Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
 yeQEkeÀäe
 cegêe
 fJeosMer cegêe
 mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej
 äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeb
 Yegäeleeôe he´Ceeuer
nesce >> FAQs - Display
Date: 19/06/2008

DefôeJeemer Yeejler³eeW keÀes GheueyOe fJefYeÄe pecee jefMe ³eespeôeeDeeW keÀr fJeMesøeleeSb

DefôeJeemer Yeejler³eeW keÀes GheueyOe fJefYeÄe pecee jefMe ³eespeôeeDeeW keÀr fJeMesøeleeDeeW hej DekeÌmej hetís peeôes Jeeues he´Môe
01 petôe 2008 keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej)

¬eÀceebkeÀ

y³eesjs

fJeosMer cegêe (DefôeJeemer) Keelee (yeQkeÀ) ³eespeôee

DefôeJeemer (yee¿e) ©he³ee Keelee ³eespeôee

DefôeJeemer meeceeô³e ©he³ee Keelee ³eespeôee

 

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

keÀewôe Keelee Keesue mekeÀlee nw

DefôeJeemer (yeebäeueeosMe/ heefkeÀmleeôe keÀr jeøì£r³eleeJeeues J³efÊeÀ/mJeefcelJeJeeues kebÀhefôe³eW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeeõôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw)

DefôeJeemer Yeejler³e (yeebäeueeosMe/ heefkeÀmleeôe keÀr jeøì£r³eleeJeeues J³efÊeÀ/ mJeefcelJeJeeues kebÀhefôe³eeW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeeõôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw)

Yeejle mes yeenj fôeJeemer keÀesFõ J³efÊeÀ (ôesheeue Deewj Yetìeôe ceW fôeJeemer J³efÊeÀ mes Flej) (yeebäeueeosMe/ heefkeÀmleeôe keÀr jeøì£r³elee Jeeues J³efÊeÀ/ mJeefcelJeJeeues kebÀhefôe³eeW Deewj hetJeõJelerõ mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeeõôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw)

 

meb³egÊeÀ Keelee

oes ³ee oes mes DefOekeÀ DefôeJeemer J³efÊeÀ³eeW kesÀ ôeece ceW

oes ³ee oes mes DefOekeÀ DefôeJeemer J³efÊeÀ³eeW kesÀ ôeece ceW

fôeJeefme³eeW kesÀ meeLe meb³egÊeÀ ªhe mes jKee pee mekeÀlee nw

 

ôeeceebkeÀôe

Deôegcele

Deôegcele

Deôegcele

2.

fkeÀme cegêe ceW Keeles keÀe cetu³e Jeäeõ DebfkeÀle nw

heeGb[ mì\ueäe, DecejrkeÀr [eöuej, peeheeôer ³esôe, ³etjes, kewÀôef[³eôe [eöuej Deewj Deeömì£sfue³eôe [eöuej

Yeejler³e ©he³es

Yeejler³e ©he³es

 

he´l³eeJeleõôer³e

he´l³eeJeleõôer³e

he´l³eeJeleõôer³e

fôecôefuefKele KeeleeW keÀes íes›keÀj keÀesFõ Yer he´l³eeJeleõôer³e ôenrb nw - 1) ®eeuet Dee³e 2) fkeÀmer JeemlefJekeÀ he´³eespeôe kesÀ fueS keÀflehe³e MeleeÙ kesÀ DeOerôe DefôeJeemer meeceeô³e ©he³ee Keelee kesÀ Mesøe/ mecePeewles mes DefOeäeÉnrle hefjmebhefÊe³eeW mefnle fJejemele/ Jemer³ele kesÀ ªhe ceW DefOeäeÉnrle hefjmebhefÊe³eW keÀr Yeejle ceW fye¬eÀr Dee³e mes he´fle fJeÊer³e Jeøeõ (Dehe´wue - cee®eõ) 1 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ

 

Keeles kesÀ he´keÀej

kesÀJeue cer³eeor pecee

ye®ele, ®eeuet, DeeJelerõ,cer³eeor pecee

ye®ele, ®eeuet, DeeJelerõ,cer³eeor pecee

 

cer³eeor pecee keÀr DeJefOe

1 Jeøeõ mes keÀce ôenrb Deewj 5 Jeøeõ mes DeôefOekeÀ DeJefOe kesÀ fueS

yeQkeÀ kesÀ fJeJeskeÀeôegmeej

pewmee fkeÀ fôeJeemer KeeleeW hej ueeäet nw

 

y³eepe oj

fôecôefuefKele mercee kesÀ DeOerôeë
mebyebfOele cegêe leoôegªher hefjhekeÌJelee kesÀ fueS mJewhe ojeW ceW 75 DeeOeej fyeôog ÁeìekeÀj

fôecôefuefKele mercee kesÀ DeOerôeë

yeQkeÀ cer³eeor pecee kesÀ fueS y³eepe oj fôeOeeõfjle keÀjôes kesÀ fueS mJeleb°e nQ

cer³eeor pecee :
24 Dehe´wue,2007 keÀes  keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes, leoôegªher hefjhekeÌJelee DeJefOeJeeues DecejrkeÀr [eöuej kesÀ fueS fheíues ceen keÀr DeefKejr keÀe³eõ-foJeme kesÀ fueyeesj/ mJewhe ojW

ye®ele yeQkeÀ Keelee
y³eepe oj, 17.11.2005 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes, Áejsuet ye®ele Keeles keÀes ueeäet oj hej nesäer

 

DefôeJeemer KeeleeOeejkeÀ Üeje fôeJeemer kesÀ heãe ceW cegKleejôeecee Üeje hefj®eeueôe

cegKleejôeecee kesÀ Deôegmeej Keeles keÀe hefj®eeueôe, meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeO³eceeW mes mLeeôer³e YegäeleeôeeW kesÀ fueS Deôegcele DeenjCe lekeÀ nr merfcele nesäer

cegKleejôeecee kesÀ Deôegmeej Keeles keÀe hefj®eeueôe, meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeO³eceeW mes mLeeôer³e YegäeleeôeeW kesÀ fueS Deôegcele DeenjCe lekeÀ nr merfcele nesäer

cegKleejôeecee kesÀ Deôegmeej Keeles keÀe hefj®eeueôe, meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeO³eceeW mes mLeeôer³e YegäeleeôeeW kesÀ fueS Deôegcele DeenjCe lekeÀ nr merfcele nesäer

keÀ.

Yeejle ceW °eÝCe

i)

KeeleeOeejkeÀ keÀes

20 ueeKe ©heS lekeÀ Deôegcele

20 ueeKe ©heS lekeÀ Deôegcele

Deôegcele

ii)

lermejr heeìrõ keÀes

20ueeKe ©heS lekeÀ Deôegcele

20 ueeKe ©heS lekeÀ Deôegcele

Deôegcele

Ke.

fJeosMe ceW

i)

KeeleeOeejkeÀ keÀes

Deôegcele

Deôegcele

Deôegcele ôenrb

ii)

lermejr hee|ì³eeW keÀes

Deôegcele

Deôegcele

Deôegcele ôenrb

äe.

Yeejle ceW fJeosMer cegêe °eÝCe

i)

KeeleeOeejkeÀ keÀes

20 ueeKe ©heS lekeÀ Deôegcele

Deôegcele ôenrb

Deôegcele ôenrb

ii)

lermejr hee|ì³eeW keÀes

Deôegcele ôenrb

Deôegcele ôenrb

Deôegcele ôenrb

 

°eÝCe keÀe he´³eespeôe

keÀ.

Yeejle ceW

 

i) KeeleeOeejkeÀ keÀes

i) fôeper he´³eespeôeeW DeLeJee keÀejesyeejr keÀe³eõkeÀueehe ®eueeôes kesÀ fueS *

i) fôeper he´³eespeôeeW DeLeJee keÀejesyeejr keÀe³eõkeÀueehe ®eueeôes kesÀ fueS *

fôeper peªjleW Deewj/ DeLeJee keÀejesyeejr he´³eespeôe*

ii) Yeejler³e HeÀceõ/kebÀhefôe³eeW keÀr hetbper ceW ³eesäeoeôe kesÀ ªhe ceW Dehe´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej Yeejle ceW merOes fôeJesMe

ii) Yeejler³e HeÀceõ/kebÀhefôe³eeW keÀr hetbper ceW ³eesäeoeôe kesÀ ªhe ceW Dehe´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej Yeejle ceW merOes fôeJesMe

iii) Deheôes DeeJeemer³e Ghe³eesäe kesÀ fueS Yeejle ceW HeÌuewì/Áej keÀe DefOeäe´nCe (keÉÀhe³ee HesÀcee 5 keÀr Deôegmet®er 2 keÀe hewje 9 osKeW)

iii) Deheôes DeeJeemer³e Ghe³eesäe kesÀ fueS Yeejle ceW HeÌuewì/Áej keÀe DefOeäe´nCe (keÉÀhe³ee HesÀcee 5 keÀr Deôegmet®er 1 keÀe hewje 6 (keÀ)osKeW)

 

ii) lermejr heeìrõ keÀes

fôeper he´³eespeôeeW DeLeJee keÀejesyeejr keÀe³eõkeÀueehe ®eueeôes kesÀ fueS fôefOe DeeOeefjle Deewj/ DeLeJee äewj-fôefOe DeeOeefjle megfJeOeeSb* (keÉÀhe³ee HesÀcee 5 keÀr Deôegmet®er 2 keÀe hewje 9 osKeW)

fôeper he´³eespeôeeW DeLeJee keÀejesyeejr keÀe³eõkeÀueehe ®eueeôes kesÀ fueS fôefOe DeeOeefjle Deewj/ DeLeJee äewj-fôefOe DeeOeefjle megfJeOeeSb* (keÉÀhe³ee HesÀcee 5 keÀr Deôegmet®er 1 keÀe hewje 6 (Ke)osKeW

fôeper DeeJeM³ekeÀleeSb Deewj/ DeLeJee keÀejesyeejr he´³eespeôe*

 

Ke. fJeosMe ceW

 

KeeleeOeejkeÀ Deewj lermejs heeìrõ keÀes

JeemlefJekeÀ he´³eespeôeeW kesÀ fueS fôefOe DeeOeefjle Deewj/DeLeJee äewj-fôefOe DeeOeefjle megfJeOeeSb

JeemlefJekeÀ he´³eespeôeeW kesÀ fueS fôefOe DeeOeefjle Deewj/DeLeJee äewj-fôefOe DeeOeefjle megfJeOeeSb

Deôegcele ôenrb

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।