Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú
 SɱÉxÉ
 ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úÉäJÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö
 BxÉ ¤ÉÒ B¡ò ºÉÒVÉ
 |ÉnùÉxÉ |ÉhÉɱÉÒ
½þÉä¨É >> B¡ò B CªÉÚVÉ - Display
Date: 30/09/2011

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ

EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - <ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷])

EòɪÉÇEòÉ®úÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - <ǺÉÒBºÉ (bä÷‡¤É]õ)

<ǺÉÒBºÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

<ǺÉÒBºÉ¨ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ

<ǺÉÒBºÉ¨ÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähÉɆªÉÉ Eåòpù ‡xɽþÉªÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ

 

xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ (B¡òBCªÉÚVÉÂ)

<ǺÉÒBºÉ ´É®úÒ±É xÉä½þ¨ÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä VÉÉhÉÉ®äú |É„xÉ

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä