Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 24/04/2009

owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej ye®ele yeQkeÀ Keeles hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe

DeejyerDeeF/2008-09/452
yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer. 128/13.03.00/2008-09

24 Dehe´wue 2009
3 JewMeeKe 1931 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej ye®ele yeQkeÀ Keeles hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe

keÉÀhe³ee Deehe 21 Dehe´wue 2009 keÀes äeJeôeõj ceneso³e Üeje Áeesføele Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e keÀe hewje 88 (G×jCe mebueäôe) osKeW, fpemekesÀ Deôegmeej ³en he´mleeJe fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW Üeje 1 Dehe´wue 2010 mes ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe keÀr Deoe³eäer keÀr äeCeôee owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej keÀr peeSäer ceewpetoe foMeefôeo÷MeeW kesÀ DeôegmejCe ceW, 1 pegueeFõ 2008 kesÀ `osMer, meeOeejCe DefôeJeemer (SôeDeejDees) Deewj DefôeJeemer (yee¿e) (SôeDeejFõ) KeeleeW ceW jKer ©he³ee peceejefMe³eeW hej y³eepe ojeW mebyebOer ceemìj hefjhe°e kesÀ hewje 2.2 Ke kesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ ye®ele peceejefMe³eeW kesÀ ceeceues ceW he´l³eskeÀ kewÀueW[j ceen keÀr 10 leejrKe mes Debflece foôe lekeÀ keÀr DeJefOe kesÀ oewjeôe pecee KeeleeW ceW pecee ô³etôelece Mesøe jefMe hej y³eepe keÀr äeCeôee keÀr peeS Deewj mebyebfOele Keeles ceW leYer pecee keÀr peeS peye Jen 1 ©. ³ee Gmemes DefOekeÀ nes kegÀí yeQkeÀeW ôes ³en megPeeJe fo³ee Lee fkeÀ ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe keÀr äeCeôee ³ee lees kewÀueW[j ceen keÀr henuer leejrKe mes Debflece foôe lekeÀ keÀr DeJefOe kesÀ fueS keÀr peeS DeLeJee owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej keÀr peeS ³en ceeceuee Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe keÀes fJe®eejeLeõ Yespee äe³ee Lee, fpemekeÀr je³e ³en Ler fkeÀ owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe leYer J³eJene³eõ nesäee peye yeQkeÀeW ceW kebÀh³etìjrkeÀjCe keÀe keÀe³eõ hetje nes peeSäee

2. nce metf®ele keÀjles nQ fkeÀ mecerãee keÀjôes hej leLee JeefCep³e yeQkeÀ MeeKeeDeeW ceW kebÀh³etìjrkeÀjCe kesÀ ceewpetoe mebleesøepeôekeÀ mlej keÀes osKeles ngS ³en he´mleeJe fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW Üeje ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe keÀr Deoe³eäer keÀr äeCeôee 1 Dehe´wue 2010 mes owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej keÀr peeSäer y³eepe äeCeôee keÀr Fme ôeFõ he×fle keÀes meg®ee© ªhe mes Deheôeeôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Fmemes mebyebfOele leewj-lejrkesÀ fJekeÀfmele keÀjW


YeJeor³e

(her. fJepe³e YeemkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

Deôeg. : ³eLeesÊeÀ


Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2009-10

Yeeäe Ke - fJekeÀemeelcekeÀ Deewj fJefôe³eecekeÀ ôerfle³eeb 2009-10
II. y³eepe oj ôerfle

(Ke) ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe

88.Jeleõceeôe ceW, ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe Keeles ceW nj kewÀueW[j cenrôes kesÀ omeJeW foôe mes DeefKejr leejrKe lekeÀ keÀr DeJefOe ceW Oeefjle ô³etôelece Mesøe jefMe keÀr äeCeôee Üeje fôeOeeõfjle fkeÀ³ee peelee nw keÀFõ yeQkeÀeW ôes megPeeJe fo³ee nw fkeÀ ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe keÀr äeCeôee ³ee lees pecee KeeleeW ceW cenrôes kesÀ henues foôe mes DeefKejr leejrKe lekeÀ keÀr DeJefOe ceW Oeefjle ô³etôelece Mesøe jefMe hej nes DeLeJee owôebfoôe Glheeo DeeOeej hej keÀr peeS Fme ceeceues ceW DeeFyerS keÀes fueKee äe³ee fpemekeÀe fJe®eej ³en jne fkeÀ owôebfoôe Glheeo kesÀ DeeOeej hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe leYer J³eJene³eõ nesäee peye yeQkeÀeW ceW kebÀh³etìjrkeÀjCe hetCeõ nes peeSäee JeefCep³e yeQkeÀeW ceW kebÀh³etìjrkeÀjCe kesÀ Jeleõceeôe mebleesøepeôekeÀ mlej keÀes osKeles ngS ³en he´mleeJe fkeÀ³ee äe³ee fkeÀ :

  • Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW (Smemeryer) Üeje ye®ele yeQkeÀ KeeleeW hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe 1 Dehe´wue 2010 mes owôebfoôe Glheeo kesÀ DeeOeej hej fkeÀ³ee peeS

    Fme mebyebOe ceW he×fle³eeW keÀe fôeOeeõjCe yeQkeÀeW kesÀ meeLe hejeceMeõ keÀj kesÀ fkeÀ³ee peeSäee
 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।