Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 07/03/2006

DeHeôes äe´enkeŔ keŔes peeôesb mebyebOer ceeäeőoMerő fmeŕeble-Ssběr ceôer ueebľEjäe měQľľődme

DeHeôes äe´enkeŔ keŔes peeôesb mebyebOer ceeäeőoMerő fmeŕeble-Ssběr ceôer ueebľEjäe měQľľődme (keŔeues Oeôe keŔes JewOe yeôeeôes Hej jeskeŔ mebyebOer ceeôekeŔ)

YeefjyeQ/2005-06/317
äewyeQHefJe.kesbÀkeÀe.ôerfle He´Yeeäe meb. 64 /03.10.042/2005-06

7 cee®eõ 2006

meYer äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeeB,
fJefJeOe äewj yeQfkebÀäe kebÀHefôełeeB Deewj
DeJefMeøì äewj yeQfkebÀäe kebÀHefôełeeB,

fHe´łe cenesołe/cenesołee

"DeHeôes äe´enkeÀ keÀes peeôesb "mebyebOer ceeäeõoMerõ fmeàeble-Ssbìr ceôer ueebľEjäe mìQľľõdme (keÀeues Oeôe keÀes JewOe yeôeeôes Hej jeskeÀ mebyebOer ceeôekeÀ )

keÉÀHełee DeeHe GHełegõÊeÀ fJeøełe Hej 21 heÀjJejr 2005 keÀe nceeje HefjHe°e meb. äewyeQHefJe.(ôerfle He´Yeeäe) kebÀHefj.48 / 10.42/ 2004-05 osKesb GfuuefKele HefjHe°e cesb äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeesb keÀes metf®ele fkeÀłee äełee Lee fkeÀ Jes yeQfkebÀäe Hefj®eeueôe Deewj fJekeÀeme fJeYeeäe Üeje Keeles Keesueôes kesÀ mebyebOe cesb yeQkeÀesb keÀes peejr fkeÀłes äełes DeôegosMeesb kesÀ DeeOeej Hej DeHeôes äe´enkeÀesb kesÀ Keeles Keesueôes kesÀ fueS äe´enkeÀesb keÀes mJerkeÀej keÀjôes keÀr ôerfle Deewj Gôeke r Hen®eeôe keÀjôes keÀr He´f¬eÀłee yeôeeSbbb äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeesb keÀes łen Yer metf®ele fkeÀłee äełee Lee fkeÀ Jes äe´enkeÀesb keÀe JeäerõkeÀjCe peesfKece kesÀ DeeOeej Hej -keÀce peesfKece, ceOłece peesfKece, G®®e peesfKece keÀr ÞesfCełeesb cesb keÀjsb DeHeôes äe´enkeÀesb keÀes peeôesb mebyebOer ceeäeõoMerõ fmeàebleesb kesÀ Debleäeõle äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeesb mes łen Yer DeHesãee Ler fkeÀ Jes DeHeôes äe´enkeÀesb keÀr Hen®eeôe Deewj GôekesÀ Heleebs keÀe melłeeHeôe nceejs 21 heÀjJejr 2005 kesÀ GfuuefKele HefjHe°e kesÀ DeôegueäôekeÀ yeQfkebÀäe Hefj®eeueôe Deewj fJekeÀeme fJeYeeäe kesÀ HefjHe°e kesÀ DeôegyebOe ÁÁ cesb met®eryeà omleeJespeesb kesÀ DeeOeej Hej keÀjsb

2. łeÐefHe GfuuefKele HefjHe°e cesb Hefj®ełe Deewj Heles kesÀ meeãłe mebyebOer DeHesfãele omleeJespeesbb cesb ue®eruesHeôe keÀe He´eJeOeeôe nw fheÀj Yer Menjr Deewj äe´ecerCe oesôeesb nr ães°eesb cesb, fJeMesøekeÀj keÀce Deełe Jeäeõ kes , kegÀí Ssmes JłefÊeÀ nes mekeÀles nQ pees DeHeôes Hefj®ełe Deewj Heles kesÀ mebyebOe cesb äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeesb keÀes Ssmes omleeJespe He´mlegle keÀjôes cesb DemeceLeõ nesb FmefueS łen fôeCeõłe fuełee äełee nw fkeÀ meYer Keeleesb cesb kegÀue fceueekeÀj ©.50,000/-(He®eeme npeej ©Hełes ) keÀe peceeMesøe Deewj meYer Keeleesbäele kegÀue fôeãesHe jefMe SkeÀ Jeøeõ cesb ©.1,00,000/-(SkeÀ ueeKe ©Hełes) mes DefOekeÀ ôe keÀjôes Jeeues JłefÊeÀłeesb kesÀ mebyebOe cesb(äe´enkeÀesb kesÀ) Keeles Keesueôes kesÀ fueS äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeesb Üeje DeôegHeefuele fkeÀłes peeôesJeeues DeHeôes äe´enkeÀesb keÀes peeôesb mebyebOer ceeäeõoMerõ fmeàebleesb keÀr He´f¬eÀłee keÀes Deewj mejue yeôeełee peeS

3. leoôegmeej Deäej keÀesFõ JłefÊeÀ 21 heÀjJejr 2005 kesÀ nceejs GÊeÀ HefjHe°e kesÀ mebueäôekeÀ yeQfkeÀbäe Hefj®eeueôe Deewj fJekeÀeme fJeYeeäe kesÀ mebofYeõle DeôegyebOe ÁÁ cesb Jebefíle omleeJespe He´mlegle ôe keÀj mekesÀ lees äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHefôełeeB Hewjeäe´eheÀ 2 cesb GfuuefKele Keeles fôecôefuefKele Meleesbõ kesÀ lenle Keesue mekeÀler nQë-

keÀ) fkeÀmer Ssmes Keelesoej Üeje Hefj®ełe fpemekesÀ mebyebOe cesb DeHeôes äe´enkeÀ keÀes peeôesb mebyebOer He´f¬eÀłee keÀe Hetjr lejn Heeueôe fkeÀłee äełee nes/peeb®e keÀr äeFõ nes Hefj®ełekeÀleeõ keÀe Keelee äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHeôer cesb keÀce mes keÀce ín ceen Hegjeôee nes Deewj Gmecebs meleesøepeôekeÀ uesôe-osôe ngS nesb Keelee Keesueôes keÀs F®ígkeÀ JłefÊeÀ keÀe heÀesìesäe´eheÀ fuełee peeS Deewj Gmes leLee GmekesÀ Heles keÀes Hefj®ełekeÀleeõ mes He´ceefCele keÀjełee peeS

łee

Ke) F®ígkeÀ äe´enkeÀ Deewj GmekesÀ Heles kesÀ mebyebOe cesb Deôłe keÀesFõ meeãłe fpememes äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀHeôer meblegøì nes mekesÀ

4. GfuuefKele He´keÀej mes fpeme JłefÊeÀ keÀe Keelee Keesuee peeS Gmes DeJeäele keÀje fołee peeS fkeÀ łefo fkeÀmer mecełe fôefoõøì mercee meYer Keeleesb cesb kegÀue fceueekeÀj ©. 50,000/-(He®eeme npeej ©Hełes) kesÀ peceeMesøe Deewj meYer Keeleesbäele Jeøeõ cesb kegÀue fôeãesHe ©.1,00,000/-(SkeÀ ueeKe ©Hełes) mes DefOekeÀ nes peeSäee, Gmeke e uesôeosôe leye lekeÀ kesÀ fueS yebo keÀj fołee peeSäee peye lekeÀ DeHeôes äe´enkeÀ keÀes peeôesb mebyebOer ceäeõoMerõ fmeàebleesb cesb megPeeFõ äeFõ He´f¬eÀłee Hetjr ôenR nes peeSäer äe´enkeÀ keÀes DemegfJeOee mes ye®eeôes kesÀ fueS äewsj yeQfkebÀäe fJellerłe keÀbHeôer pecee Keeles cesb Mesøe jefMe ©.40,000/-(®eeuerme npeej ©Hełes) Deewj kegÀue fôeãesHe ©.80,000/- (Demmer npeej ©Hełes) kesÀ Hengb®eles nr äe´enkeÀ keÀes GmekeÀr peeôekeÀejr osb leLee metf®ele keÀjsb fkeÀ Jen DeHeôes äe´enkeÀ keÀes peeôesb mebyebOer ceäeõoMerõ fmeàebleesb cesb or äeFõ Hetjr He´f¬eÀłee HetCeõ keÀjôes kesÀ fueS DeeJeMłekeÀ omleeJespe He´mlegle keÀjs DeôłeLee pecee Keeles cesb kegÀue fceueekeÀj ©. 50,000/-(He®eeme npeej ©Hełes) kesÀ peceeMesøe Deewj meYer Keeleesbäele Jeøeõ cesb kegÀue fôeãesHe ©.1,00,000/-(SkeÀ ueeKe ©Hełes) nesôes Hej Gmeke e uesôeosôe yebo keÀj fołee peeSäee

5. äewj yeQfkebÀäe fJellerłe kebÀbHefôełeesb keÀes metf®ele fkeÀłee peelee nw fkeÀ Jes Fme mebyebOe cesb GÊeÀ DeôegHeeueôe kesÀ fueS DeHeôer MeeKeeDeesb keÀes mecegf®ele DeôegosMe peejr keÀjsbb

YeJeorłe

(Her. keÉÀøCecetfleõ)

He´Yeejr cegKłe ceneHe´yebOekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???