþÒ ºÉä´ÉÉƨÉvÉÒ±É jÉÖ]õÓºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ nÚù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eäò±ÉÒ +ɽäþ.

4) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉɱÉÉ EòɽþÒ EòɪÉnäùÉÒ®ú +‡vÉEòÉ®úÉiÉÉiÉ EòɪÉ?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ½äþ BEò +vÉÇ-´Éè‡vÉEò |ÉɇvÉEò®úhÉ +ɽäþ. iªÉɱÉÉ ¨ÉvªÉºlÉÒ iÉGòÉ®úxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ¤ÉÄEò ´É ‡iÉSÉÉ OÉɽþEò ªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉä±Éɇ´ÉhªÉÉSÉÉ +‡vÉEòÉ®ú +ɽäþ.

5) +„ÉÉ ‡EòiÉÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ ´É iÉä EòÉä`äö-EòÉä`äö +ɽäþiÉ?

+ÉVÉ{ɪÉÈiÉ 15 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eäò±ÉÒ MÉä±ÉÒÉÚxÉ ¤É½ÖþiÉäEòÉÆSÉÒ EòɪÉÉDZɪÉä ®úÉVªÉÉÆSªÉÉ ®úÉVÉvÉÉxÉÒiÉ +ɽäþiÉ. +É®ú ¤ÉÒ +ɪÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ]õ´É®ú ªÉÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉÆSÉä {ÉkÉänù±Éä±Éä +ɽäþiÉ.

6) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006SªÉÉ JÉɱÉÒ EòÉähÉiªÉÉ ¤ÉÄEòÉ ªÉäiÉÉiÉ?

ºÉ´ÉÇ +xÉÖºÉÚ‡SÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉ, |ÉÉnäù‡„ÉEò OÉɨÉÒhÉ ¤ÉÄEòÉ +ɇhÉ +xÉÖºÉÚ‡SÉiÉ |ÉÉlɇ¨ÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ªÉäiÉÉiÉ.

7) VÉÖxªÉÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2002 {ÉɺÉÚxÉ ½þÒ xÉ´ÉÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006 „ÉÉ |ÉEòÉ®äú ´ÉäMɳýÒ +ɽäþ?

‡´ÉºiÉÉ®ú ´É ´ªÉÉ{iÉÒ ªÉÉ oùι]õxÉä xÉ´ÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉvÉÒSªÉÉ 2002SªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä{ÉäIÉÉ +‡vÉEò ‡´ÉºiÉÞiÉ +ɽäþ. ªÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú iÉGòÉ®úÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxɽþÒ näùiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉxÉänù±É䱪ÉÉxÉ´ÉÉb÷¬É‡´É¯ûrù ¤ÉÄEò ´É iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ, +{ÉÒ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉɽþÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú ‡¨É³Úý „ÉEòiÉä.

¤É) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) {ÉÖføÒ±É iÉGòÉ®úÓSÉä |ÉEòÉ®ú

8) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) EòÉähÉiªÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ iÉGòÉ®úÓSÉÒ nùJÉ±É PÉäiÉÉä?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉEòbÚ÷xÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉÒ±É {ÉÖføÒ±É jÉÖ]õÓ¤ÉɤÉiÉÉSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ ‡´ÉSÉÉ®úÉlÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ :

- SÉäCºÉ, bÅ÷É}]ÂõºÉ, ‡¤É±ºÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉiÉ, iªÉÉÆSÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɨÉvÉÒ±ÉɪÉÉÇnù ‡´É±ÉÆ¤É ËEò´ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eäò±Éä VÉÉhÉä

- {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ nùÉJɇ´É±ªÉɇ„É´ÉɪÉ, EòÉähÉiªÉɽþÒ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ¦É®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ±É½þÉxÉ ËEò¨ÉiÉÒSªÉÉ SɱÉxÉÒ xÉÉä]õÉÆSÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhÉä ËEò´ÉÉ iªÉÉ º´ÉÒEòÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ nù±ÉɱÉÒ +ÉEòÉ®úhÉä

- {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ nùÉJɇ´É±ªÉɇ„É´ÉÉªÉ SɱÉxÉÒ xÉÉhªÉÉÆSÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhÉä ËEò´ÉÉ iÉÒ º´ÉÒEòÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ nù±ÉɱÉÒ +ÉEòÉ®úhÉä

- +É´ÉEò ®äú‡¨É]õxºÉSÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhÉä ËEò´ÉÉ iªÉɺÉɪÉÉÇnù ‡´É±ÉÆ¤É ±ÉÉ´ÉhÉä

- bÅ÷É}]ÂõºÉ, {Éä-+ÉìbÇ÷ºÉÇ ËEò´ÉÉ ¤ÉÄEòºÉÇ SÉäCºÉ näùhªÉÉºÉ xÉEòÉ®ú näùhÉä ËEò´ÉÉ näùhªÉÉiÉ =„ÉÒ®ú Eò®úhÉä

- xɪÉÉä‡VÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉÉÆSªÉÉ ´Éä³ýÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úhÉä

- ½þ¨ÉÒ ËEò´ÉÉ {ÉiÉ{ÉjÉä ªÉÉÆSªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhÉä

- ¤ÉÄEäòxÉä ËEò´ÉÉiÉSªÉÉ ‡´ÉGòÒ-|ɇiɇxÉvÉÓxÉÒ ‡±É‡JÉiÉ º´É¯û{ÉÉiÉ Eò¤ÉÚ±É Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEò-ºÉÖ‡´ÉvÉÉ (EòVÉÇ ´É +ÉMÉÉ>ð ®úCEò¨É ºÉÉäbÚ÷xÉ) näùhªÉÉºÉ ‡´É±ÉÆ¤É ±ÉÉ´ÉhÉä +lÉ´ÉÉ näùhÉä

- OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ, ®úCEò¨É VɨÉÉ Eò®úhÉä, `äö´ÉÓSÉÉ {É®úiÉÉ´ÉÉ Eò®úhÉä, ‡´É±ÉƤÉ, ËEò´ÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ ¤ÉSÉiÉ, SÉɱÉÖ ËEò´ÉÉ <iÉ®ú JÉÉiªÉÉƨÉvÉÒ±É `äö´ÉÓ´É®ú, ±ÉÉMÉÚ +ºÉ±Éä±ÉÉ +ºÉÉ ´ªÉÉVÉnù®ú näùhªÉÉiÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉxÉnæùÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ Eò®úhÉä

- xɪÉÉÇiÉnùÉ®úÉÆSªÉÉxɪÉÉÇiÉÒiÉÚxÉ +ɱÉä±ÉÒ ®úCEò¨É VɨÉÉ Eò®úhÉä ´É ‡xɪÉÉÇiÉ-‡¤É±ÉÉÆSÉÒ ½þÉiÉɳýhÉÒ, ´É iªÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ªÉÉiÉÒ±É ‡´É±ÉƤÉ. ¨ÉÉjÉ +„ÉÉ iÉGòÉ®úÒ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉÉÉ´ªÉÉiÉ.

- ´ÉèvÉ EòÉ®úhÉ ‡nù±ªÉɇ„É´ÉÉªÉ `äö´É-JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉºÉ xÉEòÉ®ú

- OÉɽþEòɱÉÉ {ÉÚ´ÉǺÉÚSÉxÉÉ ‡nù±ªÉɇ„É´ÉÉªÉ „ÉÖ±Eò +ÉEòÉ®úhÉÒ Eò®úhÉä

- B]õÒB¨É/bä÷‡¤É]õ EòÉb÷ÉÈSÉä ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õ EòÉb÷ÉÈSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ªÉɤÉɤÉiÉ ¤ÉÄEäòxÉä ËEò´ÉÉ ‡iÉSªÉÉ nÖùªªÉ¨É ºÉƺlÉÉÆxÉÒ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEòuùÉ®úÉ ‡nù±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ ‡xÉnæù„ÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ xÉ Eò®úhÉä

- ¤ÉÄEäòSªÉÉ BJÉÉtÉ EÞòiÉÒ¨ÉÖ³äý (‡iÉSªÉÉ Eò¨ÉÇSÉɆªÉÉÆSªÉÉ xÉ´½äþ) ‡xÉ´ÉÞkÉÒ´ÉäiÉxÉ xÉ ‡nù±Éä VÉÉhÉä ËEò´ÉÉ näùhªÉÉiÉ ‡´É±ÉÆ¤É ½þÉähÉä.

- ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò / ºÉ®úEòÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ ‡xɪɨÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú Eò®úÉSÉÒ ®úCEò¨É º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉºÉ xÉEòÉ®ú näùhÉä ËEò´ÉÉ ‡´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä.

- ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉÉ®úÉäJÉä/näùhÉä ]õɳýhÉä, näùhªÉÉiÉ ‡´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä ËEò´ÉÉ näùJɦÉÉ±É ËEò´ÉÉ ‡´É¨ÉÉäSÉxÉ xÉ Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ iªÉÉiÉ ‡´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä

- {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉǺÉÚSÉxÉÉ xÉ näùiÉÉ `äö´ÉÓSÉä JÉÉiÉä ¤ÉÆnù Eò®úhÉä.

- JÉÉiÉä ¤ÉÆnù Eò®úhªÉÉºÉ xÉEòÉ®ú näùhÉä +lÉ´ÉÉ ‡´É±ÉÆ¤É Eò®úhÉä

- ¤ÉÄEòÉxÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú±É䱪ÉÉ xªÉɪªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉƇ½þiÉäSÉä {ÉɱÉxÉ xÉ Eò®úhÉä +ɇhÉ

- ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ËEò´ÉÉ

9) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEòɪÉÖEiÉÉEòbÚ÷xÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É EòɪÉ?

½þÉäªÉ. ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆSªÉÉ, iªÉÉÆxÉÒ ‡´Énäù„ÉÉiÉÚxÉ {ÉÉ`ö‡´É±É䱪ÉÉ ®äú‡¨É]õxºÉ¤ÉɤÉiÉ iɺÉäSÉ `äö´ÉÒ ´É ¤ÉÄEòºÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ iÉGòÉ®úÒ º´ÉÒEòÉ®äú±É.

Eò) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉEòbä÷ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úhÉä

10) iÉGòÉ®únùÉ®ú iªÉÉSÉÒ iÉGòÉ®ú Eäò´½þÉ nùÉJÉ±É Eò¯û „ÉEòiÉÉä?

¤ÉÄEäòxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ =kÉ®úÉxÉä iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ ZÉɱªÉɺÉ, ËEò´ÉÉ ¤ÉÄEäòxÉä iÉGòÉ®ú ¡äò]õɳÚýxÉ ±ÉɴɱªÉɺÉ, iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉä ‡xÉ´ÉänùxÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú BEò ¨É‡½þxªÉÉiÉ ¤ÉÄEòÉEòbÚ÷xÉ =kÉ®ú xÉ ‡¨É³ýɱªÉɺÉ, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ Eòbä÷ iÉGòÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä.

11) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉEòbä÷ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ EòɽþÒ +]õÓSÉÒ {ÉÚiÉÔ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä EòɪÉ?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉEòbä÷ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò =kÉ®ú ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iÉGòÉ®ú-ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ iÉGòÉ®úÒSÉä ‡±É‡JÉiÉ ‡xÉ´ÉänùxÉ näùhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ +„ÉÒ iÉGòÉ®ú iÉGòÉ®úÒSÉä EòÉ®úhÉ =nÂù¦É´É±ªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ BEò ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +ÉiÉ ‡nù±ÉÒ MÉä±ÉÒ {Éɇ½þVÉä.

12) +xªÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷÷ºÉ¨ÉxÉ {ÉÖføÒ±É +ÉvÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒiÉÚxÉ ‡xÉhÉÇªÉ /iÉb÷VÉÉäb÷ ZÉɱÉ䱪ÉÉ BJÉÉtÉ ‡´É¹ÉªÉɤÉɤÉiÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉEòbä÷ iÉGòÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

xÉɽþÒ. ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉuùÉ®äú +ÉvÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷/‡xÉhÉÇªÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ‡´É¹ÉªÉɤÉɤÉiÉ iÉGòÉ®ú +ºÉÚ xɪÉä.

13) BJÉÉnäù xªÉɪÉɱɪÉ, ]ÅõɪɤªÉÖxɱÉ, ±É´ÉÉnù ËEò´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ´ªÉɺÉ{ÉÒ`ö ªÉÉ{ÉÖfäø ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ |ɱÉƇ¤ÉiÉ +ɽäþ ËEò´ÉÉ +„ÉÉ xªÉɪɱɪÉ, ]ÅõɪɤªÉÖxɱÉ, ±É´ÉÉnù ËEò´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ´ªÉɺÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆxÉÒ BJÉÉnùÉ ½ÖþEÖò¨ÉxÉɨÉÉ, ‡xÉ´ÉÉb÷É ËEò´ÉÉ +ƇiÉ¨É +Énäù„É +ÉvÉÒ VÉÉ®úÒ Eäò±ÉÉ +ɽäþ +„ÉÉ BJÉÉtÉ ‡´É¹ÉªÉɤÉɤÉiÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ Eòbä÷ iÉGòÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

xÉɽþÒ.

14) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ Eòbä÷ iÉGòÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ‡´É‡„ɹ]õ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ +ɽäþ EòɪÉ?

BEòÉ ºÉÉvªÉÉ EòÉMÉnùÉ´É®ú iÉGòÉ®ú ‡±É½ÚþxÉ, iÉGòÉ®únùÉ®ú iÉÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ Eòbä÷ {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉÉä. iɺÉäSÉ iÉÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ´É®ú (www.bankingombudsman.rbi.org.in) ´É®ú ËEò´ÉÉ ¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxɱÉÉ <Ç-¨Éä±É {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ nùÉJÉ±É Eò¯û „ÉEòiÉÉä. iɺÉäSÉ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖ‡´É‡½þiÉ ¡òÉì¨ÉÇ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä ={ɱɤvÉ +ɽäþ. iÉlÉɇ{É ½þÉ xɨÉÖxÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ +ɽäþSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. iÉlÉɇ{É iÉGòÉ®únùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ ºÉ´ÉÇ +É´É„ªÉEò iÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

15) iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉÉ +‡vÉEÞòiÉ |ɇiɇxÉvÉÒ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò¯û „ÉEòiÉÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ. iÉGòÉ®únùÉ®úÉSªÉÉ +‡vÉEÞòiÉ |ɇiɇxÉvÉÒ±ÉÉ (¨ÉÉjÉ iÉÉä ´ÉEòÒ±É xɺÉÉ´ÉÉ) iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ.

16) ¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉEòbä÷ iÉGòÉ®ú nùÉJÉ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ JÉSÉÇ +ºÉiÉÉä EòɪÉ?

xÉɽþÒ. iÉGòÉ®únùÉ®úÉÆSªÉÉ iÉGòÉ®úÓSÉä ‡xÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ EòÉähÉiÉä½þÒ „ÉÖ±Eò PÉäiÉ xÉɽþÒ.

17) +VÉÉǨÉvªÉä EòÉähÉiÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ tɴɪÉÉSÉÒ +ºÉiÉä?

iÉGòÉ®ú+VÉÉÇiÉ, iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ, VªÉÉ ¤ÉÄEäòºÉƤÉÆvÉÒ iÉGòÉ®ú +ɽäþ iÉä {ÉkÉÉ

‡iÉSªÉÉ „ÉÉJÉäSÉÉ ËEò´ÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÉ xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ, iªÉÉ {ÉÚ®úEò EòÉMÉnù{ÉjÉÉƺɽþ iÉGòÉ®úÒ¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉiªÉ MÉÉä¹]õÒ iÉGòÉ®únùÉ®úÉSªÉÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ xÉÖEòºÉÉxÉÉSÉä º´É¯û{É, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ EòbÚ÷xÉ ½þ´ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ +ɇhÉ EòVÉÇnùÉ®úÉxÉä {ÉɳýɴɪÉÉSªÉÉ +]õÒºÉƤÉÆvÉÒSÉä EòVÉÇnùÉ®úÉxÉä ‡nù±Éä±Éä PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ

5) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ

18) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ EòbÚ÷xÉ iÉGòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÒ MÉ䱪ÉÉ´É®ú EòÉªÉ ½þÉäiÉä?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) iÉGòÉ®únùÉ®ú ´É iÉGòÉ®úÒiÉ ‡xÉnæù„É Eäò±Éä±ÉÒ ¤ÉÄEò ªÉÉÆSªÉÉiÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò iÉGòÉ®úÒSªÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷¬ÉºÉÉ`öÒ ºÉ¨Éä]õ ËEò´ÉÉ ¨ÉvªÉºlÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä.

19) ¤ÉÄEäòxÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒºÉÉ`öÒ |ɺiÉÉ´É `äö´É±ªÉÉºÉ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä?

¤ÉÄEäòxÉä |ɺiÉɇ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ +]õÒ iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ iªÉÉSªÉÉ iÉGòÉ®úÒSÉÉ {ÉÚhÉÇ ´É +ƇiÉ¨É ‡xÉ´ÉÉb÷É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉxªÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEòɪÉÖCiÉ, iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ +]õÓxÉÖºÉÉ®ú +Énäù„É {Éɇ®úiÉ Eò®úiÉÒ±É ´É ½þÉ +Énäù„É ¤ÉÄEò ´É iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É.

20) iÉb÷VÉÉäb÷ÒiÉÚxÉ iÉGòÉ®úÒSÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É xÉ ZÉɱªÉÉºÉ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä?

BEò ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒiÉÚxÉ iÉGòÉ®úÒSÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É xÉ ZÉɱªÉɺÉ, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ‡xÉ´ÉÉb÷É {Éɇ®úiÉ Eò®úiÉÉä. +ºÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É näùhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉEòbÚ÷xÉ iÉGòÉ®únùÉ®ú ´É ¤ÉÄEò ªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉVÉÒ ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉÒ ºÉÆvÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉiÉä.

21) ‡xÉ´ÉÉb÷É näùhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) EòÉähÉiªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ‡´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉÉiÉ?

‡xÉ´ÉÉb÷É näùhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEòɪÉÖCiÉ, nùÉäx½þÒ½þÒ {ÉIÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ{ÉÖfäø `äö´É±Éä±ÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉä EòªÉnäù ®úÒiÉÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä ‡nù±Éä±Éä ‡xÉnæù„É, ºÉÚSÉxÉÉ ´É ¨ÉÉMÉÇnùÌ„ÉEò iÉi´Éä +ɇhÉ ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆSªÉÉ où¹]õÒxÉä xªÉɪÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ +É´É„ªÉEò +„ÉÉ

<Ç) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉxÉä ‡nù±Éä±ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É

22) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉxÉä ‡xÉ´ÉÉb÷É ‡nù±ªÉÉ´É®ú EòÉªÉ ½þÉäiÉä?

‡xÉ´ÉÉb÷É {Éɇ®úiÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉSÉÒ BEäòEò |ÉiÉ iÉGòÉ®únùÉ®ú ´É iÉGòÉ®úÒiÉ ‡xÉnæù„É Eäò±Éä±ÉÒ ¤ÉÄEò ªÉÉÆSÉäEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉiÉä. ½þÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É iªÉÉSªÉÉ iÉGòÉiÉÒSÉÉ {ÉÚhÉÇ ´É +ƇiÉ¨É ‡xÉ´ÉÉb÷É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉxÉhÉä ËEò´ÉÉ iÉÉä xÉÉEòÉ®úhÉä ½äþ iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä `ö®ú´ÉɪÉSÉä +ºÉiÉä.

23) iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É º´ÉÒEòɪÉÇ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉxÉä EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä?

½þÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ º´ÉÒEòɪÉÇ ´ÉÉ]õ±ªÉɺÉ, iªÉÉxÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ, ½þÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É iªÉÉxÉä {ÉÚhÉÇ ´É +ƇiÉ¨É ‡xÉEòÉ±É ¨½þhÉÚxÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉSÉä {ÉjÉ, ‡xÉ´ÉÉb÷É º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉSªÉÉ {ÉjÉÉSÉÒ |ÉiÉ iªÉɱÉÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ{ɺÉÚxÉ 15 ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ Eò³ý´ÉɪÉSÉä +ºÉiÉä.

24) ‡xÉ´ÉÉb÷É º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉSÉä {ÉjÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø ‡¨É³Úý „ÉEòiÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ, iÉGòÉ®únùÉ®ú ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉføÒºÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ EòÉ®úhÉä ‡±É½ÚþxÉ, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉɱÉÉ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉføÒºÉÉ`öÒ ‡±É‡JÉiÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eò¯û „ÉEòiÉÉä.

25) ‡xÉ´ÉÉb÷É º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉSÉä {ÉjÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø ‡¨É³ýÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ Eäò±Éä±Éä ‡´ÉxÉÆiÉÒ{ÉjÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) EòÉªÉ Eò®úiÉÉä?

iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä iªÉÉSªÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ{ÉjÉÉiÉ (iªÉÉxÉä ‡xÉ´ÉÉb÷É º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉSÉä {ÉjÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉ) ¨ÉÖnùiÉ´ÉÉfø ‡¨É³ýÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ‡nù±Éä±ÉÒ EòÉ®úhÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò ´ÉÉ]õ±ªÉɺÉ, ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) iɺÉä Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉhÉJÉÒ 15 ‡nù´ÉºÉÉÆSÉÒ näù>ð „ÉEòiÉÉä.

26) ‡nù±Éä±ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É ½þÉ iÉGòÉ®úÒSÉÉ {ÉÚhÉÇ ´É +ƇiÉ¨É ‡xÉ´ÉÉb÷É ¨½þhÉÚxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eäò±ªÉÉSÉä {ÉjÉ iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä ‡nù±ªÉÉºÉ EòÉªÉ ½þÉäiÉä?

±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆxÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷¬É¨ÉÖ³äý ¤ÉÄEäòSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ZÉɱÉä +ºÉä±É iÉ®ú (ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ iÉGòÉ®únùÉ®úÉ EòbÚ÷xÉ ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ¨ÉÉMÉhÉÒSÉÉ {ÉÚhÉÇ ´É +ƇiÉ¨É ‡xÉ´ÉÉb÷É ZÉɱªÉÉSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eäò±ªÉɤÉqù±ÉSÉä {ÉjÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ) BEò ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ¤ÉÄEäòxÉä ¯ûEòÉ®ú näù>ðxÉ ¯ûEòÉ®úɺÉƤÉÆvÉÒSÉä {ÉjÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´ÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

27) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆSÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä xÉÉ{ɺÉÆiÉ Eäò±ªÉɺÉ, iªÉÉ{ÉÖfäø iªÉɱÉÉ +ÉhÉJÉÒ nÖùºÉ†ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä EòɪÉ?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷¬ÉxÉä iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ iÉÉä ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉSªÉÉ ‡xÉhÉǪÉɇ´É¯ûrù +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉEòbä÷ nùÉnù ¨ÉÉMÉÚ „ÉEòiÉÉä.

28) iÉGòÉ®únùÉ®úɱÉÉ iªÉÉSªÉÉ iÉGòÉ®úÒºÉƤÉÆvÉÉxÉä ‡nù±ÉÉ MÉä±Éä±ÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ iªÉɱÉÉ xÉɨÉÆVÉÖ®ú +ºÉ±ªÉɺÉ, +κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɪÉtÉxÉÖºÉÉ®ú, +xªÉ ={ÉÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉɱÉÉ xªÉɪÉɱɪÉ, ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ´ªÉɺÉ{ÉÒ`ö ËEò´ÉÉ +xªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉEòbä÷ nùÉnù ¨ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉxÉÉ<Ç +ɽäþ EòɪÉ?

EòɪÉtÉxÉÖºÉÉ®ú, iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä ‡xÉ´ÉÉb÷É ¡äò]õɳÚýxÉ ±ÉɴɱªÉÉºÉ iªÉɱÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +xªÉ ={ÉɪÉÉÆ´É®ú EòɽþÒ½þÒ {ɇ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.

29) ¤ÉÄEäò±ÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷É ¨ÉÉxªÉ xɺɱÉÉ iÉ®ú?

ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, ¤ÉÄEò +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉEòbä÷ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò¯û „ÉEòiÉä.

¡ò) ‡xÉ´ÉÉb÷¬É ‡´É¯ûrù Eò®úɴɪÉÉSÉä +{ÉÒ±É

30) +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉ ¨½þhÉVÉä EòÉähÉ?

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSÉä bä÷{ªÉÖ]õÒ MÉ´½þxÉÇ®ú ½äþSÉ +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉ +ºÉiÉÉiÉ.

31) +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ¨ÉÖqùiÉ +ºÉiÉä EòɪÉ?

‡xÉ´ÉÉb÷É ¨ÉÉxªÉ xɺɱÉ䱪ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ {ÉIÉÉxÉä, ‡xÉhÉÇªÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ, +ÉiÉ ªÉÉ ‡xÉhÉǪÉɇ´É¯ûrùSÉä, +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉEòbä÷ +{ÉÒ±É Eò®úɴɪÉÉSÉä +ºÉiÉä. ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ +{ÉÒ±É nùÉJÉ±É xÉ Eäò±Éä VÉÉhªÉÉSÉÒ EòÉ®úhÉä +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉºÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úEò ´ÉÉ]õ±ªÉÉºÉ iªÉÉSªÉÉ EòbÚ÷xÉ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ 30 ‡nù´ÉºÉÉÆxÉÒ ´ÉÉfø‡´É±ÉÒ VÉÉiÉä.

¤ÉÄEòÉÆxÉÒ +ºÉä +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ iªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉÉÆSÉÒ, ´É +vªÉIÉÉÆSªÉÉ MÉè®ú½þVÉä®úÒiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ ºÉÆSÉɱÉEò ËEò´ÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉɱÉEò ËEò´ÉÉ ..... ½ÖþqùªÉÉSªÉÉ +‡vÉEòɆªÉÉSÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ PÉäiɱÉÒ {Éɇ½þVÉä.

32) +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ +{ÉÒ±ÉɺÉƤÉÆvÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò„ÉÒ ½þÉäiÉä?

+{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉ

1) +{ÉÒ±É ¡äò]õɳÚý „ÉEòiÉä

2) ‡xÉhÉÇªÉ / ‡xÉ´ÉÉb÷É ¤ÉÉVÉÚºÉ `äö´ÉÚxÉ +{ÉÒ±É ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒºÉ PÉäiÉä ËEò´ÉÉ

3) iÉä |ÉEò®úhÉ +{ÉÒ±ÉÒªÉ |ÉɇvÉEò®úhÉɱÉÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É +„ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉƺɽþ {ÉÖxÉÌxÉhÉǪÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´ÉiÉä.

4) ‡xÉ´ÉÉb÷¬ÉiÉ ¡äò®ú¡òÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ +ºÉä ‡xÉnæù„É {Éɇ®úiÉ Eò®úiÉä.

5) iªÉɱÉÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]äõ±É +ºÉÉ +Énäù„É {Éɇ®úiÉ Eò®úiÉä.

MÉ)

33) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) BJÉÉnùÒ iÉGòÉ®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ ]õ{{ɪÉÉ´É®ú ¡äò]õɳÚý „ÉEòiÉÉiÉ EòɪÉ?

½þÉäªÉ. ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) BJÉÉnùÒ iÉGòÉ®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ ]õ{{ɪÉÉ´É®ú ¡äò]õɳÚý „ÉEòiÉÉiÉ. ‡nù±Éä±ÉÒ iÉGòÉ®ú ½þÒ VÉ®ú

1) IÉÖ±±ÉEò, SÉÒb÷ +ÉhÉhÉÉ®úÒ, nÖù¹]õ ½äþiÉÚxÉä Eäò±Éä±ÉÒ ËEò´ÉÉ {ÉÖ®äúºÉä EòÉ®úhÉ xɺɱÉä±ÉÒ ËEò´ÉÉ

2) iÉGòÉ®únùÉ®úÉxÉä {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ {ɇ®ú¸É¨É{ÉÚ´ÉÇEò xÉ Eäò±Éä±ÉÒ iÉGòÉ®ú ËEò´ÉÉ

3) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä iÉGòÉ®únùÉ®úÉSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ, ËEò´ÉÉ ½þɇxÉ ËEò´ÉÉ MÉè®úºÉÉäªÉ ZÉɱÉÒ xɺɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ

4) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆSªÉÉ +ÉÌlÉEò +‡vÉEòÉ®ú IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ºÉ±ªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ

5) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, iÉGòÉ®úÒ¨ÉvÉÒ±É MÉÖÆiÉÉMÉÖÆiÉ ºÉÉäb÷‡´ÉhªÉÉºÉ ‡´ÉºiÉÞiÉ +„ÉÉ ±ÉäJÉÒ ´É iÉÉåb÷Ò {ÉÖ®úÉ´ªÉÉSÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ{ÉÖfäø ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ ºÉÉ`öÒ +ɱÉä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +‡¦É‡xÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ xɺɱªÉɺÉ.

34) (2006SÉÒ xÉ´ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®úÒ ½þÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ) nùÉJÉ±É Eäò±É䱪ÉÉ |ɱÉƇ¤ÉiÉ iÉGòÉ®úÓºÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉÉMÉÚ ½þÉä<DZÉ?

+‡¦É‡xÉhÉǪÉɺÉÉ`öÒ |ɱÉƇ¤ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ iÉGòÉ®úÒ ´É (2006SÉÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006SÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ƨɱÉÉiÉ ªÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ) ‡nù±ÉÉ MÉä±Éä±ÉÉ ‡xÉEòɱÉ, +ÉvÉÒSªÉÉ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, 1995 ´É 2002 ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÒxÉÖºÉÉ®úSÉ {ÉÖfäø SÉɱÉÚ ®úɽþiÉÒ±É.

35) ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSÉÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ EòÉªÉ +ɽäþ?

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä, ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ iÉGòÉ®úÓSÉä VɱÉnù ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ ´½þÉ´Éä ªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÒ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ º{ɹ]õ Eäò±ªÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ºÉä´ÉÉ ´É ¤ÉÄEòºÉƤÉÆvÉÒ

36) ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ EòvÉÒ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ?

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉÉ±É (+ÉĤÉbÂ÷ºÉ¨ÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 1995 ¨ÉvªÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɇhÉ 2002 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. MÉ䱪ÉÉ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 36000 iÉGòÉ®úÓSÉÒ ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉƺɨÉÉä®ú ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä