Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 14/06/2005

Yeejle mes yeeÔj oewjs Hej fôeJeemer Yeejler³eesb Üeje FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾/ mìesj Jewu³et keÀeæ¾/®eepeõ keÀeæ¾/mceeìõ keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe

Yeejle mes yeeÔj oewjs Hej fôeJeemer Yeejler³eesb Üeje FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾/ mìesj Jewu³et keÀeæ¾/®eepeõ keÀeæ¾/mceeìõ keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe

 

DeejyerDeeF/2004-05/492
S Her(¾rDeeFDeej fmejrpeö)HefjHe°e meb.46

petôe 14, 2005

mesJee cesb

fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes fkeÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ

ceÔeso³ee/ceÔeso³e,

Yeejle mes yeeÔj oewjs Hej fôeJeemer Yeejler³eesb Üeje FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾/ mìesj Jewu³et keÀeæ¾/®eepeõ keÀeæ¾/mceeìõ keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe

Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ ôes ceFõ 3, 2000 keÀr DeHeôer DefOemet®eôee meb. HesÀcee 15/2000-Deejyer Üeje ¾sfyeì keÀeæ¾, SìrSce keÀeæ¾ DeLeJee keÀesFõ Deô³e fueKele keÀes fpemekeÀe GHe³eesäe fJeller³e os³eleeDeesb kesÀ meheÌpeôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee Ôw, "keÀjsômer" kesÀ ªHe cesb DefOemetf®ele fkeÀ³ee Ôw Deeäes peôeJejr 24, 2003 kesÀ S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.73 Üeje mHeøì fkeÀ³ee äe³ee fkeÀ fJeosMer cegêe He´yebOe (®eeuet Keelee uesôeosôe) fôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ fôe³ece 5 cesb foS äeS He´fleyebOe Yeejle mes yeeÔj oewjs Hej jÔles mece³e fôeJeefme³eesb Üeje keÀeæ¾ keÀr mercee lekeÀ kesÀ Ke®eõ kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS FbìjôewMeôeue ¬esÀf¾ì keÀeæ¾ kesÀ GHe³eesäe Hej ueeäet ôeÔR Ôw

De. FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾

2. ³eÔ mecePee peelee Ôw fkeÀ fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle yeQkeÀ FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾ peejr keÀj jÔs ÔQ fpemekeÀe GHe³eesäe fôeJeemer DeHeôer fJeosMe ³ee°ee kesÀ oewjeôe ôekeÀor DeeÔjCe DeLeJee fJeosMer J³eeHeejr He´fleøþeôeesb cesb Yegäeleeôe Ôsleg keÀj mekeÀles ÔQ ³eÔ mHeøì fkeÀ³ee peelee Ôw fkeÀ FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe kesÀJeue Deôegcele ®eeuet Keelee uesôeosôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee Ôw Deewj mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele ceFõ 3, 2000 kesÀ Yeejle mejkeÀej keÀr DefOemet®eôee meb. perSmeDeej.381(E) keÀr Deôegmet®er cesb GfuuefKele ceoJeej merceeSb Fôe keÀe¾es¥ kesÀ GHe³eesäe kesÀ ceeO³ece mes fkeÀS äeS Yegäeleeôe Hej meceeôe ªHe mes ueeäet Ôwb

3. Deeäes ³eÔ mHeøì fkeÀ³ee peelee Ôw fkeÀ ueeöìjr fìkeÀì, He´fleyebfOele DeLeJee fôeOeeõfjle Hef°ekeÀeDeesb keÀr Kejro, Áegæ¾oewæ¾ kesÀ pegS cesb meÔYeefäelee, keÀeöueyeQkeÀ mefJeõmesópe kesÀ Yegäeleeôe pewmes He´fleyebfOele ceoesb DeLeeõled Ssmes ceoesb / f¬eÀ³eekeÀueeHeesb fpemekesÀ fueS fJeosMer cegêe keÀe DeeÔjCe Deôegcele ôeÔR Ôw, Ôsleg FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe Fbìjôesì Hej ôeÔR fkeÀ³ee pee mekeÀlee Ôw

4. He´uesKerkeÀjCe Deewj fjHeesfì¥äe

FbìjôewMeueôe ¾sfyeì keÀeæ¾ peejr keÀjles mece³e He´efOekeheÌÀle yeQkeÀ megfôefM®ele keÀjsb fkeÀ fJeosMer cegêe peejr keÀjôes kesÀ fueS DeHesfãele Jeleõceeôe He´f¬eÀ³ee Deewj He´uesKerkeÀjCe keÀe DeôegHeeueôe fkeÀ³ee peelee Ôw FmekesÀ DeueeJee He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQbkeÀesb kesÀ Deblejjeøì£r³e yeQfkebÀäe He´Yeeäe / fJeosMer cegêe fJeYeeäe FbìjôewMeôeue ¾sfyeì keÀeæ¾ OeejkeÀesb Üeje SkeÀ kewÀuesC¾j Jeøeõ cesb 100,000 DecejrkeÀr ¾eöuej mes DefOekeÀ kesÀ GHe³eesäe kesÀ ceeceues cesb He´l³eskeÀ Jeøeõ fomebyej 31 keÀr fmLefle kesÀ Deôegmeej SkeÀ fJeJejCe He´mlegle keÀjsb ³eÔ fJeJejCe DeôegJelerõ Jeøeõ kesÀ peôeJejr 20 keÀes ³ee Gmemes HeÔues cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀ, fJeosMer cegêe fJeYeeäe, Yee¿e Yegäeleeôe He´Yeeäe, kesÀôêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ 400 001 keÀes HeÔgb®e peeôee ®eefÔS

Dee. mìesj Jewu³et keÀeæ¾ / ®eepeõ keÀeæ¾ / mceeìõ keÀeæ¾, Deefo

5. Ôceejs O³eeôe cesb ³eÔ yeele DeeFõ Ôw fkeÀ keÀfleHe³e He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀ fôeper/ fyeópeôesme oewjs Hej peeôesJeeues fôeJeefme³eesb keÀes mìesj Jewu³et keÀeæ¾/ ®eepeõ keÀeæ¾/ mceeìõ keÀeæ¾ Yer peejr keÀj jÔs ÔQ fpeôekeÀe GHe³eesäe fJeosMeesb cesb J³eeHeejr He´fleøþeôeesb cesb Yegäeleeôe keÀjôes Deewj SìrSce mes ôekeÀor kesÀ DeeÔjCe kesÀ fueS fkeÀ³ee peelee Ôw ³eÔ mHeøì fkeÀ³ee peelee Ôw fkeÀ Ssmes keÀe¾es¥ keÀes peejr keÀjôes kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HetJeeõôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôeÔR Ôw fHeÀj Yer, Ssmes keÀe¾es¥ keÀe GHe³eesäe Deôegcele ®eeuet Keelee uesôeosôe Deewj mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele fJeosMer cegêe He´yebOe (®eeuet Keelee uesôeosôe) fôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ Debleäeõle fôeOeeõfjle merceeDeesb kesÀ DeOerôe Ôw

6. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀ Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb

7. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues yeäewj Ôw

 

YeJeor³e

 

(fJeôe³e yewpeue)
He´Yeejr ceÔeHe´yebOekeÀ


mebueäôekeÀ

He´esHeÀeceeõ

fomebyej 31, . . . . . keÀr fmLefle cesb _____ SkeÀ kewÀueC¾j Jeøeõ cesb

100,000 DecejrkeÀr ¾eöuej mes DefOekeÀ keÀr jefMe kesÀ fueS FbìjôewMeôeue

¾sfyeì keÀeæ¾ kesÀ fJeosMer cegêe GHe³eesäe kesÀ N³eesjesb keÀes oMeeõôesJeeuee fJeJejCe

yeQkeÀ keÀe ôeece ë

KeeleeOeejkeÀ keÀe ôeece

jefMe (DecejrkeÀr ¾eöuej cesb)

fìHHeCer

ôekeÀor cesb DeeÔjCe

J³eeHeejr He´fleøþeôeesb cesb GHe³eesäe

       

 

Ômleeãej ë

ôeece Deewj Heoeôeece ë

foôeebkeÀ ë

cegêebkeÀ ë

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।