Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 22/09/2006

Heeme yegke└/Keeles kes└ fJeJejCe cesb MeeKee ke└e Helee, ýsuerhe└es˘e ˘ebyej

Heeme yegke└/Keeles kes└ fJeJejCe cesb MeeKee ke└e Helee, ýsuerhe└es˘e ˘ebyej

Yeefjyew/2006-07/134
äe┤eDee░eÝfJe.kesÀ keÀe./DeejSheÀyermer.26 /07.40.06/2006-07

22 fmelecyej 2006

meYer jep│e Je fpeuee ceO│eJelerõ menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso│e,

Heeme yegkeÀ/Keeles kesÀ fJeJejCe cesb MeeKee keÀe Helee, ìsuerheÀesôe ôebyej

MeeKeeDeesb cessb äe┤enkeÀesb keÀes GHeueyOe mesJee keÀr äegCeJellee cesb megOeej ueeôes kesÀ GÎsM│e mes Heeme yegkeÀ/Keeles kesÀ fJeJejCeesb Hej MeeKee keÀe Helee Deewj ìsuerheÀesôe ôebyej osôee GHe│eesäer nesäee

2.Deleë meYer yeQkeÀesb keÀes metf®ele fkeÀ│ee peelee nw fkeÀ Jes │en megfôefM®ele keÀjsb fkeÀ Keelesoej keÀes peejr yeQkeÀ keÀr HeemeyegkeÀ/Keeles kesÀ fJeJejCe Hej MeeKee keÀe Helee Deewj ìsuerheÀesôe ôebyej DeeJeM│ekeÀ ©He mes fôefoõøì fkeÀ│ee peelee nw

3.keÉÀHe│ee nceejs mebyebfOele ães░er│e keÀe│eeõue│e keÀes HeeJeler osb

YeJeor│e,

(mer.Sme.cetfleõ )

He┤Yeejr cegK│e cene He┤yebOekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???