Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (92.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 01/07/2009

jenle /ye®ele yeeb[eW keÀr ôeeceebkeÀôe megfJeOee hej ceemìj hefjhe°e

YeefjyeQ/2009-10/54
[rperyerS.mer[r[r. meb. S®e- 16/ 13.01.299 / 2009-10

1 pegueeFõ 2009
09 Deeøee{ 1931 (MekeÀ)

DeO³eãe /he´yebOe fôeosMekeÀ
Yeejler³e mìsì yeQkeÀ Deewj FmekesÀ men³eesäer yeQkeÀ
17 jeøì£rkeÉÀle yeQkeÀ
DeeFmerDeeFmerDeeF yeQkeÀ fue. /DeeF[ryerDeeF yeQkeÀ fue. / S®e[rSHeÀmer yewBkeÀ fue./
SqkeÌmeme yeQkeÀ fue. Deewj mìeökeÀ nesÅu[äe keÀeöhee÷jsMeôe DeeöHeÀ Fbf[³ee fue.

ceneso³e

jenle /ye®ele yeeb[eW keÀr ôeeceebkeÀôe megfJeOee hej ceemìj hefjhe°e

mejkeÀejr Deewj yeQkeÀ uesKee fJeYeeäe, kesÀêr³e keÀe³eeõue³e, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e-mece³e hej jenle/ye®ele yeeb[ OeejkeÀeW kesÀ fueS ôeeceebkeÀôe megfJeOee kesÀ mebyebOe ceW DeôegosMe peejr fkeÀS peeles jns nQ Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e kesÀ mebyebOe ceW Jeleõceeôe ceW ueeäet DeôegosMeeW keÀes SkeÀ nr peäen ueeskeÀ °eÝCe keÀe³eeõue³eeW /SpeWmer yeQkeÀeW keÀes GheueyOe keÀjJeeôes kesÀ he´³eespeôeeLeõ jenle / ye®ele yeeb[eW ceW ôeeceebkeÀôe megfJeOee kesÀ mebyebOe ceW SkeÀ ceemìj hefjhe°e lew³eej fkeÀ³ee äe³ee nw pees he´l³eskeÀ Jeøeõ 30 petôe keÀes DeÐeleôe fkeÀ³ee peelee nw leodôegmeej 30 petôe 2009 lekeÀ DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee mebMeesfOele hefjhe°e Fme he°e kesÀ meeLe mebueäôe nw Deehe nceejr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej Fme hefjhe°e keÀes osKe mekeÀles nQ

keÉÀhe³ee heeJeler oW

YeJeor³e

(Fbfoje ôeeôet)
cenehe´yebOekeÀ


ceemìj hefjhe°e

jenle /ye®ele yeeb[ ³eespeôee
ôeeceebkeÀôe megfJeOee

 1. fkeÀmer jenle/ye®ele yeeb[, peesfkeÀ he´eöfcemejr ôeesì ³ee OeejkeÀ yeeb[ ôenrb nw, keÀe SkeÀue OeejkeÀ DeLeJee meYer meb³egÊeÀ OeejkeÀ, SkeÀ DeLeJee SkeÀ mes DefOekeÀ J³efÊeÀ keÀe ôeeceebkeÀôe keÀj mekeÀlee(leW) nw pees OeejkeÀ DeLeJee meb³egÊeÀ OeejkeÀ keÀr ceÉl³eg nesôes hej jenle/ye®ele yeeb[ leLee GmekeÀe Yegäeleeôe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS hee°e nesäee/neWäes, yeMele÷ ôeefcele J³efÊeÀ DeLeJee ôeefcele J³efÊeÀ³eeW ceW mes he´l³eskeÀ J³efÊeÀ Gme pewmee yeeb[ OeejCe keÀjôes kesÀ fueS mJe³eb meãece nes
 2. yeeb[ keÀr hefjhekeÌJelee mes hetJeõ ôeeceebkeÀôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS
 3. oes DeLeJee oes mes DefOekeÀ J³efÊeÀ³eeW keÀes ôeeceebfkeÀle fkeÀS peeôes kesÀ he½eele GôeceW mes fkeÀmer SkeÀ keÀr ceÉl³eg nesôes hej GÊejperJer ôeeceebfkeÀler / ôeeceebfkeÀfle³eeW keÀes jenle/ye®ele yeeb[eW SJeb GmekesÀ Yegäeleeôe keÀe nkeÀ fceuesäee
 4. jenle/ye®ele yeeb[ kesÀ OeejkeÀ Üeje fkeÀ³ee äe³ee keÀesFõ Yer ôeeceebkeÀôe yeouee ³ee fôejmle fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw  fpemekesÀ fueS fJefnle he´eªhe ceW ôe³ee ôeeceebkeÀôe YejkeÀj osôee nesäee SJeb Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ /DefOekeÉÀle mejkeÀejr /fôeper ães°e kesÀ yeQkeÀ keÀr heoôeefcele MeeKee keÀes fuefKele ôeesfìme osôee nesäee
 5. ³efo ôeeceebfkeÀler DeJe³emkeÀ nw lees jenle/ye®ele yeeb[ keÀe OeejkeÀ DeJe³emkeÀ ôeeceebfkeÀler keÀr ceÉl³eg, DeJe³emkeÀlee keWÀ oewjeôe, keÀr oMee ceW os³e jenle/ye®ele yeeb[ keÀr jefMe³eeB he´ehle keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Yer J³efÊeÀ keÀes, pees fkeÀ DeJe³emkeÀ ôenrb  nw, fôe³egÊeÀ keÀj mekeÀlee nw
 6. yerSueS Keeles ceW jKer he´l³eskeÀ peceejefMe kesÀ fueS fôeJesMekeÀ Deueäe mes ôeeceebkeÀôe keÀj mekeÀleW nQ
 7. keÀe³eeõue³e/SpeWmer yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes "ôeeceebkeÀôe keÀr heeJeler" peejr keÀjW
 8. 6.5 he´fleMele ye®ele yeeb[me, 2003 (keÀj-cegÊeÀ) Deewj 8 he´fleMele ye®ele (keÀj-³eesä³e) yeeb[me, 2003  kesÀ ceeceues ceW, yeeb[eW ceW fkeÀS äeS fôeJesMe kesÀ fueS y³eepe/fj[scheMeôe cetu³e keÀr he´eqhle kesÀ fueS SkeÀue OeejkeÀ DeLeJee meYer meb³egÊeÀ OeejkeÀ Deheôes ôeefceler kesÀ ©he ceW fkeÀmer DefôeJeemer Yeejler³e keÀes ôeeceebfkeÀle keÀj mekeÀles nQ y³eepe Yegäeleeôe leLee / DeLeJee hefjhekeÌJelee cetu³e, pewmee Yer ceeceuee nes, kesÀ fJeosMe fJehe´søeCe keÀjôes kesÀ mebyebOe ceW DefôeJeemer Yeejler³e hej meeceeô³e fJefôe³ece, pees Gôe hej ueeäet nesles nQ, ueeäet neWäes

DeheJeeo - fôecôefuefKele ceeceueeW ceW fkeÀmer he´keÀej kesÀ ôeeceebkeÀôe keÀr Deôegcefle ôenr nw

(keÀ) peye DeJe³emkeÀ keÀr Deesj mes fkeÀmer Je³emkeÀ Üeje he´ceeCehe°e/yerSueS Oeefjle fkeÀS äeS neW
(Ke) peye OeejkeÀ keÀe keÀesFõ ueeYeoe³ekeÀ fnle he´ceeCehe°e ceW ôe nes Deewj Jen Gmes DeefOekeÀefjkeÀ ãecelee ceW DeLeJee fHeÀ[³etfmeDejr keÀr ãecelee ceW Oeefjle keÀjlee nes

ôeeceebkeÀôe fôejmle keÀjôee : fôecôefuefKele hefjqmLefle³eeW ceW hetJeõ ceW fkeÀ³ee äe³ee ôeeceebkeÀôe fôejmle ceeôee peeSäee :

(keÀ) ³efo OeejkeÀ/ OeejkeÀeW he´flemLeeheôe DeLeJee fôejmeôe kesÀ fueS kesÀ her[rDees/SpeWmer yeQkeÀ ceW DeeJesoôe keÀjles nes Deewj keÀe³eeõue³e Üeje he´flemLeeheôe DeLeJee fôejmeôe keÀes fJefOeJele hebperkeÉÀle fkeÀ³ee peelee nes
(Ke) ³efo OeejkeÀ / OeejkeÀeW heceeCehe°eeW keÀe DeblejCe keÀjleW nes

Fme fJeYeeäe Joeje peejr fkeÀS äeS fJefYeÄe hefjhe°e fpemekesÀ DeeOeejhej ³en ceemìj hefjhe°e lew³eej fkeÀ³ee äe³ee nQ, fôecôeeôegmeej nw

 1. (SceDeesher heÉøþ mebK³ee 3)
 2. (meboYeõ merDees.[rìr.13.01.201/4087/2000-2001 foôeebkeÀ 16.2.2001)
 3. (meboYeõ merDees.[rìr.13.01.201/4854/2000-01 foôeebkeÀ 19.3.2001)
 4. (meboYeõ merDees.[rìr.13.01.298/S®e-3410/2003-04 foôeebkeÀ 20.12.2003)
 5. (meboYeõ merDees.[rìr.13.01.299/S®e-3426/2003-04 foôeebkeÀ 20.12.2003)
 6. (meboYeõ meyeQuesfJe.mer[r[r. meb. S®e-2173 /13.01.299/2008-09 foôeebkeÀ 2.9.2008)

(³efo fkeÀmer fJeMesøe ceeceueeW ceW fJemleÉle mheøìrkeÀjCe keÀr DeeJeM³ekeÀlee nes lees GhefjfuefKele hefjhe°eeW keÀe DeJeueeskeÀôe keÀjW )

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।