Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 05/10/2011

Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú

1. Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú (ºÉÒ{ÉÒ) ¨½þhÉVÉä EòɪÉ?

Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú (ºÉÒ{ÉÒ) ½þÉ, BJÉÉtÉ |ÉÉ쇨ɺɮúÒ xÉÉä]õSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ‡nù±Éä±ÉÉ ¨ÉxÉÒ ¨ÉÉEæò]õ¨ÉvÉÒ±É BEò +|ɇiɦÉÚ‡iÉiÉ ºÉƱÉäJÉ +ɽäþ.

2. iªÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò´½þÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ?

¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iÉÉä 1990 ¨ÉvªÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ.

3. iɺÉä Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ EòɪÉ?

=SSÉ nùVÉÉÇ ‡¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ EòVÉÇnùÉ®úÉÆxÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉPÉÖ¨ÉÖnùiÉÒSªÉÉ EòVÉÉÈSÉÉ ºjÉÉäiÉÉƨÉvªÉä ‡´É‡´ÉvÉiÉÉ +ÉhÉhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ´½þÉ´ÉÒ +ɇhÉ ‡xÉ´Éä„ÉEòÉÆxÉÉ BEò +‡iɇ®úCkÉ ºÉƱÉäJÉ ={ɱɤvÉ ´½þÉ´ÉÉ. ÁɺÉÉ`öÒ iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ 1990 ¨ÉvªÉä ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú |ÉÉlɇ¨ÉEò b÷ұɺÉÇ ´É +ɇhÉ +‡JÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´ÉkɺÉƺlÉÉ ÁÉÆxÉɽþÒ, iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÇEÞòiÉÓºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉɆªÉÉ ±ÉPÉÖ¨ÉÖnùiÉÒSªÉÉ EòVÉÉÈSÉÒ MÉ®úVÉ ¦ÉÉMɇ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ‡nù±ÉÒ MÉä±ÉÒ.

4. ºÉÒ{ÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ EòÉähÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉä?

EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ºÉƺlÉÉ, |ÉÉlɇ¨ÉEò b÷ұɺÉÇ({ÉÒb÷Ò) +ɇhÉ +‡JÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´ÉkÉ ºÉƺlÉÉ (B¡ò+ɪÉ) ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ɽäþiÉ.

5. ºÉ´ÉÇ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ºÉƺlÉÉ ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö®úiÉÉiÉ EòɪÉ?

xÉɽþÒ, {ÉÖføÒ±É +]õÓ´É®ú EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ºÉƺlÉÉ ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ +ºÉiÉÒ±É

+. „Éä´É]õSªÉÉ +Éì‡b÷]äõb÷ iÉɳäý¤ÉÆnùÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä ¨ÉÚiÉÇ ‡xÉ´´É³ý ¨ÉÚ±ªÉ ¯û 4 EòÉä]õÒ {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ xɺÉÉ´Éä.

¤É. ¤ÉÄEòÉ ËEò´ÉÉ +‡JÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡´ÉkɺÉƺlÉÉÆxÉÒ iªÉÉ EÆò{ÉxÉÒ±ÉÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¦ÉÉÆb÷´É±É¨ÉªÉÉÇnùÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eäò±ÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ; +ɇhÉ

Eò. iªÉÉ EÆò{ÉxÉÒSªÉÉ EòVÉÇ JÉÉiªÉÉSÉä, +lÉǺɽþɪªÉ Eò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ/ºÉƺlÉÉÆxÉÒ, BEò |ɨÉÉhɦÉÚiÉ (º]Äõb÷bÇ÷) +ìºÉä]õ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔÇEò®úhÉ Eäò±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä.

6. ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ nùVÉÉÇi¨ÉEò +É´É„ªÉEòiÉÉ +ɽäþ EòɪÉ? +ɇhÉ iɺÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ ®äúË]õMÉ - +É´É„ªÉEòiÉÉ EòÉähÉiªÉÉ?

½þÉäªÉ. {ÉÉjÉ +ºÉhÉɆªÉÉ ´É ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉä>ð <ÎSUôhÉɆªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ, ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú÷, Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú näùhªÉɺÉÉ`öÒ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ <x¡ò¨Éæ„ÉxÉ ºÉд½þºÉäºÉ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ ‡±É. (‡GòºÉÒ±É) ËEò´ÉÉ <x´½äþº]õ¨Éå]õ <x¡ò¨Éæ„ÉxÉ +Äb÷ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ ‡±É. (+ɪɺÉÒ+É®úB) ËEò´ÉÉ Gäò‡b÷]õ +ìxÉɇ±É‡ºÉºÉ +Äb÷ ‡®úºÉSÉÇ ‡±É. (Eäò+®ú) ËEò´ÉÉ ‡¡òSÉ ®äúË]õMÉ <Ƈb÷ªÉÉ |ÉÉ.‡±É. ËEò´ÉÉ +xªÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒ (ºÉÒ+É®úB) ÁÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ PÉäiɱÉä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

‡Eò¨ÉÉxÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ B-2 +ºÉä±É (‡ºÉCªÉÖ‡®ú]õÒVÉ +Äb÷ BCºÉSÉåVÉ +Äb÷ BCºÉSÉåVÉ ¤ÉÉäbÇ÷ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ (ºÉä¤ÉÒ) ÁÉÆxÉÒ ‡nù±É䱪ÉÉ ®äúË]MÉ ËºÉ¤ÉÉì±ÉxÉÖºÉÉ®ú)

ºÉÒ{ÉÒ näùiÉä´Éä³ýÒ iÉä näùhÉÉ®úÉÆxÉÒ JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÒ EòÒ +ºÉä ®äúË]õMÉ ‡¨É³ýɱÉä±Éä ®äúË]õMÉ ‡´Ét¨ÉÉxÉ/SÉɱÉÖ +ºÉÚxÉ iÉä {ÉÖxÉ®úɴɱÉÉäEòxÉɺÉÉ`öÒ |ɱÉƇ¤ÉiÉ xÉɽþÒ.

7. ºÉÒ{ÉÒºÉÉ`öÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ‡Eò¨ÉÉxÉ ´É Eò±É¨É {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòÉ±É EòɪÉ?

nù±ªÉÉ MÉ䱪ÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ, ºÉÒ{ÉÒ, ‡Eò¨ÉÉxÉ 7 ‡nù´ÉºÉ iÉä Eò¨ÉÉ±É 1 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòɱÉɺÉÉ`öÒ ‡nù±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä. iÉlÉɇ{É, iªÉÉ ºÉÒ{ÉÒSÉÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉEòɱÉ, ºÉÒ{ÉÒ näùhÉɆªÉÉSÉä Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ ´ÉèvÉ +ºÉhªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ɇ±ÉEòbä÷ VÉÉ>ð xɪÉä.

8. ºÉÒ{ÉÒ EòÉähÉiªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnäù{ɪÉÈiÉ näùiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä?

BJÉÉtÉ <„ªÉÖ+®úEòbÚ÷xÉ, ‡nù±É䱪ÉÉ ºÉÒ{ÉÒSÉÒ BEÚòhÉ ®úCEò¨É ½þÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú Eäò±É䱪ÉÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ +ÉiÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ ‡´É‡„ɹ]õ ®äúË]õMɺÉÉ`öÒ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ |ɨÉÉhÉÉSªÉÉ +ÉiÉ, (ÁÉ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉä) +ºÉÉ´ÉÒ.

‡´ÉkɺÉƺlÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ, b÷Ò¤ÉÒ+Éäb÷ÒxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ´É ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eäò±É䱪ÉÉ, ‡´ÉkɺÉƺlÉÉƺÉÉ`öÒ ‡®úºÉÉäºÉÇ ‡®úËZÉMÉ xÉÉ쨺ÉÇ´É®úÒ±É ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEòÉiÉ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÈEò¹É (+Æ¥Éä±ÉÉ) ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ, iªÉÉ ‡´ÉkɺÉƺlÉÉ ºÉÒ{ÉÒ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ.

9. BJÉÉnùÒ ºÉÒ{ÉÒ EòÉähÉiªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉƨÉvªÉä (‡b÷xÉÉ쇨ÉxÉä„ÉxÉ) näùiÉÉ ªÉäiÉä?

ºÉÒ{ÉÒ ¯û 5 ±ÉIÉ ËEò´ÉÉ ‡iÉSªÉÉ {É]õÒiÉ näùiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉä.

10. ºÉÒ{ÉÒSÉÉ <„ªÉÖ ‡EòiÉÒ Eòɳý{ɪÉÈiÉ =PÉb÷É +ºÉiÉä?

tɴɪÉÉSªÉÉ ºÉÒ{ÉÒSÉÒ BEÚòhÉ ®úCEò¨É, |ÉSÉɱÉEòÉxÉä ºÉ¤ÉÇκGò{„ÉxɺÉÉ`öÒ <„ªÉÖ =PÉb÷±ªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ nùÉäxÉ +É`ö´Éb÷¬ÉÆSªÉÉ +ÉiÉ =¦ÉÒ Eäò±ÉÒ MÉä±ÉÒ {Éɇ½þVÉä.

11. BEòÉSÉ |ÉSÉɱÉEòÉuùÉ®äú ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ iÉÉ®úJÉÉÆxÉÉ ºÉÒ{ÉÒ ‡nù±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ. BEòÉSÉ iÉÉ®úJÉäºÉ ËEò´ÉÉ ‡xÉ®ú‡xÉ®úɲªÉÉ iÉÉ®úJÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉMÉɦÉÉMÉÉÆxÉÒ ºÉÒ{ÉÒ ‡nù±ÉÉ VÉÉ>ð „ÉEòiÉÉä, ¨ÉÉjÉ +„ÉÉ ´Éä³ýÒ |ÉiªÉäEò ºÉÒ{ÉÒSÉÉ {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ‡nùxÉÉÆEò iÉÉäSÉ/BEòSÉ +ºÉÉ´ÉÉ. Áɇ„É´ÉɪÉ, ºÉÒ{ÉÒSÉÉ <„ªÉÖ (xÉÚiÉxÉÒEò®úhÉɺɽþ) ½þÉ BxÉ xÉ´ÉÉ <„ªÉÖSÉ ºÉ¨ÉVɱÉÉ VÉÉ<DZÉ.

12. <„ªÉÖ<ÈMÉ ´É {Éä<È]õ BVÉx]õ (+ɪÉ{ÉÒB) ¨½þhÉÚxÉ EòÉähÉ EòÉ¨É Eò¯û „ÉEòiÉä?

ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ Eäò´É³ý BJÉÉnùÒ +xÉÖºÉÚ‡SÉiÉ ¤ÉÄEòSÉ +ɪÉ{ÉÒB ½þÉä>ð „ÉEòiÉä.

13. ºÉÒ{ÉÒ¨ÉvªÉä EòÉähÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ?

´ªÉCkÉÒ, ¤ÉÄËEòMÉ EÆò{ÉxªÉÉ +xªÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ ºÉƺlÉÉ (¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {ÉÆVÉÒEÞòiÉ ËEò´ÉÉ +‡vɺÉƺlÉɇ{ÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ) +ɇhÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]äõb÷ xɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉƺlÉÉ, +‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ (BxÉ+É®ú+ɪÉ) +ɇhÉ ‡´Énäù„ÉÒ ºÉƺlÉÉi¨ÉEò ‡xÉ´Éä„ÉEò (B¡ò+ɪÉ+ɪÉ) <iªÉɇnù, ºÉÒ{ÉÓ¨ÉvªÉä MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ iÉlÉɇ{É, B¡ò+ɪÉ+ɪÉuùÉ®úÉ Eäò±É䱪ÉÉ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEòÒ ºÉä¤ÉÒxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ `ö®ú‡´É±É䱪ÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉÆSªÉÉ +ÉiÉ +ºÉÉ´ªÉÉiÉ.

14. BJÉÉtÉ ºÉÒ{ÉÒ ‡b÷¨Éì]õ º´É¯û{ÉÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ. ºÉÒ{ÉÒEòbä÷ {ÉÆVÉÒEÞòiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´É iªÉÉSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ®úÓ¨ÉÉ¡ÇòiÉ, BJÉÉtÉ |ÉÉ쇨ɺɮúÒ xÉÉä]äõSªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ (´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +tÉ´ÉiÉ Eäò±Éä±Éä, MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<ÇxºÉ ¡òÉì®ú <„ªÉÖ +Éì¡ò ºÉÒ{ÉÒ ‡nù. VÉÖ±Éè 1, 2011 ´É®úÒ±É ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEòÉSªÉÉ „Éäb÷¬Ö±É 1) ËEò´ÉÉ ‡b÷¨Éì]õ º´É¯û{ÉÉiÉ ºÉÒ{ÉÒ näùiÉÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉä. iÉlÉɇ{É ¤ÉÄEòÉ, ‡´ÉkɺÉƺlÉÉ ´É {ÉÒb÷Ò ¨ÉÉjÉ Eäò´É³ý ‡b÷¨Éì]õ º´É¯û{ÉÉiÉ ºÉÒ{ÉÒ vÉÉ®úhÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ.

15. ºÉÒ{ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ ‡b÷ºEòÉ=Æ]õxÉäSÉ ‡nù±ÉÉ VÉÉiÉÉä EòÉªÉ ?'

½þÉäªÉ. |ÉSÉɱÉEòÉxÉä `ö®ú‡´É±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú nù„ÉÇxÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉ´É®ú BJÉÉtÉ ‡b÷ºEòÉ=Æ]õ´É®úSÉ ºÉÒ{ÉÒ ‡nù±ÉÉ VÉÉiÉÉä.

16.ºÉÒ{ÉÒSÉä +Æb÷®ú®úɪÉË]õMÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉä EòɪÉ?

EòÉähÉiÉɽþÒ |ÉSÉɱÉEò Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®úSÉä +Æb÷®ú®úɪÉË]õMÉ ËEò´ÉÉ ºÉ½þº´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

17. ºÉäEÆòb÷®úÒ ¨ÉÉEæò]õ¨ÉvªÉä ºÉÒ{ÉÓSÉä ]ÅäõËb÷MÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä EòɪÉ?

½þÉäªÉ. +Éä]õÒºÉÒ¨ÉÉEæò]õ¨ÉvªÉä ºÉÒ{ÉÒSÉä |ÉiªÉIÉ ]ÅäõËb÷MÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. iÉlÉɇ{É, +ºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú, +„ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉÆSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, iªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähÉÉ®äú+ÉƨÉvªÉä |ɺÉɇ®úiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ ´É iªÉɨÉÖ³äý ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ {ÉÉ®únù„ÉÇEòiÉÉ ªÉÉ´ÉÒ ÁɺÉÉ`öÒ, iÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò±ªÉÉSªÉÉ 15 ‡¨É‡xÉ]õÉÆSªÉÉ +ÉiÉ, B¡ò+ɪÉB¨ÉB¨Éb÷ÒBSªÉÉ ¨ÉÆSÉÉ´É®ú Eò³ý‡´ÉhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ.

18. ‡´É¨ÉÉäSÉxÉÉSÉÒ ®úÒiÉ EòÉähÉiÉÒ?

ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ¨ÉvÉÒ±É ‡xÉ´Éä„ÉEòɱÉÉ, +ɪÉ{ÉÒBSªÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ, <„ªÉÖ+®úSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ GòÉìºÉÂb÷ +EòÉ=Æ]õ {ÉäªÉÒ SÉäEòxÉä iªÉÉ ºÉÒ{ÉÒSÉÒ ‡b÷ºEòÉ=Æ]õ Eäò±Éä±ÉÒ ËEò¨ÉiÉ tÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ºÉÒ{ÉÒ {ɇ®ú{ÉC´É ZÉɱªÉÉ´É®ú,

+) ºÉÒ{ÉÒ |ÉiªÉIÉ º´É¯û{ÉÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eäò±ÉÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, iªÉÉ ºÉÒ{ÉÒSÉÉ vÉÉ®úEò, +ɪÉ{ÉÒB¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ÉSÉɱÉEòɱÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iÉÉä ºÉƱÉäJÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÒ±É.

¤É) ºÉÒ{ÉÒ ‡b÷¨Éì]õ º´É¯û{ÉÉiÉ +ºÉ±ªÉɺÉ, iªÉÉ ºÉÒ{ÉÒSªÉÉ vÉÉ®úEòɱÉÉ iÉÉä ºÉÒ{ÉÒ ‡b÷{ÉÉì‡JÉ]õ®úÒ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ‡´É¨ÉÉä‡SÉiÉ Eò¯ûxÉ +ɪÉ{ÉÒBEòbÚ÷xÉ |ÉnùÉxÉ ‡¨É³ý´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É.

19. ºÉÒ{ÉÒSªÉÉ |ÉSÉɱÉxÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòºÉÇ/B¡ò+ÉªÉ ÁÉÆxÉÒ º]Äõb÷¤ÉÉªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ näùhÉä +É´É„ªÉEò +ºÉiÉä EòɪÉ?

ºÉÒ{ÉÒ ½þÉ BEò "º]Äõb÷ +±ÉÉäxÉ" =i{ÉÉnù +ºÉ±ªÉÉxÉä, ºÉÒ{ÉÒSªÉÉ |ÉSÉɱÉEòÉÆxÉÉ, º]Äõb÷ ¤ÉÉªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ näùhÉä ¤ÉÄEòÉ/‡´ÉkɺÉƺlÉÉÆ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò xÉɽþÒ.

iÉlÉɇ{É, ¤ÉÄEòÉ ´É ‡´ÉkɺÉƺlÉÉÆxÉÉ , iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ‡xÉhÉǪÉÉ´É®ú +ÉvÉɇ®úiÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +]õÓxÉÖºÉÉ®ú, BJÉÉtÉ ºÉÒ{ÉÒ <„ªÉÖºÉÉ`öÒ EòVÉÇ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉÉºÉ º]Äõb¤ÉÉªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ/Gäò‡b÷]õ ¤ÉìEòº]õÉì{É ºÉÖ‡´ÉvÉÉ <iªÉɇnù ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉºÉ ¨ÉÖÖ¦ÉÉ +ɽäþ.iÉlÉɇ{É, ½äþ ºÉ´ÉÇ, ±ÉÉMÉÖ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ÉÖbå÷‡„ÉªÉ±É ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ÉÆxÉÖºÉÉ®ú ´É ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ JÉÉºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉä±É.

20. ºÉÒ{ÉÒ |ÉSÉɱÉxÉÉSÉä EòVÉæ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, +¤ÉÄEòÒªÉ ºÉƺlÉÉ/EòÉì{ÉÉæ®äú]ÂõºÉ ½þ¨ÉÒ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ EòɪÉ?

½þÉäªÉ. EòÉì{ÉÉæ®äú]ÂõºÉºÉ½þ +¤ÉÄEòÒªÉ ºÉƺlÉÉ, ºÉÒ{ÉÒ <„ªÉÖºÉÉ`öÒ Gäò‡b÷]õ ´ÉÉfø‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ‡´ÉxÉÉ +]õÒSÉÒ ´É ®úqù xÉ Eò®úhªÉÉVÉÉäMÉÒ ½þ¨ÉÒ näù>ð „ÉEòiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ iªÉɺÉÉ`öÒ -

+) |ÉSÉɱÉEòÉxÉä ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ ‡xÉEò¹ÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ Eäò±Éä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä.

¤É) ¨ÉÆVÉÖ®úÒ|ÉÉ{iÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒxÉä iªÉÉ ½þ¨ÉÒnùÉ®úɱÉÉ, |ÉSÉɱÉEòÉ{ÉäIÉÉ +‡vÉEò Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ ‡nù±Éä +ºÉ±Éä {Éɇ½þVÉä. +ɇhÉ

Eò) ºÉÒ{ÉÒSªÉÉ +Éì¡ò®ú b÷ÉìCªÉÖ¨Éå]õ¨ÉvªÉä {ÉÖføÒ±É MÉÉä¹]õÒ |ÉnùÌ„ÉiÉ Eäò±ªÉÉ +ºÉÉ´ªÉÉiÉ : ½þ¨ÉÒnùÉ®ú EÆò{ÉxÉÒSÉä ‡xÉ´´É³ý ¨ÉÚ±ªÉ, +„ÉÉSÉ ½þ¨ÉÒ VªÉÉÆxÉÉ ‡nù±ªÉÉ MÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ iªÉÉ EÆò{ÉxÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä, ½þ¨ÉÒnùÉ®ú EÆò{ÉxÉÒxÉä ‡nù±É䱪ÉÉ ½þ¨ÉÓSÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ/´ªÉÉ{iÉÒ +ɇhÉ iÉÒ ½þ¨ÉÒ +É´Éɇ½þiÉ Eò®hªÉɤÉɤÉiÉSªÉÉ +]õÒ.

21. |ÉSÉɱÉEò/<„ªÉÖ<ÈMÉ +Äb÷ {Éä˪ÉMÉ BVÉÆ]õ +ɇhÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒ ÁÉÆSªÉÉ VɤÉɤÉnùɆªÉÉ +ɇhÉ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ

|ÉSÉɱÉEò:

+) |ÉiªÉäEò |ÉSÉɱÉEòÉxÉä ºÉÒ{ÉÒ näùhªÉɺÉÉ`öÒ BEò +ɪÉ{ÉÒB xÉä¨ÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.

¤É) |ɨÉɇhÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ®úÒiÉÒxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉ |ÉSÉɱÉEòÉxÉä, ¦ÉÉ´ÉÒ ‡xÉ´Éä„ÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÒ ‡´ÉkÉÒªÉ ÎºlÉiÉÒ ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úÉ´ÉÒ.

Eò) ‡xÉ´Éä„ÉEò ´É |ÉSÉɱÉEò ÁÉÆSªÉɨÉvÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú ‡xÉ΄SÉiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú, |ÉSÉɱÉEò EÆò{ÉxÉÒ, ‡xÉ´Éä„ÉEòÉÆxÉÉ |ÉiªÉIÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä näù<Ç±É ËEò´ÉÉ iÉÒ ºÉÒ{ÉÒ BJÉÉtÉ ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ®úÒ¨ÉvÉÒ±É ‡xÉ´Éä„ÉEòÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÒ±É.

‡xÉ´Éä„ÉEòÉÆxÉÉ +ɪÉ{ÉÒBSªÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ BEò |ÉiÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉ<Ç±É ´É iªÉÉiÉ ‡±É‡½þ±Éä +ºÉä±É EòÒ, |ÉSSÉɱÉEòÉSÉÉ +ɪÉ{ÉÒB¤É®úÉä¤É®ú ´ÉèvÉ Eò®úÉ®ú ZÉɱÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉä ´ªÉ´ÉκlÉiÉ +ɽäþiÉ. (´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +tÉ´ÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ, Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä ´É®úÒ±É ‡nù VÉÖ±Éè 1, 2011 SªÉÉ ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEòÉSÉä {ɇ®ú‡„ɹ]õ 2)

<„ªÉÖ<ÈMÉ +Äb÷ {Éä˪ÉMÉ BVÉÆ]õ

+) +ɪÉ{ÉÒB JÉÉjÉÒ Eò¯ûxÉ PÉä<Ç±É EòÒ, +É®ú¤ÉÒ+ɪÉSªÉÉ +]õÒxÉÖºÉÉ®ú |ÉSÉɱÉEòÉSÉä ®äúË]õMÉ ‡Eò¨ÉÉxÉ +ɽäþ +ɇhÉ ºÉÒ{ÉÒuùÉ®úÉ ‡nù±ÉÒ MÉä±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É ºÉÒ+É®úBxÉä iªÉÉ iªÉÉ ®äúË]õMɺÉÉ`öÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eäò±É䱪ÉÉ |ɨÉÉhÉÉxÉÖºÉÉ®úSÉ ( ÁÉ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉä) +ɽäþ.

¤É) |ÉSÉɱÉEòÉxÉä ‡nù±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉ +ɪÉ{ÉÒB±ÉÉ {Éb÷iÉɳÚýxÉ {ɽþÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ =nùÉ - ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ `ö®úÉ´ÉÉSÉÒ |ÉiÉ, |ÉɇvÉùEÞòiÉ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ Eò®úhÉÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉÁÉ (ºÉÒ{ÉÒ |ÉiªÉIÉ º´É¯û{ÉÉiÉ +ºÉä±É iÉä´½þÉ) +ɇhÉ ºÉ´ÉÇ EòÉMÉnù{ÉjÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ +ɽäþiÉ +ºÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. |ÉSÉɱÉEòɤɮúÉä¤É®ú ´ÉèvÉ Eò®úÉ®ú Eäò±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä½þÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iªÉÉxÉä PªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. (´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +tÉ´ÉiÉ Eäò±Éä±ÉÒ, Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä ´É®úÒ±É ‡nù VÉÖ±Éè 1, 2011 SªÉÉ ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEòÉSÉä {ɇ®ú‡„ɹ]õ 2)

Eò) +ɪÉ{ÉÒBxÉä {Éb÷iÉɳýhÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ +ººÉ±É EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSªÉÉ |ɨÉɇhÉiÉ |ÉiÉÒ +ɪÉ{ÉÒBSªÉÉ iÉɤªÉÉiÉ `äö´É±ªÉÉ VÉÉ´ªÉÉiÉ.

Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒ

+) ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉƱÉäJÉÉÆSÉä ®äúË]õMÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ, ºÉÒ{ÉÒSÉä ®äúË]õMÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ ºÉä¤ÉÒxÉä ºÉÒ+É®úBºÉÉ`öÒ ‡´É‡½þiÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉSÉÉ®úºÉƇ½þiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ (ºÉÒ+É®úB) ±ÉÉMÉÖ +ºÉä±É.

¤É) Áɇ„É´ÉɪÉ, |ÉSÉɱÉEòÉSªÉÉ EÖò´ÉiÉÒSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ ®äúË]õMÉSÉÉ ´ÉèvÉiÉÉEòÉ±É `ö®ú‡´ÉhªÉÉSÉä º´ÉÉiÉÆjªÉ Gäò‡b÷]õ ®äúË]õMÉ BVÉxºÉÒVÉxÉÉ +ɽäþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú, ®äúË]õMÉ Eò®úiÉä´É³ýÒý, ºÉÒ+É®úB, iªÉÉ ®äúË]õMÉSÉä {ÉÖxÉ®úɴɱÉÉäEòxÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJɽþÒ ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úiÉÒ±É.

Eò) Gäò‡b÷]õ näùJÉ®äúJÉ ´ÉèvÉiÉÉEòÉ±É ºÉÒ+É®úBuùÉ®úÉ `ö®ú‡´É±ÉÉ VÉÉiÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ½þÒ, |ÉSÉɱÉEòÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ®äúË]õMÉ´É®ú, iªÉÉÆSªÉÉ ‡xɪÉiÉEòɇ±ÉýEò EòɳýɨÉvÉÒ±É EòɨɇMɇ®ú´É®ú½þÒ ºÉÒ+É®úB näùJÉ®äúJÉ `äö´ÉiÉÒ±É +ɇhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉɇ½þiªÉÉiÉÚxÉ ´É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É¯ûxÉ iªÉɨÉvÉÒ±É ¤Énù±É VÉɽþÒ®ú Eò®úiÉÒ±É.

22. ºÉÒ{ÉÒ <„ªÉÖºÉƤÉÆvÉÉxÉä <iÉ®ú EòɽþÒ ¤ÉɤÉÓSÉÒ {ÉÚÌiÉ ËEò´ÉÉ +½þ´ÉÉ±É {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉSªÉÉ +É´É„ªÉEòªÉÉ +ɽäþiÉ EòɪÉ?

‡¡òCºÉÂb÷ <xÉEò¨É ¨ÉxÉÒ¨ÉÉEæò]õ +Äb÷ bä÷‡®ú´Éä‡]õ´ÉVÉ +ºÉÉ䇺ÉB„ÉxÉ +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ (B¡ò+ɪÉB¨ÉB¨Éb÷ÒB), ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòSªÉÉ ºÉ±±ªÉÉxÉä, ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉEæò]õ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ{ÉhÉä SÉɱɇ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´É EòɪÉÇEÞòiÉÓ¨ÉvªÉä ±É´É‡SÉEò{ÉhÉÉ ªÉähªÉɺÉÉ`öÒ, |ɨÉÉhɦÉÚiÉ EòɪÉÇEÞòiÉÒ ´É EòÉMÉnù{ÉjÉä ‡´É‡½þiÉ Eò¯û „ÉEòiÉÉiÉ. ÁɤÉɤÉiÉÒiÉ, B¡ò+ɪÉB¨ÉB¨Éb÷ÒBxÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ºÉÖvÉɇ®úiÉ Eäò±É䱪ÉÉ, ‡nù VÉÖ±Éè 5, 2001 SªÉÉ ºÉ‡´ÉºiÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´ÉÉÆSÉÉ ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉSÉɱÉEò/+ɪÉ{ÉÒB PÉä>ð „ÉEòiÉÉiÉ.

ºÉÒ{ÉÒSÉÉ |ÉiªÉäEò <„ªÉÖ ¨ÉÖJªÉ ¨É½þÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ¡òɪÉxÉÉÎx„ÉªÉ±É ¨ÉÉEæò]õ ‡´É¦ÉÉMÉ, EåòpùÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, EòÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ÁÉÆxÉÉ, <„ªÉÖ<ÆMÉ +Äb÷ {Éä˪ÉMÉ BVÉÆ]õ (+ɪÉ{ÉÒB) ¨ÉÉ¡ÇòiÉ, iÉÉä <„ªÉÖ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ Eò³ý‡´É±ÉÉ VÉÉiÉÉ ´É iªÉÉiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +tÉ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ, MÉÉ<Çb÷±ÉÉ<xºÉ ¡òÉì®ú <„ªÉÖ +Éì¡ò Eò¨ÉÌ„ÉªÉ±É {Éä{É®ú, ‡nù VÉÖ±Éè 1. 2011 ´É®úÒ±É ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEòÉSªÉÉ {ɇ®ú‡„ɹ]õ 3 ¨ÉvÉÒ±É ºÉ‡´ÉºiÉÉ®ú ¨Éɇ½þiÉÒ ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eäò±ÉÒ VÉÉ´ÉÒ.

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä