Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 01/01/2006

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ `äö´É-ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É臄ɹ]õªÉä

 

 

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉɱÉ䱪ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ `äö´É-ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ´É臄ɹ]õªÉä

{É„ÉÒ±É

 

‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ (+‡xÉ´ÉɺÉÒ) JÉÉiÉä ªÉÉäVÉxÉÉ (B¡òºÉÒBxÉ+É®ú (¤É)) +EòÉ=Æ]õ

 

+‡xÉ´ÉɺÉÒ (¤ÉÉÁ) ¯û{ɪÉä JÉÉiÉä ªÉÉäVÉxÉÉ (BxÉ +É<Ç +EòÉ=Æ]õ)

 

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¯û{ɪÉä JÉÉiÉä ªÉÉäVÉxÉÉ (BxÉ +É®ú +Éä +EòÉ=Æ]õ)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

JÉÉiÉä EòÉähÉ =PÉbÚ÷ „ÉEòiÉä?

 

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ (´ªÉÎCiÉ / ¤ÉÉÆMɱÉÉnäù„É / {ÉɇEòºiÉÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É xÉÉMɇ®úEòi´É / ¨ÉɱÉEòɱÉä±ÉÒ ´ªÉÎCiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +É´É„ªÉEò)

 

BxÉ+É®ú+ɪÉZÉ (´ªÉÎCiÉ / ¤ÉÉÆMɱÉÉnäù„É / {ÉɇEòºiÉÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É xÉÉMɇ®úEòi´É / ¨ÉɱÉEòɱÉä±ÉÒ ´ªÉÎCiÉ. ªÉɺÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +É´É„ªÉEò)

 

¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉÎCiÉ (xÉä{Éɳý ´É ¦ÉÚiÉÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ) (´ªÉÎCiÉ / ¤ÉÉÆMɱÉÉnäù„É / {ÉɇEòºiÉÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É xÉÉMɇ®úEòi´É / ¨ÉɱÉEòÒɱÉä±ÉÒ ´ªÉÎCiÉ iɺÉäSÉ MÉiÉEòɱÉÒxÉ +ÉäºÉÒ¤ÉÒºÉÉ`öÒ +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +É´É„ªÉEò)

 

ºÉƪÉÖCiÉ JÉÉiÉä

 

nùÉäxÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò +‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ xÉÉ´Éä

 

nùÉäxÉ ËEò´ÉÉ +‡vÉEò +‡xÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ xÉÉ´Éä

 

®ú‡½þ´ÉÉ„ÉÉƤɮúÉä¤É®ú ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä =PÉb÷iÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉä.

 

xÉɨɇxÉnæùÉxÉ

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

SɱÉxÉÉSÉä º´É¯û

 

{ÉÉ=Æb÷ º]õͱÉMÉ, ªÉÖ BºÉ b÷Éì±É®ú, VÉ{ÉÉxÉÒ ªÉäxÉ, ªÉÖ®úÉä, Eìòxɇb÷ªÉxÉ b÷Éì±É®ú +ɇhÉ +Éìº]Åäõ‡±ÉªÉxÉ b÷Éì±É®ú

 

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¯û{ɪÉä

 

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¯û{ɪÉä

 

|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ„ÉÒ±É

 

|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ„ÉÒ±É

 

|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ„ÉÒ±É

 

JÉÉiªÉÉiÉÒ±É {ÉÖføÒ±É ¤ÉɤÉÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ„ÉÒ±É xÉɽþÒ:- (1) ºÉvªÉÉSÉÒ +ÉªÉ (2) nù®úºÉÉ±É ªÉÖºÉ $ 1 „ɱÉIÉ {ɪÉÈiÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ JɆªÉÉ/ |ÉɨÉɇhÉEò EòɨÉɺÉÉ`öÒ BxÉ +É®ú +Éä JÉÉiªÉɨÉvÉÒ±É ‡„ɱ±ÉEò ®úEò¨Éä¨ÉvÉÚxÉ / ´ÉÉ®úºÉɽþCEòÉxÉä / EòɪÉnäùÉÒ®ú ‡¨É³ý±É䱪ÉÉ ¨ÉɱɨÉkÉäSªÉÉ ‡´ÉGòÒSªÉÉ ®úEò¨Éä¨ÉvÉÚxÉ / ´É ºÉä]õ±É¨Éå]õSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ EòɽþÒ +]õÓ´É®ú ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉɱɨÉkÉäSªÉÉ ‡´ÉGòÒSªÉÉ ®úEò¨Éä¨ÉvÉÚxÉ +SÉ±É / ºlÉÉ ´É®ú ¨ÉɱɨÉkÉÉEò¨ÉÉxÉ nù½þÉ ´É¹Éæ iÉ®úÒ ¨ÉɱÉEòÒSÉÒ +ºÉ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä. (3) ¯û{ɪÉä näù>ðxÉ ‡´ÉEòiÉ PÉäiɱÉä±ÉÒ +SÉ±É ¨ÉɱɨÉkÉÉ nù½þÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒxÉÆiÉ®ú

‡´ÉEò±ÉÒ MÉ䱪ÉÉºÉ |ÉnùÉxÉäú‡¨É]xºÉ) Eäò±Éä VÉÉ>ð „ÉEòiÉä. ‡´ÉGòÒSÉÒ ®úCEò¨Éú±É䱪ÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ BxÉ +É®ú +Éä JÉÉiªÉÉiÉÉSÉiÉ / ¨ÉÖqùiÉ `äö´É) ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ BJÉÉtÉ {ÉÉjÉ +„ÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒiÉ `äö´É±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ (¨ÉÉjÉ +„ÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ iªÉÉ +SÉ±É ¨ÉɱɨÉkÉäSªÉÉ ‡´ÉGòÒ„ÉÒ VÉÉäb÷iÉÉ +ɱÉÉ {Éɇ½þVÉä) `äö´É±ÉÒ MÉä±ÉÒ +ºÉ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä.

 

 

 

JÉÉiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú

 

Eäò´É³ý ¨ÉÖnùiÉ `äö´É

 

¤ÉSÉiÉ, SÉɱÉÖ, +É´ÉiÉÔ/¨ÉÖnùiɤÉÆnù `äö´É

 

¤ÉSÉiÉ, SÉɱÉÖ, +É´ÉiÉÔ, ¨ÉÖnùiɤÉÆnù `äö´É

 

¨ÉÖnùiɤÉÆnù `äö´ÉÒSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ

 

¨ÉÖnùiÉ 1 ´É¹ÉÉÇ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ ´É 5 ´É¹ÉÉÈ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò xɺÉÉ´ÉÒ

 

¤ÉÄEäòSªÉÉ ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú

 

xÉÉMɇ®úEò JÉÉiªÉÉƺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÖ +ºÉ±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú

 

 

´ªÉÉVÉÉSÉÉ nù®ú

 

 ¨ÉÖqù±ÉÉ´É®úɱÉƇ¤ÉiÉɤÉÂVÉäC]õõ ]Öõ Eìò{É)

B±É +ÉªÉ ¤ÉÒ +Éä +É®ú ´ÉVÉÉ 25 +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ {ÉÉì<È]õºÉ VÉ{ÉÉxÉÒ ªÉäxÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ VÉälÉä Eìò{É ½äþ |ÉSɇ±ÉiÉ ‡±É¤ÉÉì®ú nù®úÉ´É®ú +ÉvÉɇ®úiÉÉä±É

 

 

¨ÉÖqù±ÉÉ´É®úɱÉƇ¤ÉiÉɤÉÂVÉäC]õ ]Öõ Eìò{É)

¨ÉÖqùiɤÉÆnù `äö´ÉÒ :-

+xÉÖ¯û{É {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉäSªÉÉ ªÉÖ BºÉ b÷Éì±É®úºÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÒ±É ¨É‡½þxªÉÉSªÉÉ „Éä´É]õSªÉÉ EòɪÉLJnù´É„ÉÒ +ºÉ±Éä±Éä ‡±É¤ÉÉì®ú / º´Éì{É ®äú]ÂõºÉ +‡vÉEò 75 +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ {ÉÉì<È]õºÉ, ‡. 17.11.2005 ®úÉäVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤ÉÆnù ZÉɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ

¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä :-

17.11.2005 ®úÉäVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤ÉÆnù ZÉɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ, näùÉÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiªÉÉÆSªÉÉ ±ÉÉMÉÖ +ºÉ±Éä±Éä ´ªÉÉVÉnù®ú

 

 

¨ÉÖnùiÉ `äö´ÉÓºÉÉ`öÒ ´ªÉÉVÉnù®ú ¤ÉÄEòÉÆxÉÒSÉ `ö®ú´ÉɪÉSÉä +ɽäþiÉ.

 

+‡xÉ´ÉɺÉÒ JÉÉiÉänùÉ®úÉxÉäxÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉÎCiɱÉÉ EÖò±É¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ näù>ðxÉ Eäò±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú

 

EÖò±É¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ näù>ðxÉ Eäò±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú ½äþ Eäò´É³ý +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{ ºlÉɇxÉEò |ÉnùÉxÉÉƺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ +„ÉÉ ¤ÉÄEäò®úÒiÉÓxÉÉ +xÉֺɯûxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉSÉ Eäò±É䱪ÉÉ ‡´ÉkÉ|Éä¹ÉhÉÉ{ÉÖ®úiÉäSÉ ºÉÒ‡¨ÉiÉÉiÉÒ±É

 

EÖò±É¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ näù>ðxÉ Eäò±Éä±Éä ´ªÉ´É½þÉ®ú ½äþ Eäò´É³ý +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{ ºlÉɇxÉEò |ÉnùÉxÉÉƺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ +„ÉÉ ¤ÉÄEäò®úÒiÉÓxÉÉ +xÉֺɯûxÉ JÉÉiÉänùÉ®úɱÉÉSÉ Eäò±É䱪ÉÉ ‡´ÉkÉ|Éä¹ÉhÉÉ{ÉÖ®úiÉäSÉ ºÉÒ‡¨ÉiÉÉiÉÒ±É

 

 

EòVÉÇ

+) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ

1) JÉÉiÉänùÉ®úɺÉ

 

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

 

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

 

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

 

2) ‡iɺɆªÉÉ {ÉIÉɱÉÉ

 

 +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

¤É) {É®únäùÉÉiÉ

1) JÉÉiÉänùÉ®úɺÉ

2) ‡iɺɆªÉÉ {ÉIÉɱÉÉ

 

  -

 +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 

  +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

 +xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

-

 

 {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

-

 ) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ EòVÉÇ

1) JÉÉiÉänùÉ®úɺÉ

2) ‡iɺɆªÉÉ {ÉIÉɱÉÉ

 

 

 

+xÉÖ¨ÉiÉÒ |ÉÉ{

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

 

 

 

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

 

 

 

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

 

EòVÉÉÇSÉÉ ½äþiÉÖ

+) ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ

1) JÉÉiÉänùÉ®úɺÉ

 

1) ´É說ÉÉÎCiÉEò EòɨÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ / ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ«

2) |ÉiªÉÉ´ÉÌiÉiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ´É EÆò{ÉxªÉÉƨÉvªÉä |Éi´ÉÉ´ÉiÉÇxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ lÉäMÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉ`öÒ

3) º´ÉiÉ: ®úɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÉìËEò´ÉÉ PÉ®ú PÉähªÉɺÉÉ`öÒ (EÞò{ɪÉÉ ¡äò¨ÉÉ 5 SªÉÉ „Éäb÷¬Ú±É 2 ¨ÉvÉÒ±É {ɇ®úSUäônù 1 {ɽþÉ)

 

1) ´É說ÉÉÎCiÉEò EòɨÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ / ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ«

2) |ÉiªÉÉ´ÉÌiÉiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ ´É EÆò{ÉxªÉÉƨÉvªÉä |Éi´ÉÉ´ÉiÉÇxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ {ÉɪÉÉ´É®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ lÉäMÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉ`öÒ

3) º´ÉiÉ: ®úɽþhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÉìËEò´ÉÉ PÉ®ú PÉähªÉɺÉÉ`öÒ (EÞò{ɪÉÉ ¡äò¨ÉÉ 5 SªÉÉ „Éäb÷¬Ú±É 2 ¨ÉvÉÒ±É {ɇ®úSUäônù 1 {ɽþÉ)

 

1) ´É說ÉÉÎCiÉEò EòɨÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ / ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ«

 

iɺɆªÉÉ {ÉIÉɱÉÉ

 

 xɇvÉ +ÉvÉɇ®úiÉ +ɇhÉ / ËEò´ÉÉxɇvÉ +xÉÉvÉɇ®úiÉ +„ÉÉ ´É說ÉÉÎCiÉEò EòɨÉɺÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉƺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ / ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ « (EÞò{ɪÉÉ ¡äò¨ÉÉ 5 SªÉÉ „Éäb÷¬Ú±É 2 SÉÉ {ɇ®úSUäônù 9 {ɽþÉ)

 

 

 xɇvÉ +ÉvÉɇ®úiÉ +ɇhÉ / ËEò´ÉÉxɇvÉ +xÉÉvÉɇ®úiÉ +„ÉÉ ´É說ÉÉÎCiÉEò EòɨÉɺÉƤÉÆvÉÒSªÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉƺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ / ´ªÉ´É½þÉ®úɺÉÉ`öÒ (EÞò{ɪÉÉ ¡äò¨ÉÉ 5 SªÉÉ „Éäb÷¬Ú±É 2 SÉÉ {ɇ®úSUäônù 9 {ɽþÉ)

 

.

 {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉɽþÒ

 

.

«ªÉÉ EòVÉÉÈSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ, {ÉÖxÉ: EòVÉÇ näùhªÉɺÉÉ`öÒ, ËEò´ÉÉÉäiÉEòÒ ËEò´ÉÉ „Éäiɨɳäý ªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ ºlÉÉ´É®ú ¨ÉɱɨÉkÉä¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ

ºÉÚSÉxÉÉ / ]õÒ{ÉÉ

END P3

P4

+) BJÉÉnùÒ ´ªÉÎCiÉ xÉä{Éɳý ËEò´ÉÉ ¦ÉÚiÉÉxɨÉvªÉä xÉÉäEò®úÒºÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ vÉÆnùÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ËEò´ÉÉ +‡xÉÎSÉiÉ EòɱÉɺÉÉ`öÒ xÉä{Éɳý ËEò´ÉÉ ¦ÉÚiÉÉxÉ ªÉälÉä ®úɽþhªÉÉSªÉÉ <SUäôxÉä VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉÉäb÷iÉÉä±É iÉ®úiÉSÉä +κiÉi´ÉÉiÉɱÉä±Éä JÉÉiÉä ½äþ ‡xÉ´ÉɺÉÒ JÉÉiÉä ¨½þhÉÚxÉSÉ SÉɱÉÚ ®úɽþÒ±É. +„ÉÉ JÉÉiªÉɱÉÉ +‡xÉ´ÉɺÉÒÉÉvÉÉ®úhÉ) ¯û{ɪÉä JÉÉiÉä (BxÉ +É®ú +Éä) ¨½þ]õ±Éä VÉÉ>ð xɪÉä.

¤É) xÉä{Éɳý ËEò´ÉÉ ¦ÉÚiÉÉxÉSÉä xÉÉMɇ®úEòɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMɇ®úEòÉÆSÉÉ ËEò´ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ ´ªÉCiÉÓSÉÒ BxÉ +É®ú <Ç / B¡ò BxÉ ºÉÒ +É®ú (¤ÉÒ) JÉÉiÉÒ Bb÷Ò >ðPÉbÚ÷ „ÉEòiÉÉiÉ ´É SÉɱÉÚ½þÒ `äö´ÉÚÉEòiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ, +„ÉÒ JÉÉiÉÒ =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒnù±ÉÉ MÉä±Éä±ÉÉxɇvÉ ½þÉ ¨ÉÖCiÉ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉiÉ +ºÉÉ´ÉÉ, iɺÉäSÉ BxÉ +É®ú <Ç / B¡ò ºÉÒ BxÉ +É®ú (¤ÉÒ) JÉÉiªÉÉiÉnù±Éä MÉä±Éä±Éä ´ªÉÉVÉ ½äþ Eäò´É³ý ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¯û{ɪÉÉiÉSÉ, xÉä{Éɳý ËEò´ÉÉ ¦ÉÚiÉÉxÉSÉä ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ BxÉ +É®ú +ÉªÉ ËEò´ÉÉ {ÉÒ +ÉªÉ +Éä ªÉÉÆxÉÉ {ÉÉ`ö‡´É±Éä VÉÉ<DZÉ.

) ºÉÚSÉxÉÉ{ÉjÉ . ¡äò¨ÉÉ 5/2000 - +É®ú¤ÉÒnùxÉÉÆEò ¨Éä 3, 2000 ¨ÉvÉÒ±É ‡´É‡xÉªÉ¨É 4 (4) SªÉÉ +lÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú xÉä{Éɳý / ¦ÉÚiÉÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É ®ú‡½þ´ÉÉ„ÉÉƺÉÉ`öÒ, Bb÷Ò, ¯û{ɪÉä JÉÉiÉä >ðPÉbÚ÷ „ÉEòiÉÉiÉ ´É SÉɱÉÚ½þÒ `äö´ÉÚÉEòiÉÉiÉ.

b÷) +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ `äö´ÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ{ÉjÉ . ¡äò¨ÉÉ 5 ‡nùxÉÉÆEò 3 ¨Éä 2000 ®úÉäVÉÒ, ´É ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eò¯ûxÉ VÉɽþÒ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ. ºÉƤÉƇvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ{ÉjÉä +ɇhÉ B{ÉÒ (b÷Ò +ÉªÉ +É®ú ‡ºÉ®úÒVÉ) {ɇ®ú{ÉjÉEäò, +ɨÉSªÉÉ www.rbi.org.in ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ]õÉEòhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ ´É ºÉ‡´ÉºiÉ®ú ¨Éɇ½þiÉÒºÉÉ`öÒ EÞò{ɪÉÉ iÉÒ {ÉɽþhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒiÉ.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä