Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 24/06/2009

Deheôer °eÝCe fjheesìõ he´ehle keÀjôee

DeejyerDee³e/2008-09/507
yeQhefJefJe. meb.[rSue. yermer.138 /20.16.042/2008-09

24 petôe 2009
2 DeeøeeŸ 1931 (MekeÀ)

i) meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ (ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ Deewj mLeeôer³e ães°e yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj) leLee
ii) DefOemetf®ele DefKeue Yeejler³e fJeÊer³e mebmLeeSb

ceneso³e

Deheôer °eÝCe fjheesìõ he´ehle keÀjôee

keÉÀhe³ee 27 HeÀjJejr 2008 keÀe nceeje hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. [rSue. 11590/20.16.034/2007-08 osKeW fpemekesÀ Üeje °eÝCe met®eôee kebÀheôer (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece, 2005 kesÀ hefjhe´sã³e ceW yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes [sìeyesme yeôeeôes kesÀ fueS DeejbfYekeÀ keÀoce legjble Gþe³eW leLee °eÝCe met®eôee kesÀ lelkeÀeue he´YeeJer Deeoeôe-he´oeôe kesÀ fueS lew³eej jnW

2. neue ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes met®eôee DefOekeÀej DefOefôe³ece, 2005 kesÀ Debleäeõle he´ehle fMekeÀe³eleeW mefnle DeôeskeÀ Ssmer fMekeÀe³eleW he´ehle nes jnr nQ fkeÀ äe´enkeÀeW keÀes yeQkeÀeW mes Deheôer °eÝCe fjheesìÙ ôenrb fceue hee jnr nQ

3. Fme mebyebOe ceW nce DeehekeÀe O³eeôe °eÝCe met®eôee kebÀheôer (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece, 2005 keÀr Oeeje 21 keÀr Ghe-Oeeje (1) keÀr Deesj DeekeÉÀøì keÀjles nQ, fpemeceW ³en J³eJemLee nw fkeÀ "keÀesFõ J³efÊeÀ ³efo fkeÀmer °eÝCe mebmLee mes °eÝCe megfJeOee keÀr cebpetjr kesÀ fueS DeeJesoôe keÀjlee nw, lees Jen Ssmer mebmLee mes Gme °eÝCe met®eôee keÀr SkeÀ he´fle osôes kesÀ fueS DeôegjesOe keÀj mekeÀlee nw, pees Gme mebmLee ôes °eÝCe met®eôee kebÀheôer mes he´ehle keÀr nes meeLe nr, GÊeÀ Oeeje keÀr Ghe-Oeeje (2) ceW ³en Yer fJefôe|oøì fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ Ghe-Oeeje (1) ceW GquuefKele DeôegjesOe he´ehle nesôes hej fJefôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle yeQkeÀ Üeje fJefôe|oøì he´YeejeW keÀr Deoe³eäer keÀjôes hej he´l³eskeÀ °eÝCe mebmLee Gme J³efÊeÀ keÀes °eÝCe met®eôee keÀr SkeÀ he´fle GheueyOe keÀje³esäer

4. DeehekeÀes ÿeele nesäee fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ ôes GÊeÀ DefOefôe³ece kesÀ DeOerôe yeôee³er äe³er °eÝCe met®eôee kebÀheôer fJefôe³eceeJeuer, 2006 kesÀ fJefôe³ece 12(3) kesÀ Debleäeõle henues nr Fme he´³eespeôe kesÀ fueS 50/- ©he³es (he®eeme ©he³es cee°e) keÀe DefOekeÀlece MegukeÀ fôeOeeõfjle fkeÀ³ee nw

5. Deleë, yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes °eÝCe met®eôee kebÀheôer (fJefôe³eceôe) DefOefôe³ece, 2005 kesÀ he´eJeOeeôeeW leLee GmekesÀ DeOerôe yeôes fôe³eceeW Deewj fJefôe³eceeW keÀe keÀ›eFõ mes Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjW

keÉÀhe³ee he´eqhle met®eôee oW

YeJeor³e


(fJeôe³e yewpeue)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।