Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 01/01/2006

‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉÉ®úÉÆSÉä ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ (<Ç<ÇB¡òºÉÒ) JÉÉiÉä

‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ ‡¨É³ý‡´ÉhÉÉ®úÉÆSÉä ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ (<Ç<ÇB¡òºÉÒ) JÉÉiÉä

 

<Ç<ÇB¡òºÉÒ JÉÉiÉä ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

 

¦ÉÉ®úiÉÉiÉ, +‡vÉEÞòiÉ ´ªÉÉ{ÉɆªÉÉÆEòbä÷ ËEò´ÉÉ ‡´ÉnäùÉÒSɱÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉɆªÉÉ ¤ÉÄEäò¨ÉvªÉä, ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉSªÉÉ ¯û{ÉÉiÉ ´ªÉCiÉ Eäò±Éä±É, ´É ‡¨É³ýEòiÉÒSªÉÉ ±ÉÉMÉÚ / ‡xɪÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉÉäEòbä÷´ÉÉ®úÒiÉ {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ VɨÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉä JÉÉiÉä

 

JÉÉiÉä EòÉähÉ >ðPÉbÚ÷ „ÉEòiÉÉä?

 

¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ®úÒ (®ú‡½þ´ÉɺÉÒ) ´ªÉÎCiÉ. - ªÉÉiÉ ´É說ÉÎCiÉEò ºÉƺlÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ <iªÉɇnù ºÉ¨Éɇ´É¹]õ +ɽäþiÉ

 

ªÉɺÉÉ`öÒxɪÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòɪÉ?

 

|ɇiɹ`öÉ vÉÉ®úEòxɪÉÉÇiÉnùÉ®ú

‡¨É³ýEòiÉÒSÉä 100%

 

ÉèªÉÉÎCiÉEò ´ªÉɴɺÉɇªÉEò @

 

‡¨É³ýEòiÉÒSÉä 100%

 

100 ‡xɪÉÉÇiɇ¦É¨ÉÖJÉ BEòEäòò / ‡xɪÉÉÇiÉ |ɇGòªÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É BEòEäò / ºÉÉì}]õ´Éä+®ú iÉÆjÉYÉÉxÉ {ÉÉEÇòºÉ / <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ½þÉbÇ÷´Éä+®ú ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ {ÉÉEÇÂòºÉ

 

‡¨É³ýEòiÉÒSÉä 100%

 

<iÉ®ú

 

‡¨É³ýEòiÉÒSªÉÉ 50%

 

@ ´É說ÉÎCiÉEò ´ªÉɴɺÉɇªÉEò ¨½þhÉVÉä 1) {É®únäùÉÉiÉÒ±É EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉ´É®úÒ±É ºÉÆSÉɱÉEò 2) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´É…ɇ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±ÉÉɺjÉYÉ / |ÉÉä¡äòºÉ®ú 3) +lÉÇÉɺjÉYÉ 4) ´ÉEòÒ±É 5) b÷ÉìC]õ®ú 6) ‡„ɱ{ÉEòÉ®ú / ´ÉɺiÉÖÉɺjÉYÉ 7) <ƇVɇxɪɮú 8) Eò±ÉÉEòÉ®ú 9) EòÉìº]õ / SÉÉ]ÇõbÇ÷ +EòÉ=Æ]Æõ]õ 10) ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡xɪÉiÉ Eäò±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä, ´É說ÉÎCiÉEò IɨÉiÉäxÉä ´ªÉɴɺÉɇªÉEò ºÉä´ÉÉ näùhÉÉ®úÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉÎCiÉ

 

JÉÉiªÉÉÆSÉä |ÉEòÉ®ú

 

‡¤ÉxÉ´ªÉÉVÉÉSÉä SÉɱÉÖ JÉÉiÉä

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{iÉVɨÉÉ

 

xɪÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉÆxÉÖºÉÉ®ú ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉiÉÒ±É ‡¨É³ýEòiÉ. +„ÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ {ÉÚ´ÉÔ EòÉfø±É䱪ÉÉ ´ÉÉ{É®ú±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉSÉÒ {ÉÖxÉVÉǨÉÉ.

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{xÉEòÉºÉ (bä÷‡¤É]õ)

 

SÉɱÉÖ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ɽäþ, VɺÉä |É´ÉɺÉ, ´ÉètEòÒªÉ JÉSÉÇ, {É®únäùÉÉiÉÒ±É ‡„ÉIÉhÉ, +xÉÖYÉÉ|ÉÉ{ +ɪÉÉiÉ, ´É]õÉ´É / Eò‡¨ÉÉxÉ, º]õ¨É b÷¬Ú]õÒ <iªÉɇnù. iÉlÉɇ{É |ɇiÉ-‡´ÉkÉ|Éä¹ÉEò / nùÉiÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ nù®úºÉÉ±É ªÉÖBºÉb÷Ò 5000 SªÉÉ´É®ú näùhÉMÉÒ ËEò´ÉÉ ¦Éä]õ / ¤ÉIÉÒºÉÉSªÉÉ EòÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ‡´ÉkÉ|Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ±ÉäJÉÉ (Eìò‡{É]õ±É +EòÉ=Æ]õ) ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉä.

¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É 100%xɪÉÉÇiÉɇ¦É¨ÉÖJÉ BEòEäò / ‡xɪÉÉÇiÉ |ɇGòªÉÉ IÉäjÉä / ºÉÉì}]õ´Éä+®ú ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ {ÉÉEÇÂòºÉ / <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ½þÉbÇ÷´Éä+®ú ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ {ÉÉEÇÂòºÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉɱÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ +ɇhÉ iªÉÉÆxÉÒnù±É䱪ÉÉ ºÉä´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ 100% |ÉnùÉxÉ

´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉƤÉƇvÉiÉ EòVÉæ ´É +‡OÉ¨É ®úÉ„ÉÒ ªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ.

¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉÎCiɱÉÉ, ¨ÉɱÉ{ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ªÉɤÉqù±É ´É ºÉä´ÉÉnù±ªÉɤÉqù±É, ‡´É¨ÉÉxÉ ¦ÉÉbä÷, ½þÉì]äõ±É JÉSÉÇ ªÉɺɽþ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉiÉ |ÉnùÉxÉ

 

SÉäEòSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

 

={ɱɤvÉ

 

xÉɨɇxÉnæùÉxÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

 

<iÉ®ú ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ JÉÉiªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÖ +ºÉ±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä