Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> ECS - Display
Date: 10/12/2007

EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - <ǺÉÒBºÉ (bä÷‡¤É]õ)

EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò
|ÉnùÉxÉ ´É iÉb÷VÉÉäb÷ |ÉhÉɱÉÒ ‡´É¦ÉÉMÉ

EäòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ

¨ÉÖƤÉ<Ç

xÉÉä´½åþ¤É®ú 2007

 

+xÉÖGò¨É‡hÉEòÉ:

 

‡´É¹ÉªÉ

1.

|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ

2.

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ±ÉPÉÖ „ÉÒ¹ÉÇEò

3.

VÉÉ®úÒ ½þÉähªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

4.

=‡qù¹]äõ

5.

´ªÉÉJªÉÉ

6.

´ªÉÉÎ{iÉ

7.

EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ iÉ{É„ÉÒ±É

8

ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú

9

EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒªÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉÆiÉÒ±É ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ

10

iÉGòÉ®ú ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ

11.

VÉÉäb÷{ÉjÉ

{ɇ®ú‡„ɹ]äõ

]õÒ{É :

¡òÉ쨺ÉÇ:

‡®ú{ÉÉä]Çõ ¡òÉì®ú¨Éì]ÂõºÉ

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ (bä÷‡¤É]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ

1. |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ

¤ÉÄEòÉ/„ÉÉJÉÉ ÁÉÆSÉä ºÉ´ÉÇnÚù®ú {ɺɮú±Éä±Éä xÉä]õ´ÉEÇò +ɇhÉ ¤ÉÄEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉä ´ÉÉfø±Éä±Éä +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ, 1986 {ÉɺÉÚxÉ, BEòÉ „ÉÎCkÉ„ÉɱÉÒ +ɪɤÉÒB¨É ºÉÆMÉhÉEòÉuùÉ®äú Sɇ±ÉiÉ, VɱÉnùMÉiÉÒ ®úÒb÷®ú ºÉÉì]ÇõºÉÇSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò¯ûxÉ, ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɪÉÇ®úÒiÉÓ¨ÉvªÉä B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú iÉÆjÉYÉÉxÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. +ºÉä ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ªÉ„ɺ´ÉÒ ‡®úiÉÒxÉä ´É¹ÉÉÇxÉִɹÉæ Eäò±Éä VÉÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ, ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ ±ÉɦÉɺÉÉ`öÒ ´É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ½þÒ, ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ‡´ÉkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ‡´ÉEò‡ºÉiÉ Eäò±ªÉÉ. Eäò´É³ý EòɪÉÇIɨÉiÉÉ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú, B]õÒB¨É, +Éì¡ò ±ÉÉ<ÇxÉ +ÉÆiÉ®ú ¤ÉÄEòÒªÉ |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ ´É ‡´ÉxÉÉ-®úÉäEòb÷ ´ªÉ´É½þÉ®ú <iªÉÉnùÒ Eò®úiÉÉ ªÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÆMÉhÉEòÒEò®úhÉ Eò®úhÉä ½þÒ {ÉÖføSÉÒ {ÉɪɮúÒSÉ `ö®úiÉä.

+„ÉÉ {ɇ®úκlÉiÉÒiÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä, ¤ÉÄEòÉuùÉ®äú EòÉMÉnùÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú xÉ Eò®úiÉɽþÒ lÉä]õ bä÷‡¤É]õ ´É Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ, ¨½þhÉVÉä <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ +ɽäþ. <ǺÉÒBºÉ - Gäò‡b÷]õ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ªÉ„ɺ´ÉÒ{ÉhÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä <ǺÉÒBºÉ -bä÷‡¤É]õ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ. (¨½þhÉVÉä <ǺÉÒBºÉuùÉ®úÉ {ÉÚ´ÉÇ-|ÉɇvÉEÞòiÉ bä÷‡¤É]ÂõºÉSÉä |ÉnùÉxÉ) +ɇhÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSÉä iÉä´½þÉSÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¸ÉÒ.b÷¤±ªÉÖ.BºÉ.ºÉ®úÉ¡ò ÁÉÆSªÉÉ +vªÉÉIÉiÉäJÉɱÉÒ, Eò‡¨É]õÒ +ÉìxÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ <„ªÉÖVÉ <xÉ ¤ÉÄËEòMÉ <Æb÷º]ÅõÒ ({Éä¨Éå]õ ‡ºÉκ]õ¨É +Äb÷ SÉäEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡ºÉκ]õ¨É) ÁÉÆxÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eäò±Éä±ÉÒ, <ǺÉÒBºÉ-bä÷‡¤É]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡ºÉκ]õ¨É ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.

2. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ±ÉPÉÖ „ÉÒ¹ÉÇEò

ÁÉ{ÉÖfäø ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä±ÉÉ, ‘<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉд½þºÉ (bä÷‡¤É]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ)’ +ºÉä ¨½þ]õ±Éä VÉÉ<Ç±É ´É <ǺÉÒBºÉ (bä÷‡¤É]õ ÎC±ÉªÉË®úMÉ) +ºÉä ºÉÆnù̦ÉiÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ.

3. VÉÉ®úÒ Eäò±ªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

ºÉvªÉÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ 15 EåòpùÉƨÉvªÉä (VÉälÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉÆSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä) +ɇhÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉÆSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉɆªÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ <iÉ®ú EåòpùÉƨÉvªÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ´É <iÉ®ú ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ VÉÉäb÷{ÉjÉÉiÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +‡vÉEòiÉ®ú EåòpùÉƨÉvªÉä VÉÉ®úÒ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ½äþ VÉÉäb÷{ÉjÉ +tÉ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

4. =‡qù¹]

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä =‡qù¹]õ ¨½þhÉVÉä, ]äõ‡±É¡òÉäxÉ, ´ÉÒVÉ, ÁÉÆSÉÒ ‡¤É±Éä, ‡´É¨ªÉÉSÉä ½þ{iÉä, Gäò‡b÷]õ EòÉbÈ÷¤ÉɤÉiÉSÉä |ÉnùÉxÉ <iªÉÉnùÓºÉÉ®úJªÉÉ ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ ‡¤É±ÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƤÉɤÉiÉSÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +„ÉÒ BEò {ɪÉÉǪÉÒ ®úÒiÉ ={ɱɤvÉ Eò®úhÉä, EòÒ VªÉÉiÉ EòÉMÉnùÒ ºÉƱÉäJÉÉÆSÉÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä´ÉÉhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ +ɇhÉ +„ÉÒ |ÉnùÉxÉä näùhÉɆªÉÉ ´É º´ÉÒEòÉ®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉ/EÆò{ÉxªÉÉ/‡xÉMɨÉ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ ÁÉÆSªÉÉuùÉ®äú ‡nù±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ OÉɽþEòɺÉä´ÉäiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉɽþÒ ´½þÉ´ÉÒ.

5. ´ªÉÉJªÉÉ

i) ªÉÖVÉ®ú : “ªÉÖVÉ®úSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ, ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ EÆò{ÉxªÉÉ, ‡´É¨ÉÉ/‡xÉMɨÉ/MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ näùhÉÉ®äú/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ, ËEò´ÉÉ ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ¤É½ÖþºÉÆJªÉäxÉä +ºÉ±Éä±Éä OÉɽþEò/ºÉ¤ÉºGòɪɤɺÉÇ ÁÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ |ÉnùÉxÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉɆªÉÉ (Eò±ÉäC„ÉxÉ ºÉд½þºÉ |ÉÉä´½þɪÉb÷ºÉÇ)/º´ÉÒEòÉ®úhÉɆªÉÉ +xªÉ ºÉƺlÉÉÆ„ÉÒ +ºÉä±É.

ii) |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò: ‡½þSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨½þhÉVÉä, ªÉÖVÉ®ú EÆò{ÉxÉÒSÉÉ BEò BVÉÆ]õ ¨½þhÉÚxÉ EòɪÉÇ Eò®úhªÉÉºÉ ®úÉVÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ ¤ÉÄEò. +ɇhÉ ªÉÖVÉ®úxÉä bä÷‡¤É]õ¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®úÒ±É ËEò´ÉÉ xÉä]õ´ÉEÇò´É®úÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ, iɺÉäSÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ OÉɽþEò/´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú ÁÉÆSªÉÉ, iªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºlÉɪÉÒ ºÉÚSÉxÉÉÆSÉä ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ ½äþ iªÉÉ ªÉÖVɺÉÇEòbÚ÷xÉ (OÉɽþEò <Ç) +ÉvÉÒSÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ, iªÉÉ-iªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆEòbä {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ +ºÉä PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ/¨ÉÄbä÷]õ iÉÒ ¤ÉÄEò ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É. ´É iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ ®úCEò¨É MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉ, +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ iÉÒ ®úCEò¨É Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉÉºÉ ºÉ½þɪªÉ ½þÉä<DZÉ. ½äþ ¨ÉÄbä÷]õ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä +É®ú¤ÉÒ+ɪÉEòbä÷ `äö´É±É䱪ÉÉ SÉɱÉÖ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ +xÉbä÷‡¤É]äõb÷ ‡®ú]õxºÉÇ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉºÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪɱÉÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ Eò®úÒ±É.

iii) ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þ (ºÉÒBSÉ): ½äþ ºlÉɇxÉEò ¤ÉÄEòºÉÇSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä BEò EòɪÉÇEòÉ®úÒ BEòEò ËEò´ÉÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡xɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÒ BJÉÉnùÒ BVÉxºÉÒ +ºÉä±É. ‡iÉSÉä EòɪÉÇ ¨½þhÉVÉä, +„ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä iÉb÷VÉÉäb÷-JÉÉiÉä `äö´ÉhÉɆªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ¨ÉìMxÉä‡]Eò ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ´É®ú +ɱÉ䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ {Éä¨Éå]õ¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉÆ´É®ú |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉä. ½þÉ bä]õÉ iÉ{ÉɺɱÉÉ VÉÉ<Ç±É ´É iªÉɤÉɤÉiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉ/iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhÉÉ®úÒ ¤ÉÄEäòEòbä÷ `äö´É±É䱪ÉÉ SÉɱÉÖ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ/Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ, ½äþ ºÉÒBSÉ, ºÉƤÉƇvÉiÉ <ǺÉÒBºÉ-bä÷‡¤É]õ-ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]ÂõºÉSÉä ‡®ú{ÉÉä]Çõ iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É.

iv) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú: ½äþ¨½þhÉVÉä ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ, ´ÉÒVÉ ´ÉÉ{É®úhÉÉ®äú, ‡´É¨ÉÉ {ÉÉ쇱ɺÉÒ vÉÉ®úEò, @ñhÉEòÉä <iªÉÉnùÒ ºÉÉ®úJÉä ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ OÉɽþEò +ºÉiÉÒ±É ´É ªÉÖVÉ®ú EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò/„ÉÉJÉä±ÉÉ iɺÉäSÉ iªÉÉ ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÚSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ‡nù±É䱪ÉÉ ´É說ÉÎCkÉEò ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ ®úCEò¨É lÉä]õ bä÷‡¤É]õ Eò®úhÉä iªÉÉÆxÉÒ {ɺÉÆiÉ Eäò±Éä +ºÉä±É.

v) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ: <ǺÉÒBºÉ ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ |ÉnùÉxÉä VªÉɨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ +„ÉÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSÉÒ ¤ÉÄEò JÉÉiÉÒ `äö´É±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉ.

vi) <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É: }±ÉÉì{ÉÒ/ºÉÒb÷Ò/{ÉäxÉbÅ÷É<´½þ <iªÉÉnùÒ ºÉÉ®úJªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉƨÉvªÉä `äö´É±É䱪ÉÉ bä÷]õÉSÉÒ ºÉÉì}]õ EòÉì{ÉÒ ËEò´ÉÉ ºÉÒBSÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®úÒ±É xÉä]õ´ÉEÇò¨ÉvÉÚxÉ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉhÉÉ®úÉ bä÷]õÉ.

6. ´ªÉÉÎ{iÉ

ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ, {ÉÖføÒ±É MÉÖhɇ´É„Éä¹É +ºÉ±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú ªÉäiÉÉiÉ:

i) ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú Eò®úɴɪÉÉSÉÒ |ÉnùÉxÉä, ¨½þhÉVÉä ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉEò (¨ÉɇºÉEò/‡uù¨ÉɇºÉEò/jÉè¨ÉɇºÉEò/+vÉÇ´ÉÉ̹ÉEò/´ÉÉ̹ÉEò) EòɱÉÉxÉä Eò®úɴɪÉÉSÉÒ |ÉnùÉxÉä VɺÉä, ]äõ‡±É¡òÉäxÉ ‡¤É±ºÉ/‡´ÉVɇ¤É±Éä/EòVÉÉÇSÉä ½þ{iÉä/‡´É¨ªÉÉSÉä ½þ{iÉä <iªÉÉnùÒ, |ÉEòÉ®úSÉÒ, EÆò{ÉxªÉÉ/‡xÉMɨÉ/ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡´É¦ÉÉMÉ, ¤ÉÄEòÉ ´É “ªÉÖVÉ®ú” +„ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉƺlÉÉƤÉɤÉiÉSÉÒ |ÉnùÉxÉä. ÁɨÉvªÉä, ªÉÖ‡]õ‡±É]õÒ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉɆªÉÉ Eò±ÉäC„ÉxÉ ºÉд½þºÉ |ÉÉä´½þɪÉb÷®úSÉɽþÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É ½þÉä>ð „ÉEòiÉÉä. ¨ÉÉjÉ, iªÉɺÉÉ`öÒ, +„ÉÉ ºÉä´ÉÉnùɪÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ Eäò±ªÉɺÉ, +„ÉÉ EÆò{ÉxªÉÉÆxÉÒ, ªÉÖVɺÉÇ/´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú ÁÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ, iªÉÉÆSªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ JÉÉºÉ ¨ÉÄbä÷]õõ ‡¨É³ý‡´É±Éä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

ii) ¤É½ÖþºÉÆJªÉäxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ BEò¨Éä´É ªÉÖVÉ®úxÉä Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ Eò±ÉäC„ÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÉxÉä +ºÉ±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú;

iii) ½äþ bä÷‡¤É]õ ´ªÉ´É½þÉ®ú, ºlÉɇxÉEò ¤ÉÄEòºÉÇSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSªÉÉ +‡vÉEòÉ®úIÉäjÉÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƤÉɤÉiÉSÉ +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉäiÉ. (ºÉÚSÉxÉÉ: VÉÉäb÷{ÉjÉÉiÉ ‡nù±É䱪ÉÉ EåòpùÉƨÉvÉÒ±É ºlÉɇxÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉÆSÉÒ +‡vÉEòÉ®úIÉäjÉä, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiÉ-Gò¨ÉÉÆEòÉÆSªÉÉ VÉÆjÉҴɯûxÉ ºÉ¨ÉVÉÚ „ÉEòiÉÒ±É)

iv) ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ +ɱÉ䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ - ºÉÚSÉxÉÉ <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®ú +ºÉiÉÒ±É. +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ªÉÖVÉ®SªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆEòbÚ÷xÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÉä +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ +ºÉä±É. iÉlÉɇ{É, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉÆSÉÒ ½þÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ºÉä±É EòÒ, iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷, iªÉÉÆSªÉÉ +„ÉÉ OÉɽþEòÉÆxÉÒ, +ºÉä bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ +„ÉÒ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ PÉä>ðxÉ `äö´É±ÉÒ +ºÉiÉÒ±É. +„ÉÒ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ xɺɱªÉɺÉ, iªÉÉÆxÉÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú ºÉÆ®úIÉhÉ ‡¨É³ýhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉ +ºÉä bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÉ +‡vÉEòÉ®ú½þÒ xÉɽþÒ.

v) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉxÉä `ö®ú‡´É±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ´É說ÉÎCkÉEò bä÷‡¤É]õ |ÉɇvÉEÞòiÉÒEò®úhÉ, +„ÉÉ ´É說ÉÎCkÉEò ¨ÉÄbä÷]Âõ¨ÉvªÉä EòÉähÉiÉÒ½þÒ ®úCEò¨É ‡nù±ÉÒ +ºÉÚ „ÉEäò±É ËEò´ÉÉ xɺÉä±É ËEò´ÉÉ iªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ ¨ÉÄbä÷]õJÉɱÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉähÉɆªÉÉ Eò¨ÉÉ±É bä÷‡¤É]õ´É®ú iªÉɱÉÉ iɺÉä ´ÉÉ]õ±ªÉɺÉ, ºÉƤÉƇvÉiÉ |ÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ, {ÉÚ´ÉÇ +xÉ֦ɴÉɴɯûxÉ, ¨ÉªÉÉÇnùɽþÒ PÉɱÉiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉä.

<iÉ®ú |ÉnùÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, VªÉÉiÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò¨ÉvÉÒ±É ªÉÖVÉ®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Eäò´É³ý BEòSÉ BEÚòhÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä iɺÉäSÉ, ºlÉɇxÉEò ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +xÉäEò ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉƨÉvÉÒ±É ±ÉɦÉÉlÉÕSªÉÉ ¤É½ÖþºÉÆJªÉ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä +xÉäEò bä÷‡¤É]ÂõºÉ.

7. EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒxÉ iÉ{É„ÉÒ±É

(i) ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ

(ii) ªÉÖVÉ®úSÉä {ÉÆVÉÒEò®úhÉ

(iii) <xÉ{ÉÖ]õSÉÒ iɪÉÉ®úÒ

(iv) <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ɽäþ ÁÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɤÉɤÉiÉ ªÉÖVÉ®úSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ

(v) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ VɤÉɤÉnùɆªÉÉ

(vi) xÉä - +ÉhÉ Eò®úhªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä bä÷]õÉ ¤Énù±ÉhªÉɺÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ ºÉÖ®úIÉÉ

(vii) <xÉ{ÉÖ]õ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä

(viii) ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ EåòpùÉÆƨÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒºÉÉ`öÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä

(ix) <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ

(x) bÖ÷Î{±ÉEäò]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ

(xi) ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱ɪÉÉä xÉƤɮú xɺɱÉä±Éä bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ

(xii) bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ(b÷Ò´½þÒ+É®ú)

(xiii) <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ EòÉfÚøxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ/¤Énù±É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ

(xiv) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòɺÉÉ`öÒ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É +É=]õ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ

(xv) |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò ¤ÉɤÉiÉSÉÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ

(xvi) |ɇGòªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ {É®úiÉ Eò®úhÉä

(xvii) ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ªÉÖVÉ®ú º]äõ]ÂõºÉ ¡òÉ<DZºÉ/‡®ú{ÉÉä]ÇÂõõºÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhÉä

(xviii) iªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉxÉÆiÉ®ú ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ =„ÉÒ®úÉxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä

(xix) ´ÉºÉÚ±É xÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ®úCEò¨É, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±ÉÒ VÉÉhÉä (OÉɽþEòÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ xÉ ½þÉähÉä, ªÉÖVÉ®ú EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ¤ÉɤÉÒ)

(xx) ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZºÉ VÉiÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ

(xxi) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ ºÉ±±ÉÉ

(xxii) <ǺÉÒBºÉ´É®úÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSÉÉ ½þCEò

(xxiii) ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ´É ‡Eò¨ÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ

i) ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ: |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÒBSÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ‡iÉSªÉÉ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±É䱪ÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ b÷É]õÉSªÉÉ |ɇGòúªÉä¤ÉɤÉiÉ +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ näùhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉä±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ¤ÉÄEòÉ ÁÉ <ǺÉÒBºÉ - ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÓºÉÉ`öÒ VɤÉɤÉnùÉ®ú +ºÉiÉÒ±É. iÉÒ VÉÉäb÷{ÉjÉ 1 ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ, <ǺÉÒBºÉ |ɇGòªÉÉ SÉGòÉJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÓºÉÉ`öÒ ‡nù±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÓSÉä {ÉɱÉxÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ, <ǺÉÒBºÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ vÉ]õEòÉÆSªÉÉ EòɨɇMÉ®úÒ´É®ú näùJÉ®äJÉ `ä´ÉÒ±É.

ºÉÒBSÉEòbä÷ ‡iɱÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ |É„xÉÉƤÉɤÉiÉ ºÉ±±ÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ 10 {ÉäIÉÉ +‡vÉEò xɺɱÉ䱪ÉÉ 5 {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ BEò κ]õ+Ë®úMÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒ +ºÉä±É. +„ÉÉ Îº]õ+Ë®úMÉ ºÉ‡¨ÉiªÉÉ nù®úºÉÉ±É ºlÉÉ{xÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É ´É iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ BEò ´É¹ÉÇ B´ÉføÒ +ºÉä±É. ºlÉɇxÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSÉä +vªÉIÉ iªÉÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒSÉä {Énù‡ºÉvnù +vªÉIÉ +ºÉiÉÒ±É. ÁÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒSÉÒ ºÉ¦ÉÉ iÉÒxÉ ¨É‡½þxªÉÉiÉÚxÉ BEònùÉ PÉäiɱÉÒ VÉÉ<DZÉ.

ºÉÒBSÉxÉä Eò³ý‡´É±É䱪ÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ‡iÉSªÉÉ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ +EòÉ=Æ]õ ‡´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ/Gäò‡b÷] Eò¯ûxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ - ºÉä´ÉÉ näù>ð Eò®äú±É. VÉälÉä ¤ÉÄEäòuùÉ®äú iÉb÷VÉÉäb÷-ºÉä´ÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ +„ÉÉ EåòpÆùɨÉvªÉä, iÉÒ ¤ÉÄEò ÁÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ½þÒ iÉb÷VÉÉäb-ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ú´ÉÒ±É. ªÉÖ‡xÉ¡òÉì¨ÉÇ ®äúMªÉÖ±Éä„ÉxÉ +Äb÷ ¯û±ºÉ ¡òÉì®ú ÎC±ÉªÉË®úMÉ ½þÉ=ºÉäºÉ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ‡xɪɨÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú, ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɨÉvÉÒ±É ‡Eò¨ÉÉxÉ ‡„ɱ±ÉEò ´É ¡äò´É®äú¤É±É ‡„ɱ±ÉEò ÁɤÉɤÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉä ‡xÉªÉ¨É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õJÉɱÉÒ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò±ÉɽþÒ ±ÉÉMÉÖ ½þÉäiÉÒ±É.

ii) ªÉÖVÉ®úºÉÉ`öÒ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ: <ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉä±ÉÉ ±ÉÉ¦É PÉä>ð <ÎSUôhÉɆªÉÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ ºÉÒBSÉEòbä÷ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. +„ÉÉ ªÉÖVÉ®úxÉä iªÉÉSªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ +VÉÉÇSªÉÉ ¡òÉì¨ÉÇSÉÉ xɨÉÖxÉÉ VÉÉäb÷{ÉjÉ 4 - ¦ÉÉMÉ + ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò, ‡iÉSªÉÉ ‡„É¡òÉ®ú„ÉҺɽþ iÉÉä ¡òÉì¨ÉÇ ºÉÒBSÉEòbä÷ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É. ´É iªÉÉiÉ <iÉ®ú ¤ÉɤÉӺɽþ, ¦ÉÉMÉ-¤É ¨ÉvªÉä iªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®úÉƤÉɤÉiÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ºÉÒBSÉxÉä ‡nù±Éä±ÉÉ ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò iªÉɱÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ Eò³ý‡´ÉhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ½þÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Gò¨ÉÉÆEò ºÉÉiÉ +ÆEòÒ +ºÉä±É ´É iªÉÉiÉÒ±É {ɇ½þ±Éä iÉÒxÉ +ÆEò iªÉÉ „ɽþ®úÉSÉÉ ºÉÆEäòiÉ Gò¨ÉÉÆEò +ºÉiÉÒ±É (=nùÉ. ¨ÉÖƤÉ<Ç - 400), iªÉÉ{ÉÖføÒ±É +ÆEò ½þÉ Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ/{ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉƤÉÆvÉÒ +ºÉä±É ´É „Éä´É]õSÉä iÉÒxÉ +ÆEò ½äþ iªÉÉ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ ‡nù±Éä±ÉÉ ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò +ºÉä±É. ªÉÖVÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eäò±É䱪ÉÉ Eò±ÉäC„ÉxÉ ºÉå]õ®ú |ÉÉä´½þɪÉb÷ºÉÇSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ, iÉä ºÉÒBSɱÉÉ BEò JÉÉºÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ näùiÉÒ±É EòÒ, iÉä OÉɽþEò/´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. +É´É„ªÉEòiÉÉ {Éb÷±ªÉɺÉ, ºÉÒBSÉ uùÉ®úÉ {ÉbiÉɳýhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, iªÉÉÆxÉÒ +„ÉÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉSÉÒ BEò |ÉiÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä `äö´ÉÉ´ÉÒ.

iii) <xÉ{ÉÖ]õ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä: <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ´É ®äúEòÉìbÇ÷ ±Éä+É=]õ ½þÉ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ xɨÉÖxªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ºÉä±É. (<xÉ{ÉÖ]õ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä ´É iÉä ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ÁɺÉÉ`öÒSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþiÉ).

iv) <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ +SÉÚEò +ºÉhªÉɤÉɤÉiÉ ªÉÖVÉ®úSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ

(a) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäxÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ, ªÉÖVÉ®ú <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä<DZÉ.

(b) ÁÉ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ, ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ‡iÉSªÉÉ OÉɽþEòÉÆEòb÷Ò±É ªÉähÉä MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Eäò±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉxÉä ½þÒ ªÉÖVÉ®úSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ `ö®úiÉä EòÒ, ®úÒZÉxÉ EòÉäbÂ÷ºÉ 1,2 ËEò´ÉÉ 3 +xªÉ´Éä bäκ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ {É®úiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú/bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ªÉÉäMªÉ ¨Éɇ½þiÉÒ PÉäiɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú +É´É„ªÉEò iªÉÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eäò±ªÉɇ„É´ÉÉªÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ/ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. ºÉÒSÉEòbä÷ <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉ ÁɤÉɤÉiÉÒiÉ ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ{ÉjÉ PÉä>ð „ÉEòiÉÉiÉ.

(c) Áɇ„É´ÉɪÉ, OÉɽþEòÉEòbÚ÷xÉ ‡xÉEòɺÉÒSªÉÉ  ºÉÚSÉxÉÉ ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä´É®ú ½äþ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ EòÒ, ºÉÒBSɱÉÉ <ǺÉÒBºÉSÉÒ ¡òÉ<Ç±É {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉäSªÉÉ 15 ‡nù´ÉºÉ +ÉvÉÒ ‡xÉEòɺÉÒSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ‡¨É³ýɱªÉɇ„É´ÉɪÉ, <ǺÉÒBºÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä +„ÉÉ OÉɽþEòÉƺÉƤÉÆvÉÒSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉ¨Éɇ´É¹]õ VÉÉ>ð xɪÉäiÉ. iÉÒxÉ <ǺÉÒBºÉ ®úxºÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò ´Éä³ýÉ, +ºÉä ¨ÉÄbä÷]õ EòÉfÚøxÉ PÉäiɱÉä VÉÉhÉä/ ¨ÉÄbä÷]õSÉ xɺÉhÉä +„ÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷ {ÉÖxÉ:{ÉÖxÉ: {ÉÉ`ö‡´É±Éä MÉ䱪ÉÉºÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þ iªÉÉ ‡´É‡„ɹ]õ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäSªÉÉ ¦É‡´É¹ªÉÉiÉÒ±É <ǺÉÒBºÉ ®úxºÉSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ `ö®ú´ÉÚ „ÉEòiÉä.

v) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ: bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ OÉɽþEòÉÆxÉÒ, iªÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvÉÚxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ EòɪÉÇ Eò®úiÉä. +„ÉÉ ‡´ÉxÉÆiªÉÉ +ɱªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ ºÉÉiÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ, ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆuùÉ®äú ÁÉ ¨ÉÄb÷]ÂõºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ (¨ÉÚ±ÉiÉ: ¤ÉÄEäòSªÉÉ OÉɽþEòÉSªÉÉ ºÉ½þÒSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ) Eäò±Éä VÉÉhÉä +É´É„ªÉEò ½äþ +ºÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú, iÉÒ „ÉÉJÉÉ iªÉÉSÉÒ BEò |ÉiÉ ®äúEòÉìbÇ÷ºÉÉ`öÒ º´ÉiÉ:Eòbä÷ `äö´ÉÒ±É +ɇhÉ nÖùºÉ®úÒ |ÉiÉ OÉɽþEò ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É. ¨ÉÄbä]ºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉä´Éä³ýÒ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÒ, JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ EòÒ, iªÉÉ JÉÉiªÉÉÆSÉä xÉÉ´É/|ÉEòÉ®ú, ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ xÉÉ´ÉÉ/|ÉEòÉ®úÉxÉÖºÉÉ®úSÉ +ɽäþ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É Eäò´É±É iªÉÉÆxÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®úSÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ ¨ÉvªÉä xÉ PÉɱÉiÉɽþÒ, iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄEòºÉÇEòbÚ÷xÉ ‡nù±Éä±Éä ¨ÉÄbä÷]õ/ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÉfÚøxÉ PÉähªÉÉSÉÉ ½þCEò JÉÉiÉänùÉ®ú/OÉɽþEòɱÉÉ +ɽäþ. +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú OÉɽþEòÉxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ‡´ÉlÉbÅ÷Éì±ÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÁÉ SÉäEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ |ÉhÉɱÉÒ¨ÉvÉÒ±É “º]õÉì{É {Éä¨Éå]õ” ºÉÉ®úJªÉÉSÉ +ɽäþiÉ. OÉɽþEòÉxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ +„ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäxÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú <ǺÉÒBºÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úhÉä.

ªÉÖVÉ®ú/bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉ, ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvªÉä |ÉiªÉäEò ´É說ÉÎCkÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ BEò ´É®úSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ näùhªÉÉSÉÒ +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ BJÉÉtÉ ‡´É‡„ɹ]õ <ǺÉÒBºÉ ¨ÉÄbä÷]õSªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÒºÉÉ`öÒ EòɱɨɪÉÉÇnùÉ näùhªÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉɽþÒ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ.

 bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉ. iªÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ±ÉÉ BJÉÉnùÉ ªÉÖ‡xÉEò +ɪÉbä÷]õÒ‡¡òEäò„ÉxÉ xÉƤɮú½þÒ näù>ð „ÉEòiÉä ´É <ǺÉÒBºÉSÉÉ ªÉÖVÉ®ú iªÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉɴɽþÉ®úÉƨÉvªÉä iªÉÉ Gò¨ÉÉÆEòÉSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ näù>ð „ÉEäò±É. +„ÉÉ Gò¨ÉÉÆEòɨÉvªÉä, iªÉÉ „ÉÉJÉäSÉÒ +Éä³ýJÉ, JÉÉiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú, OÉɽþEòÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ, iªÉÉ bä÷‡¤É]õSÉÉ =qäù„É <iªÉÉnùÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É Eò®úiÉÉ  ªÉä<DZÉ. ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉEòbÚ÷xÉ PÉähÉɆªÉÉ <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]ÂõºÉ´É®ú näùJÉ®äúJÉ `äö´ÉhªÉÉSÉä BEò ºÉÆnù¦ÉÇ-ºÉÉvÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉä<DZÉ.

vi) xÉä-+ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä bä÷]õÉ ¤Énù±ÉhªÉɤÉɤÉiÉ ºÉÖ®úIÉÉ: ªÉÖVÉ®úSÉÒ ‡±É‡JÉiÉ º´É¯û{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ PÉäiɱªÉÉ ‡„É´ÉɪÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò, ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õɨÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ. xÉä-+ÉhÉ Eò®úiÉÉxÉÉ EòÉähÉÒ ±É¤ÉÉb÷ÒxÉä ¤Énù±É Eò¯û xɪÉä ]õɳýhªÉɺÉÉ`öÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòuùÉ®úÉ, <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ, ºÉÒBSÉSªÉÉ ºÉ±±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉìMxÉä]õÒEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®ú ]õÉEÚòxÉ iÉÒ ¡òÉ<Ç±É BEòÉ ¨ÉÉä½þÉä®ú¤ÉÆnù ‡±É¡òÉ}ªÉÉiÉ PÉɱÉÚxÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É. BJÉÉtÉ ºÉÖ®ú‡IÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ <iªÉÉnùÓ|ɨÉÉhÉäSÉ, EòɽþÒ ºÉÒBSÉxÉä näù>ð Eäò±Éä±ÉÒ, ºÉÖ®ú‡IÉiÉ +„ÉÒ +ÉìxÉ-±ÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ/{É®úiÉ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ¤ÉÄEòÉ ´ÉÉ{ɯû „ÉEòiÉÉiÉ.

vii) <xÉ{ÉÖ]õ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä: <xÉ{ÉÖ]õSÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ nùÉäxÉ ]õ{{ªÉÉƨÉvªÉä Eäò±Éä VÉÉiÉä- (+) ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ(ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ) +ɇhÉ (¤É) ºÉä]õ±É¨Éå]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ (JÉÉiªÉÉÆSÉÒ +ƇiÉ¨É iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ)

(+) +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷ÉÆxÉÖºÉÉ®ú <xÉ{ÉÖ]õ ‡|É{É®äú„ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ EòÒ xÉɽþÒ ½äþ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ, bä÷]õɨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ ºÉƇvÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ Eò®úhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ. ={É-{ɇ®úSUäônù 8 iÉä 10 ¨ÉvªÉä ´ÉhÉÇxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ ®úÒiÉÒxÉÖºÉÉ®ú, ºÉÒBSÉ ÁÉ ]äõº] õ<xÉ{ÉÖ]õSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úÒ±É +ɇhÉ “bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ” (b÷Ò´½þÒ+É®ú) xÉÉ´ÉÉSÉÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç, ºÉiªÉÉÆEòxÉ÷ Eäò±É䱪ÉÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉҺɽþ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É. ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉǨÉvªÉä ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ªÉÉnùÒ +ɇhÉ BEÚòhÉ ºÉÆJªÉäSÉÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ iÉ{É„ÉÒ±É +ɇhÉ bä÷‡¤É]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É ®úCEò¨É ‡nù±ÉÒ +ºÉä±É.

(¤É) ªÉÖVÉ®úxÉä {ÉÉ`ö‡´É±É䱪ÉÉ bä÷]õÉ´É®ú, ºÉÒBSɨÉvªÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉÉSÉÒ |ɇGòªÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä ´É iªÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉÉÆxÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ tÉ´ÉÉ EòÒ +ƇiÉ¨É iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ |ɇGòªÉäºÉÉ`öÒ iÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ ½äþ `ö®ú´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. Vɯû®ú {Éb÷±ªÉɺÉ, <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<Ç±É ºÉÆ{ÉɇnùiÉ/ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É iÉÒ BEò xÉ´ÉÒxÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ SÉÖEòÒSÉÉ bä÷]õÉ {É®úiÉ PÉäiɱÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä.

viii) ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ EåòpùÉƨÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒºÉÉ`öÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä: º´ÉÒEòÉ®úEò EåòpùɨÉvÉÒ±É bä÷]õÉ ]ÅõÉxºÉ‡¨É„ÉxÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ PÉähÉɆªÉÉ ºÉÒBSÉEòb÷Ò±É BEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ <ǺÉÒBºÉ EåòpùÉiÉ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÖVɺÉÇSªÉÉ bä÷]õÉ ]äõ{ºÉ EåòpùÒªÉ {ÉvnùiÉÒxÉä º´ÉÒEòÉ®úhªÉɤÉɤÉiÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä-¨ÉÉjÉ iªÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉäEò EåòpùɺÉÉ`öÒ +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉ VÉɺiÉ +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä ´É iªÉÉ bä÷]õÉ ]äõ{ºÉ Eåòpù-‡xɽþÉªÉ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ MÉ䱪ÉÉ {Éɇ½þVÉäiÉ. º´ÉÒEòÉ®úEò EåòpùɨÉvÉÒ±É ºÉÒBSÉ, ÁÉ bä÷]õÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úÒ±É +ɇhÉ |ÉiªÉäEò EåòpùɺÉÉ`öÒ ´ÉäMÉ´ÉäMɳýÉ bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ näù<DZÉ. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ÁÉ bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ ‡nù±ªÉÉ´É®ú, ºÉÒBSÉ, iÉb÷VÉÉäb÷ |ɇGòªÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, iÉÉä bä÷]õÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ EåòpùÉƨÉvÉÒ±É <iÉ®ú ºÉÒBSÉxÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É.

ix) <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZºÉSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ: BxɇGò{]õ Eò¯ûxÉ {ÉÉ`ö‡´É±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¡òÉ<DZºÉSÉä, iªÉÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É EòÒ xÉɽþÒ ½äþ `ö®ú‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, |É„xÉ ºiÉ®úÒªÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. ªÉÖVÉ®úSÉä xÉÉ´É, ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò (BxɺÉÒºÉÒ.ºÉÒBSÉ ªÉÉÆxÉÒ ‡nù±Éä±ÉÉ), |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉäSÉÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷, +ɇhÉ +xªÉ ¤ÉɤÉÓSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ iÉÉä iÉ{ÉɺɱÉÉ VÉÉ<DZÉ.

(iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ¨ÉvÉÒ±É ªÉÖVÉ®ú¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ (ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷, ªÉÖVÉ®ú Gò¨ÉÉÆEò, ´É ªÉÖVÉ®úSÉä xÉÉ´É) BEòºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä. ºÉ´ÉÇ bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ´É®úÒ±É ªÉÖVÉ®ú¤ÉɤÉiÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉÒ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ ¨½þhÉVÉä, |ÉiªÉäEò bä÷]õÉ-®äúEòÉìbÇ÷ º´ÉªÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò®úhÉä ½äþ ½þÉäªÉ. ÁɺÉÉ`öÒ, “bä÷‡¤É]õ EòÉÄ]ÅõÉ” ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä xÉÉånù±É䱪ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ{ÉäIÉÉ ´ÉäMÉxÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉ±Éä±Éä bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷ ¡äò]õɳý±Éä VÉÉ<DZÉ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSÉä nùÉäxÉ ¦ÉÉMÉ +ºÉiÉÒ±É - bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ +ɇhÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ ¨½þhÉVÉä, VªÉɨÉvªÉä ´É說ÉÎCkÉEò JÉÉiÉänùÉ®ú (¨½þhÉVÉä ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/|ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ) iªÉÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ `ä´ÉiÉÉiÉ ´É VªÉɨÉvªÉä bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉiÉä iªÉÉ ¤ÉÄEò - „ÉÉJÉäSªÉÉ EòÉäb÷ Gò¨ÉÉÆEòɱÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ ¨½þ]õ±Éä VÉÉiÉä. <ǺÉÒBºÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉÉSªÉÉ |ɇGòªÉäiÉ bä÷]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ‡nù±Éä±ÉÉ EòÉäb÷ ½þÉ, EòÉäb÷ xÉƤɮúÉÆSªÉÉ VÉÆjÉÒ¨ÉvªÉä (ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEò „ÉÉJÉäSÉÒ ¨Éɺ]õ®ú EòÉäb÷ ¡òÉ<DZÉ) ‡nù±É䱪ÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉÉì]ÇõEòÉäb÷ÉxÉÖºÉÉ®ú +ɽäþ EòÒ xÉɽþÒ ½äþ iÉ{ÉɺɱÉä VÉÉiÉä.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä JÉÉºÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ xÉ Eäò±ªÉɺÉ, ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäbÂ÷ºÉSÉä ®äúEòÉìbÇ弃 {ɇ®úSUäônù 7 (8) ¨ÉvªÉä ‡n±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¡äò]õɳý±Éä VÉÉiÉÒ±É.

bä÷]õÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEòÉÆxÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ ½þÒ BEò +É´É„ªÉEò ¤ÉÉ¤É +ɽäþ. VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvÉÒ±É “bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbǺɔ JÉɱÉÒ±É ¤ÉÉ¤É Gò. 7 ¨ÉvªÉä ‡nù±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEòɨÉvªÉä VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ 15 +ÆEò +ºÉiÉÒ±É. +„ÉÉ JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ¡òÒ±b÷¨ÉvªÉä EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¨Éɇ½þiÉÒ xɺɱÉä±Éä ®äúEòÉìbÇ弃 ¡äò]õɳý±Éä VÉÉiÉÒ±É.

´É說ÉÎCkÉEò b䇤É]õ ®äEòÉìbÇ÷ºÉÉ`öÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉɽþÒ.

BJÉÉnùÒ ¡òÉ<DZÉ/®äúEòÉìbÇ÷ ¡äò]õɳýhªÉÉSÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÓ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉä±É:-

¡òÉ<DZÉ: 1) ¨ÉìMxÉä‡]Eò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÒ±É nùÉä¹É.

2. bä÷‡¤É] EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷ (<ǺÉÒBºÉ ]ÅõÉõxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 55) xɺÉhÉä (‡¨É˺ÉMÉ) ËEò´ÉÉ bä÷‡¤É]õ EòÉÄ]ÅõɨÉvªÉä ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±Éä±Éä ¨ÉÚ±ªÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪɱÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉÚ±ªÉÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò +ºÉ±ªÉɺÉ.

3. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSÉÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ +´ÉèvÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ bä÷‡¤É]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É ´É ªÉÖVÉ®úSªÉÉ xÉÉ´ÉɤÉɤÉiÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É SÉÖEòÒSÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

®äúEòÉìbÇ÷: 1. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ ‡nù±ÉÉ xɺɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ SÉÖEòÒSÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

2. JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ËEò´ÉÉ JÉÉiªÉÉSÉä xÉÉ´É ‡nù±Éä±Éä xɺɱªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ +´ÉèvÉ +ºÉ±ªÉɺÉ.

x) ¤Énù±ÉÒ (bÖ÷Î{±ÉEäò]õ) ®äEòÉìbǺÉ: iªÉÉSÉ bä÷‡¤É]õ ºÉÆnù¦ÉÉLJ´É¯ûvnù (=nùÉ - VÉÉäb÷{ÉjÉ 2 ¨ÉvÉÒ±É bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbǺÉJÉɱÉÒ, “ªÉÖVÉ®ú bä÷‡¤É]õ ®äú¡ò®úxºÉ JÉɱÉÒ±É ¤ÉÉ¤É Gò 10 ¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ, ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉÆ ËEò´ÉÉ ´ÉÒVÉ ¨ÉÒ]õ®ú xÉƤɮú ËEò´ÉÉ iªÉÉ ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú) |ÉnùÉxÉ EòiªÉÉǺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ +xªÉ EòÉähÉiÉɽþÒ ªÉÖ‡xÉEò +ɪÉbå÷]õÒ‡¡òEäò„ÉxÉ xÉƤɮú) BEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<Ç±É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ªÉÖVÉ®úxÉä ÁɤÉɤÉiÉ ªÉÉäMªÉ iÉÒ EòɳýVÉÒ PªÉÉ´ÉÒ +ɇhÉ iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä iªÉÉ “ªÉÖVÉ®úbä÷‡¤É]õ®äú¡ò®úxºÉ”SÉÒ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞiÉÒ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ ÁÉSÉÒ iªÉÉxÉä JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ.

xi) bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbǺÉ: ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú/bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉä¨ÉvÉÒ±É, ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/ |ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ ±ÉɦÉÉlÉÔ ÁÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉÆSÉä ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/‡±ÉVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú xÉ ‡nù±Éä MÉ䱪ÉÉºÉ iÉä bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ¡äò]õɳý±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. EòÉ®úhÉ, EòɽþÒ „ÉÉJÉÉƨÉvªÉä, ±ÉäVÉ®ú xÉƤɮú/±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱É+Éä xÉƤɮú ‡nù±Éä +ºÉä±É +lÉ´ÉÉ xɺÉÉäiÉ, Eäò´É³ý JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò ½þÒ iªÉÉ-iªÉÉ JÉÉiªÉɤÉɤÉiÉ +Éä³JÉ {É]´ÉÚ „ÉEòiÉÉiÉ. bäκ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò „ÉÉJÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ¨ÉvªÉä, +„ÉÒ JÉÉiÉÒ “ºÉÆEòÒhÉÇ (‡¨É‡ºÉ±Éä‡xÉ+ºÉ) ±ÉäVÉ®ú” ¨½þhÉÚxÉ nÉJɇ´É±ÉÒ VÉÉiÉÒ±É.

xii) bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ (b÷Ò´½þÒ+É®ú): BJÉÉnùÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉ, <ǺÉÒBºÉSªÉÉ ¡òÉ<Ç±É +ìCºÉä{]õxºÉ/´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ¨ÉvÉÚxÉ {ɇ®úiÉ ZÉɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú, ºÉÒBSÉ, iªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ iÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ËEò´ÉÉ ¡äò]õɳý±ªÉÉSÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É ½äþ EòÉ¨É bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇõuùÉ®äú (b÷Ò´½þÒ+É®ú) Eäò±Éä VÉÉiÉä. (ÁÉSÉÉ xɨÉÖxÉÉ VÉÉäb÷{ÉjÉ 9 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ) +ɇhÉ iªÉɺÉÉä¤ÉiÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ }±ÉÉì{ÉÒ/]äõ{ɽþÒ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉiÉä. ÁÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú¨ÉvªÉä ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉSªÉÉ |ɇGòªÉä nù®ú¨ªÉÉxÉ +Éfø³ý±É䱪ÉÉ SÉÖEòÉÆSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É +ɇhÉ iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É º´ÉÒEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É ¨ÉÚ±ªÉ ‡nù±Éä±Éä +ºÉiÉä. ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäiÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´É º´ÉÒEÞòiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉä BEÚòhÉ ¨ÉÚ±ªÉ, ¤Éì±ÉÉÏxºÉMÉ Gäò‡b÷]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä nù„ÉLJ´É±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ{ÉäIÉÉ ‡xÉ®úɳäý +ºÉ±ªÉÉºÉ (¨½þhÉVÉä bä÷‡¤É]õ EòÉìx]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷), bä÷‡¤É]õ EòÉÄ]ÅõÉ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvªÉä ¤Énù±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ɇhÉ +ºÉÉ ¤Énù±É Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä b÷Ò´½þÒ+É®ú¨ÉvªÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

|ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ½þÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ ÁÉÆSÉÒ ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä<DZÉ. bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷¨ÉvÉÒ±É 10 +ÆEòÒ ¡òÒ±b÷ xÉƤɮú 13 ¨ÉvªÉä, iªÉÉ ®äúEòÉìbÇ÷SÉÒ MÉÉä³ýɤÉä®úÒVÉ (SÉäEòºÉ¨É) nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®úÒ ºÉÉÆEäò‡iÉEò ¨Éɇ½þiÉÒ +ºÉä±É iªÉɨÉÖ³äý, ºÉÒBSɨÉvªÉä Eäò±É䱪ÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉ |ɇGòªÉäiÉ iªÉÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ¤Énù±É Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä Eò³ÚýxÉ ªÉä<DZÉ. Áɇ„É´ÉɪÉ, ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ºÉֱɦÉiÉäxÉä +Éä³ýJÉiÉÉ ªÉÉ´ÉäiÉ ÁɺÉÉ`öÒ, ºÉÒBSÉxÉä, ]ÅõÉõxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 33 +ºÉÉ ¤Énù±É±ÉÉ +ºÉä±É ´É +ɪÉ]äõ¨É ‡ºÉC´ÉäxºÉ xÉƤɮú ¡òÒ±b÷¨ÉvªÉä 9999999999 +ºÉä ]õÉEò±Éä +ºÉä±É.b÷Ò´½þÒ+É®ú±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ näùiÉÉxÉÉ ËEò´ÉÉ iÉÒ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<Ç±É {ÉÖxÉ:ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ/nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉä `ö®ú‡´ÉiÉÉxÉÉ, ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ ½äþ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉiÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÒ±É. ½äþ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉ ºÉÆ{ÉɇnùiÉ/nÖù¯ûºiÉ Eäò±ªÉɺÉ, ]äõº]õ ºÉ¤É‡¨É„ÉxÉ ´É bä÷]õÉ ´½þÉ쇱Ébä÷„ÉxÉSÉä SÉGò {ÉÖxÉ: ºÉÖ¯û Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. iÉlÉɇ{É, +„ÉÉ ¡äò]õɳý±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ +ºÉä±É ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä, BxɇGò{]õ Eäò±Éä±ÉÒ ºÉiªÉÉÆEòxÉ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÉnù®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ b÷Ò´½þÒ+É®ú±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ ‡nù±ÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, <ǺÉÒBºÉ |ɇGòªÉÉ-SÉGò ºÉÖ¯û ½þÉä<DZÉ. BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ ]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòuùÉ®äú ºÉÉnù®ú Eò®úiÉä´Éä³ýÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÒ½þÒ ºÉÉnù®ú Eäò±ªÉÉ VÉÉ´ªÉÉiÉ - ‡iÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉÆ´É®ú EòɪÉÇEÞòiÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒSÉä ¨ÉÄbä÷]õ ´É iªÉɺɽþ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòxÉä ‡nù±Éä±Éä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ, EòÒ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆSªÉÉ OÉɽþEòÉÆEòbÚ÷xÉ ¨ÉÄbä÷]ÂõºÉ ‡¨É³ýɱÉä±ÉÒ +ºÉ±Éä±ÉäSÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ弃 iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ +ºÉÚxÉ iÉä bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ iÉ{ÉɺÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ Eò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEäò¨ÉvªÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ. ÁÉ ¨ÉÄbä÷]õ´É®ú, iÉb÷VÉÉäb÷ - ¤ÉÄEäò¨ÉvÉÒ±É JÉÉiÉä SÉɱɇ´ÉhªÉÉºÉ |ÉɇvÉEÞòiÉ +„ÉÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ +‡vÉEòɆªÉÉSÉÒ ºÉ½þÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÄbä÷]õºÉ½þ, BxɇGò{]õ Eäò±Éä±ÉÒ ´É ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eäò±Éä±ÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡nù´ÉºÉɱÉÉ, iªÉÉ <ǺÉÒBºÉ SÉGòSÉÉ “‡nù´ÉºÉ-0” +ºÉä ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉ<DZÉ.

xiii) <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ {É®úiÉ PÉähÉä/iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä ÁɤÉÉiÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ: BEònùÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbÚxÉ b÷Ò´½þÒ+É®úSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ´É ºÉÒBSÉ ¨ÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÒ |ɇGòªÉÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ EòÒ, iÉÒ ¡òÉ<DZÉ/®äúEòÉìbÇ÷ {É®úiÉ PÉähÉä/iªÉÉiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä ÁɺÉÉ`öÒ, ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú ‡xɪÉÉäVÉÒiÉ ‡nù´É„ÉÒ iÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉÚhÉÇ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +ºÉä +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉä ¨ÉiÉ {Éb÷±ªÉÉSÉä ºÉÉäb÷±ªÉɺÉ, {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

xiv) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉƺÉÉ`öÒ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É +É=]õ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ:  ‡nù´ÉºÉ - 1 ®úÉäVÉÒ, ºÉÒBSÉ {ÉÖføÒ±É bä÷]õÉ, ¡òCkÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉɨÉvÉÚxÉ (]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ) ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úÒ±É ËEò´ÉÉ BJÉÉtÉ `ö®úÒ´É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ]õÉEòÒ±É. +„ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ, +É>ð]õ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉÉ ®äúEòÉìbÇ÷ ±Éä-+É=]õ ´É +É=]õ ¡òÉ<DZÉ+ºÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ®úÒiÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 3 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÒ +ɽäþ.-

i) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]Çõ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ - 11 ¨ÉvªÉä)

ii) bäκ]õxÉä„ÉxÉ  ¥ÉìxSÉ ‡®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -12 ¨ÉvªÉä)

iii) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ±ÉäVÉ®ú ‡®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -13 ¨ÉvªÉä)

(±ÉäVÉ®ú ¡òÉ䇱ɪÉÉä xÉƤɮú xɺɱÉ䱪ÉÉ JÉÉiªÉƤÉɤÉiÉ, |ÉiªÉäEò JÉÉiªÉɺÉÉ`öÒ, BEò “‡¨É‡ºÉ±Éä‡xÉ+ºÉ ±ÉäVÉ®ú ‡®ú{ÉÉä]Çõ” iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ<DZÉ).

Áɇ„É´ÉɪÉ, ºÉÒBSÉ, <ǺÉÒBºÉ EÆò]ÅõÉä±É ‡®ú{ÉÉä]ÇõSªÉÉ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ -10 ¨ÉvªÉä) nùÉäxÉ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒVÉ ¤ÉÄEò ‡xɽþÉªÉ iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É.

´É®ú ‡nù±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ºÉ±Éä±ÉÉ +É=]õ{ÉÖ]õ bä÷]õÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäò±ÉÉ ¨ÉìMxÉä‡]õEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉ´É®ú (}±ÉÉì{ÉÒ ËEò´ÉÉ ]äõ{É) ËEò´ÉÉ +SÉÚEòiÉÉ ´É ºÉiªÉiÉÉ ÁɤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÖ®úIÉÉÆ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ BxɇGò{]õ Eäò±É䱪ÉÉ xÉä]õ´ÉEÇò´É®ú {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉ<DZÉ.

ÁÉ <ǺÉÒBºÉ EÆò]ÅõÉä±É ‡®ú{ÉÉä]ÇõSªÉÉ ({ɇ®ú‡„ɹ]õ 10) ¡òÉ<DZºÉ/]äõ{ºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ ¨ÉÉMÉÒ±É ºÉÆvªÉÉEòɳýSÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ÎC±ÉªÉË®úMÉ ‡®ú{ÉÉä]Ǻɽþ, ‡nù´ÉºÉ-1SªÉÉ ºÉEòɳýÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉд½þºÉ/¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉÆEòbä÷ {ÉÉÎ`Âö´É±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ EåòpùÉÆxÉÒ VÉälÉä ºÉÖ®ú‡IÉiÉ ´Éä¤ÉºÉ´½ÇþºÉÇ `äö´É±Éä±Éä +ɽäþiÉ +„ÉÉ EåòpùÉƨÉvªÉä ºÉƤÉƇvÉiÉ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 iªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]ÂõºÉ´É®ú ]õÉEòiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉÉ-„ÉÉJÉÉÆxÉÒ, ]äõ{ºÉ/¡òÉì{ÉÒVÉ/b÷É=xÉ ±ÉÉäb÷ Eäò±Éä±ÉÉ bä÷]õÉ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú ±ÉMÉäSÉ, ´É®ú ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±Éä±É bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¥ÉÄSÉ ‡®ú{ÉÉä]ǺÉ, iªÉÉSÉ/xÉÆiÉ®úSªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ, iªÉÉÆSªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ „ÉÉJÉÉÆEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvªÉä ‡nù´ÉºÉ-1 ±ÉÉSÉ (¨½þhÉVÉä ‡®ú{ÉÉä]õÉÇiÉ ‡nù±Éä±ÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ) bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. iÉb÷VÉÉäb÷ÒSªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ (<ǺÉÒBºÉ SÉGòSÉÉ ‡nù´ÉºÉ 1) ºÉÒBSÉ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ‡iÉxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ®úCEò¨É Gäò‡b÷]õ Eò®úÒ±É ({ɇ®ú‡„ɹ]õ 5) +ɇhÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉ iªÉÉ-iªÉÉ ®úEò¨ÉÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úÒ±É.

xv) |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]Çõ: ‡nù´ÉºÉ - 1 ®úÉäVÉÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäò±ÉÉ, ºÉÒBSÉ EòbÚ÷xÉ, ªÉÖVÉ®ú - ‡xɽþÉªÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡®ú{ÉÉä]ÇõSªÉÉ (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 15) nùÉäxÉ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒiÉ {ÉÖ®ú‡´É±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É. ÁÉiÉ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉɆªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ, +ɇhÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòiÉ Gäò‡b÷]õ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ®úCEò¨É +ÉEòÉ®ú¨ÉÉxÉ ‡nù±Éä +ºÉä±É. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉÇSÉÒ BEò |ÉiÉ ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ±É. ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]õÉÈSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ, ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É ´É ½äþ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉ ¨½þhÉVÉä, BJÉÉtÉ ‡´É‡„ɹ]õ ªÉÖVÉ®úSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòEòbä÷, ‡´É‡„ɹ]õ ºÉÆJªÉäSªÉÉ bä÷‡¤É]õ ´ªÉ´É½þÉ®úÉƺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ {ÉÖ®úÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉä VÉÉiÉÒ±É. <xÉ{ÉÖ]õ bä÷]õÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉä ÁÉ ‡®ú{ÉÉä]ÇÂõºÉSÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ÉɽþhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÖVÉ®úSÉÒ +ºÉä±É. ºÉ¨É®úÒ bä÷]õɨÉvÉÒ±É jÉÖ]õÒ ºÉÒBSÉSªÉÉ xÉVÉ®äúºÉ ±ÉMÉäSÉ +ÉhÉÚxÉ tɴɪÉÉiÉ.

xvi) |ɇGòªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ ªÉÖVÉ®ú ¡òÉ<DZºÉ/}±ÉÉì{ÉÒVÉ {É®úiÉ Eò®úhÉä : BJÉÉnùÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSÉÒ „ÉÉJÉÉ, “JÉÉiÉä ¤ÉÆnù/½þºiÉÉÆiɇ®úiÉ” “+ºÉä JÉÉiÉäSÉ xÉɽþÒ”, “JÉÉiɪÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ VÉÖ³ýiÉ xÉɽþÒ”, “+{ÉÖ®úÉ ‡xÉvÉÒ” <iªÉÉnùÓºÉÉ®úJªÉÉ EòÉ®úhÉÉƨÉÖ³äý BJÉÉnùÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú bä÷‡¤É]õ Eò¯û „ÉEòiÉ xɺɱªÉÉºÉ ‡iÉxÉä iªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ, ‡®úõ]õxÉÇ ¨Éä¨ÉÉä¨ÉvªÉä ((xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ - 6 ¨ÉvªÉä) Eò®úÉ´ÉÉ. ½þÉ ‡®ú{ÉÉä]Çõ, iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ, iªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ |ÉnùÉxÉ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú SÉäCºÉºÉ½þ ‡iÉSªÉÉ ºÉд½þºÉ ¥ÉÄSÉ/¨ÉÖJªÉ „ÉÉJÉäEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉ<DZÉ. ºÉ´ÉÇ ºÉƤÉƇvÉiÉ „ÉÉJÉÉÆEòbÚ÷xÉ bä÷‡¤É]õ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSÉÒ ºÉä´ÉÉ-„ÉÉJÉÉ, iªÉÉ bä÷‡¤É]õ ®äúEòÉìbÇ÷SªÉÉ ¡òÒ±b÷ xÉƤɮú 14 ¨ÉvªÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ‡®úEòɨªÉÉ ºiÉƦÉÉiÉ, iªÉÉ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvÉÒ±É ºÉƤÉƇvÉiÉ bä÷‡¤É]õ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉvÉÉiÉÒ±É +xÉ{Éäb÷ ¤ÉɤÉÒ EòÉäb÷ ‘0’ xÉä iÉ®ú <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÒ EòÉäb÷ ‘1’ xÉä }±ÉìMÉ +Éì¡ò Eò®úÒ±É. ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvªÉä ´É®úÒ±É ¨Éɇ½þiÉÒ ¤ÉɤÉiÉ ‡¤ÉxÉSÉÖEò{ÉhÉÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSÉÒSÉ +ɽäþ

bä÷‡¤É]õ Eäò±É䱪ÉÉ/bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉÆvÉÒSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, iÉÒ ]äõ{É/}±ÉÉì{ÉÒ, ‡nù´ÉºÉ 1 SªÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ ºÉÒBSÉEòbä÷ {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. iªÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ‡b÷÷ºEäò]õºÉ½þ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòxÉä ºÉ½þÒ Eäò±Éä±ÉÒ, iªÉÉ <xÉ{ÉÖ]õ ¡òÉ<DZÉSÉÒ ½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò-„ÉÉJÉÉÆxÉÉ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ +‡iɇ®úCkÉ bä÷‡¤É]õSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷, iªÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ¨ÉvÉÒ±É bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ´É®ú iɪÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ BEòÉ ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õxÉä Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. ºÉƤÉƇvÉiÉ ¤ÉÄEäòxÉä ºÉ´ÉÇ ´ÉMÉÇhÉÒnùÉ®ú/|ÉnùÉxÉEòiÉÉÇ ÁÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ bä÷‡¤É]õ Eäò±ÉÒ +ºÉÚxÉ, +ƇiÉ¨É ºÉä]õ±É¨Éå]ºÉÉ`öÒ bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ¤ÉɤÉÒ ‡„ɱ±ÉEò xÉɽþÒiÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ, ºÉÒBSÉ, ‡nù´ÉºÉ-1 SªÉÉ ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ ‡®ú{ÉÉä]Ç弃 iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É.

 bä÷º]õÒxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ‡¨É³ýɱªÉÉ´É®ú, ºÉÒBSÉ, +ÉvÉÒ |ɇGòªÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ <ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú, bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉäbÂ÷ºÉ, 66 {ÉɺÉÚxÉ 44 +ºÉÉ ¤Énù±É Eò¯ûxÉ iªÉÉ´É®ú {ÉÖxÉ®Âú|ɇGòªÉÉ Eò®úÒ±É. ºÉƤÉƇvÉiÉ ®äúEòÉìbÇÂ÷ºÉSªÉÉ MÉÉä³ýɤÉä®úÒVÉä¨ÉvªÉä, ºÉÒBSɨÉvªÉä ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉähÉɆªÉÉ ºÉÉì}]õ´Éä+®úxÉÖºÉÉ®ú ¤Énù±É ½þÉäiÉÒ±É. bä÷]õÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¤Énù±É Eäò±Éä MÉä±Éä +ºÉ±ªÉÉºÉ SÉÖEòÒSÉä bä÷]õÉ EòÉäbÂ÷ºÉ ªÉäiÉÒ±É ´É iÉä ºÉÒBSÉxÉä Eäò±É䱪ÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉiªÉÉÆEòxÉɨÉvªÉä ‡nùºÉÚxÉ ªÉäiÉÒ±É.

xvii) ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ´É ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZÉ/‡®ú{ÉÉä]Ç弃 näùhÉä: <ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú {ÉÖxÉ®Âú|ɇGòªÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉÒBSÉ, BEò ÎC±ÉªÉË®úMÉ ºÉä]õ±É¨Éå]õ iɪÉÉ®ú Eò®úÒ±É ´É iªÉɨÉÖ³äý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É ´É |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. JÉÉiªÉÉÆSÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ ‡nù´ÉºÉ - 1 ®úÉVÉÒSÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ ºÉÒBSÉ {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÒ {ÉÖ®ú´ÉÒ±É.

bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ºÉƪÉÖCkÉ ªÉÉnùÒ - |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ tɴɪÉÉSÉÒ, ºÉ´ÉÇ bä÷º]õÒxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ‡®ú{ÉÉä]Çõ Eäò±É䱪ÉÉ, bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓSÉÒ BEò‡jÉiÉ ªÉÉnùÒ

  • ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<Ç±É - ÎC±ÉªÉË®úMÉ bä÷]õÉSÉÒ {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ +É´É„ªÉEòiÉÒ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®úEòbä÷ BEò |ÉiÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉÆxÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ, ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÉ (´ÉèvÉ ¡äò]õɳý±Éä±Éä, +xÉbä÷‡¤É]äõb÷ ¨½þhÉÚxÉ {É®úiÉ {ÉÉ`ö´É±Éä±Éä - ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓ´É®ú ºÉÖªÉÉäMªÉ }±ÉìMÉ +Éì¡ò/¨ÉÉEÇò +Éì¡ò Eò¯ûxÉ) <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÒ±É ‡®ú{ÉÉä]Çõ.

  • |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEäòSÉÉ +ƇiÉ¨É ‡®ú{ÉÉä]Çõ - ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É, +xbä÷‡¤É]äõb÷ ¤ÉɤÉÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉÆiÉ®ú bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ´É <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ÎC±ÉªÉË®úMɺÉÉ`öÒ Gäò‡b÷]õ Eäò±Éä±ÉÒ +ƇiÉ¨É ®úCEò¨É.

  • bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòºÉÉ`öÒ +ƇiÉ¨É ‡®ú{ÉÉä]Çõ - ½þÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò - ‡xɽþÉªÉ ºÉÉ®úÉƄɯû{ÉÉxÉä +ºÉ±Éä±ÉÉ +½þ´ÉÉ±É +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ „ÉÉJÉɇxɽþÉªÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒSÉä bä÷‡¤É]õ ´É iªÉÉxÉÆiÉ®úSÉä Gäò‡b÷]õ nùÉJɇ´É±Éä±Éä +ºÉiÉä (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 17 ¨ÉvªÉä).

  • ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É BEÆònù®úÒxÉä +ºÉ±Éä±Éä (SÉäEòºÉÉ®ú) BEÚòhÉ ¨ÉÚ±ªÉ, ºÉÒBSÉEòbÚ÷xÉ +„ÉÉ |ÉEòÉ®äú iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä +ºÉiÉä EòÒ, ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZɨÉvªÉä BJÉÉtÉ +xɇvÉEÞòiÉ ´ªÉCkÉÒxÉä nÖù¯ûºiÉÒ Eäò±ªÉɺÉ, |ɇGòªÉÉ Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉiÉ SÉÚEò ZÉɱªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù„É ªÉäiÉÉä.

xviii) ‡nù´ÉºÉ 1 xÉÆiÉ®ú ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒSÉä ‡´É±ÉƤÉÉxÉä ºÉÉnù®úÒEò®úhÉ - ‡nù´ÉºÉ 1 ®úÉäVÉÒ ]äõ{É ËEò´ÉÉ }±ÉÉì{ÉÒ ºÉÉnù®ú Eò¯û xÉ „ÉEòhÉɆªÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòxÉä, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò„ÉÉJÉäSªÉÉ EòÉ=Æ]õ®ú´É®ú bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ ªÉÉnùÒ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÒ +ɇhÉ ±É´ÉEò®úÉiÉ ±É´ÉEò®ú, EòÉähÉiªÉɽþÒ {ɇ®úκlÉiÉÒiÉ, ºÉÒBSɨÉvªÉä {É®úiÉ Eäò±É䱪ÉÉ/bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓSÉÒ |ɇGòªÉÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ 24 iÉɺÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ, iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ iÉÒ ®úCEò¨É ¨ÉÉMÉÉ´ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý ºÉÒBSÉuùÉ®úÉ, +É=]õ{ÉÖ]õ ]äõ{ɨÉvªÉä ‡´É±ÉƤÉÉxÉä Eäò±Éä±Éä ‡®ú{ÉÉäÍ]õMÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ iɺÉäSÉ iÉä bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉÉSªÉÉ ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiɽþÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ ½þÉä>ð „ÉEòiÉ xÉɽþÒ. +„ÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉÉ`öÒ |ÉnùÉxÉ iÉb÷VÉÉäb÷ ½þÒ |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ´É ºÉƤÉƇvÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEä nù®ú¨ªÉÉxÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.

xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ|ɨÉÉhÉäSÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSªÉÉ +vªÉIÉÉÆxÉÉ, EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉ¦ÉɺÉnù ¤ÉÄEäò±ÉÉ, ‡®ú]õxºÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ 24 iÉɺÉÉÆSÉÒ +‡vÉEò ¨ÉÖnùiÉ näùhªÉÉSÉÉ +‡vÉEòÉ®ú +ɽäþ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòEòbÚ÷xÉ ºÉÒBSɱÉÉ ‡®ú]õxºÉÇ +ɪÉ]äõ¨ºÉSÉÉ bä÷]õÉ, ´Éä³äý´É®ú näùhªÉɨÉvªÉä +xÉäEò´Éä³ýÉ ´É ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ‡´É±ÉÆ¤É ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉɤÉɤÉiÉ iªÉÉ nÆùb÷Éi¨ÉEò EòÉ®ú´ÉÉ<ÇºÉ {ÉÉjÉ `ö®úiÉÒ±É. ÁÉiÉ ºÉÒBSÉ xÉä iɺÉä `ö®ú‡´É±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ‡´É±ÉƤÉÉxÉä ºÉÉnù®ú Eäò±É䱪ÉÉ ‡®ú]õxºÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ Eò®úhÉä½þÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ +ºÉä±É.

xx) ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZºÉ ºÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ: |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò ªÉÖVÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZºÉ 3 ´É¹ÉÉ{ɪÉÈiÉ VÉ{ÉÚxÉ `äö´ÉiÉÒ±É. ºÉÒBSɨÉvªÉä½þÒ +„ÉÉ ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<DZÉÓSÉÒ BEò |ÉiÉ 3 ´É¹Éæ{ɪÉÈiÉ `ä´É±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.

xxi) bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉƺÉÉ`Ò ºÉ±±ÉÉ: <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ¤ÉɤÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ Eò³ý‡´ÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ªÉÖVÉ®úSÉÒ +ºÉä±É. ªÉÖVÉ®ú º]äõ]õºÉ ¡òÉ<Ç±É ‡¨É³ýɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ, ªÉÖVÉ®ú, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näù>ð Eò®úÒ±É. iªÉÉiÉ iªÉÉ |ÉnùÉxÉÉSÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É ´É |ÉnùÉxÉ Eäò±ªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ +ºÉä±É. Eäò´É³ý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉƨÉvÉÚxÉSÉ „Éä´É]õÒ bä÷‡¤É]õ ½þÉähªÉɆªÉÉ ¤ÉɤÉÓºÉƤÉÆvÉÉxÉä (]ÅõÉõxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 66) |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É ÁÉSÉÒ EòɳýVÉÒ ªÉÖVÉ®úxÉä PªÉÉ´ÉÒ. xÉÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ (]ÅõÉõxZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 33) ´É bä÷‡¤É]õ xÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÒ (]ÅõÉxõZÉìC„ÉxÉ EòÉäb÷ 44) ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ EòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉÉSɱªÉÉ VÉÉ´ªÉÉiÉ. VªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ bä÷‡¤É]õ Eäò±Éä MÉä±Éä±Éä xÉɽþÒ +„ÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ, ªÉÖVÉ®úEòbÚ÷xÉ, ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ EòÉ®úhÉä ´É {ɪÉÉǪÉÒ ®úÒiÉÓxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ |ÉnùÉxÉÉSªÉÉ ¨Éɇ½þiÉҺɽþ Eò³ý‡´É±Éä VÉÉ´Éä.

±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ iªÉÉSÉ MÉ]õɱÉÉ nù®ú ‡iɨÉɽþÒ/¨É‡½þxªÉɱÉÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú +„ÉÒ |ÉnùÉxÉä ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, ªÉÖVÉ®ú <ǺÉÒBºÉ |ÉhÉɱÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ´É bä÷‡¤É]õ xÉ Eò®úiÉÉ BJÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤É {É®úiÉ ªÉähªÉÉSÉÒ „ÉCªÉiÉÉ xɺɱªÉɺÉ, <ǺÉÒBºÉ iÉb÷VÉÉäb÷Ò EòÉähÉiªÉÉ iÉÉ®úJÉÉÆxÉÉ ½þÉäiÉÒ±É ½äþ nù„ÉLJ´ÉhÉÉ®úÒ ´ÉÉ̹ÉEò +ÉMÉÉ>ð ºÉÚSÉxÉÉ BEònùÉSÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉ= „ÉEòiÉä. ÁɨÉÖ³äý |ÉiªÉäEò ´Éä³ýÒ |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉ ¤ÉºÉhÉä ]õɳýiÉÉ ªÉä<DZÉ. VÉälÉä bä÷]õÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É ¤Énù±É +MÉnùÒ Eò¨ÉÒ +ɽäþiÉ ´É {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉhªÉÉSÉÒ „ÉCªÉiÉÉ Vɴɳý Vɴɳý „ÉÚxªÉ +ɽäþ +„ÉÉ ¨ÉɇºÉEò/‡iɨÉɽþÒ ´ªÉÉVÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, ‡´É¨ªÉÉSÉä ½þ{iÉä, ËEò´ÉÉ EÆò{ÉxªÉÉ/EòÉì{ÉÉæ®äú„ÉxºÉSÉä EòVÉÇ ½þ{iÉä <iªÉÉnùÓSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ½þÒ ®úÒiÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ +ɽäþ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉÉÆuùÉ®äú ‡iÉSªÉÉ OÉɽþEòÉÆSªÉÉ JÉÉiÉä ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉiÉ/{ÉɺɤÉÖEòÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ xÉÉånù º{ɹ]õ{ÉhÉä iÉÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú <ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õuùÉ®äú Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉɤÉɤÉiÉ +ºÉÉ´ÉÒ ´É {ÉɺɤÉÖEòÉiÉÒ±É xÉÉånùÒ¨ÉvªÉä “<ǺÉÒBºÉ-b÷Ò+É®ú (ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäSÉä xÉÉ´É)--” +„ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ÁɺÉƤÉƇvÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒ, <ǺÉÒBºÉ ¡òÉ<DZɨÉvÉÒ±É, 20 +ÆEò-+IÉ®úÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ, “ªÉÖVÉ®ú xÉä¨É” ¡òÒ±b÷¨ÉvÉÚxÉ PÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ. bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ ={ɪÉÖCkÉ +ºÉÉ ¡òÒb÷¤ÉÄEò näùhªÉɺÉÉ`öÒ, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉÉ, ÁÉ ¡òÒ±b÷¨ÉvÉÚxÉ PÉäiÉÉ ªÉähªÉɺÉÉ®úJÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ |ɨÉɇhÉiÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ iªÉɨÉÖ³äý bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÒ {ÉɺɤÉÖEòÉƨÉvªÉä xÉÉånù‡´É±Éä±ÉÉ iÉ{É„ÉÒ±É iªÉÉ bä÷‡¤É]õ¤ÉɤÉiÉ ªÉÉäMªÉ +ºÉä ‡SÉjÉ =¦Éä Eò¯û „ÉEäò±É.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉ, JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ ´ÉäMɳýÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùhªÉÉºÉ ¤ÉÉÆvÉÒ±É xÉɽþÒiÉ. |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEò/ªÉÖVÉ®ú ÁÉÆxÉÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉÆuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, iªÉɺÉÉ`öÒ <ǺÉÒBºÉSªÉÉ +ÉEÞòiÉÒ¤ÉÆvÉÉ ¤Éɽäþ®ú +ºÉ±Éä±ÉÒ ´ÉäMɳýÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É.

xxii) <ǺÉÒBºÉ¤ÉɤÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSÉÉ ½þCEò: VÉä´½þÉ ªÉÖVÉ®ú bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ {ɪÉÉÇªÉ ¨ÉÉMɇ´ÉiÉÉä iÉä´½þÉ ªÉÖVÉ®úxÉä bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆxÉÉ, ºÉ½þVÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉVÉÉäMªÉÉ ‡±É‡JÉiÉ ‡xÉ´ÉänùxÉɨÉvÉÚxÉ Eò³ý´ÉÉ´Éä EòÒ, |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉɪÉÉä‡VÉiÉ ®úÒiÉ ½þÒ BäÎSUôEò +ɽäþ ´É bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉ iÉÒ EòÉfÚøxÉ/{É®úiÉ PªÉɴɪÉÉSÉÒ +ºÉ±ªÉɺÉ, 15 ‡nù´ÉºÉÉÆSÉÒ xÉÉä‡]õºÉ näù>ðxÉ iÉÒ EòÉfÚøxÉ PÉähªÉÉSÉÉ ½þCEò iªÉɱÉÉ +ɽäþ. (xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 7 ¨ÉvªÉä)

ªÉÖVÉ®úºÉƺlÉÉ ´É bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò/„ÉÉJÉÉ ÁÉÆxÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÒ {ÉÚ´ÉǺÉÚSÉxÉÉ näù>ðxÉ, ¨ÉÄbä÷]õ/<ǺÉÒBºÉ bä÷‡¤É]õ ºÉÚSÉxÉÉ {É®úiÉ PÉähªÉÉSÉÉ ½þCEò bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉ +ɽäþ. OÉɽþEòÉxÉä bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEò/„ÉÉJÉÉ ÁÉÆxÉÉ ‡nù±É䱪ÉÉ +„ÉÉ {É®úiÉ PÉähªÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, SÉäEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ¨ÉvÉÒ±É “º]õÉì{É {Éä¨Éå]õ” ºÉÚSÉxÉäºÉ¨ÉÉxÉSÉ +ɽäþiÉ. OÉɽþEòÉxÉä +ºÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ‡nù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú, ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉäxÉä, iªÉÉ <ǺÉÒBºÉ ¡òÉ<DZÉSÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú lÉÉƤɴÉÉ´ÉÉ. iÉlÉɇ{É, ´É®úÒ±É ‡xÉªÉ¨É 7(22) ¨ÉvªÉä ‡nù±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú, OÉɽþEòÉxÉä iÉä <ǺÉÒBºÉSÉGò ºÉÖ¯û ½þÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ 15 ‡nù´ÉºÉ +ÉvÉÒ ªÉÖVÉ®ú ºÉƺlÉä±ÉÉ iɺÉä Eò³ý‡´É±Éä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

¦ÉÉ´ÉÒ ªÉÖVÉ®úxÉä OÉɽþEòɱÉÉ/|ÉnùÉxÉEòiªÉÉDZÉÉ tɴɪÉÉSªÉÉ {ÉjÉSÉÉ xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ - 7 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ +ɇhÉ ¨ÉÄbä÷]õ ¡òÉì¨ÉÇSÉÉ xɨÉÖxÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 8 ¨ÉvªÉä ‡nù±ÉÉ +ɽäþ. ºÉÉì]Çõ EòÉäb÷ (¨½þhÉVÉä ‡ºÉ]õÒ-¤ÉÄEò-¥ÉÄSÉ EòÉäb÷) ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, iªÉÉSªÉÉ/‡iÉSªÉÉ ¤ÉÄEò®úxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ SÉäEò¤ÉÖEò´É®úÒ±É B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EòÉäb÷ ±ÉÉ<ÇxÉ {ɇ½þ±ªÉÉºÉ Eò³äý±É. bä÷‡ºÉMxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®ú VªÉÉ´É®ú ¨Éɇ½þiÉÒ näùiÉÒ±É iÉÉä ¡òÉì¨ÉÇ º{ɹ]õ ´É +ºÉƇnùMvÉ +ºÉä±É. ¤ÉÄEòɤÉɤÉiÉSªÉÉ iÉ{É„ÉÒ±ÉÉSªÉÉ ºÉi´ÉiÉäSÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ, ¤ÉÄEò®úxÉä iªÉÉiÉÒ±É +SÉÚEò{ÉhÉÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ɽþÉ´ÉÉ, +ɇhÉ ¨ÉÄbä÷]õ´É®ú º´ÉiÉ: ºÉ½þÒ Eò¯ûxÉ OÉɽþEòÉSªÉÉ ºÉ½þÒSÉä ºÉiªÉÉÆEòxÉ Eò®úÉ´Éä. xɨÉÖxÉÉ{ÉjÉ/xɨÉÖxÉÉ ¨ÉÄbä÷]õ¨ÉvÉÒ±É ¨ÉVÉEÚò®ú iªÉÉiÉ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, ªÉÖVÉ®ú, iªÉÉÆSªÉÉ {ɺÉÆiÉÒSÉä ¡òÉì®ú¨Éì]õ ´ÉÉ{ɯû „ÉEòiÉÉä.

±ÉɦÉÉlÉÔxÉä ªÉÖVÉ®ú±ÉÉ {ÉÖ®ú‡´É±Éä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, iªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÔSªÉÉ ºÉƨÉiÉÒú‡„É´ÉɪÉ, <ǺÉÒBºÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ‡xÉvÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ Eò®úhªÉɇ„É´ÉÉªÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ªÉÖVÉ®úuù®äú ´ÉÉ{É®ú±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ±ÉɦÉÉlÉÔEòbÚ÷xÉ {ɪÉÉÇªÉ ¨ÉÉMɇ´ÉiÉÉxÉÉ, ªÉÖVÉ®úxÉä iɺÉä ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úÉ´Éä.

xxii) ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ´É Eò¨ÉÉ±É ºÉÆJªÉÉ: {ÉÉ`ö‡´É±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆ´É®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ ‡Eò¨ÉÉxÉ ºÉÆJªÉäSÉä ¤ÉÆvÉxÉ xÉɽþÒ.

8. ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®ú:

ºÉ{]åõ¤É®ú 1999 ¨ÉvªÉä, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä, |ÉɪÉÉäVÉEò ¤ÉÄEòÉuùÉ®äú +ÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉEòÉ®úÉÆSÉä +- ‡´É‡xɪɨÉxÉ Eäò±Éä +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ´É ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½äþ SÉɱɇ´ÉhÉɆªÉÉ <iÉ®ú ¤ÉÄEòÉ +ÉEòÉ®úÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ɇGòªÉÉ +ÉEòÉ®úÉƤÉɤÉiÉ, {ÉÖføÒ±É +Énäù„É näù<Ç{ɪÉÈiÉ (ºÉvªÉÉ ¨ÉÉSÉÇ 31, 2008 {ɪÉÈiÉ) iÉä ®úqù Eäò±Éä MÉä±Éä +ɽäþiÉ. iÉlÉɇ{É, {ÉÖfäø EòÉähÉiªÉɽþÒ ´Éä³ýÒ ÁÉiÉ ¤Énù±É Eò®úhªÉÉSÉÉ ½þCEò +É®ú¤ÉÒ+ɪÉxÉä ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþþ.

bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ, bä÷κ]õxÉä„ÉxÉ JÉÉiÉänùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ, iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ bä÷‡¤É]õ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +‡iɇ®úCkÉ +ÉEòÉ®ú PÉä>ð xɪÉäiÉ.

9. EòɪÉÇ®úÒiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉƨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ:

EòɪÉÇ®úÒiÉÓºÉƤÉÆvÉÒSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä/Eäò´É³ý +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒxÉäSÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò®úiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉiÉ. +„ÉÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉƤÉɤÉiÉSªÉÉ ºÉÒBSÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, iªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉÆ´É®ú, κ]õªÉË®úMÉ Eò‡¨É]õÒSªÉÉ ºiÉ®úÉ´É®ú SÉSÉÉÇ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®úSÉ ºÉÒBSÉ {ÉÖfäø {ÉÉ`ö´ÉÚ „ÉEòiÉä. +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ BJÉÉtÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉuùÉ®äú ½þÒ EòɪÉÇ®úÒiÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò¯û „ÉEòiÉä.

10. iÉGòÉ®ú/´ÉÉnù ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ

´ÉÉnù ‡xɨÉÉÇhÉ ZÉɱªÉɺÉ, ºÉƤÉƇvÉiÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉSªÉÉ +vªÉIÉÉÆSÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ +ƇiÉ¨É ºÉ¨ÉVɱÉÉ VÉÉ<DZÉ. ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ MÉÞ½þÉEòbÚ÷xÉ ´ÉÉnù ºÉÉäb÷‡´É±ÉÉ xÉ MÉ䱪ÉÉºÉ iÉÉä, ‡b÷{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ +Éì¡ò {Éä¨Éå]õ +Äb÷ ºÉä]õ±É¨Éå]õ ‡ºÉκ]õ¨ºÉ, EåòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, +É®ú¤ÉÒ+ÉªÉ ÁÉÆSÉäEòbä÷ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ VÉÉ<Ç±É ´É iªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ iªÉÉÆSÉÉ ‡xÉhÉÇªÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƤÉƇvÉiÉÉÆ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ºÉä±É.

11. VÉÉäb÷{ÉjÉ

<ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷]õ ´É bä÷‡¤É]õ) ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

+xÉÖ Gò.

Eåòpù

„ɽþ®úÉSªÉÉ EòÉäb÷

¨ÉìxÉäVÉEò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòSÉä xÉÉ

{ÉkÉÉ

EåòpùÉSÉä ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú

¡ìòCºÉ xÉƤɮú

1

+ÉOÉÉ

282

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

44/2, ºÉÆVÉªÉ {Éì±ÉäºÉ
+ÉOÉÉ - 282001 (ªÉÖ.{ÉÒ)

0562-2523532

0562 - 2525089

2.

+½þ¨ÉnùɤÉÉnù

380

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ, ±ÉÉ MÉVVÉÉ®ú SÉå¤ÉºÉÇ
+É¸É¨É ®úÉäb÷
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉƤɮú - 1
+½þ¨ÉnùɤÉÉnù
380 009

079-26580511
26582468

079-26580511

3

+±Éɽþ¤ÉÉnù

211

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ºÉÆMÉ¨É {Éì±ÉäºÉ ‡ºÉ‡´É±É ±ÉÉ<ÇxºÉ
+±Éɽþ¤ÉÉnù - 211001

0532-2560553

0532-2560410

4

+¨ÉÞiɺɮú

143

+É䇮úB]õ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò EòÉì¨ÉºÉÇ

201-202, ‡SÉjÉÉ ]õÉì‡EòVÉ ®úÉäb÷ +¨ÉÞiɺɮú ({ÉÆVÉɤÉ)

0183-2532640
2556476

 

5

+Éè®ÆúMÉɤÉÉnù

431

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
½þ¹ÉÇ´ÉvÉÇxÉ ‡¤Éϱb÷MÉ, +nùɱÉiÉ ®úÉäb, ÷+Éè®ÆúMÉɤÉÉnù - 431 001

0240 -233448
22349585
2347983
2347984

 

6

¤ÉåMɱÉÖ¯û

560

+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ-BxɺÉÒºÉÒ

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ, BxɺÉÒºÉÒ,
10/3/8, xÉÞ{ÉiÉÖÆMÉÉ ®úÉäb÷,
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. . 5467
¤ÉåMɱÉÖ¯û 560 001

080-22211465,
22212361

080-22237873

7

¤É®úÉäb÷É

311

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, {Éì®äúb÷É<ÇºÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ,
ºÉªÉÉVÉÒ MÉÆVÉ, ¤É®úÉäb÷É - 390005 (MÉÖVÉ®úÉiÉ)

0265-2363023
2362296
2361490
2363649

0265 - 2362296

8

¦ÉұɴÉÉb÷É

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ‡¤ÉEòÉxÉä®ú +ìxb÷ VɪÉ{ÉÚ®ú

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, BºÉ¤ÉÒ¤ÉÒVÉä, ¦ÉÖ{ÉÉ±É MÉÆVÉ, ¦ÉұɴÉÉb÷É

01482-235955/6
9413161422

 

9

¦ÉÉä{ÉɱÉ

462

ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ ‡¤Éϱb÷MÉ
9 +®äú®úÉ ‡½þ±ºÉÂ, VÉä±É ®úÉäb÷
¦ÉÉä{ÉÉ±É - 462011 (B¨É.{ÉÒ.)

0755-
2674045
2761561

0755-2674051

10

¦ÉÖ´ÉxÉä…É®ú

751

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
{ÉƇb÷iÉ VÉ´Éɽþ®ú±ÉÉ±É xÉ佯û ¨ÉÉMÉÇ
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉƤɮú - 16
¦ÉÖ´ÉxÉä…É®ú 751 001

 

0674-
2395706
2393580
2401070
2401119

0674-2401119

11

SÉÆnùÒMÉfø

160

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ ºÉå]Åõ±É ‡´Éº]õÉ ºÉäC]õ®ú 17, {ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. 2 SÉÆnùÒMÉfø 160017

0172-2721507

0172-2706236

12

SÉäzÉ<Ç

600

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
„ÉCiÉÒ ]õÉì´ÉºÉÇ,
766 +zÉÉ ºÉ±ÉÉ<Ç, SÉäzÉ<Ç 600 002

044 –
28551007
28521986/87
28520868

044 - 28523140

13

EòÉä<¨¤ÉiÉÖ®ú

641

¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É

¤ÉÒ+Éä¤ÉÒ ‡¤Éϱb÷MÉ
82, ¤ÉÄEò ®úÉäb÷,
EòÉä<¨¤ÉiÉÖ®ú - 641018
iɇ¨É³ýxÉÉbÚ÷

0422
2303345
2303346
2303347

0422 – 2303345

14

näù½þ®úÉbÚ÷xÉ

248

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

4 EòÉìxÉ´½åþ®ú BºÉ]õÒ, näù½þ®úÉbÚ÷xÉ-248001

0135- 2714166
2714161

0135- 2651843

15

<®úÉäb÷

638

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

VÉ´ÉÉxɺÉ ¦É´ÉxÉ,
106, MÉÉÆvÉÒVÉÒ ®úÉäb÷, <®úÉäb÷

0424-2260039
09894602735 

 

16

BxÉÉÇEÖò±É¨ÉÂ

682

º]äõ]Âõ¤ÉÄEò +Éì¡ò jÉÉ´ÉhÉEòÉäB

b÷Éä+®úxÉÆ.BCºÉB±É 8529
BxÉEäòªÉ SÉå¤ÉºÉÇ, 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
MÉÉä{Éɱɠ |ɦÉÖ ®úÉäb÷
BxÉÉÇEÖò±É¨ÉÂ, EòÉäSÉÒ, 682035
Eäò®ú³ý

0484 2371625
2371659
2371790

0484 2371636

17

MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú

273

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

vɨÉÇ„ÉɱÉÉ ¤ÉÉZÉÉ® ½þÉì]äõ±É Eèò±ÉÉ„ÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä, MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú-273001

0551 - 2204773
2204687

 0551-2204687

18

M´Éɇ±ÉªÉ®ú

474

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

+É쇡òºÉ®ú-<xÉ -SÉÉVÉÇ
B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉå]õ®ú
 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ
¨É½þÉ®úÉVÉ ¤ÉÉb÷É, M´Éɇ±ÉªÉ®ú ‡{ÉxÉ-474020

0751-
2447518
2447511
2447594
2326465

0751-2323905

19

MÉÖ´Éɽþ]õÒ

781

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
{ÉÉä.¤ÉìxÉÃÆ.120, º]äõ„ÉxÉ ®úÉäb÷., {ÉÉxÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú
MÉÖ´Éɽþ]õÒ
781 001

0361-2517107
2517109

0361-2636374

20

½Öþ¤É±ÉÒ

105

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

iɳý ¨ÉVɱÉÉ, b÷É´ÉÒ Ë´ÉMÉ, ZÉÉäxÉ±É +É쇡òºÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ® ®úÉäb÷
½Öþ¤É±ÉÒ- 580 023

0836-2363981
09341222773

 

 

21

½èþpùɤÉÉnù

500

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
6-1-56, ºÉäGäò]õ‡®úB]õ ®úÉäb÷
½èþpùɤÉÉnù-
500 004

040-23242049
23237726
22463669
22329677

040-23237726

22

<ÆnùÉè®ú

452

¤ÉÄEò +Éì¡ò <ÆnùÉè®

125, +nùÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú,
<ÆnùÉè®ú
452 004

0731-
2340842
2342676

0731-2343754

23

VɤɱÉ{ÉÚ®ú

482

 º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

Eäò/+Éì, ºÉд½þºÉ ¥ÉÄSÉ, BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ ‡¤Éϱb÷MÉ,
‡´ÉVÉªÉ xÉMÉ®ú VɤɱÉ{ÉÚ®ú - 484002 (B¨É{ÉÒ)

0761
2641681
2641679
2541611

0761 2644969

24

VɪÉ{ÉÚ®ú

302

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
®úÉ¨É ¤ÉÉMÉ ºÉEÇò±É
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. .12, ]õÉÄEò ®úÉäb÷
VɪÉ{ÉÚ®ú – 302 004

0141-
2560799
2562258

0141-2573277

25

VɱÉÆvÉù®ú

144

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ, VÉÖxÉÉ ®äú±´Éä ®úÉäb, ÷VɱÉÆvÉù®ú - 144 001 ({ÉÆVÉɤÉ)

0181
2456632
2221198
2232388

0181 2232388

26

VɨɄÉänù{ÉÚ®ú

831

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxÉ ®úÉäb÷
EòÉä±b÷ º]õÉä+®äúVÉ ‡¤Éϱb÷MÉ, ‡¤ÉºiÉÉ{ÉÚ®ú, VɨɄÉänù{ÉÚ®ú -831001

0657-
2434906
2428941

 

27

Vɨ¨ÉÖ

 

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, 221 {Éì±ÉäºÉ ®úÉäb, EòÉSÉÒ UôÉ´ÉhÉÒ, Vɨ¨ÉÖ

0191 2560731

 

28

VÉÉävÉ{ÉÚ®ú

342

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨ÉäxÉ ¥ÉìSÉ, ½þÉªÉ EòÉä]Çõ EÄ{ɺÉ
VÉÉävÉ{ÉÚ®ú- 342006 (®úÉVɺlÉÉxÉ)

0291- 2553685/93

0291- 2545178

29

EòÉxÉ{ÉÚ®ú

208

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ,
Bº]ìõ¤±É҄ɨÉå]õ ºÉäC„ÉxÉ
{ÉÉäº]õ ¤ÉìMÉ xÉÆ. .82
EòÉxÉ{ÉÚ®ú- 208 001

0512-
2304099
2306032

 

30

EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

416

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

'VÉä¨Éº]õÉäxÉ', 3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ,
ºÉÒ¤ÉÒBºÉ Vɴɳý „Éɽ{ÉÖ®úÒú,
EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú 416001

0231-
2650208

0231- 2560203

31

EòÉä±ÉEòkÉÉ

700

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉì„ÉxÉ±É ÎC±É+Ë®úMÉ ºÉä±É,
6 ®úÉìªÉb÷ º]ÅõÒ]õ
EòÉä±ÉEòkÉÉ 700 016

033 – 22656664

033-22463673

32

EòÉä‡ZÉEòÉäb÷ (Calicut)

673

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨ÉxÉxÉSÉÒ®úÉ , ¤ÉÄEò ®úÉäb÷,
EòÉä‡ZÉEòÉäb÷ (Eìò‡±ÉEòiÉ) - 673001
´Éäº]õ ¤ÉÆMÉɱÉ.

0495-2727276 2720330

0495- 2722040

33

±ÉJÉxÉÉè

226

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 94, B¨É.VÉÒ. ®úÉäb÷
±ÉJÉxÉÉè- 226001 (=kÉ®ú |Énäù„É)

0522-2237876

0522-2237875

34

±ÉÖ‡vɪÉÉxÉÉ

141

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

SÉÉèEò ¦ÉÉ®úiÉ xÉMÉ®ú ±ÉÖ‡vɪÉÉxÉÉ- 141 001
{ÉÆVÉɤÉ

0161-
2741257
2441161
2441162

0161- 2442508

35

¨ÉnÖù®úÉ<Ç

625

EìòxÉ®úÉ ¤ÉÄEò

¨Éä‡b÷]õ‡ºÉªÉÉ ‡¤Éϱb÷MÉ
b÷Éì. +ƤÉäb÷Eò®ú ®úÉäb÷
¨ÉnÖù®úÉ<Ç- 625020 (iÉɇ¨É³ýxÉÉbÚ÷)

0452-
2536841
2529031
2526587

0452-2529030

36

¨ÉåMɱÉÉä®ú

575

EòÉä{ÉÉæ®äú„ÉxÉ ¤ÉÄEò

EòÉì®ú.¤ÉÄEò ½þÉ=ºÉ, EòÉ®ú º]ÅõÒ]õ, {ÉÉä.¤ÉÉì.xÉÆ.84
¨ÉåMɱÉÉä®ú    - 575001

0824-
24121174
2411 972
2411973

¡ìòCºÉ xɺɱªÉɺÉ

37

¨ÉÖƤÉ<Ç

400

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉì„ÉxÉ±É ÎC±É+Ë®úMÉ ºÉä±É,1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, 215 £òÒ |ÉäºÉ ½þÉ=ºÉ
xÉ®úÒ¨ÉxÉ {ÉÉì<È]õ
¨ÉÖƤÉ<Ç 400 021

022-
22882197
22021544
22022830

022- 22882726

38

¨ÉèºÉÖ®ú

570

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

MÉɪÉjÉÒ +ÉEæòb÷585 B¡ò19 +ìxb÷ 586 B¡ò 19/1, 2+ìxb÷ 3
3®úÉ GòÉìºÉ, ®úɨÉSÉÆpù +Oɽþ®úÉ
´ÉÒ.´ÉÒ. ¨ÉÉEæò]õ
¨ÉèºÉÖ®ú - 570 004

0821- 2520531

 

39

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

440

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
+ìxÉäCºÉ ‡¤Éϱb÷MÉ. 3®úÉ ¨ÉVɱÉÉ,¨ÉäxÉ +É쇡òºÉ ‡¤Éϱb÷MÉ,
‡ºÉδ½þ±É ±ÉÉ<ÇxºÉ
xÉÉMÉ{ÉÚ®ú - 440 001

0712-
2526321
2521406
2532351

0712-2520102

40

xÉɇºÉEò

422

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉɇºÉEò ¨ÉäxÉ ¥ÉÄSÉ, +Éä±b÷ +ÉOÉÉ ®úÉäb÷, {ÉÉä.¤ÉÉì.xÉÆ112
xÉɇºÉEò 422 002 (¨É½þÉ®úɹ]Åõ)

0253 2505835
2501775
2502167

0253 2595308

41

xªÉÖ‡nù±±ÉÒ

110

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ‡¤Éϱb÷MÉ,
]õÉì´É®ú I, 6 +ìxb÷ 7 ¨ÉVɱÉä
EìòxÉÉì]õ ºÉEÇòºÉ
xªÉÖ‡nù±±ÉÒ110001

011-
23356173
23319784
23315391

011-23718612

42

{ÉhÉVÉÒ

403

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ,
º]äõ]õ ¤ÉÄEò ½þÉ=ºÉ
BºÉ]õÒ ±ÉäxÉäCºÉ, {ÉhÉVÉÒ
MÉÉä´ÉÉ - 403 001

0832-
2232706
2436069
2224419

 

43

{É]õxÉÉ

800

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ+ɪÉ
1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ, ‡¤ÉºEòÉ䇨ÉxÉ ]õÉì´É®ú
´Éäº]õ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉènùÉxÉ
{É]õxÉÉ 800 001

0612-
2236453

0612-2320064

44

{ÉÉå‡b÷SÉä®úÒ

605

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ,
{ÉÉćb÷SÉä®úÒ ¨ÉäxÉ ¥ÉìSÉ xÉÆ. 15, ¯û<Ç ºÉ£äxÉ {ÉÉćb÷SÉä®úÒ - 605 001

0413-
2220970
2336151

0413-2335528

45

{ÉÖhÉä

411

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

{ÉÒB¨É]õÒ Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É ‡¤Éϱb÷MÉ xÉÆ. 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ „ÉÆEò®úºÉä`ö ®úÉäb÷
º´ÉÉ®úMÉä]õ Vɴɳý
{ÉÖhÉä 411 037

020 –
24463299
24464149
24463869

020-26434113

46

®úɪÉ{ÉÚ®ú

492

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ZÉÉäxÉ±É +É쇡òºÉ |ÉÒ¨ÉɪɺÉäºÉ
¤ÉɪɮúÉìxÉ ¤ÉÉZÉÉ®ú, ‡ºÉδ½þ±É ±ÉÉ<ÇxºÉ, ®úɪÉ{ÉÚ®ú - 492001
UôiÉÒºÉMÉfø,

0771-
4040600
5040643/4

0771-5040601

47

®úÉVÉEòÉä]õ

360

¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É

{ÉÆSÉ®úixÉ ‡¤ÉϱbMÉ÷. B¨ÉVÉÒ ®úÉäb÷ +±£äòb÷ ºEÚò±É ºÉ¨ÉÉä®ú ®úÉVÉEòÉä]õ 360001
MÉÖVÉ®úÉiÉ

0281 2239607
2239608/09

0281 2226878

48

®úÉÆSÉÒ

834

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

‡Eò„ÉÉä®ú MÉÆVÉ SÉÉèEò ½þÉ®ú¨ÉÖ ®úÉäb ®úÉÆSÉÒ- 834001

0651-
2208882
2201303

0651-2208882

49

ºÉä±É¨É

636

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

272, ¦ÉÉMÉä…É®úÒ EòÉÄ{±ÉäCºÉ SÉä®úÒ ®úÉäb÷
ºÉä±É¨É - 636001

0427-
2415310
2452223/4

 

50

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú

413

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ
ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú, ¤ÉɱÉÒ´Éä¡ò ´Éäº]õ ¥ÉÄSÉ
2B ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú {Éä`ö ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú - 413 002

0217-2329566

 

51

ºÉÚ®úiÉ

395

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¨Éä®äú‡b÷ªÉxÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ‡ºÉxÉä¨ÉÉ Vɴɳý , =vÉxÉÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ,
ºÉÚ®úiÉ 395003
MÉÖVÉ®úÉiÉ

0261-
2360286
2360285

0261 2360284
0261-2345437

52

‡iɯû¤ÉÆxÉÆlÉ{ÉÚ®ú¨ÉÂ

695

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

BxɺÉÒºÉÒ+ɪÉ
{ÉÉä ¤Éì. xÉÆ..6507
‡iɯû¤ÉÆxÉÆlÉ{ÉÚ®ú¨ÉÂ
- 695 033

0471-
2332195
2329676-Ext-131
2328701

0471-2330843

53

‡jɺÉÚ®ú

680

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
´Éäº]õ {ɱ±ÉÒlÉɨÉÉ¨É „ÉÉìË{ÉMÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ
‡jɺÉÚ®ú 680 001

0487 2323850
2323487
3090547

0487 2331471

54

‡iɯû‡SÉ®úÉ{ɱ±ÉÒ

620

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

73, +É„ÉÉ +ÉEæòb÷ |ÉÉä¨ÉäxÉÉbä÷ ®úÉäb÷ EÆò]õÉäxɨÉåiÉ
‡iɯû‡SÉ®úÉ{ɱ±ÉÒ - 620 001

0431-
2770558
2412003
2412004

 

55

‡iɯû{ÉÚ®ú

641

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ
b÷Éä+®ú xÉÆ 55 =lÉÖEÖò±ÉÒMÉ ®úÉäb÷
‡iɯû{ÉÚ®ú - 641 601

0421-2232600/1

0421-2240371

56

=nùªÉ{ÉÚ®

313

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

B¨É+ÉªÉ ºÉÒ+É®ú ºÉÒ{ÉÒºÉÒ, {ÉÒBxɤÉÒ, ‡´É‡xÉ¨ÉªÉ Eò¨ÉLJ„ÉªÉ±É EòÉÄ{±ÉäCºÉ
=nùªÉ{ÉÚ®

0294 –
2524346
2418243

0294 - 2418244

57

´ÉÉ®úÉhɺÉÒ

221

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

BºÉ-5/38-15, ‡´ÉtɴɺÉxÉÒ xÉMÉ®ú, +Éìb÷Ì±É ¤ÉZÉÉ®ú
´ÉÉ®úÉhɺÉÒ 221 001

0542-2506434
2506432

0542-2506432

58

‡´É„ÉÉJÉÉ{É^õxɨÉ

530

+ÉÆwÉ ¤ÉÄEò

30-9-4/2, ºÉÉ®únùÉ Îº]Åõ]õ, b÷ɤÉÉ MÉÉbÇ÷xºÉÂ
‡´É„ÉÉJÉÉ{É^õxÉ¨É 530 020

0891-
2719575
2757422

0891-2757423

59

‡´ÉVɪɴÉÉb÷É

520

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò ½èþnù®úɤÉÉnù

b÷Ò xÉÆ.40-1-52/5, 1 þ±ÉÉ ¨ÉVɱÉÉ
ºÉÉ<Ç xÉÉMÉ EòÉÄ{±ÉäCºÉ ¤ÉåZÉ ºÉEÇò±É Vɴɳý, B¨É.VÉÒ. ®úÉäb ‡´ÉVɪɴÉÉb÷É - 520010
‡Gò¹hÉÉ ‡Vɱ±ÉÉ (+ÉÆwÉ|Énäù„É)

0866-
6450770
5562696
5560866

-

<ǺÉÒBºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉÉìxÉ - B¨É+ɪɺÉÒ+É®ú EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ -

+xÉÖ Gò.

Eåòpù

„ɽþ®úÉSªÉÉ EòÉäb÷

¨ÉìxÉäVÉEò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòSÉä xÉÉ

{ÉkÉÉ

EåòpùÉSÉä ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú

¡ìòCºÉ xÉƤɮú

1

‡„ɨɱÉÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉд½þºÉ ¥ÉìxSÉ ‡„ɨɱÉÉ

0177
2658840

0177-2651026

2

‡ºÉ‡±ÉMÉÖ®úÒ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

ºÉд½þºÉ ¥ÉìxSÉ ‡ºÉ‡±ÉMÉÖ®úÒ

0353-2539215,
2431361

0353-2431364 2530886

3

¤ÉÖ®únù´ÉÉxÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

0342-2663397 0342-2560504

0342256889

4

nÖùMÉÉÇ{ÉÚ®ú

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

nÖùMÉÉÇ{ÉÚ®ú, ‡Vɱ±ÉÉ ¤ÉÖ®únù´ÉÉxÉ

0343 –
2583343
583960

0343-2583960

5

½þαnùªÉÉ

 

ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

½þαnùªÉÉ () ´Éäº]õ ¤ÉåMÉɱÉ

03224-252266

 

6

vÉxɤÉÉnù

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

¤ÉÄEò ¨ÉÉä+®ú, vÉxɤÉÉnù

0326-2303119
0326-2302713

 

7

xÉä±±ÉÉä®ú

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

xÉä±±ÉÉä® ú¤ÉÄEòºÉÇ ÎC±É+Ë®úMÉ ½þÉ>ðºÉ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ xÉä±±ÉÉä®ú ]õÉì>ðxÉ ¥ÉÄxSÉ, 1, ®äú±´Éä ‡¡òb÷®úºÉÇú ®úÉäb÷, xÉä±±ÉÉä®ú

0861- 2331312, 2331015

 

8

‡iɯû{ɇiÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

‡iɯû{ɇiÉ ¤ÉÄEòºÉÇ ÎC±É+Ë®úMÉ ½þÉ>ðºÉ BºÉ¤ÉÒ+ÉªÉ I ¨ÉäxÉ ¥ÉÄxSÉ MÉÉäË´Énù®úÉVÉÉ º´ÉɨÉÒ ]åõ{ɱÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä, ‡iɯû{ÉiÉÒ ‡{ÉxÉ-517001

0877-
2254257
2254090

0877-2254090

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä